Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 1 (2009 – 2010)

Nasjonalbudsjettet 2010

Til innholdsfortegnelse

3 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 3.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Tabell 3.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

Tabell 3.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Tabell 3.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

Tabell 3.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

Tabell 3.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

Tabell 3.7 Sysselsatte personer etter næring

Tabell 3.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Tabell 3.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 3.10 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land. 2008

Tabell 3.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 3.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter. Prosent

Tabell 3.13 Lønnskostnader per time for industriarbeidere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 3.14 Hovedtall for offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 3.15 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

Tabell 3.16 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 3.17 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 3.18 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner.

Tabell 3.19 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 3.20 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond – Utland. Mill. kroner

Tabell 3.21 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 3.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

  Mrd. 2006-kroner 2008 Prosentvis endring fra året før
  Årlig gj. snitt 1997–2006 2007 2008 2009 2010
Privat konsum 947,5 3,6 6,0 1,4 0,3 4,0
Offentlig konsum 443,4 2,5 3,4 3,8 5,6 2,1
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 477,6 5,1 8,4 3,9 -5,9 -1,0
 Herav:
 Oljeutvinning og rørtransport1 107,4 3,9 5,5 6,6 7,0 3,0
 Fastlands-Norge 345,3 5,5 9,3 2,4 -9,3 -1,7
  Bedrifter 187,7 5,5 12,2 6,8 -16,4 -2,6
  Boliger 87,5 6,8 5,3 -8,1 -12,0 0,5
  Offentlig forvaltning 70,2 4,3 7,9 5,8 13,2 -2,0
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 868,5 3,7 6,0 2,6 0,0 2,3
 Herav: Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 736,2 3,7 6,0 2,2 -0,3 2,4
Lagerinvesteringer2 51,7 0,2 -0,7 0,7 -0,6 0,0
Innenlandsk sluttanvendelse 1 920,2 3,8 5,0 3,3 -0,7 2,3
Eksport 1 042,0 2,0 2,5 1,4 -6,5 0,1
 Herav: Råolje og naturgass 478,0 -0,2 -2,6 -1,5 -4,4 -2,1
  Tradisjonelle varer 309,2 3,8 8,7 4,8 -11,0 1,6
Samlet anvendelse 2 962,2 3,2 4,1 2,6 -2,8 1,6
Import 687,5 5,1 7,5 4,4 -4,9 2,4
 Herav: Tradisjonelle varer 446,1 6,1 6,7 2,7 -7,1 1,9
Bruttonasjonalprodukt 2 274,7 2,7 3,1 2,1 -2,1 1,3
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 719,9 3,3 6,1 2,6 -1,1 2,1
 Herav: Utenom elektrisitetsforsyning 1 666,0 3,3 6,0 2,5 -0,7 1,9

1 Eksklusive tjenester tilknyttet utvinning.

2 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Privat konsum 786,0 826,2 881,8 941,6 991,4 1 013,8 1 072,3
Offentlig konsum 373,3 387,2 413,0 447,1 490,2 536,1 561,5
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 314,2 365,6 424,2 484,6 529,3 514,8 519,4
 Herav:
 Oljeutvinning og rørtransport 71,3 88,3 95,5 107,9 122,2 135,0 140,5
 Fastlands-Norge 230,0 265,2 308,4 354,2 379,8 356,2 357,7
  Bedrifter 109,0 129,8 156,6 181,5 202,1 174,4 172,9
  Boliger 70,4 82,4 90,4 102,5 99,6 90,5 93,2
  Offentlig forvaltning 50,6 53,0 61,5 70,3 78,0 91,3 91,6
Innenlandsk anvendelse utenom lagerinvesteringer 1 473,5 1 579,0 1 718,9 1 873,3 2 011,0 2 064,6 2 153,1
 Herav: Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 389,3 1 478,6 1 603,1 1 742,9 1 861,4 1 906,1 1 991,5
Lagerinvesteringer 33,7 46,5 51,0 40,6 44,3 31,4 31,8
Innenlandsk sluttanvendelse 1 507,2 1 625,4 1 769,9 1 913,9 2 055,3 2 096,0 2 184,9
Eksport 732,7 868,4 1 002,5 1 042,3 1 225,8 950,4 989,8
 Herav: Råolje og naturgass 337,3 427,9 498,4 479,9 620,5 408,6 424,7
  Tradisjonelle varer 209,8 229,4 271,5 302,4 324,2 271,0 284,0
Samlet anvendelse 2 239,8 2 493,8 2 772,3 2 956,1 3 281,1 3 046,4 3 174,7
Import 496,8 548,1 612,8 679,0 732,7 705,1 737,9
 Herav: Tradisjonelle varer 323,3 351,3 407,3 450,7 477,6 442,2 462,5
Bruttonasjonalprodukt 1 743,0 1 945,7 2 159,6 2 277,1 2 548,3 2 341,3 2 436,9
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 1 355,3 1 451,1 1 580,7 1 724,1 1 829,9 1 853,8 1 928,5
Memo:Bruttonasjonalinntekt 1 746,4 1 959,2 2 161,1 2 293,5 2 571,6 2 400,0 2 508,0
Disponibel inntekt for Norge 1 493,7 1 694,1 1 877,0 1 990,0 2 238,9 . . . .
Sparing for Norge 334,4 480,7 582,2 601,3 757,3 . . . .
 Herav: Husholdninger 61,3 92,5 0,9 3,9 20,1 48,0 41,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

  Mrd. 2006-kroner 2008 Prosentvis endring fra året før
  Årlig gj.snitt1996–2005 2006 2007 2008
Bruttonasjonalprodukt 2 274,7 2,9 2,3 3,1 2,1
 Næringsvirksomhet 1 706,6 3,0 1,7 2,5 2,3
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 554,9 1,8 -5,3 -4,9 0,8
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 524,8 2,1 -5,5 -5,2 0,9
   Utenriks sjøfart 30,1 -2,6 -2,7 0,6 -0,5
 Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 1 151,7 3,5 5,3 6,7 3,0
  Primærnæringene 33,1 1,1 0,0 8,0 6,0
  Industri og bergverk 212,2 1,9 3,1 5,4 2,9
  Bygge- og anleggsvirksomhet 90,8 0,7 0,3 5,4 0,2
  Andre næringer 815,7 4,4 6,6 7,1 3,3
 Offentlig forvaltning 314,3 1,3 1,0 3,2 3,4
 Korreksjonsposter 253,9 4,7 8,1 7,1 -0,5
Memo:
 BNP Fastlands-Norge 1 719,9 3,3 4,9 6,1 2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.4 Bruttoprodukt etter næring

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mrd. kroner:
Bruttonasjonalprodukt 1 532,3 1 593,8 1 743,0 1 945,7 2 159,6 2 277,1 2 548,3
 Næringsvirksomhet 1 104,0 1 155,1 1 278,3 1 455,0 1 626,6 1 697,8 1 946,3
 Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 307,7 319,0 387,7 494,6 578,9 553,0 718,5
  Oljevirksomhet inkl. tjenester 283,5 295,4 361,3 465,3 548,8 517,1 684,6
  Utenriks sjøfart 24,2 23,6 26,5 29,2 30,1 35,9 33,8
 Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 796,4 836,1 890,6 960,4 1 047,7 1 144,8 1 227,8
  Primærnæringene 23,6 21,7 25,0 26,6 28,9 28,1 27,7
  Industri og bergverk 147,3 152,0 162,6 173,3 195,7 215,4 223,2
  Bygge- og anleggsvirksomhet 59,1 62,3 70,2 76,8 85,9 101,6 110,9
  Andre næringer 566,4 600,1 632,8 683,8 737,2 799,7 866,1
 Offentlig forvaltning 244,6 254,3 264,5 277,0 294,7 320,6 350,5
 Korreksjonsposter 183,7 184,5 200,2 213,8 238,3 258,7 251,5
Memo:
 BNP Fastlands-Norge 1 224,6 1 274,8 1 355,3 1 451,1 1 580,7 1 724,1 1 829,9
Prosentvis fordeling:
Bruttonasjonalprodukt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Næringsvirksomhet 72,1 72,5 73,3 74,8 75,3 74,6 76,4
 Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 20,1 20,0 22,2 25,4 26,8 24,3 28,2
  Oljevirksomhet inkl. tjenester 18,5 18,5 20,7 23,9 25,4 22,7 26,9
  Utenriks sjøfart 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,3
 Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 52,0 52,5 51,1 49,4 48,5 50,3 48,2
  Primærnæringene 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1
  Industri og bergverk 9,6 9,5 9,3 8,9 9,1 9,5 8,8
  Bygge- og anleggsvirksomhet 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0 4,5 4,4
  Andre næringer 37,0 37,7 36,3 35,1 34,1 35,1 34,0
 Offentlig forvaltning 16,0 16,0 15,2 14,2 13,6 14,1 13,8
 Korreksjonsposter 12,0 11,6 11,5 11,0 11,0 11,4 9,9
Memo:
 BNP Fastlands-Norge 79,9 80,0 77,8 74,6 73,2 75,7 71,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

  2003–2007 2008 2009 2010
Eksportpris 5,0 2,3 -6,0 3,1
Importpris 2,3 3,2 -0,3 2,6
Bytteforhold1 2,6 -0,9 -5,8 0,5
Eksportvolum 5,2 4,8 -11,0 1,6
Import hos handelspartnerne 6,7 1,6 -12,8 1,7
Eksportmarkedsandel -1,4 3,1 2,1 -0,1
Importvolum 8,5 2,7 -7,1 1,9
Hjemmemarkedsandel2 -2,4 -3,7 2,8 -0,1

1Eksportpris i forhold til importpris.

2 Forholdet mellom norske produsenters leveranser av de enkelte varer på hjemmemarkedet og den samlede innenlandske anvendelsen av varene.

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

        Prosentvis endring fra året før
  Mrd. kroner   2009   2010
  2008 2009 2010   Pris Volum   Pris Volum
Eksport 1 225,8 950,4 989,8 -17,1 -6,5 4,1 0,1
 Råolje og naturgass 620,5 408,6 424,7 -31,1 -4,4 6,2 -2,1
 Skip, plattformer, m.m. 13,6 15,7 16,1 2,0 13,5 2,1 0,3
 Andre varer 324,2 271,0 284,0 -6,0 -11,0 3,1 1,6
 Bruttoinntekter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m 119,5 117,1 119,5 2,8 -4,7 0,5 1,5
 Rørtransport 13,1 13,6 14,1 1,8 2,0 1,8 2,0
 Utlendingers utgifter i Norge 26,7 24,0 26,5 0,7 -10,5 2,1 8,0
 Andre tjenester 108,2 100,4 105,1 0,5 -7,6 2,1 2,5
Import 732,7 705,1 737,9 1,2 -4,9 2,2 2,4
 Skip, plattformer, m.m. 33,6 32,9 33,5 -2,2 0,1 2,2 -0,3
 Andre varer 477,6 442,2 462,5 -0,3 -7,1 2,6 1,9
 Bruttoutgifter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m 61,5 64,8 66,3 4,6 0,7 1,9 0,4
 Nordmenns utgifter i utlandet 91,5 87,7 92,9 5,0 -8,7 0,0 5,9
 Andre tjenester 68,5 77,4 82,7 4,1 8,5 2,3 4,4
Eksportoverskudd 493,0 245,3 251,9
Rente- og stønadsbalansen 3,4 35,0 46,3
Overskudd på driftsregnskapet 496,4 280,3 298,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.7 Sysselsatte personer etter næring

    Prosentvis endring fra året før
  1000personer 2008 Årlig gj.snitt1996–2005 2006 2007 2008
I alt 2 615,9 1,0 3,6 4,1 3,1
 Næringsvirksomhet 1 859,4 1,1 4,2 4,9 3,3
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 94,9 2,3 3,9 7,5 5,7
   Oljevirksomhet inkl. tjenester 41,9 3,5 5,2 7,8 6,6
   Utenriks sjøfart 53,1 1,5 2,9 7,3 5,0
  Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge 1 764,5 1,0 4,2 4,8 3,2
   Primærnæringene 73,8 -3,2 -2,1 -2,2 -1,0
   Industri og bergverk 302,7 -1,2 5,1 4,9 2,5
   Bygge- og anleggsvirksomhet 189,4 4,5 8,3 9,9 2,1
   Andre næringer 1 198,7 1,6 3,8 4,4 3,8
 Offentlig forvaltning 756,4 1,0 2,4 2,3 2,4
Memo:
 Fastlands-Norge 2 521,0 1,0 3,6 4,0 3,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

  Prosentvis endring fra året før
  Mrd. 2006-kroner 2008 Årliggj.snitt1996–2005 2006 2007 2008
Bruttoinvestering i fast realkapital 477,6 4,9 11,7 8,4 3,9
 Næringsvirksomhet 407,4 5,2 11,7 8,4 3,6
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 132,2 3,6 11,1 5,8 8,0
   Herav:
   Oljeutvinning og rørtransport 107,4 2,8 4,3 5,5 6,6
  Bedrifter, Fastlands-Norge 187,7 5,5 17,1 12,2 6,8
   Primærnæringene 10,0 -1,3 6,7 0,2 13,3
   Industri og bergverksdrift 34,2 3,5 7,1 25,3 11,9
   Kraftforsyning 12,3 3,8 3,5 16,5 13,3
   Bygge- og anleggsvirksomhet 9,8 15,0 30,7 14,2 3,2
   Samferdsel 17,4 -0,7 -2,7 18,2 -0,3
   Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel 103,9 9,8 26,0 8,3 5,6
  Boligtjenester 87,5 6,7 4,1 5,3 -8,1
 Offentlig forvaltningsvirksomhet 70,2 3,7 11,6 7,9 5,8
  Stat 34,6 4,1 13,3 4,0 5,0
  Kommuner 35,6 3,2 9,8 12,0 6,6
Lagerinvesteringer1 51,7 0,0 0,0 -0,7 0,7
Bruttoinvesteringer i alt 529,3 4,6 10,6 4,4 6,7
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart 345,3 5,5 11,9 9,3 2,4

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

  Årlig gjennomsnitt    
  1971 – 1980 1981 – 1990 1991 – 2008 1971 – 2008 2009 2010
Arbeidskraftsproduktivitet
 Fastlands-Norge 3,2 1,6 2,3 2,4 0,0 2,4
 Private fastlandsnæringer2 2,9 1,7 2,6 2,4 0,5 2,6
Total faktorproduktivitet
 Fastlands-Norge 2,1 0,8 2,0 1,7 -1,0 1,7
 Private fastlandsnæringer2 2,1 1,0 2,2 1,9 -0,6 1,9

1Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.10 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land. 2008

  Sysselsetting i prosent av befolkningen   Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
  15 – 24 år 25 – 54 år 55 – 64 år   15 – 24 år 25 – 54 år 55 – 64 år
  K M K M K M   K M K M K M
Norge 58,3 57,7 84,0 89,5 64,3 74,2 6,8 8,2 1,8 2,0 0,9 1,1
USA1 50,2 52,3 72,3 86,0 57,0 67,7 11,2 14,4 4,6 5,0 3,7 3,7
Japan 41,8 41,0 67,5 92,6 51,7 81,4 6,6 7,9 4,0 3,8 2,6 4,3
EU-15 39,0 44,6 72,1 87,6 38,9 56,0 14,8 15,1 6,9 5,6 5,2 5,2
EU-19 36,3 42,2 72,0 87,3 36,7 54,9 15,2 15,1 6,9 5,6 5,2 5,1
Belgia 24,4 29,3 73,8 87,2 24,4 41,3 13,8 14,8 6,2 5,4 4,2 3,5
Danmark 67,3 69,7 83,9 91,8 51,4 64,2 8,4 6,1 2,8 1,8 2,7 2,5
Finland 45,0 54,0 81,3 87,3 55,8 57,0 16,2 13,7 5,4 4,3 5,2 5,7
Frankrike 28,0 33,4 77,3 89,1 36,0 40,5 18,0 18,2 7,1 5,6 4,4 4,9
Hellas 19,2 28,8 62,2 90,8 27,7 59,1 27,7 15,1 10,4 4,2 3,6 2,9
Irland 45,2 47,1 69,4 86,5 41,6 66,0 7,6 13,1 3,4 5,5 2,1 3,6
Island1 73,9 70,5 82,9 92,9 77,6 88,7 7,5 9,0 1,7 2,2 0,6 2,5
Italia 19,4 29,1 60,2 86,7 24,0 45,5 24,7 18,9 7,7 4,7 2,9 3,2
Nederland 68,7 69,6 79,5 92,0 41,1 60,2 5,5 5,7 2,6 1,9 3,4 4,0
Polen 23,7 31,0 71,0 84,0 20,7 44,1 19,9 15,2 6,8 5,4 4,4 5,8
Portugal 30,8 38,5 75,8 87,6 43,9 58,5 20,2 13,4 8,6 6,0 5,8 7,3
Spania1 35,7 43,2 65,9 84,4 31,1 60,9 25,8 23,7 11,8 8,9 8,9 6,4
Sveits 61,2 63,6 80,6 93,7 60,0 77,0 7,4 6,7 3,6 2,2 2,7 2,5
Sverige1 45,9 45,9 83,5 89,4 66,9 73,6 19,6 19,2 4,7 4,0 3,4 4,1
Storbritannia1 55,1 57,5 75,4 87,9 49,0 67,7 12,0 16,0 3,7 4,1 2,0 3,4
Tyskland 44,5 49,7 74,7 87,1 46,0 61,7 10,0 10,7 7,2 6,9 8,9 8,1
Østerrike 52,2 59,5 78,6 90,2 30,8 51,8 8,2 7,9 3,6 3,1 2,5 1,8

1 Gjelder gruppen 16 – 64 år.

Kilde: OECD.

Tabell 3.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

  Bruttonasjonalprodukt   Konsumprisindeks   Arbeidsledighet1
  2008 2009 2010   2008 2009 2010   2008 2009 2010
USA 1,1 -2,7 1,6 3,8 -0,7 1,4 5,8 9,3 10,0
Japan -0,7 -5,6 1,5 1,4 -1,2 -0,6 4,0 5,2 5,5
Tyskland 1,0 -4,8 1,1 2,8 0,3 0,8 7,3 8,0 11,0
Frankrike 0,3 -2,1 1,0 2,8 0,3 1,0 7,4 9,5 11,0
Storbritannia 0,7 -4,3 0,8 3,6 1,9 1,5 5,7 8,2 9,4
Nederland 2,1 -4,5 0,3 2,5 1,4 0,9 2,9 3,9 6,5
Sverige -0,4 -4,6 1,3 3,4 -0,2 1,4 6,2 8,9 11,4
Danmark -1,1 -3,2 0,7 3,4 1,2 1,8 3,3 5,7 7,2
Finland 0,7 -4,3 0,5 4,1 1,6 1,0 6,4 8,7 10,5
Kina 9,0 8,5 9,0 - - - - - -
Russland 5,6 -6,0 0,5 - - - - - -

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 3.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter1. Prosent

  2008 2009 2010
Norske renter2
 Nasjonalbudsjettet 2010 6,2 2,6 3,5
 Revidert nasjonalbudsjett 2009 3,0 2,8
Norges handelspartnere3 4,5 1,3 1,5

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

2Anslag i Nasjonalbudsjettet 2010 og Revidert nasjonalbudsjett 2009.

3 Handelsveiet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP, DKK, USD og JPY.

Kilde: Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 3.13 Lønnskostnader per time for industriarbeidere. Prosentvis endring fra året før

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vekst i lønnskostnader pr. time:
 Norge 5,4 3,9 5,9 2,8 4,3 4,5 5,3
 Norges handelspartnere1 3,8 3,6 2,9 2,6 2,7 3,5 3,9
Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta 1,5 0,4 2,9 0,2 1,6 1,0 1,4
Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta 9,6 -2,5 -0,8 4,9 1,1 2,7 1,8
Memo:
Valutakurs2 -7,4 3,0 3,8 -4,4 0,5 -1,7 -0,5

1 Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de som nå ligger til grunn for beregningen av industriens effektive valutakurs.

2 Konkurransekursindeksen. Et positivt endringstall innebærer en effektiv svekkelse av norske kroner.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene,

Tabell 3.14 Hovedtall i offentlig forvaltning. Prosentvis volumendring fra året før

  Mrd. kroner 2008 Gj.snitt 1997 – 20061 2007 2008 2009 2010
Offentlig konsum 490,2 2,5 3,4 3,8 5,6 2,1
 Statlig 252,9 2,2 2,0 3,0 6,0 1,1
 Kommunalt 237,4 2,6 5,0 4,7 5,3 3,2
Offentlige investeringer 78,0 4,3 7,9 5,8 13,2 -2,0
 Statlig 38,2 2,9 4,0 5,0 19,5 -4,3
 Kommunalt 39,8 5,3 12,0 6,6 7,0 0,4
Bruttoprodukt 350,5 1,2 3,2 3,4 2,9 2,7
 Statlig 154,6 0,9 2,2 2,1 2,3 1,2
 Kommunalt 195,9 1,4 3,9 4,4 3,3 3,8
Sysselsetting, mill. timeverk 932,9 0,3 2,4 2,7 2,3 1,9
 Statlig 389,7 -0,3 1,4 1,3 1,6 1,1
 Kommunalt 543,2 0,6 3,1 3,7 2,7 2,5

1 Som følge av at sykehusene fra 2002 er overført fra fylkeskommunene til staten er 2002 holdt utenom beregningene av årlig gjennomsnittlig vekst for stat og kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.15 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner   Prosentvis endring fra året før
  2006 2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010
A Totale inntekter (B+C) 1219 747 1278 149 1432 364 1216 638 1250 122 4,8 12,1 -15,1 2,8
B Løpende inntekter 1217 684 1275 573 1430 391 1214 438 1248 722 4,8 12,1 -15,1 2,8
1. Formuesinntekter 260 277 272 445 352 318 271 448 263 860 4,7 29,3 -23,0 -2,8
2. Skatt- og pensjonspremier 948 265 992 806 1067 708 932 264 973 832 4,7 7,5 -12,7 4,5
2.1 Oljeskatter 225 433 196 630 246 976 120 100 127 600 -12,8 25,6 -51,4 6,2
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 257 761 280 561 275 610 265 304 278 049 8,8 -1,8 -3,7 4,8
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 465 071 515 615 545 122 546 860 568 182 10,9 5,7 0,3 3,9
4. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 9 142 10 322 10 365 10 726 11 031 12,9 0,4 3,5 2,8
C Kapitalinntekter 2 063 2 576 1 973 2 200 1 400 24,9 -23,4 11,5 -36,4
1. Avgift på arv og gaver 2 063 2 576 1 973 2 200 1 400 24,9 -23,4 11,5 -36,4
D Totale utgifter (E+F) 820 606 874 297 957 407 1042 871 1092 840 6,5 9,5 8,9 4,8
E Løpende utgifter 794 854 843 862 921 574 998 522 1051 085 6,2 9,2 8,3 5,3
1. Renteutgifter og utbytte 33 105 29 800 36 374 31 744 31 561 -10,0 22,1 -12,7 -0,6
2. Overføringer til utlandet 17 569 18 751 22 073 26 200 27 400 6,7 17,7 18,7 4,6
3. Subsidier 41 882 44 136 48 530 50 424 53 069 5,4 10,0 3,9 5,2
4. Stønader til husholdninger 266 887 278 419 297 759 326 338 348 743 4,3 6,9 9,6 6,9
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 22 417 25 630 26 612 27 733 28 787 14,3 3,8 4,2 3,8
6. Konsum i offentlig forvaltning 412 994 447 126 490 226 536 082 561 524 8,3 9,6 9,4 4,7
F Kapitalutgifter 25 752 30 435 35 833 44 349 41 755 18,2 17,7 23,8 -5,8
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 24 662 29 748 33 699 43 817 40 754 20,6 13,3 30,0 -7,0
2. Netto kjøp av tomter og grunn -2 514 -2 093 -1 388 -2 291 -1 575 - - - -
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 2 685 1 809 2 384 1 634 1 386 -32,6 31,8 -31,4 -31,3
4. Kapitaloverføringer til utlandet 919 971 1 138 1 189 1 189 5,7 17,2 4,5 0,0
G Nettofinansinvestering (A–D) 399 141 403 852 474 957 173 768 157 283 1,2 17,6 -63,4 -9,5
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 5 469 4 114 4 241 7 901 2 616 - - - -
2. Overskudd før lånetransaksjoner 393 673 399 739 470 716 165 866 154 667 1,5 17,8 -64,8 -6,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.16 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner   Prosentvis endring fra året før
  2006 2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010
A Totale inntekter (B+C) 1080 229 1130 427 1277 387 1052 984 1081 407 4,6 13,0 -17,6 2,7
B Løpende inntekter 1078 166 1127 851 1275 414 1050 784 1080 007 4,6 13,1 -17,6 2,8
1. Formuesinntekter 245 839 255 793 335 366 257 425 249 181 4,0 31,1 -23,2 -3,2
2. Skatt- og pensjonspremier 828 249 868 447 937 909 790 294 827 364 4,9 8,0 -15,7 4,7
2.1 Oljeskatter 225 433 196 630 246 976 120 100 127 600 -12,8 25,6 -51,4 6,2
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 252 275 274 360 268 709 258 277 270 911 8,8 -2,1 -3,9 4,9
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 350 541 397 457 422 224 411 917 428 852 13,4 6,2 -2,4 4,1
3. Overføringer innen offentlig forvaltning -905 -1 548 -3 036 -2 277 -2 041 - - - -
4. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 4 983 5 159 5 175 5 342 5 503 3,5 0,3 3,2 3,0
C Kapitalinntekter 2 063 2 576 1 973 2 200 1 400 24,9 -23,4 11,5 -36,4
1. Avgift på arv og gaver 2 063 2 576 1 973 2 200 1 400 24,9 -23,4 11,5 -36,4
D Totale utgifter (E+F) 681 509 716 257 777 557 863 500 906 977 5,1 8,6 11,1 5,0
E Løpende utgifter 665 692 699 731 757 966 838 051 882 290 5,1 8,3 10,6 5,3
1. Renteutgifter og utbytte 25 600 18 576 20 837 23 205 22 887 -27,4 12,2 11,4 -1,4
2. Overføringer til utlandet 17 569 18 751 22 073 26 200 27 400 6,7 17,7 18,7 4,6
3. Subsidier 33 008 34 838 37 995 39 402 40 249 5,5 9,1 3,7 2,2
4. Stønader til husholdninger 259 028 270 484 289 498 316 727 338 784 4,4 7,0 9,4 7,0
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 15 586 17 905 18 120 18 849 19 581 14,9 1,2 4,0 3,9
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 98 342 106 340 116 589 136 980 146 688 8,1 9,6 17,5 7,1
7. Konsum i statsforvaltningen 216 559 232 837 252 854 276 688 286 700 7,5 8,6 9,4 3,6
F Kapitalutgifter 15 817 16 526 19 591 25 449 24 688 4,5 18,5 29,9 -3,0
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 13 751 15 129 16 954 24 517 23 287 10,0 12,1 44,6 -5,0
2. Netto kjøp av tomter og grunn -869 -605 -227 -1 191 -475 - - - -
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 2 016 1 031 1 726 934 686 -48,9 67,4 -45,9 -26,6
4. Kapitaloverføringer til utlandet 919 971 1 138 1 189 1 189 5,7 17,2 4,5 0,0
G Nettofinansinvestering (A–D) 398 720 414 170 499 830 189 484 174 429 3,9 20,7 -62,1 -7,9
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 5 469 4 114 4 241 7 901 2 616 - - - -
2. Overskudd før lånetransaksjoner 393 252 410 057 495 589 181 582 171 813 4,3 20,9 -63,4 -5,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.17 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

  Mill. kroner   Prosentvis endring fra året før
  2006 2007 2008 2009 2010   2007 2008 2009 2010
A. Inntekter i alt 239 945 254 683 274 129 298 211 316 063 6,1 7,6 8,8 6,0
1. Formuesinntekter 14 438 16 652 16 952 14 023 14 679 15,3 1,8 -17,3 4,7
2. Skatteinntekter 120 271 122 551 129 977 137 047 144 538 1,9 6,1 5,4 5,5
2.1 Skatt på inntekt og formue 114 785 116 350 123 076 130 020 137 400 1,4 5,8 5,6 5,7
2.2 Produksjonsskatter 5 486 6 201 6 901 7 027 7 138 13,0 11,3 1,8 1,6
3. Overføringer fra statsforvaltningen 101 077 110 317 122 010 141 757 151 318 9,1 10,6 16,2 6,7
4. Andre løpende inntekter 4 159 5 163 5 190 5 384 5 528 24,1 0,5 3,7 2,7
B. Totale utgifter (C+D) 239 269 266 809 298 824 318 850 335 139 11,5 12,0 6,7 5,1
C. Løpende utgifter 229 334 252 900 282 582 299 950 318 072 10,3 11,7 6,1 6,0
1. Renteutgifter 7 505 11 224 15 537 8 539 8 674 49,6 38,4 -45,0 1,6
2. Overføringer til private 23 564 24 958 27 288 29 517 31 985 5,9 9,3 8,2 8,4
3. Overføringer til statsforvaltningen 1 830 2 429 2 385 2 500 2 589 32,7 -1,8 4,8 3,6
4. Kommunalt konsum 196 435 214 289 237 372 259 394 274 824 9,1 10,8 9,3 5,9
4.1 Lønnskostnader 144 716 156 061 172 430 185 570 196 866 7,8 10,5 7,6 6,1
4.2 Produktkjøp 67 255 74 262 82 217 91 368 93 977 10,4 10,7 11,1 2,9
4.3 Brutto driftsresultat 19 571 21 756 23 512 25 279 28 351 11,2 8,1 7,5 12,2
4.4 Gebyrer -35 107 -37 790 -40 787 -42 823 -44 370 7,6 7,9 5,0 3,6
D. Kapitalutgifter 9 935 13 909 16 242 18 900 17 067 40,0 16,8 16,4 -9,7
1. Bruttoinvesteringer i fast realkapital 29 830 35 529 39 819 44 141 45 380 19,1 12,1 10,9 2,8
2. Kapitalslit 18 919 20 910 23 074 24 841 27 913 10,5 10,3 7,7 12,4
3. Andre kapitalutgifter (netto) -976 -710 -503 -400 -400 - - - -
E. Nettofinansinvestering (A–B) 676 -12 126 -24 695 -20 639 -19 076 - - - -

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.18 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

  2006 2007 2008 2009 2010
Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen 828 249 868 447 937 909 790 294 827 364
Skatt på inntekt, formue og kapital 380 997 382 362 436 806 293 976 310 684
Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning) 18 686 21 569 27 367 27 113 27 027
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum 219 679 191 991 241 450 116 100 123 200
 Fellesskatt 133 740 159 706 157 796 142 141 151 436
 Annen skatt på inntekt, formue og kapital 8 892 9 096 10 193 8 622 9 021
Produksjonsskatter 258 029 278 999 274 235 262 277 275 311
 Merverdiavgift 172 066 188 704 184 843 176 521 184 557
 Avgifter på oljeutvinning 5 754 4 639 5 526 4 000 4 400
 Andre produksjonsskatter 80 209 85 656 83 866 81 755 86 355
Trygde- og pensjonspremier 189 223 207 086 226 868 234 041 241 368
 Fra arbeidstakere 73 956 81 074 88 210 91 293 94 190
 Fra arbeidsgivere 115 267 126 012 138 658 142 748 147 178
Påløpte skatter i alt, kommuner og fylkeskommuner 120 016 124 359 129 799 141 970 146 468
Skatt på inntekt og formue 114 530 118 158 122 898 134 943 139 330
Produksjonsskatter 5 486 6 201 6 901 7 027 7 138
Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning 948 265 992 806 1067 708 932 264 973 832
Skatter som andel av BNP 43,9 43,6 41,9 39,8 40,0

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.19 Finanspolitiske indikatorer

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Statsbudsjettet
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner1 133,3 157,4 247,6 375,5 393,5 507,2 255,0 172,2
Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner -66,1 -79,2 -64,8 -44,0 -1,3 -11,8 -118,1 -153,8
Strukturelt overskudd. Mrd. kroner -37,8 -44,1 -49,0 -52,4 -57,0 -72,2 -129,9 -148,5
Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge -2,9 -3,2 -3,4 -3,4 -3,5 -4,2 -7,2 -7,8
Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før 0,9 2,2 1,3 0,9 2,6 2,5 6,7 1,7
Offentlig forvaltning
Nettofinansinvestering. Mrd. kroner 116,2 194,1 293,5 399,1 403,9 475,0 173,8 157,3
Nettofinansinvestering. Prosent av BNP 7,3 11,1 15,1 18,5 17,7 18,6 7,4 6,5
Påløpte skatter. Prosent av BNP 42,2 43,2 43,5 43,9 43,6 41,9 39,8 40,0
Offentlige utgifter. Prosent av BNP 45,5 42,6 39,5 38,0 38,4 37,6 44,5 44,8
Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge 56,8 54,8 52,9 51,9 50,7 52,3 56,3 56,7

1 For 2005 og tidligere år omfatter tallene samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens petroleumsfond (Statens pensjonsfond – Utland)

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.20 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond – Utland. Mill kroner1

  2008 2009 2010
Inntekter 513 650 368 217 321 089
– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet 415 866 264 717 220 389
– Renteinntekter og utbytte 97 784 103 500 100 700
Utgifter 8 370 118 088 153 780
– Overføring til statskassen 8 370 118 088 153 780
Overskudd i Statens pensjonsfond – Utland 505 280 250 129 167 309
Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi 2 279 635 2 597 275 2 823 801
Prosent av BNP 89,5 110,9 115,9

1 Statens petroleumsfond skiftet navn til Statens pensjonsfond – Utland den 1. januar 2006.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.21 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

  2008 2009 2010
A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond – Utland 1 182 631 1 022 835 974 105
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 437 705 290 539 244 789
Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet 245 167 170 900 123 800
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 192 538 119 639 120 989
– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet 152 576 78 900 77 900
– Renteinntekter 6 573 6 400 6 800
– Tilbakeføring av kapitalinnskudd 15 741 17 500 20 800
– Andre petroleumsinntekter 17 648 16 839 15 489
A.2 Inntekter utenom oljeskatter og inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 744 927 732 296 729 316
Skatter fra Fastlands-Norge 680 422 674 224 677 031
– Skatt på inntekt, formue og kapital 400 828 403 650 396 150
– Produksjonsavgifter 279 593 270 574 280 881
Renteinntekter 21 190 19 692 19 827
Andre inntekter 43 315 38 381 32 459
B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond – Utland 778 563 876 206 907 496
B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 21 839 25 822 24 400
– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet 19 998 24 700 23 000
– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet 1 841 1 122 1 400
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 756 724 850 384 883 096
Kjøp av varer og tjenester 140 258 155 675 157 889
– Sivile formål 106 704 122 064 123 192
– Forsvarsformål 33 554 33 612 34 697
Overføringer 616 466 694 708 725 207
– Til kommuneforvaltningen 114 670 134 318 143 908
– Renteutgifter 17 693 20 857 20 421
– Til private og utlandet 484 103 539 534 560 878
C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond – Utland 404 069 146 629 66 609
– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet 415 866 264 717 220 389
C.2 Oljekorrigert overskudd -11 797 -118 088 -153 780
+ Overført fra Statens pensjonsfond – Utland 8 370 118 088 153 780
C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner -3 427 0 0
D Lånetransaksjoner, netto 22 172 206 226 44 188
1 Utlån 22 171 161 275 44 188
2 Gjeldsavdrag 0 44 951 0
E.1 Finansieringsbehov (D–C.3) 25 599 206 226 44 188

Kilde: Finansdepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside