Midlertidig forskrift om avbrudd og opphør av individuelle livrentekontrakter


Fastsatt av Finansdepartementet 19. mars 2007 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven) § 9-1 fjerde ledd, § 9-15 fjerde ledd og § 17-2 første ledd, jf. § 9-16 første og fjerde ledd, § 9-17 annet ledd og § 9-20 tredje ledd. 

§ 1. Virkeområde
     Forskriften gjelder individuelle livrentekontrakter som er inngått før 5. oktober 2006 og som etter 1. januar 2007 er blitt avbrutt og brakt til opphør etter krav fra forsikringstakeren.
     Som individuell livrentekontrakt regnes her livrentekontrakt som omfattes av skatteloven § 5-41 med tilhørende forskrift. 

§ 2. Avbrudd av livrentekontrakt
    
Forsikringstakerne kan bringe individuelle livrentekontrakter til opphør ved å gi livsforsikringsselskapet skriftlig melding om dette med krav om utbetaling av de midler som skal tilordnes den enkelte kontrakt etter reglene i forskriften her.
     Opphørstidspunktet for en livrentekontrakt er to måneder fra den dag meldingen er mottatt av livsforsikringsselskapet.
     Melding etter første ledd må være gitt senest 31. oktober 2010.

§ 3. Oppgjør
     Forsikringstakere som har gitt melding om opphør av individuell livrentekontrakt, skal ha rett til senest på opphørstidspunktet å få oppgjør fra livsforsikringsselskapet som tilsvarer:

  • den premiereserve som er tilordnet den enkelte kontrakt, jf. forsikringsloven § 9-16 fjerde ledd,
  • den andel av selskapets tilleggsavsetninger som er tilordnet den enkelte kontrakt, jf. forsikringsloven § 9-17 annet ledd,
  • en forholdsmessig andel av selskapets kursreserve, jf. forskrift til forsikringsloven § 11-2.

     For livrentekontrakter med særskilt investeringsportefølje skal oppgjøret baseres på premiereserve tilsvarende verdien av investeringsporteføljen og andre midler tilordnet kontrakten, jf. forsikringsloven § 9-18.
     Ved beregningen av de midler som skal utbetales under den enkelte kontrakt, kan selskapet bygge på kontoutskriften for siste år, så vidt mulig oppdatert frem til opphørstidspunktet for kontrakten, jf. forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring § 5.

§ 4. Risikofradrag
     Et livsforsikringsselskap har ved oppgjør etter § 3 adgang til å gjøre et risikofradrag som står i forhold til endringer i selskapets risiko som følge av opphør av livrentekontrakt.
     Risikofradrag skal i tilfelle beregnes etter aktuarmessige prinsipper ut fra endringene i risiko knyttet til person i forhold til beregningsgrunnlaget for livrentekontraktene. I særlige tilfelle kan selskapet kreve egen helseerklæring eller legeerklæring for den forsikrede og legge opplysningene i erklæringen til grunn ved beregningen av risikofradraget. Opphørstidspunktet etter § 2 annet ledd forskyves med den tid det måtte ta utover tre uker fra selskapet måtte kreve en helseerklæring eller legeerklæring til slik erklæring foreligger.

§ 5. Livsforsikringsselskapers opplysningsplikt
     Livsforsikringsselskaper skal senest innen 30. juni 2007 gi forsikringstakere med individuell livrentekontrakt skriftlig melding om adgangen til å bringe livrentekontrakten til opphør i samsvar med reglene i forskriften her. Det skal opplyses om gjeldende regler for skattlegging av inntekt og formue av individuelle livrentekontrakter.
     Meldingen skal inneholde opplysning om retten til å kreve utbetaling av midler tilordnet den enkelte livrentekontrakt og om størrelsen av de midler som er tilordnet kontrakten på tidspunktet for meldingen. Det skal særskilt opplyses om i hvilken utstrekning selskapet vil benytte risikofradrag, samt at selskapet i særlige tilfelle vil kunne kreve egen helseerklæring eller legeerklæring for den forsikrede til bruk ved beregning av risikofradrag.

§ 6. Ikrafttreden og opphør av forskriften
     Forskriften trer i kraft straks. Selskapene skal så vidt mulig anvende reglene i § 3 om oppgjør for alle livrentekontrakter som det er gitt melding om opphør for etter 1. januar 2007. Forskriften gjelder til og med 31. desember 2010.

 

Tilhørende lov

Til toppen