Midlertidig forskrift om overgangsregler til lov om sparebanker og lov om forretningsbanker

 

Fastsatt av Finansdepartementet 16. mars 2007 med hjemmel i lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del XIII, jf. kgl.res. 16. mars 2007 nr. 2.


§ 1 Overgangsregler
Sparebanker har i perioden fram til og med 30. juni 2007 adgang til ikke å innrette seg etter endringer i lov om sparebanker §§ 3, 4, 7, 12, 14, 17, 17a, 17b, 18 og 20 fastsatt ved lov 16. mars 2007 nr. 11. Tilsvarende har forretningsbanker i perioden fram til og med 30. juni 2007 adgang til ikke å innrette seg etter endringer i lov om forretningsbanker §§ 8, 9, 11, 12, 15 og 17 fastsatt ved lov 16. mars 2007 nr. 11.

§ 2 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 30. juni 2007.

Tilhørende lov

Til toppen