Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 5 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I statsråd 4. oktober 2013 fremmet Regjeringen Stoltenberg II Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud). Forslaget gjelder endringer i følgende lover:

  • lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

  • lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot

Regjeringen Stoltenberg II foreslo i Prop. 206 L (2012–2013) å innføre et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole- og/eller SFO-tiden for elever på 1. – 4. trinn. I Prop. 1 S (2013–2014) ble det lagt til grunn at 185 mill. kroner av rammetilskuddet til kommunene skulle benyttes til tiltaket i 2014.

Denne regjeringen mener at kompetansen til lærerne er det viktigste virkemidlet for at elevene skal lære mer på skolen. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslås det en betydelig satsing på etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere, mens ordningen med én time kulturskoletilbud foreslås avviklet fra høsten 2014. Regjeringen mener at denne omprioriteringen vil legge bedre til rette for økt læringsutbytte for elevene. I denne meldingen trekkes derfor Prop. 206 L (2012–2013) tilbake.

Til toppen
Til dokumentets forside