Martin Linges vei 33 AS mfl.

Vi viser til brev av 10. mars 2015 med søknad om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for styret i Martin Linges vei 33 AS (org.nr. 997 755 537), Campus B AS (org. nr. 993 061 239) og Campus P2 AS (org. nr 994 564 552).

Departementet er kommet til at søknaden kan  innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

1.           BAKGRUNN

Nærings – og fiskeridepartementet traff 19. desember 2014 følgende dispensasjonsvedtak:

"Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapene Martin Linges vei 33 AS (org.nr. 997 755 537), Campus B AS (org. nr. 993 061 239) og Campus P2 AS (org. nr 994 564 552) kan ha følgende styre:

  • Derek Overbeck Jacobson, styreleder, amerikansk og tysk statsborger bosatt i USA
  • Michael Siefert, styremedlem, tysk statsborger bosatt i Tyskland
  • Sami Faisal Al-Bashir, styremedlem, saudiarabisk statsborger bosatt i Saudi-Arabia

Departementet viser til aksjeloven § 6-24 første ledd som fastsetter at ”Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene.” Unntaket gis på det vilkår at Michael Siefert må være til stede eller delta i styrebehandlingen for at styret skal kunne treffe beslutning. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.”

Grunnlaget for vedtaket var innsendt søknad datert 28. august 2014, samt reviderte søknader av 27. oktober 2014 og 13. november 2014.

2.           OM DEN FORNYEDE SØKNADEN

Det er søkt om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i Martin Linges vei 33 AS og selskapets to heleide datterselskaper Campus B AS og Campus P2 AS. De tre selskapenes virksomhet består i å eie og drive Statoilbygget på Fornebu med tilhørende parkeringsplasser. Selskapene har ingen ansatte.

Selskapene har norsk forretningsfører, Elementum Asset Management AS (org. nr. 912 800 423), som ifølge søker ivaretar funksjonen som daglig leder. Selskapenes norske kontaktperson er Hege Holstad i Elementum Asset Management AS. Holstad er registrert som selskapenes kontaktperson i Brønnøysundregistrene.

Søker skriver at det ene styremedlemmet i de opprinnelige søknadene, Sami Faisal Al-Bashir, som er saudiarabisk statsborger bosatt i Saudi-Arabia, skal erstattes med Nader Hassan Alamri. Alamri er også saudiarabisk statsborger og bosatt i Saudi-Arabia. Selskapet henviser til unntaket fra aksjeloven § 6-11 som ble gitt av Nærings- og fiskeridepartementet 19. desember 2014, og skriver at det er den samme bakgrunnen for ønsket om dispensasjon denne gangen.

3.           RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Tyskland har ratifisert Luganokonvensjonen (2007), som er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. USA og Saudi-Arabia har ikke ratifisert konvensjonen. Dette innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA og Saudi-Arabia.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

4.           DEPARTEMENTETS VURDERING

Når det gjelder jurisdiksjon, så kan en norsk dom ikke gjøres gjeldende for de to styremedlemmene som er bosatt i USA og Saudi-Arabia. Norsk dom kan imidlertid gjøres gjeldende overfor styremedlemmet som er bosatt i Tyskland. Styreansvaret er et individuelt ansvar for hvert enkelt styremedlem. Ved en eventuell sak om f.eks. erstatning må det således gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt styremedlem for å se om vedkommende kan holdes ansvarlig. Dersom flere styremedlemmer er ansvarlige, vil de hefte solidarisk.

Det følger av aksjeloven § 6-24 første ledd at styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene. I departementets dispensasjonsvedtak av 19. desember 2014 er det stilt vilkår om at Michael Siefert må være til stede eller delta i styrebehandlingen for at styret skal kunne treffe beslutning. Det fremgår av den nye søknaden at Michael Siefert fortsatt skal være styremedlem i de tre selskapene, og søker har ikke bedt om at forannevnte vilkår endres. Opprettholdes vilkåret medfører dette at styremedlemmet som er bosatt i Tyskland må delta i styrebehandlingen for at styret i de tre selskapene skal være vedtaksført og kunne treffe gyldige vedtak. Ved en eventuell erstatningssak eller ved krav fra kreditorer eller myndigheter mot selskapene, vil selskapet videre ha midler (eiendom) i Norge som det kan tas sikkerhet i. Etter departementets oppfatning er nødvendig jurisdiksjon på denne bakgrunn tilstrekkelig ivaretatt gjennom norske domstolers domsmyndighet i Tyskland. Departementet mener derfor at myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapene  er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken. Alle disse vil kunne forfølge krav mot styret gjennom en rettskraftig norsk dom i Tyskland.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. Departementet legger vekt på at ivaretakelsen av hensynet til tilgjengelighet til selskapenes ledelse ikke endres ved den fornyede søknaden. Departementet viser til at selskapene har en norsk forretningsfører som ivaretar funksjonen som daglig leder, og som dermed kan dekke tilgjengelighetsbehovet i forbindelse med praktiske formål. Departementet legger i denne sammenheng vekt på at selskapenes norske kontaktperson også er registrert som dette i Brønnøysundregistrene. Departementet legger også vekt på at styreleder tilbringer en del tid i Norge og andre EØS-land. På denne bakgrunn finner departementet at tilgjengelighetshensynet er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

På denne bakgrunn vurderer departementet at hensynet til jurisdiksjon kan anses for å være tilstrekkelig ivaretatt. Departementet har derfor kommet til at det er grunnlag for å gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

5.           VEDTAK

Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapene Martin Linges vei 33 AS (org.nr. 997 755 537), Campus B AS (org. nr. 993 061 239) og Campus P2 AS (org. nr 994 564 552) kan ha følgende styre:

  • Derek Overbeck Jacobson, styreleder, amerikansk og tysk statsborger bosatt i USA
  • Michael Siefert, styremedlem, tysk statsborger bosatt i Tyskland
  • Nader Hassan Alamri, styremedlem, saudiarabisk statsborger bosatt i Saudi-Arabia

Departementet viser til aksjeloven § 6-24 første ledd som fastsetter at ”Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene.” Unntaket gis på det vilkår at Michael Siefert må være til stede eller delta i styrebehandlingen for at styret skal kunne treffe beslutning. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.