Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meld. St. 3 (2018–2019)

Statsrekneskapen 2018

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.

Kontogruppe

Konto

31.12.2017

Endring

31.12.2018

6 Eiendeler

60 Kontantbeholdninger

6001

Norges Bank, Statens foliokonti

162 385 842 424,33

25 267 183 617,41

187 653 026 041,74

60 Kontantbeholdninger

162 385 842 424,33

25 267 183 617,41

187 653 026 041,74

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

611016

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

240 206 165 435,14

-1 005 393 418,70

239 200 772 016,44

612016

Statens pensjonsfond utland (SPU)

8 484 090 155 211,79

-240 681 046 826,41

8 243 409 108 385,38

6100 Statens pensjonsfond1)

8 724 296 320 646,93

-241 686 440 245,11

8 482 609 880 401,82

617001

NORFUND2)

18 694 516 730,52

3 123 173 307,11

21 817 690 037,63

61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

8 742 990 837 377,45

-238 563 266 938,00

8 504 427 570 439,45

1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4.

2) Sjå tabell 5.8 i vedlegg 5 for spesifikasjon av balansen til Norfund. Balanseverdien bokført i kapitalrekneskapen er basert på førebels rekneskap.

62 Verdipapirer 1)

6260

Aksjer under:2)

626002

Kunnskapsdepartementet

9 350 000,00

-50 000,00

9 300 000,00

626003

Kulturdepartementet

1 014 363 000,00

0,00

1 014 363 000,00

626004

Justis- og beredskapsdepartementet

0,00

3 000,00

3 000,00

626005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 144 639 000,00

0,00

3 144 639 000,00

626007

Helse- og omsorgsdepartementet

151 940,00

0,00

151 940,00

626009

Nærings- og fiskeridepartementet

54 029 477 383,28

1 218 719 053,96

55 248 196 437,24

626011

Landbruks- og matdepartementet

13 292 240,00

0,00

13 292 240,00

626013

Samferdselsdepartementet

14 238 823 000,00

-300 000,00

14 238 523 000,00

626014

Klima- og miljødepartementet

7 050 001,00

0,00

7 050 001,00

626017

Forsvarsdepartementet

353 000 000,00

0,00

353 000 000,00

626018

Olje- og energidepartementet

38 642 793 827,11

1 753 794 767,25

40 396 588 594,36

6260 Aksjer

111 452 940 391,39

2 972 166 821,21

114 425 107 212,60

1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2018 står det 22.172.199 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. Av desse vart 2.988.268 kvotar overførde frå førre Kyotoperiode (2008-2012). Gjennomsnittprisen for kvotar kjøpt i inneverande Kyotoperiode (2013-2020) er om lag 27 kroner per kvote, medrekna meirverdiavgift.

2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar.

6270

Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv.

62700701

Norsk helsenett SF

100 000,00

0,00

100 000,00

62700702

Innskudd i regionale helseforetak (RHF)

5 100 000,00

0,00

5 100 000,00

62700901

Statkraft SF

44 061 000 000,00

0,00

44 061 000 000,00

62700902

SIVA SF

935 525 968,00

0,00

935 525 968,00

62700903

Elektronic Chart Centre AS, overkursfond

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

62701101

Statsskog SF

1 335 000 000,00

0,00

1 335 000 000,00

62701301

Bane NOR SF

10 000 100 000,00

0,00

10 000 100 000,00

62701401

Enova SF1)

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

62701601

Folketrygdfondet egenkapitalinnskudd

59 998 777,10

0,00

59 998 777,10

62701801

Statnett SF

5 950 000 000,00

0,00

5 950 000 000,00

62701802

Enova SF1)

5 000 000,00

-5 000 000,00

0,00

62701803

Gassnova SF

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

62701804

Gassnova SF, annen kapitaltilførsel

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv.

62 383 824 745,10

0,00

62 383 824 745,10

1) Enova SF er flytta frå Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet.

6280

Leieboerinnskudd mv. under:

628002

Kunnskapsdepartementet

17 966 230,00

-2 255 000,00

15 711 230,00

628003

Kulturdepartementet

113 871,00

-113 871,00

0,00

628004

Justis- og beredskapsdepartementet

1 950 000,00

0,00

1 950 000,00

628006

Arbeids- og sosialdepartementet

500 000,00

-500 000,00

0,00

628013

Samferdselsdepartementet

3 951 400,00

-7 400,00

3 944 000,00

628016

Finansdepartementet

244 700,00

0,00

244 700,00

6280 Leieboerinnskudd mv.

24 726 201,00

-2 876 271,00

21 849 930,00

6290

Innskudd i utenlandske banker:

62900101

Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling

400 683 881,00

0,00

400 683 881,00

62900102

Den asiatiske utviklingsbank

46 730 291,00

0,00

46 730 291,00

62900103

Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

382 410 330,00

177 745 440,00

560 155 770,00

62900104

Det internasjonale finansieringsinstitutt

32 430 273,00

0,00

32 430 273,00

62900105

Den inter-amerikanske utviklingsbank

5 537 995,00

0,00

5 537 995,00

62900106

Den afrikanske utviklingsbank

81 188 899,00

0,00

81 188 899,00

62900901

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

531 923 763,39

0,00

531 923 763,39

62901601

Den nordiske investeringsbank

476 832 350,01

0,00

476 832 350,01

6290 Innskudd i utenlandske banker

1 957 737 782,40

177 745 440,00

2 135 483 222,40

62 Verdipapirer

175 819 229 119,89

3 147 035 990,21

178 966 265 110,10

63 Utlån og utestående fordringer

6300

Utlån til statsbankene:

63000201

Statens lånekasse for utdanning

173 675 276 389,51

10 187 043 660,75

183 862 320 050,26

63000501

Husbanken

146 638 043 813,19

3 328 779 175,85

149 966 822 989,04

63000901

Innovasjon Norge

17 927 135 363,19

878 377 097,00

18 805 512 460,19

63000902

Siva SF

700 000 000,00

0,00

700 000 000,00

6300 Utlån til statsbankene

338 940 455 565,89

14 394 199 933,60

353 334 655 499,49

6311

Utlån til statens selvstendige bedrifter

63111301

Avinor

2 527 323 824,76

-444 369 900,00

2 082 953 924,76

63111302

Svinesundforbindelsen

338 965 316,10

-85 000 000,00

253 965 316,10

6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter

2 866 289 140,86

-529 369 900,00

2 336 919 240,86

6330

Utlån til statsforetak

63300702

Helse Sør-Øst RHF

8 718 714 640,05

875 308 472,30

9 594 023 112,35

63300703

Helse Vest RHF

2 686 811 430,58

721 392 253,74

3 408 203 684,32

63300704

Helse Midt-Norge RHF

2 786 259 041,07

-23 843 718,10

2 762 415 322,97

63300705

Helse Nord RHF

3 586 575 720,55

117 509 186,55

3 704 084 907,10

63301101

Utlån til Statskog SF

25 000 000,00

-25 000 000,00

0,00

6330 Utlån til statsforetak

17 803 360 832,25

1 665 366 194,49

19 468 727 026,74

6331

Driftskredittramme

63310702

Helse Sør-Øst RHF driftskreditt

14 000 000,00

596 000 000,00

610 000 000,00

63310703

Helse Vest RHF driftskreditt

5 000 000,00

210 000 000,00

215 000 000,00

63310704

Helse Midt-Norge RHF driftskreditt

4 000 000,00

159 000 000,00

163 000 000,00

63310705

Helse Nord RHF driftskreditt

3 000 000,00

142 000 000,00

145 000 000,00

63311301

Bane NOR SF driftskreditt

500 000 000,00

0,00

500 000 000,00

6331 Driftskredittramme1)

526 000 000,00

1 107 000 000,00

1 633 000 000,00

1) Frå 2010 er statleg driftskredittramme til dei regionale helseføretaka aktiverte i kapitalrekneskapen. Frå 2017 er det òg etablert ei driftskredittordning for Bane NOR. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 1 633 millioner kroner.

6351

Andre utlån:

63510101

Utlån norske borgere i utlandet

818 554,05

14 027,29

832 581,34

63510201

Lån til Norges Røde Kors (United World College)

35 000 000,00

0,00

35 000 000,00

63510202

Andre lån til høgskoler under KD

2 115 000,00

0,00

2 115 000,00

635103

Kulturdepartementet

4 050 000,00

-50 000,00

4 000 000,00

635104

Justis- og beredskapsdepartementet

848 806,00

-458 406,00

390 400,00

63510601

Boliglån til statsansatte, SPK

49 124 197 803,25

-6 440 211 895,26

42 683 985 907,99

63510901

Statlig eksportfinansieringsordning

69 359 370 817,00

-8 139 547 739,35

61 219 823 077,65

63510902

Lån til Store Norske kullkompani

100 000 000,00

-2 671 516,00

97 328 484,00

63510903

Lån tørrfisknæringen

6 225 375,92

-6 225 375,92

0,00

635116

Finansdepartementet

4 724 293,13

-485 441,15

4 238 851,98

635117

Forsvarsdepartementet

53 934,14

-4 373,87

49 560,27

6351 Andre utlån

118 637 404 583,49

-14 589 640 720,26

104 047 763 863,23

6370

Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:

63701802

Utestående fordringer Gassnova SF

11 047 478,33

13 779 716,91

24 827 195,24

6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter

11 047 478,33

13 779 716,91

24 827 195,24

63 Utlån og utestående fordringer

478 784 557 600,82

2 061 335 224,74

480 845 892 825,56

64 Ordinære fond (eiendeler)

6402

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

640203

Lånekassens konverteringsfond

7 609 550 756,85

-253 883 540,50

7 355 667 216,35

640209

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1)

2 973 182,08

-1 175 688,00

1 797 494,08

640210

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1)

30 738 092,21

-6 774 469,75

23 963 622,46

640211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1)

5 586 936,11

-2 023 110,37

3 563 825,74

640213

Gaveforsterkningsordningen – Nord universitet1)

1 164 854,34

5 571,00

1 170 425,34

640214

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1)

139 427 137,14

6 381 420,87

145 808 558,01

640215

Gaveforsterkningsordningen – NTNU1)

68 619 936,21

14 644 004,36

83 263 940,57

640216

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1)

6 437 217,70

35 175 085,00

41 612 302,70

640217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1)

139 467 633,51

18 463 129,47

157 930 762,98

640218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1)

25 520 618,24

320 482,59

25 841 100,83

640220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Innlandet1)

833 616,86

-831 268,86

2 348,00

640222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1)

1 031 405,95

3 015 118,00

4 046 523,95

640225

Eiendomsfondet

36 394 058,81

5 667 401,49

42 061 460,30

640233

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Sørøst-Norge1)

3 741,28

18,00

3 759,28

6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

8 067 749 187,29

-181 015 846,70

7 886 733 340,59

1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

6403

Ordinære fond under Kulturdepartementet

640302

Norsk kulturfond

350 651 231,26

-1 232 899,68

349 418 331,58

640303

Kunst i offentlige rom

42 164 301,90

-8 810 310,28

33 353 991,62

640304

Fond for lyd og bilde

48 060 834,64

2 746 319,00

50 807 153,64

640305

Norsk filminstitutt

271 435 632,27

30 637 069,72

302 072 701,99

640306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 024 355,42

5 644,56

51 029 999,98

6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet

763 336 355,49

23 345 823,32

786 682 178,81

6405

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

640510

Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier

914 251 708,54

5 715 545,69

919 967 254,23

640511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

303 791 315,48

14 573 929,51

318 365 244,99

640515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

604 957 153,34

-89 000 237,08

515 956 916,26

6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 823 000 177,36

-68 710 761,88

1 754 289 415,48

6406

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

640601

Statens pensjonskasses fond

28 291 093,23

5 858 686,77

34 149 780,00

6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

28 291 093,23

5 858 686,77

34 149 780,00

6407

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

640701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

145 511 107,19

-11 822 105,48

133 689 001,71

6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

145 511 107,19

-11 822 105,48

133 689 001,71

6409

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

64090701

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

640910

Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning

301 862 047,10

16 000 774,13

317 862 821,23

640911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

1 382 410 500,26

142 990 165,71

1 525 400 665,97

640912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

935 648 570,52

89 368 395,75

1 025 016 966,27

640913

Tapsfond såkornkapitalordningene

553 248 311,77

-25 377 196,79

527 871 114,98

640916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

233 603 248,52

-415 618,33

233 187 630,19

640917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

5 987 228,63

1 868,87

5 989 097,50

640918

Investeringsfond for Investinor AS

1 250 000 000,00

0,00

1 250 000 000,00

640922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

587 486 300,00

0,00

587 486 300,00

6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

5 700 246 206,80

222 568 389,34

5 922 814 596,14

6413

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

641301

Infrastrukturfondet

102 041 750 684,16

11 249 315,84

102 053 000 000,00

641302

Fond for OPS-prosjekt på veg

0,00

510 000 000,00

510 000 000,00

6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

102 041 750 684,16

521 249 315,84

102 563 000 000,00

6414

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

641403

Klima- og energifondet1)

0,00

9 146 637 989,68

9 146 637 989,68

641405

Svalbards miljøvernfond

52 432 214,31

205 708,69

52 637 923,00

6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

52 432 214,31

9 146 843 698,37

9 199 275 912,68

1) Kroner 2 729 302,91 er renteinntekter frå Enovas konto i Sparebank 1 SMN. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond. Fondet er flytta frå Olje- og energidepartementet i 2018.

6418

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

641801

Energifondet1)

8 707 785 112,46

-8 707 785 112,46

0,00

641803

Fond for CLIMIT

442 498 538,69

-19 790 654,66

422 707 884,03

641804

Fondet for klima

67 750 000 000,00

-67 750 000 000,00

0,00

6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

76 900 283 651,15

-76 477 575 767,12

422 707 884,03

64 Ordinære fond (eiendeler)

195 522 600 676,98

-66 819 258 567,54

128 703 342 109,44

1) Fondet er flytta til Klima- og miljødepartementet i 2018.

65 Forskudd

6500

Forskudd under:

650005

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 016 437,02

-2 641 448,00

374 989,02

65000701

Oppgjørsordning H-resept1)

-41 901 617,00

91 336 031,61

49 434 414,61

65000702

Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg1)

-3 853 750,00

-1 256 400,00

-5 110 150,00

650013

Samferdselsdepartementet

264 600 440,15

-91 366 740,22

173 233 699,93

6500 Forskudd

221 861 510,17

-3 928 556,61

217 932 953,56

65 Forskudd

221 861 510,17

-3 928 556,61

217 932 953,56

1) Sjå kapittel 740 Helsedirektoratet, postane 71 og 72.

66 Kapital i statsbankene

6620

Innskuddskapital

66200101

Innovasjon Norge

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

6620 Innskuddskapital

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

66 Kapital i statsbankene

620 025 839,85

0,00

620 025 839,85

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter 1)

6800

Fast kapital i forvaltningsbedrifter

680013

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift

472 104 457,17

-40 918 753,12

431 185 704,05

680014

Statsbygg

42 536 776 662,97

3 004 243 536,03

45 541 020 199,00

680030

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

194 821 326 285,95

-2 282 364 886,82

192 538 961 399,13

680031

NVE Anlegg

13 609 223,95

-3 625 547,24

9 983 676,71

6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

237 843 816 630,04

677 334 348,85

238 521 150 978,89

68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter

237 843 816 630,04

677 334 348,85

238 521 150 978,89

1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

69 Egenbeholdning statspapirer

6910

Egenbeholdning statsobligasjoner

691473

4,5% statslån 2008/2019 – egenbeholdning

6 700 000 000,00

-2 710 000 000,00

3 990 000 000,00

691474

3,75% statslån 2010/2021 – egenbeholdning

6 920 000 000,00

-3 435 000 000,00

3 485 000 000,00

691475

2,00% statslån 2012/2023 – egenbeholdning

7 940 000 000,00

-3 940 000 000,00

4 000 000 000,00

691476

3,00% statslån 2014/2024 – egenbeholdning

8 000 000 000,00

-4 000 000 000,00

4 000 000 000,00

691477

1,75% statslån 2015/2025 – egenbeholdning

7 565 000 000,00

-3 715 000 000,00

3 850 000 000,00

691478

1,50% statslån 2016/2026 – egenbeholdning

7 930 000 000,00

-3 930 000 000,00

4 000 000 000,00

691479

1,75% statslån 2017/2027 – egenbeholdning

8 000 000 000,00

-4 195 000 000,00

3 805 000 000,00

691480

2,00% statslån 2018/2028 – egenbeholdning

0,00

4 000 000 000,00

4 000 000 000,00

6910 Egenbeholdning statsobligasjoner

53 055 000 000,00

-21 925 000 000,00

31 130 000 000,00

6920

Egenbeholdning statskasseveksler

692502

Egenbeholdning statskasseveksler

25 290 000 000,00

2 710 000 000,00

28 000 000 000,00

6920 Egenbeholdning statskasseveksler

25 290 000 000,00

2 710 000 000,00

28 000 000 000,00

69 Egenbeholdning statspapirer

78 345 000 000,00

-19 215 000 000,00

59 130 000 000,00

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere 1)

700023

Statsministerens kontor

-8 039 387,35

-769 224,19

-8 808 611,54

700024

Regjeringsadvokaten

-2 852 897,00

-817 112,60

-3 670 009,60

700040

Stortinget

-25 119 087,29

-756 159,30

-25 875 246,59

700050

Riksrevisjonen

-13 876 925,53

-2 221 300,90

-16 098 226,43

700060

EOS-utvalget

-490 262,00

-135 442,00

-625 704,00

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-181 556,92

-6 182,08

-187 739,00

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

-630 214,38

-146 507,62

-776 722,00

716107

Sivilombudsmannen

-2 538 429,82

18 204,82

-2 520 225,00

Regnskapsførere under:

7010

Utenriksdepartementet

160 297 768,79

24 883 287,42

185 181 056,21

7020

Kunnskapsdepartementet

533 611 802,12

-608 503 555,58

-74 891 753,46

7030

Kulturdepartementet

-48 879 680,75

-614 518,88

-49 494 199,63

7040

Justis- og beredskapsdepartementet

-707 219 675,00

-68 338 468,20

-775 558 143,20

7050

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-266 449 463,62

-1 456 049,94

-267 905 513,56

7060

Arbeids- og sosialdepartementet

-9 765 796 408,52

193 615 049,13

-9 572 181 359,39

7070

Helse- og omsorgsdepartementet

-115 122 267,00

-9 227 577,98

-124 349 844,98

7080

Barne- og likestillingsdepartementet

-195 735 683,12

-12 956 365,61

-208 692 048,73

7090

Nærings- og fiskeridepartementet

-103 013 696,25

-33 049 428,51

-136 063 124,76

7110

Landbruks- og matdepartementet

19 695 271,58

52 714 189,37

72 409 460,95

7130

Samferdselsdepartementet

1 495 369 651,50

-363 150 334,20

1 132 219 317,30

7140

Klima- og miljødepartementet

-62 324 673,81

-10 504 831,08

-72 829 504,89

7160

Finansdepartementet

3 236 584 386,78

-492 315 052,38

2 744 269 334,40

7170

Forsvarsdepartementet

-631 727 047,80

-372 739 018,20

-1 004 466 066,00

7180

Olje- og energidepartementet

-71 679 197,88

-838 033,97

-72 517 231,85

70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere

-6 576 117 673,27

-1 707 314 432,48

-8 283 432 105,75

1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon.

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

718002

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1)

4 342 444 649,15

-978 353 504,13

3 364 091 145,02

724060

Statsbygg2)

-622 895 903,73

291 742 213,36

-331 153 690,37

724070

Garantiinstituttet for eksportkreditt

-11 288 280,60

3 506 927,34

-7 781 353,26

724220

Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift3)

-153 732 562,55

-24 553 965,26

-178 286 527,81

72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene

3 554 527 902,27

-707 658 328,69

2 846 869 573,58

70-72 Sum mellomværende

-3 021 589 771,00

-2 414 972 761,17

-5 436 562 532,17

1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/undercall og endring i mellomvære med Equinor vil være i rørsle. Sjå òg tabell 5.6 i vedlegg 5.

2) Endringa gjeld i hovudsak belastning av reguleringsfondet.

3) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet.

77 Overkurs/underkurs statspapirer

7704

Overkurs/underkurs statsobligasjoner

770473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs

-3 324 457 541,29

1 634 508 301,17

-1 689 949 240,12

770474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs

-4 263 136 537,60

817 705 622,01

-3 445 430 915,59

770475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs

585 233 182,22

-489 118 871,56

96 114 310,66

770476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs

-1 178 843 958,54

151 462 235,17

-1 027 381 723,37

770477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs

-656 150 182,91

123 960 991,57

-532 189 191,34

770478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs

-386 027 532,33

51 546 340,48

-334 481 191,85

770479

1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs

-140 200 000,00

6 798 407,86

-133 401 592,14

770480

2,00% statslån 2018/2028. Overkurs/underkurs

0,00

-122 760 000,00

-122 760 000,00

7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner

-9 363 582 570,45

2 174 103 026,70

-7 189 479 543,75

7710

Underkurs statskasseveksler

771001

Underkurs statskasseveksler

269 160 000,00

204 380 000,00

473 540 000,00

7710 Underkurs statskasseveksler

269 160 000,00

204 380 000,00

473 540 000,00

7760

Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

776473

4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

192 514 534,05

-90 063 890,26

102 450 643,79

776474

3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

279 220 128,81

-84 486 969,54

194 733 159,27

776475

2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-88 329 081,96

59 444 294,21

-28 884 787,75

776476

3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-13 439 474,41

7 678 948,81

-5 760 525,60

776477

1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

95 986 860,11

-53 988 502,60

41 998 357,51

776478

1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

18 716 014,23

-10 397 153,02

8 318 861,21

776479

1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

-47 200 000,00

25 958 707,56

-21 241 292,44

776480

2,00% statslån 2018/2028. Overkurs/underkurs – egenbeholdning

0,00

-3 960 000,00

-3 960 000,00

7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner

437 468 980,83

-149 814 564,84

287 654 415,99

7770

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

777001

Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-123 240 000,00

-114 800 000,00

-238 040 000,00

7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler

-123 240 000,00

-114 800 000,00

-238 040 000,00

77 Overkurs/underkurs statspapirer

-8 780 193 589,62

2 113 868 461,86

-6 666 325 127,76

6 Eiendeler

10 060 731 987 818,90

-293 749 669 180,25

9 766 982 318 638,66

8 Forpliktelser

80 Statsgjelden 1)

8030

Faste lån, opptatt innenlands

803000

Den eldre avdragsfrie statsgjeld

52 400,00

0,00

52 400,00

803473

4,5% statslån 2008/2019

84 000 000 000,00

-19 899 000 000,00

64 101 000 000,00

803474

3,75% statslån 2010/2021

83 000 000 000,00

-1 000 000 000,00

82 000 000 000,00

803475

2,00% statslån 2012/2023

62 000 000 000,00

9 000 000 000,00

71 000 000 000,00

803476

3,00% statslån 2014/2024

48 000 000 000,00

-4 000 000 000,00

44 000 000 000,00

803477

1,75% statslån 2015/2025

39 000 000 000,00

-4 000 000 000,00

35 000 000 000,00

803478

1,50% statslån 2016/2026

40 000 000 000,00

-4 000 000 000,00

36 000 000 000,00

803479

1,75% statslån 2017/2027

34 000 000 000,00

3 000 000 000,00

37 000 000 000,00

803480

2,00% statslån 2018/2028

0,00

31 000 000 000,00

31 000 000 000,00

8030 Faste lån, opptatt innenlands

390 000 052 400,00

10 101 000 000,00

400 101 052 400,00

8055

Statskasseveksler

74 000 000 000,00

-8 000 000 000,00

66 000 000 000,00

8080

Kortsiktige kontolån

58 047 187 780,87

-279 356 379,61

57 767 831 401,26

80 Statsgjelden

522 047 240 180,87

1 821 643 620,39

523 868 883 801,26

1) Sjå vedlegg 3, tabellane 3.3, 3.4 og 3.5 for meir informasjon om statsgjelda.

81 Kontolån fra ordinære fond

8101

Ordinære fond under Utenriksdepartementet

810102

Delkonsern fond

4 728 892 039,57

244 859 136,00

4 973 751 175,57

810103

Global Environment Facility (GEF)

0,00

409 600 000,00

409 600 000,00

8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet1)

4 728 892 039,57

654 459 136,00

5 383 351 175,57

8102

Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

810203

Lånekassens konverteringsfond

7 609 550 756,85

-253 883 540,50

7 355 667 216,35

810205

Eiendomsfondet

36 394 058,81

5 667 401,49

42 061 460,30

810209

Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd2)

6 437 217,70

35 175 085,00

41 612 302,70

810210

Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole2)

2 973 182,08

-1 175 688,00

1 797 494,08

810211

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger2)

30 738 092,21

-6 774 469,75

23 963 622,46

810212

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder2)

5 586 936,11

-2 023 110,37

3 563 825,74

810214

Gaveforsterkningsordningen – Nord universitet2)

1 164 854,34

5 571,00

1 170 425,34

810215

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen2)

139 427 137,14

6 381 420,87

145 808 558,01

810216

Gaveforsterkningsordningen – NTNU2)

68 619 936,21

14 644 004,36

83 263 940,57

810217

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo2)

139 467 633,51

18 463 129,47

157 930 762,98

810218

Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø2)

25 520 618,24

320 482,59

25 841 100,83

810220

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Innlandet2)

833 616,86

-831 268,86

2 348,00

810222

Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet2)

1 031 405,95

3 015 118,00

4 046 523,95

810233

Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Sørøst-Norge2)

3 741,28

18,00

3 759,28

8102 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet

8 067 749 187,29

-181 015 846,70

7 886 733 340,59

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.11 for meir informasjon om gjeldsbrevordninga.

2) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3.

8103

Ordinære fond under Kulturdepartementet

810302

Norsk kulturfond

350 651 231,26

-1 232 899,68

349 418 331,58

810303

Kunst i offentlige rom

42 164 301,90

-8 810 310,28

33 353 991,62

810304

Fond for lyd og bilde

48 060 834,64

2 746 319,00

50 807 153,64

810305

Norsk filminstitutt

271 435 632,27

30 637 069,72

302 072 701,99

810306

Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet

51 024 355,42

5 644,56

51 029 999,98

8103 Ordinære fond under Kulturdepartementet

763 336 355,49

23 345 823,32

786 682 178,81

8104

Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

810402

Nasjonalt sikkerhetsfond – vergemål

94 239 775,95

450 751,00

94 690 526,95

8104 Ordinære fond under Justis- og beredskapsdepartementet

94 239 775,95

450 751,00

94 690 526,95

8105

Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

810510

Tapsfond for distriktsrettet risikolån og garantier (eldre årganger)

914 251 708,54

5 715 545,69

919 967 254,23

810511

Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd

303 791 315,48

14 573 929,51

318 365 244,99

810515

Tilskuddsfond fylkeskommunene

604 957 153,34

-89 000 237,08

515 956 916,26

8105 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 823 000 177,36

-68 710 761,88

1 754 289 415,48

8106

Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

810601

Statens pensjonskasses fond

28 291 093,23

5 858 686,77

34 149 780,00

8106 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet

28 291 093,23

5 858 686,77

34 149 780,00

8107

Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

810701

Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond

7 812 761,71

125 876 240,00

133 689 001,71

810702

Norsk pasientskadeerstatning – privat sektor

52 405 647,03

27 634 177,01

80 039 824,04

8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet

60 218 408,74

153 510 417,01

213 728 825,75

8109

Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

81090501

Alminnelig garantiordning

5 373 101 722,79

-406 784 357,47

4 966 317 365,32

81090502

Gammel alminnelig ordning

48 505 100,89

-16 385 125,56

32 119 975,33

81090503

Gamle særordninger

10 036 269,14

-5 962 334,50

4 073 934,64

81090504

Skipsgarantiordningen

0,00

14 802 320,84

14 802 320,84

81090505

SUS/Baltikum (fra 1999)

32 393 283,40

-32 393 283,40

0,00

81090506

U-landsordningen

107 846 754,93

12 452 461,85

120 299 216,78

81090507

Byggelånsgarantiordningen

153 179 383,30

-15 729 616,87

137 449 766,43

81090508

Kraftgarantiordningen

1 392 852,78

20 807 189,43

22 200 042,21

810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond

5 726 455 367,23

-429 192 745,68

5 297 262 621,55

81090901

Grunnfondet for GIEK

450 000 000,00

0,00

450 000 000,00

810910

Tilskuddsfond for landsdekkende innovasjonsordning

301 862 047,10

16 000 774,13

317 862 821,23

810911

Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier

1 382 410 500,26

142 990 165,71

1 525 400 665,97

810912

Investeringsfond såkornkapitalordningene

935 648 570,52

89 368 395,75

1 025 016 966,27

810913

Tapsfond såkornkapitalordningene

553 248 311,77

-25 377 196,79

527 871 114,98

810916

Investeringsfond for Nordvest-Russland

233 603 248,52

-415 618,33

233 187 630,19

810917

Tilskuddsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

5 987 228,63

1 868,87

5 989 097,50

810918

Investeringsfond for Investinor AS

1 250 000 000,00

0,00

1 250 000 000,00

810921

Statens prisreguleringsfond

16 753 093,90

-4 353 932,02

12 399 161,88

810922

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK

587 486 300,00

0,00

587 486 300,00

8109 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet

11 443 454 667,93

-210 978 288,36

11 232 476 379,57

8111

Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

811104

Landbrukets utviklingsfond

1 641 182 323,82

-96 972 784,07

1 544 209 539,75

811106

Viltfondet

0,00

14 237 278,63

14 237 278,63

811111

Reindriftens utviklingsfond

55 706 192,18

-2 786 116,44

52 920 075,74

811112

Utviklingsfondet for skogbruket

13 198 813,99

-384 035,93

12 814 778,06

811113

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

50 063 451,73

-14 244 708,53

35 818 743,20

811114

Tilskuddsfond LUF-ordningene

17 526 384,06

57 322 060,68

74 848 444,74

811115

Tapsfond BU risikolån landbruk

58 332 701,66

-58 332 701,66

0,00

8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet

1 836 009 867,44

-101 161 007,32

1 734 848 860,12

8113

Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

811301

Infrastrukturfondet

102 041 750 684,16

11 249 315,84

102 053 000 000,00

811302

Fond for OPS-prosjekt på veg

0,00

510 000 000,00

510 000 000,00

8113 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet

102 041 750 684,16

521 249 315,84

102 563 000 000,00

8114

Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

811401

Viltfondet

28 260 448,59

-28 260 448,59

0,00

811402

Statens fiskefond

6 609 537,12

-925 430,14

5 684 106,98

811403

Klima- og energifondet1)

0,00

9 146 637 989,68

9 146 637 989,68

811405

Svalbards miljøvernfond

52 432 214,31

205 708,69

52 637 923,00

8114 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet

87 302 200,02

9 117 657 819,64

9 204 960 019,66

1) Kroner 2 729 302,91 er renteinntekter frå Enovas konto i Sparebank 1 SMN. Sjå òg kontogruppe 64 Kontolån frå ordinære fond. Fondet er flytta frå Olje- og energidepartementet i 2018.

8116

Ordinære fond under Finansdepartementet

811601

Velferdsfondet for Tolldirektoratet

3 091 943,77

443 268,26

3 535 212,03

8116 Ordinære fond under Finansdepartementet

3 091 943,77

443 268,26

3 535 212,03

8118

Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

811802

Energifondet1)

8 707 785 112,46

-8 707 785 112,46

0,00

811805

Fondet for klima

67 750 000 000,00

-67 750 000 000,00

0,00

811806

Fond for CO2-håndtering

442 498 538,69

-19 790 654,66

422 707 884,03

8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet

76 900 283 651,15

-76 477 575 767,12

422 707 884,03

81 Kontolån fra ordinære fond

207 877 620 052,10

-66 562 466 453,54

141 315 153 598,56

1) Fondet er flytta til Klima- og miljødepartementet i 2018.

82 Virksomheter med særskilte fullmakter 1)

8202

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

820201

Norges forskningsråd

4 918 402 445,08

-30 889 597,88

4 887 512 847,20

820203

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

51 076 668,49

1 637 314,97

52 713 983,46

820242

Meteorologisk institutt2)

141 721 908,07

-141 721 908,07

0,00

820243

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

167 818 540,03

67 453 871,03

235 272 411,06

820245

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

0,00

47 910 275,15

47 910 275,15

820204

Universitetet i Oslo

1 838 219 810,52

85 258 949,40

1 923 478 759,92

820205

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)

2 688 024 192,30

-147 810 066,00

2 540 214 126,30

820206

Universitetet i Bergen

1 012 778 248,49

176 984 273,20

1 189 762 521,69

820207

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

1 308 817 464,97

55 431 566,76

1 364 249 031,73

820208

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

560 511 691,92

-44 903 359,97

515 608 331,95

820209

Norges idrettshøgskole

159 556 640,59

-72 898 477,42

86 658 163,17

820210

Norges Handelshøyskole

180 108 936,38

100 955 528,06

281 064 464,44

820211

Universitetet i Agder

739 556 868,24

-15 361 416,50

724 195 451,74

820212

Nord universitet

500 185 015,10

26 887 271,39

527 072 286,49

820213

Universitetet i Stavanger

500 923 634,47

6 617 118,47

507 540 752,94

820215

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AHO

55 673 791,29

983 509,71

56 657 301,00

820222

Høgskolen i Innlandet – Hedmark3)

222 289 425,65

-222 289 425,65

0,00

820223

Høgskolen i Innlandet – Lillehammer3)

139 171 597,57

-139 171 597,57

0,00

820224

Høgskolen i Molde

71 048 121,34

13 167 442,15

84 215 563,49

820228

Høgskulen på Vestlandet

680 206 240,01

85 064 585,13

765 270 825,14

820233

Universitetet i Sørøst-Norge

551 133 202,33

58 728 485,23

609 861 687,56

820234

Høgskulen i Volda

137 632 975,33

17 589 929,08

155 222 904,41

820235

Høgskolen i Østfold

242 403 830,93

1 750 663,78

244 154 494,71

820237

Samisk høgskole

36 835 837,77

5 596 634,08

42 432 471,85

820238

Norges musikkhøgskole

106 888 884,89

-14 342 575,79

92 546 309,10

820240

Kunsthøgskolen i Oslo

52 574 438,99

-5 320 092,58

47 254 346,41

820244

OsloMet – storbyuniversitetet

657 964 027,11

45 987 441,30

703 951 468,41

820246

Høgskolen i Innlandet3)

0,00

492 990 673,85

492 990 673,85

Sum universitet og høgskular

12 442 504 876,19

511 897 060,11

12 954 401 936,30

8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kunnskapsdepartementet

17 721 524 437,86

456 287 015,31

18 177 811 453,17

1) Sjå vedlegg 3, tabell 3.10 for spesifikasjon av kontantbehaldninga per 31.12. dei tre siste åra.

2) Meteorologisk institutt (820242) er flytta frå Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet.

3) Høgskolen i Innlandet (820246) er ein samanslåing av 820222 og 820223.

8203

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

820301

Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond

9 046 849,53

2 775 413,35

11 822 262,88

8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kulturdepartementet

9 046 849,53

2 775 413,35

11 822 262,88

8205

Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

820501

Sametinget

157 695 431,73

3 561 058,45

161 256 490,18

8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

157 695 431,73

3 561 058,45

161 256 490,18

8206

Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

820601

Statens arbeidsmiljøinstitutt

69 337 589,93

-1 792 937,84

67 544 652,09

8206 Virksomheter med særskilte fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

69 337 589,93

-1 792 937,84

67 544 652,09

8208

Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet

820803

Forbrukerrådet

40 438 491,90

-1 285 625,23

39 152 866,67

820804

Likestillings- og diskrimineringsombudet

21 357 073,44

-2 169 907,30

19 187 166,14

8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

61 795 565,34

-3 455 532,53

58 340 032,81

8209

Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

820901

Norsk Romsenter

75 126 970,78

18 312 946,06

93 439 916,84

8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

75 126 970,78

18 312 946,06

93 439 916,84

8211

Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

821104

Veterinærinstituttet

90 427 945,72

-17 546 548,04

72 881 397,68

821105

Norsk institutt for bioøkonomi

261 860 396,91

-42 778 545,49

219 081 851,42

8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

352 288 342,63

-60 325 093,53

291 963 249,10

8213

Virksomheter med særskilte fullmakter under Samferdselsdepartementet

821301

Senter for oljevern og marint miljø

0,00

20 749 452,68

20 749 452,68

8213 Virksomheter med særskilte fullmakter under Samferdselsdepartementet

0,00

20 749 452,68

20 749 452,68

8214

Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

821401

Norsk Kulturminnefond

160 473 306,62

11 908 209,16

172 381 515,78

821402

Meteorologisk institutt1)

0,00

160 014 717,48

160 014 717,48

8214 Virksomheter med særskilte fullmakter under Klima- og miljødepartementet

160 473 306,62

171 922 926,64

332 396 233,26

1) Meteorologisk institutt er flytta frå Kunnskapsdepartementet (820242) til Klima- og miljødepartementet.

8217

Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

821701

Forsvarets forskningsinstitutt

539 186 062,80

107 941 732,95

647 127 795,75

8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet

539 186 062,80

107 941 732,95

647 127 795,75

82 Virksomheter med særskilte fullmakter

19 146 474 557,22

715 976 981,54

19 862 451 538,76

84 Deposita og avsetninger

8400

Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

840013

Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet

2 046 295 480,82

-715 948 411,00

1 330 347 069,82

840016

Deposita og avsetninger under Finansdepartementet

267 254 222,93

-205 798 011,00

61 456 211,93

840018

Deposita og avsetninger under Olje- og energidepartementet

11 047 478,33

13 779 716,91

24 827 195,24

8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning

2 324 597 182,08

-907 966 705,09

1 416 630 476,99

8440

Avsetninger, garantier mv.

844016

Avsetninger, garantier mv. tapsfond i Den nordiske investeringsbanken

44 237 424,33

10 000 000,00

54 237 424,33

8440 Avsetninger, garantier mv.

44 237 424,33

10 000 000,00

54 237 424,33

8450

Avsetninger i Svalbardregnskapet

845004

Avsetninger i Svalbardregnskapet1)

9 409 463,46

22 449 564,04

31 859 027,50

8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet

9 409 463,46

22 449 564,04

31 859 027,50

1) Sjå vedlegg 5, tabellane 5.1–5.3 for meir informajon om Svalbardrekneskapen.

8480

Avsetning til Statens pensjonsfond utland

848016

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (SPU)1)

363 341 283,27

-8 355 308 440,23

-7 991 967 156,96

8480 Avsetning til Statens pensjonsfond utland

363 341 283,27

-8 355 308 440,23

-7 991 967 156,96

84 Deposita og avsetninger

2 741 585 353,14

-9 230 825 581,28

-6 489 240 228,14

1) Sjå kapittel 3.1 for meir informasjon om SPU.

87 Overførte ubrukte bevilgninger

870000

Konto for overførte ubrukte bevilgninger

14 506 301 000,00

2 305 178 000,00

16 811 479 000,00

87 Overførte ubrukte bevilgninger

14 506 301 000,00

2 305 178 000,00

16 811 479 000,00

8 Forpliktelser

766 319 221 143,33

-70 950 493 432,89

695 368 727 710,44

9 Egenkapital

990000

Avslutningskonto for statsregnskapet

9 294 412 766 675,58

-222 799 175 747,36

9 071 613 590 928,22

9 Egenkapital

9 294 412 766 675,58

-222 799 175 747,36

9 071 613 590 928,22

Sum Forpliktelser og egenkapital

10 060 731 987 818,90

-293 749 669 180,25

9 766 982 318 638,66

Notar og spesifikasjonar

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av statens faste kapital i statsføretaka (tal i 1 000 kroner)

Auke

Nedgang

Kontonr.

Verksemd

Kapital 31.12.2017

Kapittel 2440, 2445, 2465, 2470, 2490

Annan auke

Annan nedgang

Kapittel 5440, 5491

Kapital 31.12.2018

68.00.13

Statens pensjonskasse – forvaltningsbedrift

472 104

82 759

-123 678

431 186

68.00.14

Statsbygg

42 536 777

4 391 053

-1 386 809

45 541 020

68.00.30

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten1)

194 821 326

22 554 906

-1 200 985

-23 636 285

192 538 961

68.00.31

NVE Anlegg

13 609

349

-229

-3 746

9 984

Sum

237 843 817

27 029 067

0

-1 201 214

-25 150 518

238 521 151

1) Annan nedgang er relatert til oljefeltet Maria. Vesentleg reduksjon i reservegrunnlaget og lågare brønnpotensiale har gjeve behov for ny dreneringsstrategi og enda fleire investeringar i oljefeltet Maria.

Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kroner)

Gruppe

Tekst

Saldo 31.12.2017

Fullmakt 20181)

Auke

Nedgang

Netto endring

Saldo 31.12.2018

80-3

Faste lån opptatt innenlands

390 000 052

75 000 000

54 000 000

43 899 000

10 101 000

400 101 052

80-5-5

Statskasseveksler

74 000 000

125 000 000

0

8 000 000

-8 000 000

66 000 000

80-8

Kontolån

58 047 188

Ubegrensa

279 356

-279 356

57 767 831

522 047 240

54 000 000

52 178 356

1 821 644

523 868 884

1) Fullmakt til å ta opp statslån, jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 5 S (2017–2018). Fullmakta for 80-3 er ei bruttoramme for opptak av nye langsiktige lån. Fullmakta for 80-5-5 er ei ramme for maksimalt uteståande beløp.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 8080, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2018 (tal i kroner)

Konto

Kortsiktige kontolån

Tal i NOK

808001

Norsk Tipping

4 014 246 430,07

808071

Spilleoverskudd til Idrettsformål I

1 079 223 030,07

808072

Spilleoverskudd til Idrettsformål II

403,65

808202

DNB ASA

792 000 000,00

808203

Swedbank Stockholm

4 000 000,00

808204

Danske Bank AS

802 000 000,00

808205

Nordea Bank Finland

425 000 000,00

808207

Skandinaviska Enskilda Banken AB

0,00

808208

Citibank

0,00

808214

Royal Bank of Scotland Plc.

67 000 000,00

808215

Goldman Sachs Int.

0,00

808909

Norfund

2 293 648 825,70

808912

Pensjonstrygden for sjømenn

0,00

808919

KUD/Spilleoverskudd til kulturformål

56 512 723,28

808921

KUD/Tiltak mot pengespillproblemer

26 473 652,90

808923

Skattedirektoratet/Skattebetalingsordningen

46 439 016 006,00

808924

KUD/Sp.oversk. samf.nyttige/hum.org.

3 203 533,35

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt1)

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt1)

644 635 809,78

808927

Helse Vest driftskreditt1)

212 982 840,00

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt1)

161 404 094,33

808929

Helse Nord driftskreditt1)

145 000 159,33

808932

KUD/Spilleoverskudd til helse- og rehab.formål

101 483 892,80

808933

Bane Nor SF driftskreditt1)

500 000 000,00

Sum

57 767 831 401,26

1) Spesifikasjon av netto inneståande for driftskredittordninga, jf. òg kontogruppe 6331:

Konto

Driftskredittramme per 31.12.2018

Nytta driftskreditt per 31.12.2018

Netto inneståande frå driftskredittordninga per 31.12.2018

808925

HOD bevilgning/RHF driftskreditt

0,00

808926

Helse Sør-Øst driftskreditt

610 000 000,00

-34 635 809,78

644 635 809,78

808927

Helse Vest driftskreditt

215 000 000,00

2 017 160,00

212 982 840,00

808928

Helse Midt-Norge driftskreditt

163 000 000,00

1 595 905,67

161 404 094,33

808929

Helse Nord driftskreditt

145 000 000,00

-159,33

145 000 159,33

Sum helseforetak

1 133 000 000,00

-31 022 903,44

1 164 022 903,44

808933

Bane Nor SF driftskreditt

500 000 000,00

0,00

500 000 000,00

Sum

1 633 000 000,00

-31 022 903,44

1 664 022 903,44

Tabell 3.5 Note til kapitalrekneskapens konto 80, Statsgjelda, rentebyteavtalar (tal i kroner)

Finansdepartementet har gjort ei rekkje rentebyteavtalar i norske kroner for å justere den samla renteeksponeringa til statsgjelda. Etter dei prinsippa som vert lagde til grunn for føringa av statsrekneskapen, vil avtalane stå med null i kapitalrekneskapen. På grunn av endring i rentetilhøva vil avtalane normalt ha ein noverdi som skil seg frå null, tufta på marknadsrenter på det aktuelle tidspunktet. Under visse omstende kan det verte aktuelt å avslutte desse avtalane før endeleg forfall, og staten kan då ha plikt til å betale eller å ta imot eit beløp som svarar til denne noverdien. Motpartane har forplikta seg til å stille trygd i form av eit kontant innskot når den samla gjelda deira under avtalen overstig visse terskelverdiar. Staten har per 31.12.2018 desse rentebyteavtalane:

Motpart

Opptak/forfall

Hovedstol

1

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

2

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

200 000 000

3

Swedbank

2009/19

250 000 000

4

Royal Bank of Scotland

2009/19

200 000 000

5

Danske Bank

2009/19

250 000 000

6

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

400 000 000

7

Danske Bank

2009/19

200 000 000

8

Danske Bank

2009/19

250 000 000

9

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

10

Swedbank

2009/19

250 000 000

11

Danske Bank

2009/19

250 000 000

12

DNB ASA

2009/19

500 000 000

13

Danske Bank

2009/19

200 000 000

14

DNB ASA

2009/19

500 000 000

15

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

16

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

750 000 000

17

DNB ASA

2009/19

200 000 000

18

DNB ASA

2009/19

250 000 000

19

DNB ASA

2009/19

250 000 000

20

DNB ASA

2009/19

500 000 000

21

DNB ASA

2009/19

500 000 000

22

Danske Bank

2009/19

300 000 000

23

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2009/19

200 000 000

24

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

900 000 000

25

DNB ASA

2009/19

250 000 000

26

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

27

Danske Bank

2009/19

500 000 000

28

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

250 000 000

29

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

350 000 000

30

Danske Bank

2009/19

500 000 000

31

Danske Bank

2009/19

300 000 000

32

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

33

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

300 000 000

34

Nordea Bank Finland Plc

2009/19

700 000 000

35

DNB ASA

2010/20

500 000 000

36

DNB ASA

2010/20

500 000 000

37

Royal Bank of Scotland

2010/20

500 000 000

38

DNB ASA

2010/20

500 000 000

39

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

500 000 000

40

Danske Bank

2010/20

500 000 000

41

Danske Bank

2010/20

500 000 000

42

Danske Bank

2010/20

500 000 000

43

Royal Bank of Scotland

2010/20

400 000 000

44

Swedbank

2010/20

500 000 000

45

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

46

Svenske Handelsbanken AB

2010/20

250 000 000

47

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

400 000 000

48

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

300 000 000

49

DNB ASA

2010/20

500 000 000

50

Danske Bank

2010/20

500 000 000

51

DNB ASA

2010/20

250 000 000

52

Nordea Bank Finland Plc

2010/20

250 000 000

53

DNB ASA

2010/20

500 000 000

54

DNB ASA

2010/20

300 000 000

55

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

56

DNB ASA

2010/20

500 000 000

57

Swedbank

2010/20

250 000 000

58

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2010/20

500 000 000

59

DNB ASA

2010/20

500 000 000

60

DNB ASA

2011/21

500 000 000

61

DNB ASA

2011/21

250 000 000

62

Danske Bank

2011/21

500 000 000

63

DNB ASA

2011/21

250 000 000

64

Danske Bank

2011/21

250 000 000

65

Danske Bank

2011/20

300 000 000

66

DNB ASA

2011/21

300 000 000

67

Danske Bank

2011/21

300 000 000

68

Danske Bank

2011/21

500 000 000

69

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

70

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

71

DNB ASA

2011/21

250 000 000

72

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

500 000 000

73

DNB ASA

2011/21

300 000 000

74

Danske Bank

2011/20

500 000 000

75

DNB ASA

2011/21

250 000 000

76

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

77

Danske Bank

2011/20

300 000 000

78

DNB ASA

2011/21

300 000 000

79

Danske Bank

2011/21

500 000 000

80

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

81

Nordea Bank Finland Plc

2011/19

500 000 000

82

DNB ASA

2011/21

500 000 000

83

Danske Bank

2011/21

400 000 000

84

Danske Bank

2011/21

300 000 000

85

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

86

Nordea Bank Finland Plc

2011/20

250 000 000

87

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

200 000 000

88

Danske Bank

2011/21

500 000 000

89

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

300 000 000

90

Nordea Bank Finland Plc

2011/21

250 000 000

91

Danske Bank

2011/21

500 000 000

92

Skandinaviska Enskilda Banken AB

2011/21

250 000 000

93

DNB ASA

2011/21

250 000 000

94

Danske Bank

2011/21

500 000 000

95

Citibank N.A.

2012/20

300 000 000

96

Danske Bank

2012/19

300 000 000

97

Citibank N.A.

2012/19

300 000 000

98

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

99

DNB ASA

2012/22

300 000 000

100

DNB ASA

2012/22

300 000 000

101

Nordea Bank Finland Plc

2012/22

250 000 000

102

DNB ASA

2012/20

250 000 000

103

Nordea Bank Finland Plc

2012/19

300 000 000

104

Danske Bank

2012/22

400 000 000

105

Danske Bank

2013/23

500 000 000

106

DNB ASA

2013/19

250 000 000

107

DNB ASA

2013/21

250 000 000

108

DNB ASA

2013/23

250 000 000

109

Danske Bank

2013/23

300 000 000

110

Danske Bank

2013/22

250 000 000

111

Danske Bank

2013/20

500 000 000

112

Danske Bank

2013/23

500 000 000

113

Nordea Bank Finland Plc

2013/23

300 000 000

114

Swedbank

2013/20

250 000 000

115

DNB ASA

2013/21

250 000 000

116

DNB ASA

2013/23

250 000 000

117

Swedbank

2013/20

250 000 000

118

Nordea Bank Finland Plc

2013/21

500 000 000

119

Swedbank

2013/23

500 000 000

120

Swedbank

2013/22

250 000 000

121

Swedbank

2013/20

250 000 000

122

DNB ASA

2014/19

500 000 000

123

Danske Bank

2014/21

300 000 000

124

DNB ASA

2014/22

500 000 000

125

DNB ASA

2014/21

500 000 000

126

DNB ASA

2014/22

500 000 000

127

Danske Bank

2014/19

500 000 000

128

Danske Bank

2014/22

300 000 000

129

DNB ASA

2014/19

500 000 000

130

Danske Bank

2014/24

250 000 000

131

Citibank N.A.

2014/23

250 000 000

132

DNB ASA

2014/21

400 000 000

133

Danske Bank

2014/22

250 000 000

134

DNB ASA

2014/22

300 000 000

135

DNB ASA

2014/21

400 000 000

136

DNB ASA

2014/22

250 000 000

137

Swedbank AB

2014/21

250 000 000

138

DNB ASA

2014/22

300 000 000

139

DNB ASA

2014/21

400 000 000

Tabell 3.6 Aksjeinteresser per 31. desember 2018 (tal i kroner)

Aksjar i gruppe 1 er eigde av staten, vert forvalta av ordinære forvaltningsorgan og er bokførte i kapitalrekneskapen til historisk verdi. Aksjar i gruppe 2 er eigde av staten og vert forvalta av statlege verksemder med unnatak frå bruttobudsjetteringsprinsippet, SIVA, statleg forretningsverksemd og statsbankane, og er bokførte i balansen til desse verksemdene. For børsnoterte aksjar i gruppe 1 er det sist i tabellen teke inn informasjon om marknadsverdien per 31.12.2018.

Aksjar i

Vert forvalta av

Dep/ gruppe

Bokført med

Samla pålydande for statens andel

Aksjekapital i selskapet

Kunnskapsdepartementet(KD)

NSD-Norsk senter for forskningsdata AS

KD

1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Simula Research Laboratory AS

KD

1

1 200 000

1 200 000

1 200 000

UNINETT AS

KD

1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

UNIS – Universitetssenteret på Svalbard AS

KD

1

100 000

100 000

100 000

ABM-media AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

180 000

180 000

400 000

Agder Research Holding AS

Universitetet i Agder

2

4 537 750

156 000

300 000

Amicoat AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

6 184

18 088

12 881 815

ARD Innovation AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

400 000

400 000

800 000

Atheno AS

Høgskulen på Vestlandet

2

100 425

28 000

3 221 000

Bergen Teknologioverføring AS

Høgskulen på Vestlandet

2

1 549 889

5 266

137 774

Bergen Teknologioverføring AS

Norges Handelshøyskole

2

499 755

1 698

137 774

Bergen Teknologioverføring AS

Universitetet i Bergen

2

1 040 065

46 061

137 774

Bergen Vitensenter AS

Høgskulen på Vestlandet

2

450 000

450 000

2 368 000

Bergen Vitensenter AS

Universitetet i Bergen

2

451 080

450 000

2 368 000

Better Player AS

Høgskulen på Vestlandet

2

145 005

48 000

320 000

Blue Planet AS

Universitetet i Stavanger

2

50 000

50 000

1 950 000

Blue Revolution Centre AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

10 000

10 000

30 000

CIENS AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

15 000

15 000

135 000

CIENS AS

Universitetet i Oslo

2

15 000

15 000

135 000

Digforsk AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

1 000 000

1 650 000

1 650 000

DNF Productions AS

Høgskolen i Innlandet

2

30 000

30 000

30 000

Drivhuset Østfold AS

Høgskolen i Østfold

2

10 000

10 000

30 000

Future Materials AS

Universitetet i Agder

2

27 500

25 000

100 000

Gigafib Holding AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

1 529 520

152 952

5 632 170

Graminor AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

90 000

90 000

10 600 000

Greenstat AS

Høgskulen på Vestlandet

2

150 000

100 000

10 359 937

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

250 000

250 000

500 000

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Høgskolen i Molde

2

33 000

30 000

110 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

300 000

60 000

900 000

Inkubator Ås AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

100 000

25 000

150 000

Instrumenttjenesten AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

400 000

400 000

1 000 000

Inven2 AS

Universitetet i Oslo

2

20 100 000

500 000

1 000 000

Kjeller Innovasjon AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

61 000

14 500

9 506 243

Klosser Innovasjon AS

Høgskolen i Innlandet

2

249 550

195 300

8 137 980

Kunnskapsparken Helgeland AS

Nord universitet

2

75 000

75 000

10 397 000

Kunnskapsparken Nord AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

100 356

100 000

18 933 000

Lean Lab Norge AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

200 000

180 000

1 080 000

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

40 000

9 680

363 000

Lytix Biopharma AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

383 192

3 193

2 289 378

Mechatronics Innovation Lab AS

Universitetet i Agder

2

13 485 000

180 000

210 000

Miljøforskningssenteret AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

1 803 600

21 600

200 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Molde

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Høgskolen i Volda

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

100 000

90 000

500 000

Møreforsking Molde AS

Høgskolen i Molde

2

49 000

49 000

100 000

Møreforsking Ålesund AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

2 598 000

2 598 000

5 302 000

NORCE – Norwegian Research Centre AS

Universitetet i Bergen

2

61 570 000

1 120 000

2 052 000

Nord innovasjon AS

Nord universitet

2

1 190 000

1 200 000

1 200 000

Nordic Edge AS

Universitetet i Stavanger

2

100 000

10 000

110 000

Nordlandsforskning AS

Nord universitet

2

2 000 000

1 530 000

3 000 000

Norinnova Technology Transfer AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

18 847 706

5 580 000

16 711 000

Norkveite AS

Nord universitet

2

25 000

2 965 000

5 080 000

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Universitetet i Oslo

2

400 000

100 000

500 000

Northern Research Institute Narvik AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

3 172 000

1 761 300

5 280 000

Norut Northern Research Institute AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

21 054 298

16 995 500

25 870 500

NTNU Ocean Training AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

115 000

100 000

100 000

NTNU Samfunnsforskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

1 000 000

1 000 000

1 000 000

NTNU Technology Transfer AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

7 000 000

6 100 000

7 176 471

Offshore Simulator Centre AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

910 000

700 000

2 800 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Nord universitet

2

5 000

5 000

2 300 000

Oi! Trøndersk mat og drikke AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

300 000

300 000

2 300 000

Oslotech AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

125 958

60 000

5 461 000

Oslotech AS

Universitetet i Oslo

2

5 622 588

1 826 000

5 461 000

Pharma Holding AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

37 104

361

101 785

Prekubator TTO AS

Universitetet i Stavanger

2

2 813 179

65 375

177 500

Protomore Kunnskapspark AS

Høgskolen i Molde

2

50 000

50 000

14 104 000

Ringerike Utvikling AS

Universitetet i Sørøst-Norge

2

30 000

30 000

394 000

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Norges Handelshøyskole

2

800 000

160 000

188 000

Sem Gjestegård AS

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Senter for økonomisk forskning AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

510 000

102 000

200 000

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

980 000

980 000

2 000 000

Simula UiB AS

Universitetet i Bergen

2

196 000

196 000

400 000

SINPRO AS

Universitetet i Agder

2

10 000

10 000

165 000

SINTEF Helgeland AS

Nord universitet

2

1 000 000

10 000

91 000

Smart Innovation Norway AS

Høgskolen i Østfold

2

50 000

5 000

1 264 000

Stavanger Helseforskning AS

Universitetet i Stavanger

2

105 000

35 000

500 000

Stavanger Research Holding AS

Universitetet i Stavanger

2

56 550 000

28 275 000

56 550 000

Studentkulturhuset i Bergen AS

Universitetet i Bergen

2

35 000

35 000

105 000

Studiesenteret Finnsnes AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

6 909

5 000

306 000

Studiesenteret.no AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

3 000 000

3 000 000

3 750 000

Teknologifestivalen i Nord-Norge AS

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2

20 000

20 000

320 000

Tjubi AS

OsloMet – storbyuniversitetet

2

125 000

25 000

141 250

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Nord universitet

2

2 400 000

2 400 000

4 990 000

Trådløse Trondheim AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

6 489 000

595 000

988 000

Unifond AS

Universitetet i Bergen

2

200 000

100 000

100 000

Unirand AS

Universitetet i Oslo

2

4 050 000

4 050 000

4 050 000

Universitetet i Bergen Eiendom AS

Universitetet i Bergen

2

400 000

400 000

400 000

Vangslund AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

48 058 500

3 980 000

3 980 000

Vindel AS

Høgskolen i Molde

2

125 000

50 000

1 271 600

VisitOSLO AS

Universitetet i Oslo

2

10 000

10 000

1 930 000

Vitensenter i Sogn og Fjordane AS

Høgskulen på Vestlandet

2

100 000

100 000

3 060 000

Vitensenteret Innlandet AS

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

2

3 000

3 000

100 000

Østfoldforskning AS

Høgskolen i Østfold

2

312 500

250 000

3 000 000

Østlandsforskning AS

Høgskolen i Innlandet

2

285 000

285 000

6 000 000

Sum KD gruppe 1

9 300 000

Sum KD gruppe 2

308 003 613

Kulturdepartementet (KUD)

Carte Blanche AS

KUD

1

70 000

70 000

100 000

Den Nasjonale Scene AS

KUD

1

68 000

68 000

102 000

Den Norske Opera og Ballett AS

KUD

1

100 000

100 000

100 000

Filmparken AS

KUD

1

12 922 000

12 922 000

16 653 000

Nationaltheatret AS

KUD

1

195 000

195 000

195 000

Norsk Opplagskontroll AS

Medietilsynet

1

34 000

34 000

102 000

Norsk rikskringkasting AS

KUD

1

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

Norsk Tipping AS

KUD

1

150 000

150 000

150 000

Rogaland Teater AS

KUD

1

72 000

72 000

108 000

Rosenkrantzgt. 10 AS

KUD

1

20 000

20 000

651 450

Talent Norge AS

KUD

1

12 000

10 000

30 000

Trøndelag Teater AS

KUD

1

720 000

720 000

1 080 000

Sum KUD gruppe 1

1 014 363 000

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Bilfag Østfold AS

JD

1

3 000

3 000

510 000

Sum JD gruppe 1

3 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Framsenteret AS

Kartverket

1

14 000

14 000

122 000

Kommunalbanken AS

KMD

1

3 144 625 000

3 144 625 000

3 144 625 000

Beaivvas Sami Nasunalateahter AS

Sametinget

2

40 000

40 000

100 000

Fylkeshuset AS Org.nr. 930591114

Statsbygg

2

29 744

1 000

100 000

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Sametinget

2

90 000

90 000

190 000

Samisk Hus Oslo AS

Sametinget

2

39 200

39 200

80 000

Senter for Nordlige Folk AS Davvi álbmogiid guovddáš OS

Sametinget

2

1 308 000

1 308 000

4 360 000

Vardobaiki

Sametinget

2

150 000

150 000

310 750

Åarjelhsaemien Teatere AS

Sametinget

2

55 000

55 000

100 000

Sum KMD gruppe 1

3 144 639 000

Sum KMD gruppe 2

1 711 944

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Oslotech AS

Statens arbeidsmiljøinstitutt

2

50 000

50 000

5 461 000

Sum ASD gruppe 2

50 000

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

AS Vinmonopolet

HOD

1

50 000

50 000

50 000

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) AS

HOD

1

51 940

49 000

100 000

Oslotech AS

Folkehelseinstituttet

1

50 000

50 000

5 461 000

Sum HOD gruppe 1

151 940

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

International Consumers Research & Testing Limited

Forbrukerrådet

2

101 580

101 580

5 053 671

Sum BLD gruppe 2

101 580

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Aker Kværner Holding AS

NFD

1

4 926 917 001

66 200 170

220 667 230

Ambita AS

NFD

1

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Andøya Space Center AS

NFD

1

4 500 000

4 500 000

5 000 000

Argentum Fondsinvesteringer AS

NFD

1

4 650 000 000

1 953 166 000

1 953 166 000

Baneservice AS

NFD

1

167 968 000

80 000 000

80 000 000

Bergen teknologioverføring AS

Havforskningsinstituttet

1

20 000

20 000

137 774

Diverse skipsaksjer

NFD

1

1

282 240

DNB ASA

NFD

1

15 469 464 456

5 454 847 419

16 043 668 880

Eksportfinans ASA

NFD

1

506 490 090

415 663 500

2 771 097 000

Eksportkreditt Norge AS

NFD

1

13 900 000

10 000 000

10 000 000

Electronic Chart Centre AS

NFD

1

5 255 000

5 255 000

5 255 000

Entra ASA

NFD

1

613 688 930

61 368 893

183 732 461

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

NFD

1

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Flytoget AS

NFD

1

970 000 000

400 000 000

400 000 000

Framsenteret AS

Norges geologiske undersøkelse

1

500

1 000

122 000

GIEK Kredittforsikring AS

NFD

1

136 926 045

15 000 000

15 000 000

Investinor AS

NFD

1

2 950 000 000

1 475 000 000

1 475 000 000

Kjeller Innovasjon AS

Justervesenet

1

98 153

98 153

8 946 399

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

1

2 859 068 640

112 503 000

224 987 581

Mesta AS

NFD

1

1 835 000 000

500 050 000

500 050 000

Nammo AS

NFD

1

401 818 182

50 000 000

100 000 000

Nofima AS

NFD

1

21 237 980

11 980 000

21 092 000

Norges sjømatråd AS

NFD

1

111 000 000

50 000 000

50 000 000

Norsk Hydro ASA

NFD

1

5 608 811 389

778 334 048

2 271 760 107

Nysnø Klimainvesteringer AS

NFD

1

155 000 000

10 000 000

110 000 000

Posten AS

NFD

1

4 680 000 000

3 120 000 000

3 120 000 000

Sintef Ocean AS

Sjøfartsdirektoratet

1

500 000

500 000

11 600 000

Space Norway AS

NFD

1

2 600 000

2 600 000

2 600 000

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

NFD

1

852 894 910

42 930 000

42 500 0001)

1) Kapitalinnskot i 2018 er per 31.12.2018 ikkje registrert i Brønnøysundregistra. Dette vert handsama i 2019.

Telenor ASA

NFD

1

7 940 753 670

4 764 452 202

8 828 748 186

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

NFD

1

2 550 000

2 550 000

7 500 000

Yara International ASA

NFD

1

354 733 491

168 191 520

464 470 311

Akershus Teknologifond AS

Siva SF

2

1 900 000

159 100

2 827 700

Aksello AS

Siva SF

2

202 000

200 000

1 750 000

Atheno AS

Siva SF

2

502 125

140 000

3 221 000

Bergen Teknologioverføring AS

Siva SF

2

5 500 252

18 688

137 774

Blått Kompetansesenter AS

Siva SF

2

255 000

161 590

4 896 196

Box Topco AS

GIEK

2

59 789 520

144 000

144 000

Buskerud Næringshage AS

Siva SF

2

103 330

100 000

709 700

Fabrikken Næringshage AS

Siva SF

2

152 727

150 000

1 150 000

Fjordhagen AS

Siva SF

2

106 080

102 000

306 000

Forskningsparken i Narvik AS

Siva SF

2

2 000 000

880 000

4 924 700

Føniks Næringshage AS

Siva SF

2

200 000

200 000

1 000 000

Gulen og Masfjorden Næringshage AS

Siva SF

2

202 000

200 000

675 000

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

Siva SF

2

3 834 750

1 278 250

5 156 250

Hallingdal Næringshage AS

Siva SF

2

550 000

506 000

1 925 905

Halti Næringshage AS

Siva SF

2

304 000

300 000

695 000

Hammerfest Næringsinvest AS

Siva SF

2

3 930 000

3 930 000

16 244 000

Hermetikken Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

215 500

205 000

629 000

Industriinkubatoren Proventia AS

Siva SF

2

750 000

150 000

900 000

Industriutvikling Vest AS

Siva SF

2

500 000

100 000

500 000

Inkubator Ås AS

Siva SF

2

150 000

50 000

150 000

Innoventus Sør AS

Siva SF

2

6 132 981

1 046 995

2 246 572

Ipark AS

Siva SF

2

13 498 067

3 569 930

17 849 650

Kirkenes Næringshage AS

Siva SF

2

172 625

170 000

1 020 000

Kjeller Innovasjon AS

Siva SF

2

13 015 316

2 384 496

9 506 244

Klosser Innovasjon AS

Siva SF

2

3 250 000

2 475 000

8 137 980

Komm-In AS

Siva SF

2

4 400 000

440 000

3 240 000

Kongsberg Innovasjon AS

Siva SF

2

2 500 000

2 000 000

10 500 000

Kunnskapsparken Bodø AS

Siva SF

2

2 010 000

2 000 000

7 900 000

Kunnskapsparken Helgeland AS

Siva SF

2

3 518 000

2 983 000

10 397 000

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS

Siva SF

2

1 000 000

1 000 000

6 550 000

Kunnskapsparken Nord AS

Siva SF

2

3 236 250

2 550 000

18 933 000

Kværnhuset Industri-inkubator AS

Siva SF

2

402 400

400 000

1 500 000

Kystinkubatoren AS

Siva SF

2

303 000

300 000

1 000 000

Landsbyen Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

125 000

408 750

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Siva SF

2

9 140 640

45 919

363 000

Lindesnesregionen Næringshage AS

Siva SF

2

502 250

250 000

1 905 000

Linken Næringshage AS

Siva SF

2

35 000

35 000

230 000

Lister Nyskaping AS

Siva SF

2

584 974

432 230

2 736 941

Magnor Næringshage AS

Siva SF

2

79 482

78 000

320 000

Microtech Innovation AS

Siva SF

2

3 571 355

950 057

2 520 688

Namdalshagen AS

Siva SF

2

501 511

397 000

1 630 000

Nasjonalparken Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

720 000

Nordfjordeid Næringshage AS

Siva SF

2

167 399

51 071

130 000

Nordhordland Næringshage AS

Siva SF

2

150 000

150 000

620 000

Nordkappregionen Næringshage AS

Siva SF

2

255 000

249 900

999 600

Norinnova Technology Transfer AS

Siva SF

2

15 586 110

5 580 000

16 711 000

Norut Northern Reseasch Institute AS

Siva SF

2

8 250 000

5 625 000

25 870 500

NTNU Accel AS

Siva SF

2

3 200 000

500 000

3 433 000

Næringshagen i Hardanger AS

Siva SF

2

105 000

105 000

525 000

Næringshagen i Odda AS

Siva SF

2

155 000

150 000

485 000

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

Siva SF

2

250 000

250 000

1 116 600

Næringshagen på Voss AS

Siva SF

2

150 000

150 000

840 000

Odal Næringshage Utvikling AS

Siva SF

2

303 300

303 300

1 220 000

Oslo Cancer Cluster Incubator AS

Siva SF

2

2 028 805

674 670

2 321 670

Oslotech AS

Siva SF

2

19 993 620

1 665 000

5 461 000

Pan Innovasjon AS

Siva SF

2

437 989

109 000

720 000

Papirbredden Innovasjon AS

Siva SF

2

1 125 000

1 100 220

5 788 400

Pro Barents AS

Siva SF

2

3 961 492

1 422 330

8 886 440

Proneo AS

Siva SF

2

251 500

250 000

1 540 000

Protomore Kunnskapspark AS

Siva SF

2

3 232 100

3 152 000

14 104 000

Rogaland Kunnskapsinvest AS

Siva SF

2

5 500 000

1 100 000

2 900 000

Ryfylke Næringshage AS

Siva SF

2

500 000

500 000

1 975 000

Rørosregionen Næringshage AS

Siva SF

2

263 380

260 000

2 107 000

Sarsia Development AS

Siva SF

2

15 460 691

220 720

1 998 590

Senja Næringshage AS

Siva SF

2

201 000

196 980

609 960

Sentrum Næringshage AS

Siva SF

2

2 464 634

1 730 000

6 190 000

SINTEF Manufacturing AS

Siva SF

2

903 000

301 000

3 000 000

SINTEF Raufoss Manufacturing – Kongsvinger AS

Siva SF

2

252 500

250 000

975 000

Siva Eiendom Holding AS

Siva SF

2

1 445 666 891

1 072 400 000

1 072 400 000

Skåppå Kunnskapspark AS

Siva SF

2

602 906

602 906

2 262 906

Smart Innovation Norway AS

Siva SF

2

2 608 575

315 000

1 264 000

Sognefjorden Næringshage AS

Siva SF

2

343 400

340 000

1 200 000

Solør Næringshage AS

Siva SF

2

131 308

129 000

559 000

Stryn Næringshage AS

Siva SF

2

147 000

140 000

770 000

Suldal Vekst AS

Siva SF

2

200 000

200 000

900 000

Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Siva SF

2

50 000

50 000

205 000

Sørlandsporten Næringshage AS

Siva SF

2

325 000

325 000

1 000 000

Sør-Østerdal Næringshage AS

Siva SF

2

95 000

95 000

549 000

T:Lab AS

Siva SF

2

2 712 561

2 775 000

9 400 000

Telemark Næringshage AS

Siva SF

2

100 000

100 000

495 000

Tindved Kulturhage AS

Siva SF

2

750 000

750 000

16 550 000

Total Innovation AS

Siva SF

2

22 285

120 958

895 512

Valdres Næringshage AS

Siva SF

2

504 000

192 000

1 220 000

Vindel AS

Siva SF

2

1 019 238

257 200

1 271 600

ÅKP AS

Siva SF

2

2 030 000

2 000 000

8 350 000

ÅKP Blue Innovation Arena AS

Siva SF

2

3 000 000

250 000

1 040 000

Sum NFD gruppe 1

55 248 196 438

Sum NFD gruppe 2

1 695 056 819

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Graminor AS

LMD

1

7 612 240

2 991

10 600 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

1

50 000

50 000

1 000 000

Kimen Såvarelaboratoriet AS

LMD

1

4 080 000

510 000

1 000 000

Norwegian Forestry Group AS

NIBIO

1

30 000

30 000

175 000

Rogaland Landbrukspark SA

NIBIO

1

20 000

20 000

0

Staur Gård AS

LMD

1

1 500 000

1 500 000

1 515 000

Ard Innovation AS

NIBIO

2

400 000

400 000

800 000

Graminor AS

NIBIO

2

530 000

530 000

10 600 000

Hoff SA

NIBIO

2

30 000

30 000

7 785 000

Inkubator Ås AS

NIBIO

2

100 000

100 000

150 000

Instidata AS

NIBIO

2

9 295

9 295

100 000

Instrumenttjenesten AS

NIBIO

2

1 063 300

1 063 300

1 000 000

Instrumenttjenesten AS

Veterinærinstituttet

2

50 000

50 000

1 000 000

Kulturlands- skapssenteret i Telemark AS

NIBIO

2

10 000

10 000

353 000

Norwegian Forestry Group

NIBIO

2

25 000

25 000

175 000

Sagaplant AS

NIBIO

2

120 000

120 000

1 000 000

Sum LMD gruppe 1

13 292 240

Sum LMD gruppe 2

2 337 595

Samferdselsdepartementet (SD)

Avinor AS

SD

1

7 278 409 000

5 400 100 000

5 400 100 000

Entur AS

SD

1

91 682 000

10 000 000

10 000 000

Framsenteret AS

Kystverket

1

14 000

14 000

122 000

Mantena AS

SD

1

110 698 000

100 000 000

100 000 000

Norske tog AS

SD

1

2 400 000 000

100 000 000

100 000 000

NSB AS

SD

1

2 757 520 000

3 685 500 000

3 685 500 000

Nye Veier AS

SD

1

1 600 100 000

7 000 000

7 000 000

Svinesunds- forbindelsen AS

Statens vegvesen

1

100 000

100 000

100 000

Sum SD gruppe 1

14 238 523 000

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Bjørnøen AS

KLD

1

1

4 000 000

4 000 000

Framsenteret AS

Norsk Polarinstitutt

1

50 000

50 000

122 000

Kings Bay AS

KLD

1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

CIENS AS

Meteorologisk Institutt

2

15 000

15 000

135 000

Nord-Salten Kraft AS

Meteorologisk Institutt

2

0

0

3 892 231

Sum KLD gruppe 1

7 050 001

Sum KLD gruppe 2

15 000

Forsvarsdepartementet (FD)

Aerospace Industrial Maintenance (AIM) AS

FD

1

353 000 000

353 000 000

353 000 000

Kjeller Innovasjon AS

FD v/Forsvarets forskningsinstitutt

2

3 740 375

3 740 375

8 946 398

Sum FD gruppe 1

353 000 000

Sum FD gruppe 2

3 740 375

Olje- og energidepartementet (OED)

Equinor ASA

OED

1

40 374 588 594

5 592 257 540

8 346 653 045

Gassco AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro AS

OED

1

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Petoro Iceland AS

OED

1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Norpipe Oil AS

Petoro AS (SDØE)

2

1

504 250

10 085 000

TCM Assets AS

Gassnova SF

2

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Sum OED gruppe 1

40 396 588 594

Sum OED gruppe 2

2 000 001

Sum aksjar gruppe 1

114 425 107 213

Sum aksjar gruppe 2

2 013 016 927

Marknadsverdi for børsnoterte aksjar per 31.12.2018

Selskap

Forvalta av staten ved

Bokført verdi i statsrekneskapen

Aksjar eigd av staten

Samla marknadsverdi av statens aksjar

Staten sin eigardel1)

Equinor ASA

OED

40 374 588 594

2 236 903 016

411 925 690 396

67,0 %

DNB ASA

NFD

15 469 464 456

545 484 742

75 358 717 107

34,0 %

Entra ASA

NFD

613 688 930

61 368 893

7 069 696 474

33,4 %

Kongsberg Gruppen ASA

NFD

2 859 068 640

90 002 400

10 584 282 240

50,0 %

Norsk Hydro ASA

NFD

5 608 811 389

708 865 253

27 794 606 570

34,3 %

Telenor ASA

NFD

7 940 753 670

794 075 367

133 007 623 973

54,0 %

Yara International ASA

NFD

354 733 491

98 936 188

32 995 218 698

36,2 %

1) Tabellen inneheld staten sin direkte eigardel i børsnoterte aksjar forvalta gjennom departementa.

Tabell 3.7 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav (tal i 1 000 kroner)

Oversikta syner uteståande inntektskrav vedkomande skattar, avgifter og refusjonar. Kolonnen «Inntektskrav per 31.12» inneheld forfalne, men ikkje betalte krav som er under innkrevjing. Krav stilte i bero inngår ikkje, men går fram som tilleggsinformasjon i eigen kolonne. Samla uteståande krav vil vere summen av inntektskrav og krav stilte i bero per 31.12.

Kap.

Post

Inntektas art

Inntektskrav per 31.12.2017

Endringar i 2018

Inntektskrav per 31.12.2018

Krav stilte i bero per 31.12.2018

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formueskatt mv.

3 085 080

197 313

3 282 393

133 467

72

Fellesskatt

8 857 737

312 812

9 170 549

272 966

Sum kap. 5501

11 942 817

510 125

12 452 942

406 433

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

1 923

-797

1 126

0

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

313 934

-59 958

253 976

1 136

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

132 641

1 667

134 308

0

72

Særskatt på oljeinntekter

220 469

2 755

223 224

0

Sum kap. 5507

353 110

4 422

357 532

0

5511

Tollinntekter

70

Toll

9 756

-1 809

7 947

679

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift - v/omsetning

5 907 686

169 085

6 076 771

3 530 605

70

Merverdiavgift - v/innførsel

81 206

7 711

88 917

8 250

Sum kap. 5521

5 988 892

176 796

6 165 688

3 538 855

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

86 949

-15 075

71 874

0

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

4 521

-2 776

1 745

0

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

41 056

1 993

43 049

6 238

72

Trafikkforsikringsavgift

227 943

-91 372

136 571

0

73

Vektårsavgift

11 834

-388

11 446

145

75

Omregistreringsavgift

7 232

-3 718

3 514

0

Sum kap. 5536

288 065

-93 485

194 580

6 383

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-333

48 391

48 058

15

71

Veibruksavgift på autodiesel

815

-92 450

-91 635

3 835

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

11

-563

-552

0

Sum kap. 5538

493

-44 622

-44 129

3 850

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

26

649

675

0

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

7 299

21 072

28 371

168

71

Avgift på smøreolje mv.

70

-18

52

0

Sum kap. 5542

7 369

21 054

28 423

168

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

7 929

-47 676

-39 747

303

71

Svovelavgift

2 142

-1 373

769

0

Sum kap. 5543

10 071

-49 049

-38 978

303

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

71

Tetrakloreten (PER)

0

-6

-6

0

Sum kap. 5547

0

-6

-6

0

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

1 313

-25 844

-24 531

5

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

6 683

-4 313

2 370

0

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

3 115

42 793

45 908

180

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-727

3 891

3 164

364

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

39

3 167

3 206

0

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

706

5 182

5 888

40

71

Miljøavgift på kartong

82

-20

62

0

72

Miljøavgift på plast

213

-1 113

-900

0

73

Miljøavgift på metall

1 264

-525

739

60

74

Miljøavgift på glass

360

599

959

76

Sum kap. 5559

2 625

4 123

6 748

176

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

717

57 564

58 281

0

5584

Andre avgifter

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter

4 111

2 388

6 499

2 810

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

4 531 481

-42 709

4 488 772

277 724

72

Arbeidsgiveravgift

1 136 104

-139 448

996 656

51 188

Sum kap. 5700

5 667 585

-182 157

5 485 428

328 912

24 693 387

347 081

25 040 468

4 290 254

5701

Diverse inntekter

73

Refusjonskrav fra bidragspliktige

1 124 344

-51 084

1 073 260

400 340

Sum skatter, avgifter og refusjonskrav

25 817 731

295 997

26 113 728

4 690 594

Tabell 3.8 Gåver og gåveforsterkingsmidler 2018 (tal i kroner)

Gåveforsterkingsordninga omfattar gåver gjevne av private til universitet og høgskular med rett til å tildele doktorgrad, Noregs forskingsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Når det blir gjeve gåver over 3 mill. kroner, skyt staten til 25 prosent av gåvesummen. Statlege verksemder skal plassere gåvene og gåveforsterkingsmidlane samla på ein renteberande fondskonto i Noregs Bank. Tabellen nedanfor syner tilgang og bruk i 2018 av midlar frå gåver og gåveforsterking.

Endringar

Kontogruppe 64/81

Verksemd

Inngåande balanse

Mottekne gåver

Mottekne forsterkingar

Renter

Forbruk

Tilbakebetalingar m.m.

Utgåande balanse

640209/810210

Norges Handelshøyskole

2 973 182

2 639 390

752 000

11 293

4 578 371

0

1 797 494

640210/810211

Universitetet i Stavanger

30 738 092

7 159 000

362 500

118 121

14 414 091

0

23 963 622

640211/810212

Universitetet i Agder

5 586 936

0

0

20 440

2 043 550

0

3 563 826

640213/810214

Nord Universitet

1 164 854

0

0

5 571

0

0

1 170 425

640214/810215

Universitetet i Bergen

139 427 137

88 407 542

1 770 893

651 167

84 448 181

0

145 808 558

640215/810216

NTNU

68 619 936

72 021 986

6 000 000

357 117

63 735 098

0

83 263 941

640216/810209

Norges forskningsråd

6 437 218

35 000 000

0

175 085

0

0

41 612 303

640217/810217

Universitetet i Oslo

139 467 634

162 610 170

28 230 694

765 612

173 143 347

0

157 930 763

640218/810218

Universitetet i Tromsø

25 520 618

31 047 543

2 824 625

126 376

33 586 061

92 000

25 841 101

640220/810220

Høgskolen i Innlandet

833 617

0

0

2 348

833 617

0

2 348

640222/810222

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

1 031 406

3 000 000

0

15 118

0

0

4 046 524

640233/810233

Universitetet i Sørøst-Norge

3 741

0

0

18

0

0

3 759

Sum

421 804 371

401 885 631

39 940 712

2 248 266

376 782 316

92 000

489 004 665

Tabell 3.9 Note til kapitalrekneskapens konto 70/71, spesifikasjon av mellomværet mellom statskassa og departementa (tal i kroner)

Kvart departement har overordna ansvar for at rekneskapen til rekneskapsførarane er korrekt, inkludert mellomværet med statskassa. Oversikta nedanfor syner korleis mellomværet er fordelt på rekneskapsførarane, jf. kontogruppe 70/71 i tabell 3.1. Einskilde endringar er forklarte i notar basert på informasjon frå departementa.

Konto

Departement/ Rekneskapsførar

31.12.2017

Endring 2018

31.12.2018

7000

Konstitusjonelle virksomheter

-53 728 760,29

-4 833 723,87

-58 562 484,16

700023

Statsministerens kontor

-8 039 387,35

-769 224,19

-8 808 611,54

700024

Regjeringsadvokaten

-2 852 897,00

-817 112,60

-3 670 009,60

700040

Stortinget

-25 119 087,29

-756 159,30

-25 875 246,59

700050

Riksrevisjonen

-13 876 925,53

-2 221 300,90

-16 098 226,43

700060

EOS-utvalget

-490 262,00

-135 442,00

-625 704,00

700080

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

-630 214,38

-146 507,62

-776 722,00

700070

Ombudsmannen for Forsvaret

-181 556,92

-6 182,08

-187 739,00

716107

Sivilombudsmannen

-2 538 429,82

18 204,82

-2 520 225,00

7010

Regnskapsførere under Utenriksdepartementet

160 297 768,79

24 883 287,42

185 181 056,21

701110

Utenriksdepartementet

169 782 152,00

26 983 050,17

196 765 202,17

701111

Fredskorpset

-1 594 293,15

-1 163 996,93

-2 758 290,08

701140

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD

-7 890 090,06

-935 765,82

-8 825 855,88

7020

Regnskapsførere under Kunnskapsdepartementet

533 611 802,12

-608 503 555,58

-74 891 753,46

702001

Kunnskapsdepartementet

-9 605 551,54

-4 145 059,70

-13 750 611,24

702403

Sørsamisk kunnskapspark

-182 154,40

-80 566,08

-262 720,48

702405

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

-2 141 630,80

-133 786,90

-2 275 417,70

702610

Norges grønne fagskole – VEA

-694 163,07

-39 465,98

-733 629,05

702811

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

-7 900 616,68

651 853,24

-7 248 763,44

702831

Kompetanse Norge

-8 773 978,89

-2 911 864,18

-11 685 843,07

702832

Utdanningsdirektoratet*)

-1 270 170,89

-16 197 581,22

-17 467 752,11

702950

Statens lånekasse for utdanning1)

603 965 250,86

-591 019 626,25

12 945 624,61

702960

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

-347 856,00

8 910,00

-338 946,00

702961

Senter for IKT i utdanningen*)

-4 516 107,75

4 516 107,75

0,00

702962

Statped

-27 715 614,35

1 289 982,59

-26 425 631,76

702963

De nasjonale forskningsetiske komiteene

-593 836,00

-148 820,00

-742 656,00

705005

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)2)

-6 611 768,37

-293 638,85

-6 905 407,22

7030

Regnskapsførere under Kulturdepartementet

-48 879 680,75

-614 518,88

-49 494 199,63

703801

Kulturdepartementet

-5 331 929,43

-233 145,18

-5 565 074,61

703802

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

-1 404 292,12

45 087,61

-1 359 204,51

703803

Lotteri- og stiftelsestilsynet

-2 374 094,75

420 009,00

-1 954 085,75

703804

Riksteatret

-3 458 653,82

665 705,70

-2 792 948,12

703805

Norsk filminstitutt

-2 314 607,60

-325 016,95

-2 639 624,55

703808

Medietilsynet

-1 230 435,05

-127 503,50

-1 357 938,55

703814

Språkrådet

-989 329,28

-49 216,01

-1 038 545,29

703815

Norsk kulturråd

-4 841 886,91

-177 766,27

-5 019 653,18

703817

Kunst i offentlige rom

-459 753,00

12 008,82

-447 744,18

703821

Nasjonalbiblioteket

-10 578 471,80

207 271,48

-10 371 200,32

703824

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

-1 203 123,81

-255 902,36

-1 459 026,17

703861

Arkivverket

-7 006 109,88

-936 952,73

-7 943 062,61

703888

Statens kunstnerstipend

-7 389 066,38

-417 592,70

-7 806 659,08

703884

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

-297 926,92

558 494,21

260 567,29

7040

Regnskapsførere under Justis- og beredskapsdepartement

-707 219 675,00

-68 338 468,20

-775 558 143,20

704100

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)3)

36 146 448,59

-35 349 710,81

796 737,78

704127

Økokrim*)

-341 375,79

341 375,79

0,00

704129

Kripos*)

346 104,89

-346 104,89

0,00

704130

Politihøgskolen*)

-4 349 076,38

4 349 076,38

0,00

704131

Politiets fellestjenester*)

1 583 322,39

-1 583 322,39

0,00

704132

Utrykningspolitiet*)

-150 056,50

150 056,50

0,00

704134

Norges grensekommissær for den norsk-russiske grense*)

-806,92

806,92

0,00

704143

Hovedredningssentralen Sør-Norge

-1 616 108,47

-453 932,53

-2 070 041,00

704144

Hovedredningssentralen Nord-Norge

-1 635 974,23

-697 434,17

-2 333 408,40

704197

Politiets sikkerhetstjeneste

-25 116 335,28

-4 169 903,15

-29 286 238,43

704266

Sysselmannen på Svalbard

-1 265 065,67

-21 895,92

-1 286 961,59

704285

Spesialenheten for politisaker

-1 352 531,00

-251 383,00

-1 603 914,00

704460

Riksadvokatembetet

-8 069 298,00

-1 411 171,70

-9 480 469,70

704471

Generaladvokaten

-168 795,00

-57 908,00

-226 703,00

704472

Domstoladministrasjonen

-107 859 660,76

-1 417 156,53

-109 276 817,29

704473

Politiets utlendingsenhet*)

-136 643,39

136 643,39

0,00

704474

Politidirektoratet*)

-3 315 804,64

3 315 804,64

0,00

704475

Politi- og lensmannsetaten

-441 831 442,71

-28 686 413,02

-470 517 855,73

704476

Kontoret for voldsoffererstatning

-682 948,00

39 683,30

-643 264,70

704482

Statens sivilrettsforvaltning

-3 355 944,10

-327 243,20

-3 683 187,30

704485

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

-538 613,00

-33 722,00

-572 335,00

704488

Sekretariatet for konfliktrådene

-3 314 320,60

-263 419,40

-3 577 740,00

704491

Politiets IKT-tjenester*)

-2 349 196,35

2 349 196,35

0,00

704492

Kriminalomsorgsdirektoratet

-90 103 526,61

-5 798 247,60

-95 901 774,21

704493

Sivil klareringsmyndighet

0,00

-565 412,95

-565 412,95

704499

Justis- og beredskapsdepartementet

-13 954 341,34

-209 537,33

-14 163 878,67

705010

Utlendingsdirektoratet

-25 623 712,11

2 079 460,61

-23 544 251,50

705011

Utlendingsnemnda

-8 163 974,02

543 346,51

-7 620 627,51

7050

Regnskapsførere under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-266 449 463,62

-1 456 049,94

-267 905 513,56

705001

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-13 893 880,32

-1 576 342,31

-15 470 222,63

705031

Husbanken

-12 229 495,23

-5 712 087,75

-17 941 582,98

705032

Kompetansesenter for distriktsutvikling

-649 629,97

-15 871,63

-665 501,60

705033

Husleietvistutvalget

-759 550,00

-177 759,00

-937 309,00

705034

Valgdirektoratet

-1 007 719,27

-45 039,80

-1 052 759,07

705870

Direktoratet for byggkvalitet

-2 420 960,25

-647 076,75

-3 068 037,00

715002

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

-15 323 056,95

-1 416 705,42

-16 739 762,37

715003

Datatilsynet

-1 396 855,00

-120 570,00

-1 517 425,00

715006

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

-9 297 917,16

-1 501 713,41

-10 799 630,57

706721

Internasjonalt reindriftssenter

-134 593,59

-9 494,51

-144 088,10

715201

Fylkesmannen i Østfold*)

-3 468 303,32

3 470 524,61

2 221,29

715203

Fylkesmannen i Oslo og Akershus*)

-8 705 520,00

8 705 520,00

0,00

715204

Fylkesmannen i Hedmark

-3 359 753,00

2 859 884,00

-499 869,00

715205

Fylkesmannen i Oppland

-5 149 654,76

5 167 969,05

18 314,29

715206

Fylkesmannen i Buskerud*)

-3 379 216,42

3 365 439,87

-13 776,55

715207

Fylkesmannen i Vestfold

-3 131 204,00

3 041 686,00

-89 518,00

715208

Fylkesmannen i Telemark

-2 807 199,00

2 825 737,14

18 538,14

715210

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

-5 502 611,61

-840 362,19

-6 342 973,80

715211

Fylkesmannen i Rogaland

-5 297 980,66

495 666,75

-4 802 313,91

715212

Fylkesmannen i Hordaland

-6 644 253,93

5 581 589,24

-1 062 664,69

715214

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

-4 174 591,71

4 102 452,87

-72 138,84

715215

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

-3 918 918,25

-659 425,00

-4 578 343,25

715216

Fylkesmannen i Trøndelag*)

-831 773,37

-9 602 822,18

-10 434 595,55

715217

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag*)

500 467,96

-500 467,96

0,00

715218

Fylkesmannen i Nordland

-4 292 813,69

-601 387,38

-4 894 201,07

715219

Fylkesmannen i Troms

-3 741 265,68

3 603 143,10

-138 122,58

715220

Fylkesmannen i Finnmark

-5 351 415,84

4 354 149,82

-997 266,02

724080

Statens kartverk4)

-140 079 798,60

-25 602 687,10

-165 682 485,70

7060

Regnskapsførere under Arbeids- og sosialdepartementet

-9 765 796 408,52

193 615 049,13

-9 572 181 359,39

706001

Arbeids- og sosialdepartementet

-6 221 465,43

-265 765,21

-6 487 230,64

706002

Arbeidsretten

-404 846,00

-54 864,00

-459 710,00

706003

Riksmekleren

-216 075,00

87 416,00

-128 659,00

706500

Arbeids- og velferdsetaten

-9 719 236 398,94

201 794 444,12

-9 517 441 954,82

706544

Trygderetten

-3 315 157,81

-119 945,80

-3 435 103,61

715104

Arbeidstilsynet

-17 072 273,18

-967 519,74

-18 039 792,92

715510

Statens pensjonskasse forsikring

-11 309 498,67

-6 060 459,63

-17 369 958,30

718006

Petroleumstilsynet

-8 020 693,49

-798 256,61

-8 818 950,10

7070

Regnskapsførere under Helse- og omsorgsdepartementet

-115 122 267,00

-9 227 577,98

-124 349 844,98

707001

Helse- og omsorgsdepartementet

-8 087 874,09

-1 393 186,01

-9 481 060,10

707002

Helsedirektoratet

-24 663 208,44

76 496,14

-24 586 712,30

707003

Folkehelseinstituttet

-30 662 549,89

-228 507,61

-30 891 057,50

707004

Statens helsetilsyn

-3 997 882,12

-236 045,87

-4 233 927,99

707005

Statens strålevern

-4 334 630,74

190 448,58

-4 144 182,16

707006

Statens legemiddelverk

-8 641 483,77

-2 693 495,35

-11 334 979,12

707008

Bioteknologirådet

-358 982,00

-6 380,00

-365 362,00

707010

Norsk pasientskadeerstatning

-4 123 013,80

-745 034,15

-4 868 047,95

707011

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

-5 926 776,90

-782 824,70

-6 709 601,60

707013

Helseøkonomiforvaltningen HELFO

-10 805 386,67

-1 671 589,81

-12 476 976,48

707017

Direktoratet for E-helse

-13 520 478,58

-1 737 459,20

-15 257 937,78

7080

Regnskapsførere under Barne- og likestillingsdepartementet

-195 735 683,12

-12 956 365,61

-208 692 048,73

708001

Barne- og likestillingsdepartementet

-4 649 232,98

-903 610,65

-5 552 843,63

708049

Diskrimineringsnemnda

-147 887,00

-537 889,40

-685 776,40

708050

Barneombudet

-467 972,39

-67 969,26

-535 941,65

708052

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

-182 801 673,90

-10 469 670,45

-193 271 344,35

708058

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

-6 230 696,00

-812 334,00

-7 043 030,00

708059

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

-742 007,00

4 212,00

-737 795,00

708068

Forbrukertilsynet

-696 213,85

-169 103,85

-865 317,70

7090

Regnskapsførere under Nærings- og fiskeridepartementet

-103 013 696,25

-33 049 428,51

-136 063 124,76

709002

Nærings- og fiskeridepartementet

-11 758 959,61

-866 397,34

-12 625 356,95

709402

Norges geologiske undersøkelse

-6 483 128,87

-1 244 250,17

-7 727 379,04

709403

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

-1 045 704,96

-530 908,04

-1 576 613,00

709405

Sjøfartsdirektoratet

-9 155 753,52

-1 572 305,10

-10 728 058,62

709410

Justervesenet

-4 343 232,22

-161 536,18

-4 504 768,40

709411

Registerenheten i Brønnøysund

-12 859 469,18

-1 267 052,52

-14 126 521,70

709413

Norsk Akkreditering

-1 427 834,96

-220 480,88

-1 648 315,84

709415

Patentstyret

-9 624 774,25

-540 848,18

-10 165 622,43

709416

Regelrådet

-496 966,36

-100 726,99

-597 693,35

709440

Innovasjon Norge5)

241 000,00

-10 088 919,00

-9 847 919,00

709441

Eksportkreditt Norge AS

-1 061 498,85

-3 822 061,74

-4 883 560,59

709442

Klagenemnda for industrielle rettigheter

-419 650,00

200 151,68

-219 498,32

709445

Klagenemndssekretariatet (KNS)

-478 944,00

-356 942,00

-835 886,00

709446

Norsk nukleær dekommisjonering

0,00

-309 581,76

-309 581,76

710700

Fiskeridirektoratet

-11 465 337,99

-3 610 614,40

-15 075 952,39

710710

Havforskningsinstituttet

-28 511 113,77

-9 592 419,41

-38 103 533,18

710715

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)*)

-1 633 327,52

1 633 327,52

0,00

715810

Konkurransetilsynet

-2 489 000,19

-597 864,00

-3 086 864,19

7110

Regnskapsførere under Landbruks- og matdepartementet

19 695 271,58

52 714 189,37

72 409 460,95

711001

Landbruks- og matdepartementet

-4 174 180,00

-380 091,10

-4 554 271,10

711090

Landbruksdirektoratet

61 114 745,43

52 357 068,88

113 471 814,31

711315

Mattilsynet

-37 245 293,85

737 211,59

-36 508 082,26

7130

Regnskapsførere under Samferdselsdepartementet

1 495 369 651,50

-363 150 334,20

1 132 219 317,30

710720

Kystverket6)

-418 960 395,08

243 889 058,84

-175 071 336,24

713101

Samferdselsdepartementet

-5 686 653,69

-472 346,31

-6 159 000,00

713160

Statens vegvesen7)

1 952 819 354,84

-594 506 661,86

1 358 312 692,98

713211

Statens jernbanetilsyn

-2 349 981,10

-306 781,50

-2 656 762,60

713212

Luftfartstilsynet

-7 134 078,54

-133 525,38

-7 267 603,92

713213

Jernbanedirektoratet

-8 599 459,39

-1 958 423,15

-10 557 882,54

713215

Vegtilsynet

-469 810,00

1 031,00

-468 779,00

713216

Norsk jernbanemuseum

1 797 405,48

-1 602 509,85

194 895,63

713370

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

-13 649 743,28

-8 275 495,73

-21 925 239,01

713371

Statens havarikommisjon for transport

-2 396 987,74

215 319,74

-2 181 668,00

7140

Regnskapsførere under Klima- og miljødepartementet

-62 324 673,81

-10 504 831,08

-72 829 504,89

714401

Klima- og miljødepartementet

-13 956 312,05

-3 477 772,73

-17 434 084,78

714410

Norsk Polarinstitutt

-14 139 404,62

2 005 229,65

-12 134 174,97

714411

Svalbards miljøvernfond

300,00

0,00

300,00

714414

Artsdatabanken

0,00

-901 958,00

-901 958,00

714415

Miljødirektoratet

-30 339 454,86

-7 452 104,44

-37 791 559,30

714429

Riksantikvaren

-3 889 802,28

-678 225,56

-4 568 027,84

7160

Regnskapsførere under Finansdepartementet

3 236 584 386,78

-492 315 052,38

2 744 269 334,40

716001

Finansdepartementet

-12 452 234,77

-1 440 360,19

-13 892 594,96

716002

FIN Statsgjeldsforvaltning

19 816,88

-19 816,88

0,00

716010

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

-11 190 320,48

-1 381 694,37

-12 572 014,85

716105

Skatteetaten8)

-138 281 104,41

-30 034 850,02

-168 315 954,43

716106

Finanstilsynet

-11 222 137,83

-2 286 915,99

-13 509 053,82

716200

Skatteregnskapet

3 981 323 248,49

-167 626 977,00

3 813 696 271,49

716221

Merverdiavgiftsregnskapet9)

-217 583 753,00

-342 993 758,00

-560 577 511,00

716223

Særavgiftsregnskapet

-142 026 478,59

-7 643 557,82

-149 670 036,41

716600

Statistisk sentralbyrå

-39 014 190,94

-2 426 308,35

-41 440 499,29

716700

Statens innkrevingssentral8)

-84 531 839,08

84 531 839,08

0,00

716707

NAV Innkreving

0,00

-32 308 917,74

-32 308 917,74

738400

Tolldirektoratet

-88 456 619,49

11 316 264,90

-77 140 354,59

7170

Regnskapsførere under Forsvarsdepartementet

-631 727 047,80

-372 739 018,20

-1 004 466 066,00

717001

Forsvarsdepartementet

-14 847 821,90

-114 210,55

-14 962 032,45

717050

Forsvarets regnskapsadministrasjon10)

-575 231 148,01

-203 107 642,05

-778 338 790,06

717051

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

-7 851 640,34

-1 124 609,56

-8 976 249,90

717052

Forsvarsmateriell10)

0,00

-139 536 919,55

-139 536 919,55

724090

Forsvarsbygg11)

-33 796 437,55

-28 855 636,49

-62 652 074,04

7180

Regnskapsførere under Olje- og energidepartementet

-71 679 197,88

-838 033,97

-72 517 231,85

718001

Olje- og energidepartementet

-5 804 749,44

-259 794,97

-6 064 544,41

718005

Oljedirektoratet

-34 647 413,52

-3 243 537,22

-37 890 950,74

718010

Norges vassdrags- og energidirektorat

-31 227 034,92

2 665 298,22

-28 561 736,70

Kontogruppe 70/71 samla

-6 576 117 673,27

-1 707 314 432,48

-8 283 432 105,75

1) Konto 702950: Endringa skriv seg hovudsakleg frå ordninga med omgjering av lån til stipend ved fullførd utdanning. I 2017 var det forseinkingar i maskinell køyring på slutten av året, og overføringa frå konverteringsfondet kom fyrst i 2018. I 2018 vart konverteringa og overføringa gjennomførd før årsskiftet, og mellomværet er difor mykje lågare enn det var per 31.12.2017.

2) Konto 705005: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet er flytta frå Justis- og beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.

3) Konto 704100: Meirverdiavgift til gode og skuldig skattetrekk er postane med dei største endringane. Meirverdiavgift til gode er redusert som følgje av monaleg lågare kjøp/investeringar til naudnettet. Skuldig skattetrekk auka med 6 mill. kroner som følgje av etterbetalingar frå lønnsoppgjeret.

4) Konto 724080: Endringa i mellomværet kjem i hovudsak av endra prinsipp for inntektsføring av primærinntekter og auka forskot frå samfinansieringspartnarar i kartleggingsprosjekt til lands.

5) Konto 709440: Det vart i desember utbetalt nokre tilskot frå feil bankkonto. Mellomværet vart regulert i februar 2019.

6) Konto 710720: Endringa gjeld i hovudsak refusjonar frå ansvarleg forureinar ved statlege oljevernaksjonar. Innbetalingane vert førte mot mellomværet fram til det ligg føre endeleg oppgjer i rettsprosessar. I 2018 vart sakane Full City og Godafoss avslutta.

7) Konto 713160: Mellomvære gjeld for ein stor del forskot vegarbeid og må sjåast i samanheng med konto 840013 Deposita og avsetjingar under Samferdselsdepartementet. Endringa gjeld i hovudsak forskot til investeringar til riksveg. Statens vegvesen refunderte i 2018 meir forskot enn det tok imot.

8) Konto 716105: Endringa kjem i hovudsak av ein auke i skuldig skattetrekk grunna innlemminga av Statens innkrevjingssentral (SI) i ein felles driftsrekneskap for Skatteetaten frå 2018. Mellomværet til SI (716700) vart i 2018 avvikla og dels overført til Skatteetaten (716105) og dels til Særavgiftsrekneskapen (716223).

9) Konto 716221: Endringa kjem for det meste av auke i uplasserte innbetalingar av meirverdiavgift.

10) Konto 717050: Forsvaret gjennomførte øvinga Trident Juncture hausten 2018. Dette medførte ein auke i skuldig meirverdiavgift på om lag 50 mill. kroner. I tillegg kjem endringa av ein auke i skattetrekk grunna overtid og andre tillegg under øvinga med 128 mill. kroner. I 2018 er Forsvarsmateriell skild ut med eigen mellomværekonto 717052.

11) Konto 724090: Endring i mellomværet skuldast hovudsakleg avrekning av pensjonspremie til SPK. Det var òg ein auke i skattetrekk grunna overtid og andre tillegg under øvinga Trident Juncture.

*) Rekneskapsførarar merka med stjerneteikn, og der mellomværet med statskassa er null per 31.12.2018 er slegne saman med andre einingar:

– I 2018 vart Senter for IKT i utdanninga (702961) lagt inn i Utdanningsdirektoratet (702832).

– I 2018 vart resterande mellomvære med statskassa gjort om for ei rekkje tidlegare rekneskapsførarar i politiet (sjå intervallet 704127-704491). Omorganiseringa av politiet inneber at rekneskapsføring og mellomvære i politiet no vert handtert av Politi- og lensmannsetaten (704475).

– Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud er slegne saman i ei eining (715203 Oslo og Viken) frå 2019.

– Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag er slegne saman i ei eining (715216 Fylkesmannen i Trøndelag).

– Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) (710715) er slege saman med Havforskingsinstituttet (710710).

Tabell 3.10 Note til kapitalrekneskapens konto 82, spesifikasjon av kontantbehaldning for verksemder med særskilde fullmakter (tal i 1 000 kroner).

Dei etterfølgjande tabellane syner kontantbehaldninga i dei nettobudsjetterte verksemdene per 31.12 dei siste tre åra, og endring i behaldninga frå 2017 til 2018. Verksemda si behaldning på oppgjerskonti i Noregs Bank kjem fram i første line i tabellen, og samsvarar med beløp bokførte på konti i kapitalrekneskapen sin kontogruppegruppe 82 Verksemder med særskilde fullmakter. Tabellane spesifiserar òg dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i, og er basert på spesifikasjonar som er sende inn frå dei einskilde fagdepartementa på ein standard mal for oppstillinga. Tala i tabellane baserer seg på verksemda si eiga balanseoppstilling. Postane på eigedelsida av balansen er ikkje spesifiserte kvar for seg, men er inkluderte saman med dei relaterte postane på gjeldssida av balansen. Tala i tabellane er difor nettotal, og gruppa «Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår», inneheld til dømes òg fordringar og andre omløpsmidlar.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kunnskapsdepartementet

Konto 820201 Noregs Forskingsråd Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

20184)

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

5 195 543

4 918 402

4 887 513

-30 889

Behaldningar på andre bankkonti

36 316

34 862

63 455

28 593

Andre kontantbehaldningar

15 033

42 568

0

-42 568

Sum kontantar og kontantekvivalentar

5 246 892

4 995 832

4 950 968

-44 864

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

40 836

41 216

41 338

122

Skattetrekk og offentlege avgifter

37 875

8 692

39 945

31 253

Gjeld til leverandørar 3)

50 405

77 830

57 255

-20 575

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

-15 538

-15 538

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-7 685

41 166

-95 995

-137 161

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

121 431

168 904

27 006

-141 898

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår 1)

Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt 3)

1 755 623

1 785 050

1 847 806

62 756

Forskingsprogram under handsaming

3 305 438

2 929 269

3 007 147

77 878

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

5 061 061

4 714 319

3 007 147

140 634

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

103 098

132 120

68 690

-63 430

Fri verksemdskapital

41 386

45 920

0

-45 920

Sum andre avsetjingar

144 484

178 040

68 690

-109 350

Langsiktig gjeld (netto) 2)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-80 084

-65 431

0

65 431

Anna langsiktig gjeld

0

0

319

319

Sum langsiktig gjeld

-80 084

-65 431

319

65 750

Sum netto gjeld og forpliktingar

5 246 892

4 995 832

4 950 968

-44 864

1) Noregs forskingsråd skil seg frå andre nettobudsjetterte verksemder ved at ei hovudoppgåve for rådet er å fordele mottekne forskingsløyvingar vidare til andre. I tillegg til dei ordinære avsetjingane for å dekkja ulike rettslege forpliktingar, vil Noregs forskingsråds gjeldsside vere prega av avsetjingar til starta forskingsprogram som ikkje er fullførte på dagen for balansen, men der Forskingsrådet har forplikta seg til utbetalingar etter framdrifta i prosjekta. Vidare omfattar avsetjingane midlar som Forskingsrådet har motteke, men der handsaminga av søknadane ikkje er avslutta, og midlane ennå ikkje er fordelte til dei forskingsutførande institusjonane. Malen for balanseoppstillinga er difor noko tilpassa for bruk i Forskingsrådet.

2) Årsaka til at posten langsiktig gjeld er negativ er av teknisk art, og kjem av at anleggsmidlane til Forskingsrådet har vore verdsette høgare enn dei tilsvarande gjeldspostane.

3) Frå 2018 er prosjektgjeld knytte til starta/gjennomførte forskingsprosjekt reklassifiserte. Tala for 2016 og 2017 er justerte tilsvarande.

4) Eigedomsfondet var til og med 2017 inkludert i balanseoppstillinga til NFR, men er frå 2018 skilt ut i ein eigen rekneskap. Sum eigedelar frå fondet var i 2016 og 2017 høvesvis 46,7 og 51,1 mill. kroner, derav bankinnskot utgjorde 32,0 og 36,4 mill. kroner.

Konto 820203 Norsk Utanrikspolitisk Institutt (NUPI) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

40 900

51 077

52 714

1 637

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

5

2

-3

Sum kontantar og kontantekvivalentar

40 900

51 082

52 716

1 634

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 950

4 126

4 368

242

Skattetrekk og offentlege avgifter

4 100

3 994

4 802

808

Gjeld til leverandørar

1 941

1 020

2 418

1 398

Gjeld til oppdragsgivarar

-1 637

-1 773

-3 182

-1 409

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 898

3 209

2 313

-896

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

10 252

10 575

10 719

144

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

4 013

5 607

9 428

3 821

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

7664

10 974

10 977

3

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

6 982

12 010

0

-12 010

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

18 659

28 591

20 405

-8 186

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

6 587

6 504

16 136

9 632

Fri verksemdskapital

5 402

5 412

5 457

44

Sum andre avsetjingar

11 989

11 916

21 592

9 676

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

40 900

51 082

52 716

1 634

Konto 820243 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku)1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

119 468

167 819

235 272

67 454

Behaldningar på andre bankkonti

120 360

148 171

174 340

26 169

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

239 828

315 989

409 612

93 623

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

6 338

6 390

7 449

1 059

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 211

6 147

7 866

1 719

Gjeld til leverandørar

6 528

3 900

5 474

1 574

Gjeld til oppdragsgivarar

-6 909

-7 556

-5 713

1 843

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

213 884

287 114

374 218

87 105

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

226 052

295 995

389 294

93 299

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

5

417

338

-80

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

10 626

6 341

11 074

4 733

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

1 022

567

105

-462

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

11 653

7 325

11 517

4 192

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

2 123

12 669

8 801

-3 868

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

2 123

12 669

8 801

-3 868

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

239 828

315 989

409 612

93 623

1) Diku er eit resultat av at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) vart slegne saman 1. januar 2018. Rekneskapstala for 2017 og 2016 gjeld tidlegare SIU, som heile tida har nytta kapitalrekneskapskonto 820243, men som tidlegere gjekk inn som del av oppstillinga for UH-sektoren. Sjå den samla tabellen for universitet og høgskular, der tala frå SIU no er trekte ut.

Konto 820245 Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning1) Kontantbehaldning i perioden 2016–2018

Balansedag (tal i 1 000 kr)

2016

01.01.2018

31.12.2018

Endring i 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

-

0

47 910

47 910

Behaldningar på andre bankkonti

-

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

-

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

-

0

47 910

47 910

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

-

10 029

12 909

2 880

Skattetrekk og offentlege avgifter

-

1 979

11 980

10 001

Gjeld til leverandørar

-

-1 471

28 912

30 383

Gjeld til oppdragsgivarar

-

0

-5 269

-5 269

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-

-21 394

-450

20 944

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

-

-10 857

48 082

58 939

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

-

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

-

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

-

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-

11 418

5

-11 413

Fri verksemdskapital

-

0

-177

-177

Sum andre avsetjingar

-

11 418

-172

-11 590

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

-

-561

0

561

Anna langsiktig gjeld

-

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

-

-561

0

561

Sum netto gjeld og forpliktingar

-

0

47 910

47 910

1) Unit vart oppretta 1. januar 2018 som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter, etter ei samanslåing av Bibsys, Ceres og deler av Uninett . Verksemda si kontantbehaldning står på oppgjerskonto i Noregs Bank og inngår i kontogruppe 82 i statsrekneskapen.

Sum konto 820204 til 820240, 820244 og 820246 Universitet og høgskular1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

11 037 604

12 442 505

12 954 402

511 897

Behaldningar på andre bankkonti

453 997

672 906

671 633

-1 273

Andre kontantbehaldningar

324

580

674

95

Sum kontantar og kontantekvivalentar

11 491 925

13 115 991

13 626 710

510 719

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

2 165 606

2 277 014

2 386 735

109 721

Skattetrekk og offentlege avgifter

1 746 072

1 846 258

2 055 212

208 955

Gjeld til leverandørar

1 795 303

1 975 723

2 011 124

35 401

Gjeld til oppdragsgivarar

-437 238

-630 286

-571 792

58 494

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

578 661

572 781

957 221

384 440

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5 848 403

6 041 489

6 838 500

797 011

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

202 934

266 676

393 173

126 497

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

-479 062

-497 600

621 199

1 118 799

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

1 978 915

2 577 320

1 577 596

-999 724

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

994 309

1 220 450

890 275

-330 176

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

97 890

85 514

73 995

-11 519

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

2 794 986

3 652 360

3 556 238

-96 122

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

2 141 519

2 717 764

2 688 704

-29 060

Fri verksemdskapital

590 192

616 184

630 737

14 553

Sum andre avsetjingar

2 731 712

3 333 948

3 319 441

-14 507

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

116 824

88 193

-87 470

-175 663

Sum langsiktig gjeld

116 824

88 193

-87 470

-175 663

Sum netto gjeld og forpliktingar

11 491 925

13 115 991

13 626 710

510 719

1) Senter for internasjonalisering av utdanninga (SIU) på konto 820243 vart tidlegare presentert som del av «UH-sektoren», men er frå 2018 skild ut i ein eigen tabell, sjå konto 820243 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). Samanlikningstala for 2016 og 2017 er justerte for dette.

Verksemder med særskilde fullmakter under Kulturdepartementet

Konto 820301 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

7 085

9 047

11 822

2 775

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

7 085

9 047

11 822

2 775

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

5 725

5 448

5 452

4

Skattetrekk og offentlege avgifter

5 794

5 045

6 102

1 057

Gjeld til leverandørar

210

959

1 156

197

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-4 643

-2 405

-886

1 519

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

7 085

9 047

11 822

2 775

Sum netto gjeld og forpliktingar

7 085

9 047

11 822

2 775

Verksemder med særskilde fullmakter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konto 820501 Sametinget Kontantbehaldning i perioden 2016–20181)

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank

165 325

157 695

161 256

3 561

1) Sametinget er ikkje omfatta av kravet til å spesifisere dei føremål som kontantbehaldninga er bunden opp i. Samla behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank, og som inngår i kontogruppe 82, går fram av tabellen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Arbeids- og sosialdepartementet

Konto 820601 Statens arbeidsmiljøinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

62 255

69 338

67 545

-1 793

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

62 255

69 338

67 545

-1 793

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

7 283

7 173

7 059

-115

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 697

6 216

6 271

55

Gjeld til leverandørar

4 736

7 703

5 298

-2 404

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-2 552

-865

2 116

2 981

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

16 165

20 227

20 743

516

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd1)

13 169

13 041

8 101

-4 940

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

4 897

4 897

4 535

-361

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

18 024

21 174

26 166

4 992

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

36 090

39 111

38 801

-309

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

10 000

10 000

8 000

-2 000

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

10 000

10 000

8 000

-2 000

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

62 255

69 338

67 545

-1 793

1) I tala inngår òg avsetjingar knytt til prosjekt finansiert av andre statlege verksemder.

Verksemder med særskilde fullmakter under Barne- og likestillingsdepartementet

Konto 820803 Forbrukarrådet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

20181)

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

39 418

40 438

39 153

-1 286

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

119

118

55

-63

Sum kontantar og kontantekvivalentar

39 536

40 557

39 208

-1 349

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

8 565

9 380

8 630

-750

Skattetrekk og offentlege avgifter

6 898

7 041

7 612

571

Gjeld til leverandørar

5 225

7 193

7 331

138

Gjeld til oppdragsgivarar

-45

-540

-67

473

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

3 349

2 920

5 124

2 204

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

23 991

25 994

28 630

2 636

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

72

72

0

-72

Fri verksemdskapital

15 472

14 490

10 578

-3 912

Sum andre avsetjingar

15 545

14 563

10 578

-3 985

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

39 536

40 557

39 208

-1 349

1) Tala er basert på førebels rekneskap.

Konto 820804 Likestillings- og diskrimineringsombodet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

15 265

21 357

19 187

-2 170

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

15 265

21 357

19 187

-2 170

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 237

3 134

2 444

-690

Skattetrekk og offentlege avgifter

2 875

1 354

2 240

885

Gjeld til leverandørar

551

2 409

1 898

-511

Gjeld til oppdragsgivarar

-2 700

1 395

0

-1 395

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

1 739

1 206

1 828

622

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

5 702

9 497

8 409

-1 088

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

0

0

0

0

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

9 564

11 860

9 802

-2 058

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

9 564

11 860

9 802

-2 058

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

976

976

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

976

976

Sum netto gjeld og forpliktingar

15 265

21 357

19 187

-2 170

Verksemder med særskilde fullmakter under Nærings- og fiskeridepartementet

Konto 820901 Norsk romsenter Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

68 351

75 127

93 439

18 312

Behaldningar på andre bankkonti

2 474

10 043

9 626

-417

Andre kontantbehaldningar

0

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

70 825

85 170

103 065

17 895

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

3 039

3 130

3 435

305

Skattetrekk og offentlege avgifter

3 516

3 419

3 927

508

Gjeld til leverandørar

11 003

13 892

10 140

-3 752

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

0

0

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

0

0

0

0

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

17 558

20 441

17 502

-2 939

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

41 055

51 158

70 425

19 267

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

311

105

-573

-678

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

41 366

51 263

69 852

18 589

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

-500

0

236

236

Fri verksemdskapital

12 501

13 566

15 537

1 971

Sum andre avsetjingar

12 001

13 566

15 773

2 207

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

-100

-100

-62

38

Sum langsiktig gjeld

-100

-100

-62

38

Sum netto gjeld og forpliktingar

70 825

85 170

103 065

17 895

Verksemder med særskilde fullmakter under Landbruks- og matdepartementet

Konto 821104 Veterinærinstituttet Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

43 441

90 428

72 881

-17 547

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

4

83

0

-83

Sum kontantar og kontantekvivalentar

43 445

90 511

72 881

-17 629

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

20 152

20 517

21 350

833

Skattetrekk og offentlege avgifter1)

20 631

21 126

27 189

6 063

Gjeld til leverandørar

-7 893

-3 521

-26 746

-23 224

Gjeld til oppdragsgivarar

-6 508

3 160

5 286

2 126

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår1)

3 479

13 002

22 290

9 288

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

29 861

54 284

49 369

-4 915

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

-3 493

8 941

19 669

10 728

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

-3 493

8 941

19 669

10 728

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål1)

11 491

24 776

0

-24 776

Fri verksemdskapital

1 406

2 561

3 893

1 333

Sum andre avsetjingar

12 897

27 336

3 893

-23 443

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

4 180

-50

-50

0

Sum langsiktig gjeld

4 180

-50

-50

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

43 445

90 511

72 881

-17 629

1) Tala for 2017 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2017–2018). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte.

Konto 821105 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

231 486

261 860

219 082

-42 779

Behaldningar på andre bankkonti

7 553

10 605

4 730

-5 875

Andre kontantbehaldningar

8

10

26

16

Sum kontantar og kontantekvivalentar

239 046

272 475

223 838

-48 637

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

39 343

42 512

43 702

1 190

Skattetrekk og offentlege avgifter

38 164

43 439

43 334

-105

Gjeld til leverandørar

28 478

39 055

8 482

-30 573

Gjeld til oppdragsgivarar

-107 309

-70 140

-77 018

-6 878

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

61 593

52 778

50 918

-1 860

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår1)

60 270

107 644

69 419

-38 225

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

24 268

31 313

24 470

-6 843

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

106 350

87 584

96 268

8 684

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

130 618

118 897

120 738

1 841

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

38 879

39 002

25 502

-13 500

Fri verksemdskapital

9 054

6 864

8 149

1 285

Sum andre avsetjingar

47 932

45 867

33 652

-12 215

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

226

67

29

-38

Sum langsiktig gjeld

226

67

29

-38

Sum netto gjeld og forpliktingar

239 046

272 475

223 838

-48 637

Verksemder med særskilde fullmakter under Samferdselsdepartementet

Konto 821301 Senter for oljevern og marint miljø1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2017–2018

Balansedag (tal i 1 000 kr)

2016

01.01.2018

31.12.2018

Endring i 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

-

0

20 749

20 749

1) Senter for oljevern og marint miljø er frå 2018 etablert som eit forvaltningsorgan med særskilde fullmakter under Samferdselsdepartementet. Kontantbehaldninga på oppgjerskonto i Noregs Bank inngår i kontogruppe 82 i statsrekneskapen. Verksemda vart tilført 27,3 mill. kroner i 2018. Unytta midlar pr. 31.12. framkommer av tabellen.

Verksemder med særskilde fullmakter under Klima- og miljødepartementet

Konto 821401 Norsk Kulturminnefond Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

136 126

160 473

172 382

11 908

Behaldningar på andre bankkonti

0

0

0

0

Andre kontantbehaldningar

1

0

0

0

Sum kontantar og kontantekvivalentar

136 127

160 473

172 382

11 908

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

917

944

1 062

118

Skattetrekk og offentlege avgifter

860

840

1 022

182

Gjeld til leverandørar1)

235

359

35

-324

Gjeld til oppdragsgivarar

0

0

1

1

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår1)

1 553

1 337

2 658

1 321

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

3 565

3 479

4 778

1 298

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

121 615

142 355

157 680

15 325

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

121 615

142 355

157 680

15 325

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

10 948

14 640

9 924

-4 716

Fri verksemdskapital

0

0

0

0

Sum andre avsetjingar

10 948

14 640

9 924

-4 716

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

136 127

160 473

172 382

11 908

1) Tala for 2017 er noko omgrupperte samanlikna med tilsvarande tabell i Meld. St. 3 (2017–2018). Omgrupperingane er mellom dei linene som er avmerkte.

Konto 821402 Meteorologisk Institutt1) Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

134 886

141 722

160 015

18 293

Behaldningar på andre bankkonti

0

3 260

24 392

21 132

Andre kontantbehaldningar

79

36

45

9

Sum kontantar og kontantekvivalentar

134 965

145 017

184 452

39 435

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

26 424

27 005

28 215

1 210

Skattetrekk og offentlege avgifter

23 008

23 468

22 472

-996

Gjeld til leverandørar

30 064

21 124

40 022

18 899

Gjeld til oppdragsgivarar

-23 110

-23 498

-23 819

-321

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

28 016

21 429

29 550

8 121

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

84 403

69 527

96 440

26 913

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

13 577

19 493

18 764

-729

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

12 500

9 000

21 000

12 000

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

9 097

12 093

13 820

1 727

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

35 175

40 585

53 584

12 999

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

402

19 921

19 443

-478

Fri verksemdskapital

14 985

14 985

14 985

0

Sum andre avsetjingar

15 387

34 906

34 428

-478

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

134 965

145 017

184 452

39 435

1) Meteorologisk Institutt er frå 2018 flytta frå Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Kontonummeret i kapitalrekneskapen før 2018 var 820242 (under KD).

Verksemder med særskilde fullmakter under Forsvarsdepartementet

Konto 821701 Forsvarets Forskingsinstitutt Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetjingar 2016–2018

Balansedag 31. desember (tal i 1 000 kr)

2016

2017

2018

Endring 2017 til 2018

Kontantar og kontantekvivalentar

Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank

459 939

539 186

647 128

107 942

Behaldningar på andre bankkonti

5 473

135

0

-135

Andre kontantbehaldningar

11

11

20

9

Sum kontantar og kontantekvivalentar

465 423

539 332

647 148

107 815

Avsetjingar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

Feriepengar m.m.

75 443

75 873

81 153

5 280

Skattetrekk og offentlege avgifter

51 060

52 635

56 633

3 998

Gjeld til leverandørar

47 260

68 115

68 596

481

Gjeld til oppdragsgivarar

238 070

298 211

356 451

58 240

Anna gjeld som forfell i neste budsjettår

-12 145

-19 305

-19 071

233

Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår

399 688

475 528

543 762

68 233

Avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd

0

0

0

0

Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet

27 687

38 939

84 594

45 655

Andre avsetjingar til vedtekne, ikkje starta føremål

0

0

0

0

Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement

0

0

0

0

Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår

27 687

38 939

84 594

45 655

Andre avsetjingar

Avsetjingar til andre føremål/ikkje-spesifiserte føremål

0

0

0

0

Fri verksemdskapital

38 048

24 865

18 792

-6 073

Sum andre avsetjingar

38 048

24 865

18 792

-6 073

Langsiktig gjeld (netto)

Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar

0

0

0

0

Anna langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

0

0

Sum netto gjeld og forpliktingar

465 423

539 332

647 148

107 815

Tabell 3.11 Note til kapitalrekneskapens konto 8101 Ordinære fond under Utanriksdepartementet – Gjeldsbrevordninga (tal i kroner)

Gjeldsbrevordninga vert administrert av Utanriksdepartementet og Norad (gjelder GEF) og omfattar gjeldsbrev knytte til ordningar som er nærare spesifiserte i tabellen nedanfor. Gjeldsbreva med tilhøyrande midlar, som vert sette av på særskilt konto i Noregs Bank, speglar norske pliktige bidrag til internasjonale utviklingsbankar/fond. Gjeldsbreva skal tryggje framtidige utbetalingar til dei føremåla som bankane/fonda skal dekkje. Påfyll og trekk under ordningane skjer over konto i Noregs Bank. Midlane er i kapitalrekneskapen bokførte som ei forplikting i kontogruppe 81. Tabell 3.11 syner gjeldsbrev med uteståande beløp per 31.12.2017, dato for når gjeldsbrevet vart gjeve ut, opphaveleg pålydande og endringar i året med dato for transaksjonane. Kolonnen med uteståande beløp per 31.12.2018 syner Noregs resterande forpliktingar knytte til ordningane.

Asian Development Bank (AsDF)

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2017

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2018

Gjeldsbrev av 22.06.2015

64 000 549

42 497 647

12.02.2018

-18 816 000

Gjeldsbrev av 22.06.2015

28.08.2018

-18 816 000

4 865 647

Gjeldsbrev av 31.05.2016

64 000 549

64 000 549

64 000 549

Gjeldsbrev av 23.06.2017

57 359 056

35 104 056

12.02.2018

-14 340 000

Gjeldsbrev av 23.06.2017

28.08.2018

-14 340 000

6 424 056

Gjeldsbrev av 08.08.2018

57 359 056

08.08.2018

57 359 056

57 359 056

Sum

141 602 252

-8 952 944

132 649 308

The African Development Bank Group (AfDF)

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2017

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2018

Gjeldsbrev av 07.01.2015

588 600 000

379 058 400

01.03.2018

-57 344 355

Gjeldsbrev av 07.01.2015

31.05.2018

-57 344 355

Gjeldsbrev av 07.01.2015

24.08.2018

-57 344 355

Gjeldsbrev av 07.01.2015

15.10.2018

-57 344 355

149 680 980

Gjeldsbrev av 13.01.2016

588 600 000

588 600 000

588 600 000

Gjeldsbrev av 16.05.2017

539 000 000

348 517 400

01.03.2018

-66 597 640

Gjeldsbrev av 16.05.2017

31.05.2018

-49 582 610

Gjeldsbrev av 16.05.2017

24.08.2018

-58 090 125

Gjeldsbrev av 16.05.2017

15.10.2018

-58 090 125

116 156 900

Gjeldsbrev av 05.01.2018

614 000 000

05.01.2018

614 000 000

614 000 000

Sum

1 316 175 800

152 262 080

1 468 437 880

IDA – International Development Association

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2017

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2018

Gjeldsbrev av 30.12.2014

866 000 000

249 010 000

25.01.2018

-249 010 000

0

Gjeldsbrev av 23.09.2015

866 000 000

866 000 000

25.01.2018

-130 580 000

735 420 000

Gjeldsbrev av 14.11.2016

866 000 000

866 000 000

866 000 000

Gjeldsbrev av 05.12.2017

916 000 000

916 000 000

28.02.2018

-63 860 000

852 140 000

Gjeldsbrev av 22.08.2018

916 000 000

22.08.2018

916 000 000

916 000 000

Sum

2 897 010 000

472 550 000

3 369 560 000

CFC – Common Fund for Commodities

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2017

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2018

CFC – Common Fund for Commodities, gjeldsbrev 06.11.1991

FRF 3 313 808

3 103 987

3 103 987

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 810102

4 357 892 040

615 859 136

4 973 751 176

IBRD – International Bank for Reconstruction and Development, GEF – Global Environment Fund1)

Opphaveleg pålydande

Uteståande 2017

Dato

Påfyll/ trekk (-)

Uteståande 2018

GEF V, 4. gjeldsbrev, 10.6.2013

106 334 000

47 000 000

13.04.2018

-15 040 000

GEF V, 4. gjeldsbrev, 10.6.2013

06.07.2018

-4 700 000

GEF V, 4. gjeldsbrev, 10.6.2013

03.10.2018

-4 700 000

22 560 000

GEF VI, 2. gjeldsbrev, 10.11.2015

108 000 000

108 000 000

03.10.2018

-66 960 000

41 040 000

GEF VI, 3. gjeldsbrev, 09.11.2016

108 000 000

108 000 000

108 000 000

GEF VI, 4. gjeldsbrev, 17.11.2017

108 000 000

108 000 000

108 000 000

GEF VII, 1. gjeldsbrev, 05.11.2018

130 000 000

130 000 000

130 000 000

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 810103

371 000 000

38 600 000

409 600 000

Sum innestående Norges Bank, jf. konto 810102 og 810103

4 728 892 040

654 459 136

5 383 351 176

1) GEF var i 2017 ein del av inneståande midlar i Noregs Bank, konto 810102. I 2018 er midlane plasserte på ein eigen konto 810103.

Til toppen
Til forsida av dokumentet