Manifest mot mobbing - Aktivitetsrapport

Manifest mot mobbing

Aktivitetsrapport

Rapporten beskriver innsatsen i perioden 23. september 2002 til 23. september 2003 og planlagt innsats i manifestperiodens andre år.

Manifestpartenes felles innsats mot mobbing

Manifest mot mobbing ble undertegnet av statsminister Kjell Magne Bondevik, Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen 23. september 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet har hatt hovedansvaret for oppfølging av innsatsen i denne perioden. I mars 2003 sluttet Barne- og familiedepartementet seg til manifestarbeidet, og innsatsen ble styrket gjennom tiltak i barnehagene og i barn og unges fritidsmiljøer.

Manifestpartene står sammen om et felles mål. Partene har gjensidig forpliktet seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing og skal gjennom sitt arbeid engasjere og motivere for innsats i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø (jf. Tiltaksplanen for Manifest mot mobbing).

Manifest mot mobbing retter oppmerksomheten mot de voksnes moralske og faglige ansvar i forhold til mobbing blant barn og unge. Alle ansatte i skole og barnehage, foreldre og personalet i skolefritidsordning og barn og unges fritidstilbud skal arbeide aktivt for at mobbing ikke skal forekomme. Derfor oppfordrer manifestpartene til at det undertegnes lokale manifest som markerer en felles forpliktende innsats mot mobbing.

Hva er oppnådd det første året i Manifest mot mobbing?

 • Manifestpartene har gjennomført omfattende informasjons- og motivasjonstiltak.
 • Manifestpartene har utarbeidet et omfattende materiell til bruk for ansatte i barnehagene og for lærere, elever og foresatte.
 • Alle ordførere er oppfordret til å undertegne lokale manifest mot mobbing.
 • Oppfølging av Manifest mot mobbing var hovedtema for voldskonferansen 2003 i Bergen i regi av Kommunenes Sentralforbund og Vesta.
 • 381 skoler vil ha tatt i bruk Olweus-programmet i perioden 2002–2004, og 184 skoler deltar i skoleåret 2003/04 i programmet «ZERO».
 • Det har vært bred oppslutning om antimobbetiltak i kommuner og fylkeskommuner (169 kommuner og 9 fylkeskommuner vedtok lokale mål i innsatsen mot mobbing før 01.01.03). Elever og foresatte samarbeider i stor grad med skolene i innsatsen mot mobbing (1904 grunnskoler i samarbeid med foresatte og 1626 grunnskoler i samarbeid med elevene).
 • Barnehager og barn og unges fritidsmiljø er fra mars 2003 inkludert i Manifest mot mobbing.
 • Det er registrert stor medieoppmerksomhet omkring innsatsen – i nasjonal presse og lokal presse.
 • Den norske innsatsen mot mobbing vekker internasjonal oppmerksomhet.

Felles informasjonstiltak og materiell

Tiltaksplanen mot mobbing ble lansert på en felles pressekonferanse 10. april 2003. Læringssenteret har ansvar for det løpende samarbeidet og samordningen mellom manifestpartene.

I 2003 er det to fellesutsendelser pr. post til alle målgruppene: medio april og medio september.

 • I første utsendelse inngikk brev fra partene, tiltaksplanen for Manifest mot mobbing, materiell om grunnskolens uke «Ingen utenfor!» og dessuten informasjon om «Det store oppdraget».
 • I den andre utsendelsen (september 2003) inngår et samlet brev fra partene om status for arbeidet det første året, og nærmere informasjon om elevenes utfordring «Det store oppdraget», med materiell til bruk for elevrådene.
 • Materiell til Grunnskolens uke som er utarbeidet av FUG, ble sendt ut til alle grunnskoler i august 2003.
 • Kommunenes Sentralforbund har oppfordret alle ordførere og fylkesordførere til å undertegne lokale manifest og delta aktivt i kampen mot mobbing.
 • En elektronisk idébank ( http://mobbing.ls.no) lanseres i forbindelse med ettårsmarkeringen for arbeidet. Idébanken vil bli aktivt brukt i det videre informasjonsarbeidet overfor målgruppene. Gjennom Idébanken skal manifestpartene systematisk innhente og spre informasjon om prosjekter og oppfølgingstiltak knyttet til den lokale innsatsen mot mobbing. Gjennom Idébanken vil manifestpartene bistå med råd og oversikter over ressurser og ressurspersoner på området.
 • Forandringsfabrikken har i samarbeid med Redd Barna utarbeidet et elektronisk verktøy, NO1 OUT, for elevenes arbeid mot mobbing. Læringssenteret har gitt økonomisk støtte til utviklingen. Materiell fra NO1 OUT er tilgjengelig fra Idébanken.
 • Barneombudet har etablert et elektronisk rapporteringssystem for elever i forbindelse med «Det store oppdraget». Det er også tilgjengelig fra Idébanken. Elevrådene oppfordres til å rapportere til Barneombudet når lokale manifest mot mobbing er undertegnet i kommunene.
 • Nettstedet www.foreldrenettet.no, som ble lansert av FUG ved skolestart, inneholder mye stoff om læringsmiljø og mobbing.
 • Læringssenteret har innhentet informasjon om elevenes opplevelse av mobbing i skolen gjennom Elevinspektørene. Læringssenteret har engasjert to forskningsmiljøer som skal gjennomføre en forskningsbasert analyse av dataene for skoleåret 2002/03.
 • Læringssenteret har gjennom «Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002» innhentet informasjon om status for arbeidet i alle kommuner og fylker pr. 01.01.03.
 • Alle manifestpartene har iverksatt informasjonstiltak til sine målgrupper om opplæringslovens § 9a om elevenes skolemiljø.
 • Barne- og familiedepartementet har via publikasjonen «Familia» spredd informasjon om barnehager som har arbeidet systematisk for å forebygge, avdekke og reagere på mobbing.
 • Kommuneforlaget publiserer denne høsten en bok om vold i skolen i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og Utdannings- og forskningsdepartementet. Boken sendes ut til alle skoler.
 • Kommunenes Sentralforbund utgir høsten 2003 et bilag til Kommunal Rapport med aktuelle utdanningstema, blant annet om Manifest mot mobbing.
 • Læringssenteret har lansert materiell om alvorlige atferdsvansker og utvikling av sosial kompetanse. Materiellet sendes ut høsten 2003 til alle grunnskoler, videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner.
 • Foreldreutvalget for grunnskolen har utgitt heftet «Stopp mobbing – Gode råd til foreldre».
 • Læringssenteret viderefører det nasjonale prosjektet «Verdier i skolehverdagen» og følger opp prosjektet «Skal – skal ikke» i regi av Kristent Pedagogisk Forbund. Barne- og familiedepartementet støtter prosjektet «Skal – skal ikke».
 • Utdanningsforbundet videreutvikler programmet «Mangfold og dialog», slik at det også handler om forebygging og håndtering av mobbeproblematikk i barnehage og skole. Det er satt ned en arbeidsgruppe som tilpasser materiellet og lager en plan for spredning og implementering. Intensjonen er at materiellet skal prøves ut i noen barnehager og skoler.

Innsats i barnehagen

 • Flere av Barne- og familiedepartementets utviklingsprogrammer er knyttet til innsatsen mot mobbing. Barnehagene har fått tilsendt materiell om Manifest mot mobbing. Innsatsen mot mobbing i barnehager ses i sammenheng med rammeplanen for barnehagen og den treårige kvalitetssatsingen i barnehagesektoren: «Den gode barnehagen» (2001–2003). Rammeplanen legger vekt på den daglige innsatsen for å utvikle sosial kompetanse og et trygt, inkluderende og utviklende miljø. Målet med den treårige kvalitetssatsingen er at alle barnehager skal utvikle systemer og redskaper for å sikre og videreutvikle barnehagens kvalitet innen utgangen av 2003. Barnehager er oppfordret til å dele erfaringer fra arbeidet med kvalitetssikring og -utvikling, inklusive innsatsen mot mobbing på nettstedet til «Den gode barnehagen», http://dengodebarnehagen.hive.no.
 • Barne- og familiedepartementet vil utarbeide og distribuere informasjonsmateriell om mobbing blant barn i førskolealder innen utgangen av 2003.
 • Utdanningsforbundet har en samlet innsats mot barnehager og grunnskoler (se omtalen i neste avsnitt).

Innsats i grunnskolen

 • Olweus-programmet
 • Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd har fått statlig støtte gjennom flere år. Læringssenteret følger opp spredning og implementering av Olweus-programmet på vegne av Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. 381 skoler deltar i programmet i 2003 – 171 av dem er påmeldt for oppstart skoleåret 2003/04. Det er utdannet 74 instruktører, og 46 nye instruktører vil bli utdannet kommende skoleår. Olweus-gruppen arrangerer en nettverkssamling for instruktørene i november 2003.
 • Programmet «ZERO»
 • Læringssenteret gav Senter for atferdsforskning i oppdrag å revitalisere programmet «MOBBING» fra 1996/97. Programmet fikk navnet ZERO. Alle grunnskoler ble invitert til å delta i programmet. I alt deltar 184 skoler i skoleåret 2003/04. Senter for atferdsforskning har i samarbeid med Læringssenteret og sekretariatet i Statlig spesialpedagogisk støttesystem etablert et kompetansenettverk på 48 personer. Nettverket skal gi skolene faglig veiledning og støtte ved innføring av programmet. Skolene betaler 12 000–15 000 kroner for å delta i programmet. Det er utarbeidet en materiellpakke til programmet, i både trykt og elektronisk utgave. Materiellet er fritt tilgjengelig for skolene på nettestedet http://lom.ls.no
 • Andre programmer for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse
 • Læringssenteret spurte i «Tilstandsrapport for 2002» om hvilke programmer som blir brukt i skolene.
 • Programmer brukt i grunnskolen i 2002 og antall grunnskoler pr. program:

Programmer

Grunnskoler

Tatt i bruk

Planlegger å ta i bruk

«KREPS – Kreativ problemløsning i skolen» (SU Hordaland)

31

18

Skolemegling

(UFD/Læringssenteret og JD)

518

81

«Dette er mitt valg»

(Lions Quest)

956

60

«MOT»

(Stiftelsen MOT)

230

33

«Steg for Steg»

(Nasjonalforeningen for folkehelsen)

1324

54

Nye programmer:

 • Pilotprosjektet «Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen» gjennomføres ved fire grunnskoler – tre i Oppland og én i Østfold. Senter for studier av problematferd og innovativ praksis er faglig ansvarlig for prosjektet.
 • Skoleetaten i Oslo gjennomfører prosjektet CONNECT ved 22 skoler i Oslo i samarbeid med Senter for atferdsforskning. Prosjektet er tidligere gjennomført ved fire skoler. Arbeidet har bakgrunn i EUs prosjekt «Tackling Violence in Schools» hvor Gran skole i Oslo deltok.
 • Samarbeidsprosjektet «Læringsmiljø og problematferd» mellom Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring og Lillegården kompetansesenter gjennomføres ved 13 grunnskoler i Porsgrunn, Sandefjord og Ålesund.
 • Utdanningsforbundet deltar i «Prosjekt barn og unge» i regi av Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO). Kommunenes Sentralforbund deltar også i prosjektet. Her vektlegges tverrfaglig samarbeid for å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge.. Utdanningsforbundet samarbeider med Norges Fotballforbund om Fotballens aktivitetsdag i barnehage og skole for andre år på rad. Tiltaket er et felles løft for å øke aktiviteten blant barn og unge. Målet er bedre helse, mestring og trivsel. Utdanningsforbundet har arrangert kurs om mobbing: «Mobbing, forekommer det?». Utdanningsforbundet deltar i Kristent Pedagogisk Forbunds verdiprosjekt «Skal – skal ikke».
 • Foreldreutvalget for grunnskolen har ansvar for Grunnskolens uke, som arrangeres hvert år i uke 45. Tema i 2003 er mobbing og læringsmiljø, med slagordet «Ingen utenfor!». Åpningsarrangementet finner sted i Stavanger mandag 3. november. Skolene har mottatt et omfattende materiell bestående av idéark og plakater, og i tillegg legges dette og ekstra materiell, nettlenker og lignende ut på www.foreldrenettet.no.
 • Barneombudet har utarbeidet en håndbok om skoledemokrati. Elevrådene på mellomtrinnet får tilsendt heftet sammen med oppfordringen til å slutte opp om «Det store oppdraget».

Innsats i videregående opplæring

 • «Det store oppdraget» retter seg også mot elever i videregående opplæring. Barneombudet samarbeider blant annet med Elevorganisasjonen om dette.
 • Fylkeskommunene rapporterer i Tilstandsrapport for utdanningssektoren for 200» om utstrakt bruk av programmer og tiltak innenfor området problematferd og utvikling av sosial kompetanse, for eksempel bruk av Skolemekling og samarbeid med Stiftelsen MOT. Et annet eksempel er Lillegården kompetansesenters prosjekt «Bry deg!», som er et miljøfremmende og forebyggende tiltak i videregående skole og handler om forebygging av mobbing, rasisme, rus, vold og kriminalitet. Pilotprosjektet er gjennomført i tre videregående skoler i Telemark.
 • Læringssenteret har tatt initiativ til at det høsten 2003 utarbeides en tiltakspakke for innsats
 • mot mobbing i videregående opplæring. Materialet utarbeides av en arbeidsgruppe ledet av Lillegården kompetansesenter sammen med representanter fra Senter for atferdsforskning, Barneombudet og Elevorganisasjonen. Tiltakspakken skal bygge på erfaringer fra skoleprogrammene ZERO, Olweus-programmet, Bry deg og prosjektet Læringsmiljø og problematferd. Tiltakspakken skal være tilgjengelig for fylkeskommunene og de videregående skolene i januar 2004.

Innsats i fritidsmiljøet

 • De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har fått tilsendt en oppfordring til å støtte opp om arbeidet med «Manifest mot mobbing».
 • Arbeidet mot mobbing er et tema for Barne- og familiedepartementets møter med Landsforeningen Ungdom og Fritid og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ungdom (FFOU). De er oppfordet til å sende inn gode eksempler på arbeidet mot mobbing og oppfordres til å bistå videre i innsatsen mot mobbing.
 • I tillegg til manifestpartenes egne nettressurser har nettsidene http://www.ung.no en nettportal for offentlig informasjon rettet mot ungdom der det også er informasjon om mobbing.
 • Barne- og familiedepartementet er særlig opptatt av kompetanseutvikling i fritidssektoren for klubbmedarbeidere og ansatte i frivillige lag og organisasjoner. Departementet mener at det er viktig å knytte arbeidet i fritidssektoren til igangsatte tiltak i skolene. Departementet vil ta initiativ til å styrke arbeidet på dette området i samarbeid med frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og fritidsklubbsektoren.

Forekomst av mobbing

 • Evalueringsoppdraget
  Læringssenteret iverksetter en forskningsbasert evaluering av Manifest mot mobbing fra og med oktober 2003. Evalueringsoppdraget omfatter analyser av eksisterende forskning om forekomst av mobbing og evaluering av innsatsen i Manifest mot mobbing.
 • Status – forekomst av mobbing
  Det foreligger flere kartleggingsundersøkelser om forekomsten av mobbing. Undersøkelsene er basert på ulike definisjoner og målinger av mobbing. Gjennom evalueringstudiet vil Læringssenteret dokumentere disse metodiske forskjellene. Oppdragstakeren skal vurdere hvorvidt en i fremtiden bør utarbeide en standard for kartlegging av forekomst på bakgrunn av en felles definisjon av mobbing.
 • Når det gjelder forekomst av mobbing, viser Læringssenteret til forskningsnotater om forekomst av mobbing fra Senter for atferdsforsknings skolemiljøundersøkelse 2001, samt nye, foreløpige tall fra 39 skoler som har deltatt i Olweus-programmet, rapport fra NOVAs undersøkelse UNG i Norge og resultater som viser elevenes opplevelse av mobbing fra Elevinspektørene skoleåret 2002/03. Det vises også til rapporten fra Nordisk ministerråd, «Mobbing i nordiska skolor» (TemaNord 2003:508, s. 79), en sammenstilling av nordiske undersøkelser.
 • Effektstudier av tiltak og programmer
  Daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet fikk i år 2000 gjennomført «Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse», Rapport 2000. Det er behov for å foreta en ny evaluering av eksisterende og nye programmer for reduksjon av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse «… sammen om psykisk helse» (HD 2003) vil Læringssenteret, Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet samarbeide om igangsetting av en slik evaluering i 2004.

Tilstandsrapporten for utdanningssektoren for 2002» – status for arbeidet i kommuner og fylker

Ved årskiftet 2002/03 hadde i alt 169 kommuner og 9 fylkeskommuner vedtatt lokale mål for å bekjempe mobbing. Det vil bli foretatt en ny spørring i forbindelse med «Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2003».

«Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2002» sier: «Rapporteringen viser at det har vært en relativt bred oppslutning om anti-mobbetiltak i skolen både i kommunene og fylkeskommunene. (…) En viktig forutsetning for anti-mobbearbeidet er medvirkning og likeverdighet mellom elevene og mellom elever og lærere i skolen. (…) På spørsmål om antall skoler som samarbeider regelmessig med foresatte om anti-mobbearbeid, svarer 1904 grunnskoler og 42 videregående skoler bekreftende. Når det gjelder samarbeid med elevrådene, svarer henholdsvis 1626 grunnskoler og 180 videregående skoler bekreftende.»

I Læringssenterets vurdering heter det: «Læringssenteret oppfatter at mange kommuner og fylkeskommuner arbeider systematisk mot mobbing. Skolene gir rom for lokale initiativ, satsning og tilpasning, samtidig som det blant annet gjennom det nasjonale prosjektet «Manifest mot mobbing» øves et press på skolene for å sette mobbing på dagsorden, og for å mobilisere til systematisk arbeid for å bekjempe mobbing. Innføring av ny forskrift til Opplæringsloven om elevens arbeidsmiljø i 2003, bredere fokus og oppslutning om anti-mobbeprogrammer og forebyggende tiltak mot mobbing som ivaretar elevens totale lærings- og oppvekstmiljø, vil kunne være viktige tiltak for å realisere innsatsen mot mobbing i skolen.»

Andre tiltak

 • Læringssenteret etablerte i desember 2002 et nettverk av forsknings- og fagmiljøer innenfor området problematferd og sosial kompetanse. Mobbing har vært et gjennomgående tema denne våren.
 • Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe om mobbing og vold vil i september 2003 arrangere en nordisk forskerkonferanse om mobbing, der Utdannings- og forskningsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, manifestpartene, forskningsmiljøer og lærerutdanningen er representert. Hensikten med konferansen er å diskutere og identifisere kunnskapsbehov og dermed kunne peke på mulige og fremtidige forskningsområder. Bakgrunnsmateriell for denne diskusjonen er NMR-rapport 2003:508, «Mobbing i nordiske skolor».
 • Et program om mobbing ble sendt i TV2 den 21. september – i samarbeid med Barneombudet.

Innsats høsten 2003 og våren 2004

Fra det nasjonale til det lokale – lokal forankring og fokus på barn og unges medvirkning

Manifestpartenes innsats har fram til nå vært rettet mot å samarbeide om og samordne de nasjonale tiltakene. I manifestperiodens andre år vil innsatsen i større grad bli rettet mot oppfølging av og støtte til lokal innsats, innhenting av erfaringer fra lokalt arbeid og evaluering.

Manifestpartene vil videreføre innsatsen – samlet og i forhold til sine respektive målgrupper i henhold til ovennevnte tiltak, programmer og aktiviteter.

I tillegg skjer dette:

 • Manifestpartene planlegger et seminar for representanter fra lærerutdanningen.
 • Gjennom «Det store oppdraget» utfordrer barn og unge de voksne i arbeidet med å bekjempe mobbing. 18. september 2003 arrangerte Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med Barneombudet en konferanse for alle ungdomsskoleelever i Vestfold som en oppstart på «Det store oppdraget». Manifestpartene er kjent med at flere slike tiltak vil bli gjennomført lokalt.
 • Utdanningsforbundet vil høsten 2003 gi stipend til medlemsgrupper som arbeider aktivt mot mobbing. Stipendmidlene utlyses i samarbeid med Forsikringsselskapet Vesta. For å kunne spre gode erfaringer fra antimobbearbeidet, vil Utdanningsforbundet knytte til seg en forsker som skal følge stipendprosjektene. Høsten 2004 vil det bli laget en sluttrapport, som også inneholder en evaluering.
 • Manifest mot mobbing blir tema på Arena 2003 i slutten av oktober 2003 i Kristiansund.
 • Manifestpartene skal arrangere en nasjonal konferanse om Manifest mot mobbing i 2004.
 • Tiltakspakke for innsats mot mobbing i videregående opplæring lanseres i januar 2004.
 • Manifestpartene vil samarbeide med lokale og regionale aktører om ytterligere lokale og regionale aktiviteter høsten 2003 og våren 2004.