Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 18 (2010–2011)

Læring og fellesskap

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Allan, J. (1993): «Male Elementary Teachers; Experiences and Perspectives». I: Williams C. (red.) (1993): Doing «Woman’s work»: Men in non-traditional occupations. Newbury Park: Sage Publications

Andersson, H.W. (red.), S. Osborg Ose, I. Pettersen, K. Røhme, M. Sitter og M. Ådnanes (2005): Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge. SINTEF Helse rapport 03/05. Trondheim: SINTEF Helse

Andestad, T. (1997): Hva er hjelp? Lærere og foreldre forteller om hvilken nytte de har hatt av kontakten med rådgivere ved et PP-kontor. Hovedoppgave i sosialt arbeid. Trondheim: NTNU

Andreassen, A.B., A.M. Knivsberg og P. Niemi (2006): «Resistant readers 8 months later: Energizing the student’s learning milieu by targeted counselling». Dyslexia, 12: 115-133

Angell, M.L. (2010): «Læring og kulturell og sosial ulikhet». I: Hogsnes, H.D, M-L. Angell. og S. Nordtømme (2010): Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget

Arnesen, K. (2003): På vei mot tospråklig opplæring og dagens døveundervisning. Skådalen Publication Series No. 21. Oslo: Skådalen kompetansesenter, Statped

Askheim, O.P., T. Andersen og J. Eriksen (2004): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Oslo: Gyldendal akademisk

Aukrust, V.G. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring: en kunnskapsoversikt. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet

Aasen, A.M., A. Kostøl, T. Nordahl og D. Wilson (2010): «Onger er rare». Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommune. Elverum: Høgskolen i Hedmark

Bachmann, K. og P. Haug (2006): Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen i Volda/ Møreforskning Volda

Bakken, A. (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. NOVA-rapport 10/07. Oslo: NOVA

Bakken A. (2009a): «Er mannlige lærere viktige for gutters skoleprestasjoner?». Tidsskrift for ungdomsforskning 2009 (2): 25-44

Bakken, A. (2009b): Ulikhet på tvers. Har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler? NOVA-rapport 8/2009. Oslo: NOVA

Bakken, A. (2010): Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år: kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning. Oslo: NOVA

Bakken A., E. Borg, K. Hegna og E. Backe-Hansen (2008): Er det skolens skyld? En kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Oslo: NOVA

Befring, E (1983): Skole- og atferdsproblem: i omsorgspedagogisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget

Befring, E. og R. Tangen (2008): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Bele, I.V. (2010): Læreres egenvurdering av spesialpedagogisk kompetanse – og viktige kilder for kompetanseutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift. Nr. 10/2010

Bonesrønning H. og J. M. Vaag Iversen (2008): Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner: Analyse av nasjonale prøver 2008. SØF-rapport nr. 01/10. Trondheim: Senter for økonomisk Forskning

Bonesrønning, H., J.M. Vaag Iversen og I. Pettersen (2010): Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet: Med spesielt fokus på økt bruk av spesialundervisning. SØF-Rapport 07/10. Trondheim: Senter for økonomisk Forskning

Brøndmo, S. (2008): «Synsvansker». I: Rygvold, A.L. og T. Ogden (red.) (2008): Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk

Buland, T., I.H. Mathiesen, B.E. Aaslid, H. Haugsbakken, B. Bungum og S. Mordal (2011): På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Buland, T. og I.H Mathiesen (2008): Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Buland, T., I.H. Mathiesen, B.E. Aaslid, H. Haugsbakken og B. Bungum (2009): Skolens rådgivning – på vei mot framtida? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Butler D.M og R. Christensen (2003): «Mixing and Matching: The effect on student performances of teaching assistants of the same gender». Political Science, 34: 781-786

Cameron, D.L., V.B. Kovac og A.D. Tveit (2011): En undersøkelse om PP-tjenestens arbeid med barnehagen. Skriftserien nr 155. Kristiansand: Universitetet i Agder

Carrington B. og Skelton C. (2003): «Re-thinking role models: Equal opportunities in teacher recruitment in England and Wales». Journal of Educational Policy, 12, 253-265

Clausen, S-E. og Kristoffersen, L.B. (2008): Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 – en longitudinell studie. NOVA-rapport 3/2008

Cox, S.M., W.S. Davidson og T.S. Bynum (1995): «A Meta-Analytic Assessment of Delinquency-Related Outcomes of Alternative Education Programs». Crime & Delinquency. april 1995 vol. 41 no. 2: 219-234

Cummins, J. (2000): Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. Clevedon: Multilingual Matters

Dale, E.L. (2008): Fellesskolen: reproduksjon av sosial ulikhet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Dale, E.L. og J.I. Wærness (2003): Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen: rom for alle – blikk for den enkelte. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Dale, E.L. og J.I. Wærness (2006): Vurdering og læring i en elevaktiv skole. Oslo: Universitetsforlaget

Dale, E.L. og J.I. Wærness (2007): «Tilpasset opplæring og Kunnskapsløftet». I: Hølleland, H. (red.) (2007): På vei mot Kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Dale., E.L. (2010): «Motivasjon gjennom hele grunnopplæringen». I: Dale, E.L. (2010): Kunnskapsløftet: på vei mot felles kvalitetsansvar? Oslo: Universitetsforlaget

Dalen, M. (2006): «Så langt det er mulig og faglig forsvarlig…» Inkludering av elever med spesielle behov i grunnskolen. Oslo: Gyldendal akademisk

Dalen, M. og Skårbrevik, K.J. (1999): «Spesialundervisning på grunnskolens område 1975–1998». I: Haug, P., J. Tøssebro og M. Dalen (red.) (1999). Den mangfaldige spesialundervisninga: status for forskning om spesialundervisning. Oslo: Universitetsforlaget

Desforges. C. (2003): The Impacts of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Public Achievement and Adjustment. London: Departement for Education and Skills

Dishion, T.J., J. McCord og F. Poulin (1999): «When Intervention Harm: Peer Groups and Problem Behavior». American Psychologist. Vol. 54

Dokument nr. 8:72 (2008-2009): Om styrkede rettigheter for barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker

Dweck, C. (1999): Self theories, their roles in motivation, personality and development. Philadelphia: Psychology Press

Dysthe, O. (2007): «Læring og læringsformer i Kunnskapsløftet». I: Hølleland, H. (red.) (2007): På vei mot Kunnskapsløftet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Egeberg, E. (red.) (2007): Minoritetsspråklige med særskilte behov: en bok om utredningsarbeid. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Egelund, N. og S. Tetler (2009): Effecter av specialundervisningen: pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevenes faglige, sociale og personlige resultater. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag

Ehrenberg R. G, D. Brewer og D. Goldhaber (1995): «Do teacher’s race, gender and ethnicity matter? Evidence from the National Education Longitudinal Study of 1988». Industrial and Labour Relations Review, 48: 547-561

Eklund Nilsen, A.C og H.C. Jensen, (2010): Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan. FoU rapport 3/2010. Kristiansand: Agderforskning

Farrell, M. (2010): Debating Special Education. New York: Routledge

Fiksdal, B. (1995): Testing av døve og sterkt tunghørte elevers leseferdigheter. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. Oslo: Universitetet i Oslo

Finansministeriet/Undervisningsministeriet (2010): Specialundervisning i folkeskolen: veje til en bedre organisering og styring. København: Finansministeriet/Undervisningsministeriet

Foros, P.B. (2006): Skolen i klemme. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Frostad, P. (1998): Matematikkprestasjoner og matematikkinnsikt hos hørselshemmede grunnskoleelever. Avhandling dr. polit. Trondheim: NTNU

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2000): Mål og middel: brukermedvirkning for full deltaking og likestilling. Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (2008): Rett til spesialundervisning i praksis? En rapport om spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole. Oslo: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylling, I. (2000): Kjønnsforskjeller i spesialundervisningen: kunnskapsstatus og kunnskapsbehov. Bodø: Nordlandsforskning

Fylling, I. (2008): Meget er forskjellig, men noe blir problem: en sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. Avhandling for dr.polit-graden. Bergen: Universitetet i Bergen

Fylling, I. og T.L. Handegård (2009): Kompetanse i krysspress? Kartlegging og evaluering av PP-tjenesten. NF-rapport nr. 05/2009. Bodø: Nordlandsforskning

Gabrielsen, E., E. Heber og T. Høien (2008): Unge og voksne med lesevansker. Bryne: Logometrica

Gjessing, H.J. (1967): Spesialundervisningens personellbehov. Oslo: Statens spesiallærerskole

Greve, A. (2007): Vennskap mellom små barn i barnehagen. Doktorgradsavhandling i Spesialpedagogikk. Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Grut, L. (2008): Erfaringer med bruk av individuell plan: en litteraturoversikt. Trondheim: SINTEF Helse

Grøgaard, J.B., I. Hatlevik og E. Markussen (2004): Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. Rapport 9/2004. Oslo: NIFU STEP

Grønmo, L.S. og T. Onstad (red.) (2009): Tegn til bedring? Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2007. Oslo: Unipub

Hagen, A. og S. Skule (2008): Kompetansereformen og livslang læring. Oslo: FAFO

Handorff, J.A. og M. Øzerk (2008): «Utredning av ADHD hos minoritetsspråklige elever i grunnskolen». Skolepsykologi nr. 5, 2008

Hansen, M.B. og Jacobsen H. (2008): Sped- og småbarn i risiko: en kunnskapsstatus. Oslo: Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør

Hanushek, E.A., J.F. Kain og S.G Rivkin (2002): «Inferring Program Effects for Special Populations: Does Special Education Raise Achievement for Students with Disabilities?» Review of Economics and Statistics 84(4): 584–599

Hattie, J. (2009): Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge

Haug, P. (2004a): «Finst den spesialpedagogiske kompetansen det er bruk for i skulen?» Spesialpedagogikk, nr. 5, 2004

Haug, P. (2004b): Resultat frå evalueringa av Reform 97. Oslo: Noregs forskingsråd

Haug, P. (2008): Klasseromforsking: kunnskapsstatus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning. Oppdragsnotat til Kunnskapsdepartementet

Haug, P. (red.) (2006): Begynneropplæring og tilpassa undervisning: kva skjer i klasserommet? Bergen: Caspar forlag

Haug, P. (red.) (2010): Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag

Haug, P., J. Tøssebro og M. Dalen, M. (red.) (1999). Den mangfaldige spesialundervisninga: status for forsking om spesialundervisning. Oslo: Universitetsforlaget

Hausstätter, R.S. og Takala, M. (2008): «The core of special teacher education: a comparison of Finland and Norway». European Journal of Special Needs Education Vol. 23, No. 2

Hausstätter, R.S., A.V. Strømhaug, M.K. Bruflot og M.B. Gangvik (2011): En himmel full av tilbud. Kartlegging av masterstudier i tilknytting til grunnskolelærerutdannelsen med særlig vekt på tilbudet innen spesialpedagogikk. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer

Havnes, T. og M. Mogstad (2009): No child left behind: Universal child care and children’s Long-Run Outcomes. Discussion paper 582. SSB

Hedegaard-Sørensen, L. (2009): «Lærernes perspektiv». I: Egelund, N. og S. Tetler (red.) (2009): Effekter af specialundervisningen: pedagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevenes faglige, sociale og personlige resultater. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag

Helsetilsynet (2009): Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn. Oslo: Statens Helsetilsyn

Hendar, O. (2008): Måluppfyllelse för döva och hörselsskadade i skolan. Stockholm: Specialskolemyndigheten

Hendar, O. og C.S. Lundberg (2010): Elever med hørselshemning i skolen. En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Kortrapport. Oslo: Skådalen kompetansesenter, Statped

Hogsnes, H.D. (2010): «Barnehagen i endring». I: Hogsnes, H.D, M-L. Angell,. og S. Nordtømme (2010): Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget

Holck, G. (2004): Kommunenes styring av komplekse oppgaver: kommunal tverretatlig tjenesteyting overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. Oslo: Universitetet i Oslo

Holck, G. (2010): «Juridiske og pedagogiske vurderinger knyttet til tilpasset opplæring og rett til spesialundervisning». Spesialpedagogikk, nr. 10, 2010

Holmlund H. og Sund K. (2008): «Is the Gender Gap in School Performance Affected by the Sex of the Teacher?», Labour Economics, Volume 15, Issue 1, february 2008, Pages 37-53

Huseby kompetansesenter (2004): Usher syndrom: en kort beskrivelse. Statped skriftserie nr. 32. Oslo: Huseby kompetansesenter, Statped

Huseby kompetansesenter (2005): Nå gjelder det SYN: om synsvansker og opplæring. Oslo: Huseby kompetansesenter, Statped

Hustad, B-C. og I. Fylling (2010): Bære staur eller løfte i flokk. Evaluering av modellprosjektet «Faglig løft for PP-tjenesten». NF-rapport nr. 15/2010. Bodø: Nordlandsforskning

Institutt for spesialpedagogikk (2004): Spesialundervisning som ledd i tilpasset opplæring: notat til Utdannings- og forskningsdepartementet. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Iversen, A.C., H. Hetland, T. Havik og K.M. Stormark (2010): «Learning difficulites and academic competence among children in contact with the child welfare system». Child & Family Social Work 2010, Volume 15, Issue 3: 307-314

Jahnsen, H., S. Nergaard, F. Rafaelsen og A. Tveit (2009): Den ene dagen. Ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter, Statped

Jahnsen, H., S.E. Nergaard og S.V. Flaatten (2006): I randsonen: forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever på ungdomstrinnet som viser problematferd og lav skolemotivasjon. Porsgrunn: Lillegården kompetansesenter, Statped

Jenner, H. (2004): Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm: Myndigheten for skolutveckling

Kjærnsli, M. og A. Roe (red.) (2010): På rett spor: norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Oslo: Universitetsforlaget

Klette, K. (2008): «Alt som før i klasserommet: hva utdanningsforskningen kan lære av nærstudier fra klasserommet.» I: K-A. Madssen (red.) (2008): Pedagogikken i reformene – reformene i pedagogikken: festskrift til Peder Haug. Oslo: Abstrakt forlag

Knudsmoen, H., G. Løken, T. Nordahl og T. Overland (2011): «Tilfeldighetenes spill» En kartlegging av spesialundervisning i 1–4 timer pr. uke. Hedmark: Høgskolen i Hedmark

Korsvold, T. (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk: en sammenlignende studie av Norge, Sverige og Tyskland 1945–2000. Oslo: Universitetsforlaget

Kristofersen, L.B. (2007): Tilgjengelighet og samarbeid. Mer fleksible hjelpetjenester? Opptrappingsplan for psykisk helse, BUP og barnevern. NIBR Rapport 2007: 13. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

KS (2010): «Grunnskolen: mer spesialundervisning og økt vedlikehold». I: Kommunene og norsk økonomi – nøkkeltallsrapport 2010. Oslo: KS

Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (2008): Fra eldst til yngst: samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veileder. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (2011): Kartlegging av kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov i Statped. Oslo: Rambøll Management Consulting.

Kvello, Ø. og Wendelborg, C. (2003): Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge: kommunestørrelse relatert til organisering av, samarbeid mellom, og effektiviteten i hjelpeapparatet. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning

Langfeldt, G. (2005): Effektivitet og likeverd i norsk grunnskole. En empirisk undersøkelse av elevresultater i ungdomsskolen med særlig vekt på sammenligning av resultater fra elever som får spesialundervisning med resultater fra øvrige elever. Doktorgradsavhandling. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo Unipub

Larssen, T. og G.B. Wilhelmsen (2008): «Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling». I: Befring, E. og R. Tangen (red.) (2008): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Laura S., H. Katz, M. Adkins, T. Grills, C. Stewart, G. Priddle, A. Sych-Yereniuk, L. Chochinov-Harder (2005): «Factors affecting inner-city boys’ reading: Are male teachers the answer?». Canadian Journal of Urban Research, 14: 107-130

Lunde, O. (2003): «Matematikk som spesialpedagogisk tema». Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 81 (3): 245–260

Lunde, O. (2008): «Kan vi forebygge matematikkvansker? Ja, det kan vi!». Nämnaren. Nr 1

Lundeby H. og Ytterhus B (2011) «Barn med funksjonsnedsettelse i en barnehage for alle». I: Korsvold, T. (red.) (2011): Barndom, barnehage, inkludering. Bergen: Fagbokforlaget

Lundeby, H. & J. Tøssebro (2009): «Livsløp i familier med funksjonshemmete barn». I: Tøssebro, J. (red.) (2009): Funksjonshemning: politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Oslo: Universitetsforlaget

Læringssenteret (2003): PP-tjenesten i Norge 2003: en tilstandsbeskrivelse. Oslo: Læringssenteret

Lødding, B. og J.S. Borgen (2009): Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Delrapport I. Evaluering av Kunnskapsløftet. Oslo: NIFU STEP

Lødding, B. og N. Vibe (2011): Hvis noen forteller om mobbing. Oslo: NIFU STEP

Major, E. (red.), Dalgard, O.S., Mathiesen, K.S., Nord, E., Ose, S., Rognerud, M. og L.E. Aarø (2011): Bedre føre var… Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapport 2011: 1. Oslo: Folkehelseinstituttet

Markussen, E., M. Strømstad, T.C. Carlsen, R. Hausstätter og T. Nordahl (2007): Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innen for spesialundervisningen i 2007. Rapport 19/2007. Oslo: NIFU STEP

Markussen, E., M.W. Frøseth og J.B. Grøgaard (2009): Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av Kunnskapsløftet. Evaluering av Kunnskapsløftet – gjennomgang av spesialundervisning. Oslo: NIFU STEP

Mathiesen, I.H., T. Buland og B. Bungum (2009): Kjønn i skolens rådgivning – et glemt tema? Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Mehlbye, J. (2008): Specialundervisningselevers skolegang og tiden efter. København: Anvendt Kommunalforskning

Mjøs, M. (2007): Spesialpedagogens rolle i dagens skole. En studie av hvordan prinsippene om inkludering og tilpasset opplæring for alle elever kommer til uttrykk i skolen, og av spesialpedagogens rolle i denne sammenheng. Avhandling for graden PhD. Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Moen, V. og A. Øie (1994): Spesialundervisning. En kartlegging av undervisninga for barn og unge med særskilte behov i grunnskolen og i den videregående skolen. Rapport nr. 03/1994. Volda: Høgskulen i Volda/ Møreforsking Volda

Myhre, R. (1992): Den norske skoles utvikling: Idé og virkelighet. Oslo: Gyldendal

Nilsen. A.C. og H.C. Jensen (2010): Samarbeid til barnets helhetlige læringsutbytte. FoU-rapport, Agderforskning

NOKUT (2010): Evaluering av førskolelærerutdanningen i Norge 2010. Oslo: NOKUT

Nordahl, T. (2007): Hjem og skole: hvordan skape et bedre samarbeid? Oslo: Universitetsforlaget

Nordahl, T. og R.S. Hausstätter (2009): Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater. Situasjonen til elever med særskilte behov for opplæring i grunnskolen under Kunnskapsløftet. Evaluering av Kunnskapsløftet – gjennomgang av spesialundervisning. Elverum: Høgskolen i Hedmark

Nordahl, T., M-A. Sørlie, T. Manger og A. Tveit (2005): Atferdsproblemer hos barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget

Nordahl, T., S. Mausethagen og A. Kostøl (2009): Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene. Rapport nr. 3–2009. Elverum: Høgskolen i Hedmark

Nordtømme, S. (2010): «Perspektiver på læring i barnehagen». I: Hogsnes, H.D., M-L. Angell og S. Nordtømme (2010): Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget

Norges forskningsråd (2004): Norsk pedagogisk forskning. En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høgskoler. Oslo: Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund (2000): Brukermedvirkning: nytter det? Et strategidokument. Oslo: Norges Handikapforbund

NOU 2007: 6 Formål for framtida: Formål for barnehagen og opplæringen

NOU 2009: 18 Rett til læring

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt: bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring: flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU 2010: 10 Fordelingsutvalget

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst: systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Ogden, T. (2004): Kvalitetsskolen. Oslo: Universitetsforlaget

Oraviita, I.K.(2008): Afasirehabilitering i Norge. Kommunale rehabiliteringstilbud til afasirammede: en kvantitativ undersøkelse av de afasirammedes tilgang til logopedisk rehabilitering i hjemkommunen. Masteroppgave i Spesialpedagogikk. Oslo: Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Ostad, S.A. (2010): Matematikkvansker: en forskningsbasert tilnærming. Oslo: Unipub

Persson, B. (1997): Den motsägelsesfulla specialpedagogiken: motivering, genomförande och konsekvenser. Göteborg: Göteborgs universitet

Priegert Coulter R. og M. McNay (1993): «Exploring men’s experience as elementary school teachers». Canadian Journal of Education, 18: 398-413

Prop. 1 S (2010–2011) Kunnskapsdepartementet

Rambøll Management Consulting (2010a): Bruk av assistenter og lærere uten godkjent utdanning i grunnopplæringen. Oslo: Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting (2010b): Kartlegging av det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehager. Oslo: Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting (2011a): Kartlegging av Kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov i Statped. Oslo: Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting (2011b): Kartlegging av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Rambøll Management Consulting

Renlund, C. (2010): Doktoren kunne ikke reparere meg: en bok om sykdom og funksjonsnedsettelse og om hvordan vi kan hjelpe. Bergen: Skauge forlag

Riksrevisjonen Dokument nr. 3:14 (2007–2008): Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonen Dokument nr. 3:7 (2010–2011a): Riksrevisjonenes undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen

Riksrevisjonen Dokument nr. 1 (2010–2011b): Riksrevisjonens kontroll av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rygvold, A.-L. og T. Ogden (2008): Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal akademisk

Schjølberg S.,R. Lekhal, M. Vaage Wang, I.M. Zambrana, K.S. Mathisen, P. Magnus og C.Roth (2008): Forsinket språkutvikling: en foreløpig oversikt basert på data den norske mor og barn undersøkelsen. Rapport 2008:10 Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Sitter, M. (2008): Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Trondheim: SINTEF Helse

Skogen, K. (2005): Spesialpedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget

Skogen, K. (2010): «Kvalitetsutvikling i spesialpedagogikken». I: Buli-Holmberg, J. og S. Nilsen (red.) (2010): Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Oslo: Universitetsforlaget

Skaalvik, E.M. og S. Skaalvik (2005): Skolen som læring: selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Skaar K., T. E. Viblemo, E.J. Karlsen (2008): Se han snakker. En evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag fra IMDI. Kristiansand: Oxford Research

Skårbrevik, K.J. (1996): Spesialpedagogiske tiltak på dagsorden: evaluering av prosjektet «Omstrukturering av spesialundervisning». Forskingsrapport nr. 14. Volda: Høgskulen i Volda/ Møreforsking Volda

Smith, L. og S.E. Ulvund (1999): Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget

Sokal, L. (2007): «Good-bye, Mr Chips: Male Teacher Shortages and Boys’ Reading Achievement». Sex Roles, vol. 56, No. 9–10 651-659

Solli, K-A. (2005): Kunnskapsstatus om spesialundervisning i Norge. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Solstad, K.J. (2004): «Einskapsskolen – likeverd og mangfald under same tak?». I: Engen, T.O. og K.J. Solstad (red.) (2004): En likeverdig skole for alle? Om enhet og mangfold i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget

Sorkmo, J. (2010): Statped: siste epoke i mer enn 100 års statlig spesialpedagogikk. En faktaframstilling. Gjøvik/Sigdal: Jørgen Sorkmo

St.meld. 41 (2008-2009): Kvalitet i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Sætre, A. (2009): Dysleksi og selvoppfatning: en kvalitativ intervjuundersøkelse. Avhandling for graden philosopiae doctor. Trondheim: NTNU

Søbstad, F. (2002): Jaktstart på kjennetegn ved den gode barnehagen. DMMH publikasjonsserie nr.2/2002

Sørheim, T.A. (2000): Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Sørlie, M. (2000): Alvorlige atferdproblemer og lovende tiltak i skolen: en forskningsbasert kunnskapsstatus. Oslo: Praxis forlag

Sørlie, M.A. (1991): Alternative skoler: lokale kompetansesentra for utsatt ungdom. En utredning om alternative opplæringstiltak i Norge. Rapport 4. Oslo: Barnevernets Utviklingssenter

Sørlie, M-A. og T. Nordahl (1998): Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Hovedrapport fra forskningsprosjektet «Skole og samspillsvansker». Rapport 12a/98. Oslo: NOVA

Tangen, R. (2008): . «Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk: en introduksjon». I: Befring, E. og R. Tangen (red.) (2008): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Topland, B. og E.M. Skaalvik (2010): Meninger fra klasserommet: analyse av Elevundersøkelsen 2010. Kristiansand: Oxford Research

Tøssebro, J. (1999): «Epilog – refleksjoner over status innen norsk forskning om spesialundervisning». I: Haug, P., Tøssebro, J. og Dalen, M. (red.) (1999): Den mangfaldige spesialundervisninga: Status for forskning om spesialundervisning. Oslo: Universitetsforlaget.

Tøssebro, J. (2003): Utviklingshemmede i norsk skole. I: SOU 2003: 35 För den jag är: om utbildning och utvecklingsstörning. Bilaga 5.

Tøssebro, J., og B. Ytterhus (2006): Funksjonshemmete barn i skole og familie: inkluderingsideal og hverdagspraksis. Oslo: Gyldendal akademisk

Utdanningsdirektoratet (2008): Rundskriv UDir-5-2008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak

Utdanningsdirektoratet (2009a): Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (2009b): Rundskriv UDir-2-2009 Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 og forskrift til privatskoleloven kapittel 7 – «Retten til nødvendig rådgiving»

Utdanningsdirektoratet (2009c): Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning: veileder til opplæringsloven. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (2009d): Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes

Opplæringssituasjon. Oslo: Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (2010a): Rundskriv UDir-3-2010 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet (2010b): Rundskriv UDir-08-2010 Kunnskapsløftet: om fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet (2011): Kommentar til rapporten fra SØF. http://www.udir.no/Artikler/_Forskning/_Kommentarer/Kommentar-til-rapporten-fra-SOF/

Valenta, M. (2008): Asylsøkerbarns rett til skole. Kartlegging av skoletilbudet til asylsøkerbarn. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Vassenden A., J. Thygesen, S. Brosvik Bayer, M. Alvestad og G. Abrahamsen (2011): Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Rapport IRIS 2011/029. Stavanger: IRIS

Helsedirektoratet (2007): Veileder til forskrift om individuell plan (Veileder IS-1253)

Vox (2009): Opplæring for voksne. Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter. Oslo: Vox

Wendelborg, C. (2010): Barrierer mot deltakelse. Familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Wendelborg, C., J. Tøssebro, A. Kittelsaa, og B. Berg (2010): Kunnskapsstatus om familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning

Wilson, S.J. (2000): Effectiveness of School Violence Prevention Programs: Application of a Mean Change Approach to Meta-analysis. Nashville: Vanderbilt University

Wollscheid, S. (2010): Språk, stimulans og læringslyst. Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten. En kunnskapsoversikt. Rapport nr. 12/10. Oslo: NOVA

Ytterhus, B og J. Tøssebro (2005): En skole for alle? Trondheim: NTNU

Til toppen
Til dokumentets forside