Meld. St. 7 (2016–2017)

Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne meldingen legger departementet frem informasjon om regulering av pensjoner mv. 1. mai 2016 og informasjon om pensjonisters inntektsforhold.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 sluttet Stortinget seg til en omlegging av rutinene for budsjettering av utgifter til pensjoner og ytelser som reguleres med grunnbeløpet (G). Endringen gjelder fra og med 2016-budsjettet. Etter den tidligere rutinen ble den anslåtte budsjettmessige effekten av reguleringen utgiftsført under kap. 2309 Tilfeldige utgifter under Finansdepartementet. Etter de årlige reguleringene av pensjoner fra 1. mai ble det så fremmet en egen proposisjon med forslag til budsjettvedtak som følge av reguleringen. Ved Stortingets behandling av denne proposisjonen ble midler overført fra kap. 2309 til de aktuelle poster på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett.

Den nye budsjetteringsrutinen, som fikk virkning for første gang i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, innebærer at anslått effekt av neste års regulering av pensjoner, basert på anslaget for lønnsvekst i statsbudsjettet, budsjetteres på de relevante poster på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett direkte og som en del av den ordinære budsjettprosessen. Dette er forenkling og effektivisering av budsjettarbeidet, og kan gjennomføres fordi reguleringen av pensjoner er knyttet direkte til lønnsveksten. Ved behov vil de relevante budsjettpostene korrigeres i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. På denne bakgrunn er det ikke lenger behov for en egen proposisjon med forslag til budsjettmessige konsekvenser av den årlige reguleringen.

Gjennomføringen av regulering av pensjoner endres ellers ikke som følge av den nye budsjetteringsrutinen. Det skal fortsatt gjennomføres drøftinger med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om tallgrunnlaget for reguleringen. Drøftingene vil som tidligere gjennomføres i møter umiddelbart etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt frem.

I tråd med protokollen fra drøftingsmøtene i 2015, foretok Regjeringen en gjennomgang av prinsippene for regulering av pensjoner, som ble sluttført i god tid før reguleringen i 2016. Organisasjonene som deltar i drøftingene i forbindelse med reguleringen av pensjoner ble orientert om regjeringens vurderinger og konklusjon i møte 18. april 2016. I Prop. 122 S (2015–2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016, som ble lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016, ble det redegjort for gjennomgangen. Regjeringen konkluderte med at gjeldende regler for regulering av pensjoner opprettholdes.

I tillegg til forslag om budsjettvedtak inneholdt de tidligere proposisjonene en redegjørelse for reglene for regulering av pensjonene, en oversikt over utviklingen i pensjonene og skattereglene for pensjonister. Som vedlegg til proposisjonen fulgte tabeller over den historiske utviklingen av pensjonene og statistiske opplysninger, samt protokollen fra trygdedrøftingene.

I meldingen her legger departementet fram informasjon som i stor grad tilsvarer den som fremgikk av de tidligere budsjettproposisjonene. Videre redegjøres det i punkt 3 for faktorer som påvirker utviklingen i pensjonistenes realinntekt og kjøpekraft, og i punkt 4 omtales utviklingen i pensjonisters samlede inntektsforhold de siste årene. Bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av pensjoner er omtalt i punkt 5. Tabeller over den historiske utviklingen av pensjonene og statistiske opplysninger følger som vedlegg 6.