Meld. St. 17 (2016–2017)

Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Stortingets forretningsorden § 14 nr. 9 bokstav b forutsetter at regjeringen legger fram en årlig melding om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til regjeringen (anmodningsvedtak), og om behandlingen av representantforslag som er vedtatt oversendt regjeringen til utredning og uttalelse (utredningsvedtak). Ordningen ble innført for at Stortinget skulle kunne føre en bedre kontroll med regjeringens oppfølging av slike vedtak, jf. Innst. S. nr. 168 (1998–99).

Til og med 2014 ble stortingsmeldingen lagt frem samtidig med statsbudsjettet for det kommende året. I Innst. 128 S (2014–2015) til Meld. St. 4 (2014–2015) ba komiteen om at tidspunktet for fremleggelsen av stortingsmeldingen skulle endres. Komiteen mente det vil være mer hensiktsmessig om meldingen ble lagt fram tre måneder senere. På den bakgrunn endret regjeringen tidspunktet for framleggelsen av meldingen.

Regjeringen legger vekt på at Stortinget skal få en tydelig tilbakemelding om regjeringens oppfølging av de enkelte anmodnings- og utredningsvedtak. Tilbakemelding gis i proposisjoner eller meldinger fra fagdepartementene. På den måten får fagkomiteene anledning til en ordinær behandling av spørsmålet om regjeringens oppfølging er tilfredsstillende.

Departementenes årlige budsjettproposisjoner gir en oversikt over hvordan anmodnings- og utredningsvedtakene under det aktuelle departement er fulgt opp. Fremstillingen skal også omfatte vedtak fra tidligere stortingssesjoner hvor oppfølgingen ikke er avsluttet.

Tabell 1.1 Antall anmodningsvedtak de siste 10 stortingssesjonene

Stortingssesjon

Antall vedtak

Vedtakspunkter

2006–2007

20

(28)

2007–2008

24

2008–2009

35

2009–2010

8

2010–2011

7

(52)

2011–2012

33

(58)

2012–2013

25

2013–2014

82

2014–2015

192

(195)

2015–2016

393

(477)

Stortingets anmodningsvedtak består på noen områder av mange underpunkter. En summering av underpunkter og vedtak viser at det i sesjonen 2015–2016 var totalt 477 vedtakspunkter.

1.2 Årets melding til Stortinget

Statsministerens kontor har innhentet uttalelser fra de respektive departementene om oppfølging og behandling av anmodningsvedtakene fra stortingssesjonen 2015–2016. Svarene er inntatt i kapittel 2 i meldingen.

I kapittel 3 gjengis tilsvarende uttalelser fra departementene om oppfølging og behandling av anmodningsvedtak fra sesjonen 2014–2015, hvor oppfølgingen ikke ble avsluttet i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017.

Det er ikke fattet noen utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016.