Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 27. mars 2015 om Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside