Meld. St. 36 (2015–2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2015

I dette kapittelet gis det oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2015 basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester som omfattes av liste I. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge.

Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I er fremstilt i følgende ni tabeller1 og fire figurer:

 • Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2009 til 2015

 • Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på grupper av land

 • Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

 • Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

 • Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

 • Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

 • Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

 • Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

 • Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Figurer:

 • Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2005–2015

 • Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

 • Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

 • Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, jakt- og konkurransevåpen.

Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriteria som er bakgrunn for avslagene (jf. retningslinjenes vedlegg A som reflekterer EUs normative kriterier). I 2015 ble 25 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. På denne måten bidrar Norge til å fremme høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Disse konkrete saker sier imidlertid lite om det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens, til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.

I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militære sluttbrukere (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).

En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2015 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 74 virksomheter om eksport av varer, teknologi og tjenester omfattet av denne meldingen i 2015.

Den samlede verdien av eksporten i 2015 var i underkant av 4,2 milliarder kroner, hvorav drøyt 3 milliarder utgjorde salg av militære varer. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell om lag 2,8 milliarder og B-materiell ca. 300 millioner kroner. Eksporten av A-materiell økte med 21 % og eksporten av B-materiell falt med 53 % i 2015. Verdien av forsvarsrelaterte tjenesteytelser til utenlandske mottakere var ca. 780 millioner kroner, hvilket var en økning på 64 %. Eksporten av flerbruksvarer omfattet av Liste II til militær sluttbruk beløp seg til ca. 312 millioner kroner, som var en økning med 59 % sammenlignet med 2014. Forklaringen på nedgangen i eksporten av B-materiell og oppgangen av salget av flerbruksvarer er i stor grad at en del utstyr som tidligere var klassifisert som militært, nå er omklassifisert til å være flerbruksvare.

Den samlede verdien av eksporten i 2014 var ca. 3,6 milliarder, og i 2013 beløp den seg til i underkant av 4,3 milliarder kroner. I forhold til i 2014, økte verdien av den totale eksporten med 21 % i 2015.

I forhold til i 2014, var det i 2015 nedgang i eksporten til særlig Canada (ca. 43 millioner kroner), Finland (42 millioner), De forente arabiske emirater (18 millioner), Frankrike (69 millioner), Polen (196 millioner), Sverige (481 millioner) og Tyrkia (89 millioner).

I samme periode var det økning i verdien av eksporten til særlig Indonesia (ca. ca. 69 millioner kroner), Italia (97 millioner), Latvia (45 millioner), Nederland (86 millioner), New Zealand (94 millioner), Sveits (114 millioner), Sør-Korea (61 millioner), Tyskland (48 millioner) og USA (436 millioner).

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2015 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-landene, samt Finland og Sverige 84 % og B-materiell 74 %. Totalt ble 93 % av A-materiell og 81 % av B-materiell solgt til NATO-land, de nordiske og andre europeiske og nærstående land.

Det ble utstedt 1000 lisenser for utførsel av varer på liste I, samt for tilknyttede tjenester og retur av militære varer til utenlandske eiere i 2015.

Fordi større leveranser kan skje i ett år og ikke i et annet, er det naturlig at det oppstår variasjoner i verdien av utførselen av forsvarsmateriell fra år til år.

9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner

Figur 9.1 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av forsvarsmateriell i kategori A og B, samt for utførte tjenester og reparasjoner knyttet til liste I for utenlandske oppdragsgivere.

Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2005–2015

Figur 9.1 Utviklingen av eksporten av forsvarsmateriell 2005–2015

Tabell 9.1 Totaler for eksport av forsvarsmateriell fra 2010 til 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Endring

Utførsel

%

Salg

A-materiell

2 628 147

2 858 331

3 303 896

2 549 498

2 299 856

2 773 512

21 %

Salg

B-materiell

1 040 026

718 748

574 437

750 509

644 066

302 415

-53 %

Salg

Totalt (A+B)

3 668 173

3 577 079

3 878 333

3 300 007

2 943 922

3 075 927

4 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

11 376

38 098

404 437

683 432

196 320

311 582

59 %

Sum

3 679 549

3 615 177

4 282 770

3 983 439

3 140 242

3 387 509

8 %

Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling

261 313

259 654

279 368

291 799

475 006

779 668

64 %

Sum

3 940 862

3 874 831

4 562 138

4 275 238

3 615 248

4 167 177

15 %

9.2 Utførsel av kategori A-materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av kategori A-materiell (våpen og ammunisjon) fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakere av A-materiell i 2015 med totalt 84 % av eksporten.

9.3 Utførsel av kategori B-materiell fordelt på grupper av land

Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av eksporten av B-materiell (annet militært materiell) fordeler seg på grupper av mottakere. NATO-landene, Sverige og Finland var i 2015 de største mottakere av B-materiell med totalt 73 % av eksporten.

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A-materiell

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

Figur 9.3 Fordeling av eksporten av B-materiell

9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land

Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på det enkelte mottakerland i perioden 2012–2015.

Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på grupper av land

2012

2013

2014

2015

Land

CC

A-materiell

B-materiell

Totalt (A+B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A+B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A+B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A+B)

Endring 2015–2014

Andorra

AD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

17

17

Albania

AL

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algerie

DZ

0

0

0

0

1 927

1 927

0

0

0

0

0

0

0

Australia

AU

112 909

26 815

139 724

105 917

11 066

116 983

1 679

2 892

4 571

8 226

12 192

20 418

15 847

Armenia

AM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bahrain

BH

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belgia

BE

50 581

12 760

63 341

26 106

27 062

53 168

6 600

16 966

23 566

11 468

4 454

15 922

-7 644

Bosnia

BA

251

0

251

0

0

0

157

0

157

320

0

320

163

Brasil

BR

561

0

561

14 494

0

14 494

3 206

3 460

6 666

918

6 682

7 600

934

Brunei

BN

0

950

950

0

0

0

0

0

0

0

Bulgaria

BG

214

344

558

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canada

CA

134 380

20 067

154 447

129 792

30 073

159 865

69 560

3 658

73 218

29 824

829

30 653

-42 565

Chile

CL

235 238

20

235 258

46 222

13

46 235

3 825

21

3 846

4

0

4

-3 842

Danmark

DK

35 373

28 062

63 435

19 894

9 370

29 264

24 458

3 322

27 780

8 305

10 309

18 614

-9 166

Egypt

EG

0

0

0

0

2 591

2 591

0

0

0

0

0

0

0

Estland

EE

4 556

1 610

6 166

8 162

1 844

10 006

8 341

1 379

9 720

2 154

3 336

5 490

-4 230

EU

EU

0

257

257

257

Finland

FI

123 499

749

124 248

18 061

88 966

107 027

107 610

2 890

110 500

65 659

2 895

68 554

-41 946

Forente Arabiske Emirater

AE

0

1 017

1 017

2 644

15 321

17 965

40 168

4 412

44 580

23 475

2 795

26 270

-18 310

Frankrike

FR

255 073

27 206

282 279

58 755

17 246

76 001

199 141

11 096

210 237

102 315

38 429

140 744

-69 493

Færøyene

FO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

16

16

Georgia

GE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grønland

GL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

24

24

Hellas

GR

310

5

315

2 127

0

2 127

712

0

712

1 150

0

1 150

438

India

IN

0

0

0

0

7 898

7 898

0

4 523

4 523

0

644

644

-3 879

Irland

IE

144

436

580

2 312

0

2 312

165

474

639

0

0

0

-639

Island

IS

0

0

0

45

35

80

119

0

119

8

0

8

-111

Italia

IT

181 959

6 277

188 236

150 404

260

150 664

83 291

7 559

90 850

184 778

2 994

187 772

96 922

Indonesia

ID

0

712

712

343

2 651

2 994

285

1 932

2 217

71 200

0

71 200

68 983

Japan

JP

1 318

56

1 374

7 451

232

7 683

79

2 280

2 359

2 104

3 714

5 818

3 459

Jordan

JE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 371

2 371

2 371

Kroatia

HR

15 924

0

15 924

143 300

0

143 300

2 175

0

2 175

1 101

2 644

3 745

1 570

Kuwait

KW

6 137

1 203

7 340

0

0

0

14

0

14

16 410

0

16 410

16 396

Kypros

CY

0

885

885

0

306

306

6

0

6

0

0

0

-6

Latvia

LV

221

1 957

2 178

400

400

2 694

0

2 694

41 812

6 268

48 080

45 386

Libya

LY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litauen

LT

570

169

739

39

3 945

3 984

395

4 237

4 632

28 047

4 959

33 006

28 374

Luxembourg*

LU

6 623

5 762

12 385

3 697

11 682

15 379

657

26 720

27 377

1 313

4 247

5 560

-21 817

Macau

MO

0

0

0

0

169

169

0

0

0

0

0

0

0

Makedonia

MK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malaysia

MY

65 681

0

65 681

4 616

2 169

6 785

13 533

82

13 615

5 338

2 503

7 841

-5 774

Malta

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montenegro

ME

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Namibia

NA

0

0

0

0

0

0

0

0

155

0

155

155

NATO

NATO

1 014

0

1 014

0

0

0

0

0

0

16

0

16

16

Nederland

NL

74 249

29 888

104 137

49 072

19 098

68 170

51 266

11 927

63 193

130 559

18 554

149 113

85 920

New Zealand

NZ

609

2 073

2 682

149

337

486

3 645

475

4 120

97 849

3

97 852

93 732

Ny-Kaledonia

NC

8 100

0

8 100

114

0

114

38

0

38

0

0

0

-38

Oman

OM

0

0

0

143

143

0

0

0

10 015

0

10 015

10 015

Polen

PL

257 618

15 078

272 696

299 647

2 804

302 451

267 207

3 783

270 990

72 503

2 109

74 612

-196 378

Portugal

PT

0

5 348

5 348

0

3 234

3 234

0

92

92

0

0

0

-92

Qatar

QA

0

1 988

1 988

0

300

300

0

1 456

1 456

0

0

0

-1 456

Romania

RO

430

1 381

1 811

5

247

252

126

0

126

0

308

308

182

Saudia-Arabia

SA

0

2 229

2 229

0

1 716

1 716

0

3 741

3 741

0

43

43

-3 698

Serbia

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342

0

342

342

Singapore

SG

37 567

132

37 699

7 689

1 527

9 216

14 908

2 190

17 098

0

4 236

4 236

-12 862

Slovakia

SK

0

26

26

0

0

0

1

0

1

0

430

430

429

Slovenia

SI

0

674

674

120

700

820

305

155

460

0

194

194

-266

Spania

ES

18 220

2 677

20 897

6 040

221

6 261

545

798

1 343

2 286

888

3 174

1 831

Storbritannia

GB

76 718

89 170

165 888

30 281

64 226

94 507

15 854

22 148

38 002

28 072

13 104

41 176

3 174

Sudan

SD

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

Sveits

CH

168 696

18 372

187 068

82 898

3 305

86 203

20 672

2 036

22 708

129 416

7 422

136 838

114 130

Sverige

SE

258 498

62 209

320 707

242 544

132 738

375 282

334 429

352 990

687 419

160 098

46 189

206 287

-481 132

Sør-Afrika

ZA

5 237

0

5 237

3 462

144

3 606

1 609

0

1 609

1 225

0

1 225

-384

Sør-Korea

KR

3 761

1 346

5 107

1 742

8 601

10 343

5 370

5 958

11 328

44 824

27 504

72 328

61 000

Tanzania

TZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Thailand

TH

12 853

70

12 923

14 490

0

14 490

11 082

0

11 082

18 478

0

18 478

7 396

Tsjekkia

CZ

4 754

9 846

14 600

495

12 538

13 033

1 582

13 903

15 485

2 239

6 096

8 335

-7 150

Tyrkia

TR

6 850

6

6 856

83 635

118 551

202 186

95 449

612

96 061

5 387

1 288

6 675

-89 386

Tyskland

DE

109 471

12 226

121 697

94 755

7 057

101 812

70 646

62 483

133 129

178 273

3 145

181 418

48 289

Ungarn

HU

0

18 545

18 545

6 630

17 957

24 587

169

26 790

26 959

20 355

0

20 355

-6 604

USA

US

948 263

164 138

1 112 401

880 639

118 874

999 513

831 348

38 330

869 678

1 253 382

52 627

1 306 009

436 331

Vietnam

VN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 058

5 058

5 058

Østerrike

AT

4 535

0

4 535

710

0

710

497

459

956

12 052

695

12 747

11 791

Totalt

3 228 965

573 683

3 802 648

2 549 498

750 509

3 300 007

2 299 856

644 066

2 943 922

2 773 512

302 415

3 075 927

132 005

* Omfatter utførsel til NATO

9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.4 Utførselen fordelt på posisjonene i Liste I

Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2015 fordeler seg på vareposisjonene i vareliste I.

9.6 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2015 og hvilke varegrupper som er eksportert.

Tabell 9.3 Detaljer om eksporten fordelt på land og vareposisjoner i liste I

Merknad: Tabellen inkluderer hele systemer, deler og komponenter.

Land

CC

Posisjon i varelisten

Karakterestikk

A-materiell

B-materiell

Sum

Total (A+B)

Andorra

AD

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

17

17

17

Australia

AU

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

878

878

ML3

Ammunisjon

467

467

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

72

72

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5093

5093

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

7227

7227

ML11

Annet elektronisk utstyr

101

101

ML14

Militært treningsutstyr

136

136

ML15

Billed/videoutstyr

4965

4965

ML21

Programvare

1479

1479

20 418

Belgia

BE

ML3

Ammunisjon

5248

5248

ML8

Energetiske materialer

6220

6220

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 454

4 454

15 922

Bosnia Hercegovina

BA

ML8

Energetiske materiale

320

320

320

Brasil

BR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

918

918

ML11

Annet elektronisk utstyr

6682

6682

7 600

Canada

CA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

97

97

ML3

Ammunisjon

94

94

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

8 835

790

9 625

ML8

Energetiske matererialer

2 771

2 771

ML11

Annet elektronisk utstyr

25

25

ML15

Billed/videoutstyr

14

14

ML21

Programvare

18 027

18 027

30 653

Chile

CL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

4

4

4

Danmark

DK

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

842

842

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

286

286

ML6

Kjøretøy og komponenterer

111

111

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

7177

7 177

14 354

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 322

2 322

ML15

Billed/videoutstyr

87

87

ML21

Programvare

612

612

18 614

Estland

EE

ML6

Kjøretøy og komponenterer

385

385

ML13

Ballistisk beskyttelse

2 951

2 951

ML14

Militært treningsutstyr

2154

2 154

5 490

EU

EU

ML11

Annet elektronisk utstyr

257

257

257

Finland

FI

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

28

28

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

6750

6750

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

39762

39762

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1975

1975

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

586

586

ML6

Kjøretøy og komponenterer

2 610

2610

ML8

Energetiske materialer

1 838

1838

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 474

285

5759

ML14

Militært treningsutstyr

6 195

6195

ML15

Billed-/videoutstyr

3 051

3051

68 554

Forente Arabiske Emirater

AE

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentersamt tilhørende deler og komponenter

23 475

23 475

ML11

Annet elektronisk utstyr

2287

2 287

ML15

Billed-/videoutstyr

508

508

26 270

Frankrike

FR

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

209

209

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter

57 793

57 793

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 354

1 354

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

15 047

15 047

ML6

Kjøretøy og komponenterer

1 542

1 542

ML8

Energetiske materialer

16 720

16 720

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

8 800

8 800

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

2 240

2 240

ML11

Annet elektronisk utstyr

10

23 469

23 479

ML13

Ballistisk beskyttelse

141

141

ML15

Billed-/videoutstyr

13 174

13 174

ML22

Teknologi

244

244

140 743

Færøyene

FO

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

16

16

16

Grønland

GL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

24

24

24

Hellas

GR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 150

1 150

1 150

India

IN

ML11

Annet elektronisk utstyr

644

644

644

Indonesia

ID

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

450

450

ML21

Programvare

70 750

70 750

71 200

Island

IS

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5

5

ML8

Energetiske materialer

3

3

8

Italia

IT

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

3 961

3 961

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

148 277

148 277

ML8

Energetiske materialer

12 522

12 522

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 994

2 994

ML14

Militært treningsutstyr

4 393

4 393

ML21

Programvare

15 625

15 625

187 772

Japan

JP

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

24

24

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentersamt tilhørende deler og komponenter

678

678

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 384

1 384

ML8

Energetiske materialer

18

18

ML15

Billed-/videoutstyr

3 714

3 714

5 818

Jordan

JO

ML15

Billed-/videoutstyr

2 371

2 371

0

2 371

Kroatia

HR

ML8

Energetiske materialer

952

952

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 644

2 644

ML15

Billed-/videoutstyr

149

149

3 745

Kuwait

KW

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

16 410

16 410

16 410

Latvia

LV

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

29 038

29 038

ML6

Kjøretøy og komponenterer

12 774

5 776

18 550

ML11

Annet elektronisk utstyr

492

492

48 080

Litauen

LT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

28 001

28 001

28 001

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

46

46

46

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 959

4 959

4 959

33 006

Luxembourg

LU

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 313

1 313

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 247

4 247

5 560

Malaysia

MY

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5 280

5 280

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

58

58

ML15

Billed-/videoutstyr

2 503

2 503

7 841

Namibia

NA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

155

155

155

NATO

NA

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

16

16

16

Nederland

NL

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

16

16

ML3

Ammunisjon

41 830

41 830

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

157

157

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

72 422

72 422

ML6

Kjøretøy og komponenterer

40

1 623

1 663

ML8

Energetiske materialer

23

23

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

10 958

10 958

ML11

Annet elektronisk utstyr

16 280

16 280

ML14

Militært treningsutstyr

5 113

5 113

ML15

Billed-/videoutstyr

651

651

149 113

New Zealand

NZ

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

61

61

ML3

Ammunisjon

1 201

1 201

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

91 778

91 778

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 809

4 809

ML6

Kjøretøy og komponenterer

3

3

97 852

Oman

OM

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

10 015

10 015

10 015

Polen

PL

ML3

Ammunisjon

69 535

69 535

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

69

69

ML8

Energetiske materialer

2 899

2 899

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 717

1 717

ML21

Programvare

392

392

74 612

Romania

RO

ML11

Annet elektronisk utstyr

308

308

308

Saudi Arabia

SA

ML6

Kjøretøy og komponenterer

43

43

43

Serbia

RS

ML8

Energetiske materialer

342

342

342

Singapore

SG

ML15

Billed-/videoutstyr

4 236

4 236

4 236

Slovakia

SK

ML11

Annet elektronisk utstyr

430

430

430

Slovenia

SI

ML11

Annet elektronisk utstyr

194

194

194

Spania

ES

ML3

Ammunisjon

21

21

ML6

Kjøretøy og komponenterer

55

55

ML8

Energetiske materialer

595

595

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 670

1 670

ML11

Annet elektronisk utstyr

116

116

ML15

Billed-/videoutstyr

717

717

3 174

Storbritannia

GB

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

2 548

2 548

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponenter

2 166

2 166

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

3 288

3 288

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 550

1 550

ML6

Kjøretøy og komponenterer

22

22

ML8

Energetiske materialer

8 699

8 699

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

2 420

8 454

10 874

ML11

Annet elektronisk utstyr

7 401

309

7 710

ML15

Billed-/videoutstyr

3 998

3 998

ML21

Programvare

321

321

41 176

Sveits

CH

ML3

Ammunisjon

19 782

19 782

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

90 481

90 481

ML6

Kjøretøy og komponenterer

7

7

ML8

Energetiske materialer

16 452

16 452

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 260

5 260

ML13

Ballistisk beskyttelse

16

16

ML15

Billed-/videoutstyr

2 171

2 171

ML21

Programvare

530

2 139

2 669

136 838

Sverige

SE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

99 628

99 628

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

7 373

7 373

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

2 123

2 123

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 088

2 088

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 209

1 323

6 532

ML6

Kjøretøy og komponenterer

26 938

237

27 175

ML8

Energetiske materialer

12 623

12 623

ML11

Annet elektronisk utstyr

8 164

2 104

10 268

ML13

Ballistisk beskyttelse

6

121

127

ML14

Militært treningsutstyr

2 312

21 594

23 906

ML15

Billed-/videoutstyr

1 194

1 194

ML21

Programvare

1 007

12 240

13 247

206 284

Sør-Afrika

ZA

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 043

1 043

ML8

Energetiske materialer

182

182

1 225

Sør-Korea

KR

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

32 813

32 813

ML8

Energetiske materialer

11 933

11 933

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

27 504

27 504

ML11

Annet elektronisk utstyr

78

78

72 328

Thailand

TH

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

7 228

7 228

ML3

Ammunisjon

11 250

11 250

18 478

Tsjekkia

CZ

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 372

1 372

ML8

Energetiske materialer

867

867

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

571

571

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 525

5 525

8 335

Tyrkia

TR

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

5 191

5 191

ML8

Energetiske materialer

196

196

ML15

Billed-/videoutstyr

1 288

1 288

6 675

Tyskland

DE

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

96 351

352

96 703

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

537

537

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

28 631

28 631

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 312

660

1 972

ML6

Kjøretøy og komponenterer

587

587

ML8

Energetiske materialer

44 697

44 697

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

48

48

ML11

Annet elektronisk utstyr

49

1 023

1 072

ML15

Billed-/videoutstyr

523

523

ML18

Produksjonsutstyr

950

950

ML21

Programvare

5 698

5 698

181 418

Ungarn

HU

ML11

Annet elektronisk utstyr

20 355

20 355

20 355

USA

US

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

587

587

ML2

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

4 101

4 101

ML3

Ammunisjon

395 121

395 121

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

177 211

177 211

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

120 365

120 365

ML6

Kjøretøy og komponenterer

20 983

20 983

ML8

Energetiske materialer

44 607

63

44 670

ML10

Luftfartøyer

494 009

608

494 617

ML11

Annet elektronisk utstyr

12 800

30 976

43 776

ML15

Billed-/videoutstyr

4 581

4 581

1 306 012

Vietnam

VN

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 058

5 058

5 058

Østerrike

AT

ML1

Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

17

17

ML3

Ammunisjon

11 907

11 907

ML6

komponenter

695

695

ML8

Energetiske materialer

128

128

12 747

9.7 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.4 viser tjenester knyttet til liste I og som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2015.

Tabell 9.4 Utførte tjenester knyttet til liste I

Land

Tjenester relatert til forsvarsmateriell 2015

Sum

Australia

ML21

6 064

Belgia

ML22

1 388

Canada

ML5

315

Danmark

ML22

1 105

Finland

ML22

278

Frankrike

ML5, ML22

4 364

Italia

ML22

130

Japan

ML4

9 088

Kuwait

ML5

1 299

Luxembourg

ML4, ML22

2 426

Nederland

ML22

1 647

New Zealand

ML22

2 132

Polen

ML3

366

Portugal

ML22

100

Spania

ML22

5 304

Storbritannia

ML5, ML22

1 383

Sveits

ML11, ML22

848

Sverige

ML5, ML21, ML22

33 429

Tyrkia

ML22

142

Tyskland

ML22

214

USA

ML2, ML4, ML5, ML9, ML15, ML22

36 463

108 485

9.8 Reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser reparasjoner knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2015.

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere

Land

Retur etter reparasjon 2015

Sum

Australia

ML5, ML15

180

Belgia

ML10, ML11

1 988

Canada

ML5, ML6

2 770

De Forente Arabiske Emirater

ML6

603

Estland

ML6, ML11, ML13

38

Finland

ML4, ML5, ML11

4 926

Frankrike

ML5, ML15

5 397

Hellas

ML4

700

Irland

ML5

236

Italia

ML5, ML6, ML15

102

Jordan

ML10, ML11

3 730

Kroatia

ML5

108

Luxembourg

ML5, ML11

2 078

Malaysia

ML11

70

Malta

ML15

8

Nederland

ML5, ML11

4 796

New Zealand

ML11

225

Polen

ML3, ML4

263 022

Spania

ML6, ML 11

4

Storbritannia

ML1, ML5, ML11, ML15

1 471

Sveits

ML5, ML11, ML15

6 218

Sverige

ML2, ML5, ML11, ML15

16 034

Sør-Korea

ML10

219

Tsjekkia

ML1, ML5, ML11, ML15

686

Tyrkia

ML5, ML15

5 930

Tyskland

ML1, ML2, ML4, ML5, ML6, ML11, ML21

740

Ungarn

ML11

319

USA

ML4, ML5,ML10, ML11, ML15

42 446

365 044

9.9 Utførsel av håndvåpen og deler til slike

Det ble utført 4029 håndvåpen, samt deler og komponenter til håndvåpen, i 2015. Tabell 9.6 viser hvilke land som mottok disse håndvåpnene. Utførselen består i hovedsak av konkurransevåpen, jaktvåpen og historiske våpen. Det produseres ikke militære håndvåpen i Norge.

Tabell 9.6 Oversikt over utførsel av håndvåpen

Land

Antall

Danmark

2

Finland

29

Slovakia

6

Sverige

42

Tsjekkia

13

Tyskland

92

USA

53

Totalt

237

9.10 Forsvarets utførsler

Oversikten i tabell 9.7 viser forsvarets utførsel av eget materiell.

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentlighetslova ikke inkludert i oversikten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt med i oversikten.

Tabell 9.7 Oversikt over forsvarsmyndighetens utførsel av eget materiell

Materiell som har betydning for personellsikkerhet, eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i Offentleglova ikke inkludert i rapporten. Personlig bekledning og utrustning er således heller ikke tatt inn i denne rapporten.

Mottakerland

ML-kode

Type

Afghanistan

1a, 3a, 6a, 10a, 11a, 13d,

ETTERFORSYNING

Østerrike

1a,

REPARASJON

Østerrike

1a,

REPARASJON

Bosnia-Hercegovina

11a, 13d,

EGNE

Belgia

1a, 9a, 10a,

REPARASJON

Belgia

10a, 11a,

RETUR

Belgia

11a,

ETTERFORSYNING

Belize

1a, 3a, 11a, 13d,

ETTERFORSYNING

Canada

1a, 3a, 10a,

ETTERFORSYNING

Canada

10a,

REPARASJON

Sveits

10a, 11a,

REPARASJON

Kypros

13d,

ETTERFORSYNING

Tyskland

6a, 9a, 11a, 17a1,

RETUR

Tyskland

1a, 3a, 6a, 6b1, 10a, 11a,

ETTERFORSYNING

Tyskland

1a, 4a, 5b, 6a, 9a, 10a, 11a, 11b, 17m,

REPARASJON

Danmark

4a, 6a, 10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Danmark

10a,

RETUR

Danmark

1a, 3a,

ETTERFORSYNING

Estland

11a,

ETTERFORSYNING

Spania

9a,

ETTERFORSYNING

Spania

9a,

REPARASJON

Finland

10a,

RETUR

Finland

1a, 3a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Finland

6a, 21b,

REPARASJON

Frankrike

9a, 11a,

REPARASJON

Frankrike

5b, 9a, 10a, 11a,

RETUR

Frankrike

11a,

ETTERFORSYNING

Storbritannia

10a, 11a, 13d,

RETUR

Storbritannia

10a, 10h, 11a,

REPARASJON

Storbritannia

9a, 10a, 11a, 11b, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Israel

1a, 3a, 13d,

ETTERFORSYNING

Israel

10a, 11a, 13d, 17a1,

REPARASJON

Irak

1a, 3a, 6a, 11a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Irak

11a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Island

6a, 10a, 11a, 13d, 17j,

ETTERFORSYNING

Italia

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Italia

9a, 11a, 11b,

REPARASJON

Kuwait

1a, 3a, 6a, 11a, 17l,

ETTERFORSYNING

Litauen

1a, 3a, 11a, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Luxemburg

10a, 11a, 11b,

REPARASJON

Latvia

1a, 3a, 6a, 6b1, 10h, 11a, 11b, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Mali

1a, 3a, 13d, 17j, 17l,

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 13d,

ETTERFORSYNING

Nederland

10a, 11a,

REPARASJON

Nederland

10a, 11a,

RETUR

Polen

1a, 3a, 13d, 17a1,

ETTERFORSYNING

Portugal

1a, 3a, 10a,

REPARASJON

Sverige

3a, 6a, 10a, 11a,

REPARASJON

Sverige

1a, 6a, 11a,

ETTERFORSYNING

Sør-Sudan

1a, 3a, 11a, 17l,

ETTERFORSYNING

USA

10a, 11a, 11b,

REPARASJON

USA

10a, 11a, 15b,

RETUR

USA

1a, 3a, 4a, 9a, 10a, 11a, 13d,

ETTERFORSYNING

9.11 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell i 2015

I 2015 ble det gitt avslag på 25 søknader og konkrete henvendelser om eksport av forsvarsmateriell og tjenesteytelser for militære formål. Tre av avslagene gjaldt formidling mellom to tredjeland. Avslagene rettet seg mot Algerie, Botswana, Colombia, Egypt, Filippinene, Irak, Jemen, Jordan, Kasakhstan, Kypros, Libanon, Macao, Pakistan, Saudi-Arabia, Serbia, Taiwan, Ukraina og Zimbabwe.

Avslagene ble begrunnet i Stortingets vedtak av 11. mars 1959, samt kriteria 1, 2, 3 og 4 i retningslinjenes konsoliderte liste. Av disse ble K3 og K4 oftest benyttet. K2, som retter seg mot risiko for bruk i interne sikkerhetsformål i mottakerlandet, ble benyttet i tre avslagstilfeller.

Avslagene gjaldt bl.a. i hovedsak militært billed- og videoutstyr, visse materialer, skytevåpen, komponenter til kjøretøy og ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter.

Det ble gitt ett avslag på flerbruksvare for militær bruk i 2015.

Avslag på en søknad om eksportlisens, eller beskjed om at lisens ikke kan påregnes innvilget, innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til det aktuelle landet. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak fattet av FNs Sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med lister over land som er forhåndsgodkjent eller ikke som mottakere av forsvarsmateriell fra Norge. Alle søknader om utførselslisens er gjenstand for individuell behandling, og hvor også varenes beskaffenhet blir tatt i betraktning.

9.12 Overføring av produksjonsrettigheter og formidling

Tillatelser til overføring av produksjonsrettigheter gjelder norske bedrifters deltakelse i internasjonalt samarbeid om utvikling og fremstilling av forsvarsmateriell. Verdien av slike overføringer i 2015 beløp seg til ca. 85 millioner. Tillatelser til formidling av forsvarsmateriell mellom to tredjeland beløp seg i 2015 til om lag 146 millioner kroner.

9.13 Oversikt over utførsel av sivile varer til militær bruk i mottakerlandet

Tabell 9.8 viser utførsel av flerbruksvarer (liste II) til militær sluttbruk.

Tabell 9.8 Oversikt over flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi

Algerie

Kommunikasjonsutstyr

18 234

Brasil

Sensorer og Navigasjon

4 850

Egypt

Kommunikasjonsutstyr

29 566

Hellas

Navigasjon

456

India

Navigasjon

3 081

Indonesia

Sensorer

750

Polen

Undervannsutstyr

45 000

Qatar

Kommunikasjonsutstyr

1 114

Saudi Arabia

Kommunikasjonsutstyr

66 747

Storbritannia

Sensorer, undervannsutstyr, materialteknologi og prosessor

92 736

Sveits

Materialteknologi og prosessor

72

Sverige

Kommunikasjonsutstyr

3 653

Sør-Korea

Sensorer

19 998

Thailand

Kommunikasjonsutstyr

3 829

Tyrkia

Undervannsutstyr

11 803

USA

Undervannsutstyr og kommunikasjonsutstyr

4 957

Vietnam

Sensorer

4 736

Total

311 582

9.14 Oversikt over utførsel av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.9 Utstyr for humanitær minerydding

Mottaker

Bruk

Application Technology Service and Trade

Vester for mineryddere i Vietnam

DBM TECH Joint Stock Company

Vester for mineryddere i Vietnam

Dan Church Aid

Vester for mineryddere i Libanon

Dan Church Aid

Vester for mineryddere i Tyrkia og Syria

Fuerza Terrestre Ecuatoriana

Vester for mineryddere i Ecuador

ICRC, Geneve

Vester for mineryddere

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Zimbabwe

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Marokko

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Albania

Norwegian People’s Aid

Vester for mineryddere i Colombia

United Nations Development Programme

Vester for mineryddere i Tadjikistan

9.15 Oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport i 2015

 • Aerospace Industrial Maintenance Norway SF

 • AIM Norway

 • Andresens Vaabenforretning a/s

 • Andøya Test Center AS

 • Arctic Trucks Norge AS

 • Astrium Services Enterprises AS

 • A-TEC AS

 • Aune gård Jørn Martin Hansen

 • Berget AS

 • Bilberging Vadsø v/Jan Petter Olsen

 • Børselars AS

 • Chemring Nobel AS

 • Comrod AS

 • Dahl`s historiske våpen

 • DSG Technology AS

 • DTW D T Wilson

 • Equipnor AS

 • Flo, div forsyning, transport/spedisjon

 • Forsvaret

 • Galleon Embedded Computing AS

 • GKN Aerospace Norway

 • GRS Riflestocks AS

 • Habu Technology AS

 • Hanevik Våpen

 • Hansen Protection AS

 • Hausken Lyddemper AS

 • Heli-One (Norway) AS

 • Honewyell Hearing Technologies AS

 • Hugo Munthe-Kaas

 • IDT AS

 • IKM Haaland AS

 • ING Ragnar Hansen AS

 • Ingeniør Harald Benestad AS

 • Intersport Bogstadveien a/s

 • Jakt & Friluft AS

 • Jaktdepotet AS

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Kongsberg Maritime AS

 • Kongsberg Seatex AS

 • Krico Norway AS

 • L-3 Communications Valmarine AS

 • Lilltech AS

 • Metric Industrial AS

 • Metronor AS

 • Nammo Bakelittfabrikken AS

 • Nammo Raufoss AS

 • Nor Team Engros AS

 • Norautron AS

 • Norma AS

 • Norwegian Special Mission AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Prox Dynamics AS

 • Radionor Communications AS

 • ROFI as

 • Rustfrie Bergh AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • Safety & Security Service A/S

 • Schou AS

 • Sensonor AS

 • Smartmotor AS

 • T&G Elektro A/S

 • Teleplan Globe AS

 • Thales Norway AS

 • Tinex AS

 • Umoe Mandal AS

 • Vinghøg AS

 • Våpenloftet AS

 • Våpenservice Helge Martin Næss

 • Våpensmia AS

 • Wärtsilä Valmarine AS

Fotnoter

1.

Tallene er fremstilt i tusen kroner.

Til dokumentets forside