Minister- og ekspertmøte drøftet EUs aldringsutfordringer

30. oktober 2006 avholdt EU-kommisjonen et minister- og ekspertmøte om hvordan Europa kan forberede seg på de kommende års aldringsutfordringer. Møtet er en del av konsultasjons-prosessen knyttet til Kommisjonens meddelelse om samme tema.

Minister- og ekspertmøte drøftet EUs aldringsutfordringer

30. oktober 2006 avholdt EU-kommisjonen et minister- og ekspertmøte om hvordan Europa kan forberede seg på de kommende års aldringsutfordringer. Møtet, det første i Det europeiske demografiske forum, arrangeres som et ledd i oppfølgingen av Kommisjonens meddelelse "The demographic future of Europe - from challenge to opportunity." (KOM(2006)571).

Kommisjonen legger opp til at Det europeiske demografiske forumet som nå møttes, skal sammenkalles hvert annet år. Forumet skal være møteplass for nasjonale myndigheter og eksperter på området. Målet er å identifisere og utveksle "best practices" i eldrepolitikken.

DG Sanco la i september fram heftet "Healthy ageing, a keystone for a Sustainable Europe - EU Health Policy in the Context of Demographic Change". ”Long Term Care” (LTC) er med dette for alvor satt på dagsorden i EU. Behovet for omsorgstjenester sett i sammenheng med demografiske endringer blir viet stor oppmerksomhet.

Lenke til pressemelding fra EU-kommisjonen

Mer om Det europeiske demografiske forum

Lenke til EU-kommisjonens meddelelse (KOM(2006)571)