Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 22 (2009 – 2010)

Sametingets virksomhet 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametinget har levert sin årsmelding til departementet om arbeidet i Sametinget i 2009. Årsmeldingen gjør rede for det politiske arbeidet i Sametinget, de oppgavene som Sametinget skal forvalte, og økonomiske og administrative utfordringer.

I henhold til sameloven skal Sametingets årsmelding oversendes regjeringen og legges fram for Stortinget hvert år, jf. innstillingen til justiskomiteen under vedtak av sameloven (Innst. O. nr. 79 (1986–87)). Denne meldingen vil oppfylle disse forutsetningene.

I denne stortingsmeldingen gir regjeringen en tilbakemelding på de sakene som Sametinget har tatt opp i årsmeldingen for 2009. Den omfatter også en omtale av videreføringen av de saker som er tatt opp i meldingen. Sametingets årsmelding er tatt inn som kapittel 2.

Sametingets regnskap for 2009 følger som vedlegg til denne meldingen.

Etter stortingsvalget høsten 2009 ble det besluttet enkelte endringer i departementsstrukturen med virkning fra 1. januar 2010. I den forbindelse ble ansvaret for same- og minoritetspolitiske spørsmål overført fra det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet til det nye Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Til toppen
Til dokumentets forside