Meld. St. 40 (2016–2017)

Eksport av norske velferdsytelser

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 16. juni 2017 om Eksport av norske velferdsytelser blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside