Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. mai 2021 med hjemmel i lov 12. mai 1995nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov