Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 8 (2011 – 2012)

Sametingets virksomhet 2010

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametingets årsmelding for 2010 ble vedtatt av Sametingets plenum 9. mars 2011. Årsmeldingen er oversendt departementet i henhold til bestemmelsene i sameloven § 1-3. I tråd med vanlig praksis legger regjeringen med dette Sametingets årsmelding fram for Stortinget i en stortingsmelding (jf. justiskomiteens merknader i innstillingen om vedtakelse av sameloven, Innst. O. nr. 79 (1986–87)).

Sametingets årsmelding gjør rede for det politiske arbeidet i Sametinget, de oppgavene som Sametinget skal forvalte, og ulike økonomiske og administrative utfordringer. Årsmeldingen er tatt inn som vedlegg 1 til meldingen. Sametingets regnskap for 2010 følger som vedlegg 2.

Sametingets årsmelding har i noen år vært tatt inn som en del av regjeringens melding til Stortinget, men legges nå ved meldingen. Etter departementets vurdering er det konstitusjonelt sett best i tråd med Sametingets uavhengighet fra regjeringen.

I stortingsmeldingen er det tatt inn merknader og vurderinger fra departementene om enkelte av de sakene som Sametinget har tatt opp i sin årsmelding for 2010, og det gis en orientering om utviklingen i enkelte andre saker på det samepolitiske området. Det gis også en oversikt over konsultasjoner som har vært ført med Sametinget i 2010 og i første halvdel av 2011.

Med virkning fra 2012 vurderer regjeringen å legge fram Sametingets årsmelding som vedlegg til budsjettproposisjonen, i stedet for en særskilt stortingsmelding. Bakgrunnen er at Stortinget da kan få behandlet rapportering av Sametingets bruk av budsjettmidler samtidig med øvrig rapportering i statsbudsjettet. Årsmeldingen kan da bli behandlet tidligere i Stortinget enn det som er tilfellet i dag og behandlingen av årsmeldingen ska bli sett i sammenheng med budsjettbehovene.

Til toppen
Til dokumentets forside