Forsiden

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter, januar 2014

Ved utgangen av desember 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 528 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 348 har status avsluttet og 180 fortsatt er under behandling. Siden utgangen av september 2013 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 32 nye varsler. I perioden september – desember ble 14 saker avsluttet.

Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de sju varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 30.9.2013 – 31.12.2013. Totalt for de sju sakene er det tilbakebetalt 2.408.017 kroner.

Oppsummerer man 2013, mottok Sentral kontrollenhet 113 varsler om mistanke om økonomiske misligheter i perioden 1.1.2013 – 31.12.2013. Videre ble 93 saker avsluttet, hvorav 55 saker ble avsluttet med reaksjon. Totalt for de 55 sakene i 2013 ble det tilbakebetalt 31.983.963 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter, og hovedpunktene i nulltoleransen for korrupsjon. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

 

Oversikt fjerde kvartal

Avsluttet (mnd og år)

Land/region

Forvalter

Tilbakebetalt beløp (NOK)

Reaksjon

10.2013

Mosambik

Regjeringen i Mosambik

0

Underslag i Utdannings­ministeriet. Etterforskning og risikodempende tiltak gjennomført, men budsjettstøtte i 2013 ikke utbetalt. Ingen tilbakebetaling da det ikke er praktisk mulig å beregne den norske andelen av tapet.

10.2013

Somalia

Norges Røde Kors

30 000

Underslag hos lokal partner. Den involverte ansatte er sagt opp og nødvendige forbedringer i internkontrollen gjennomført.

11.2013

India

UN Women

1 982 073

Midler brukt i strid med avtalen. Tiltak iverksatt for å styrke økonomiforvaltningen i organisasjonen.

11.2013

Nepal

The Alternative Energy Promotion Center

0

Udokumentert bruk av midler fra fond finansiert av flere givere. Tilbakebetalingen på rundt kr 25 000 gikk til Danmark for delvis dekning av kostnadene ved granskningen. Risikodempende tiltak. 

11.2013

Indonesia

ELSDA

395 944

Midler brukt i strid med avtalen. Avtalen avsluttet.

12.2013

Egypt

Ambassaden

0

Brudd på økonomireglementet. Administrative tiltak.

12.2013

Libanon

Utenriksdepartementet

0

Bruk av bortkommet sim-kort. Ukjent gjerningsperson. Administrative tiltak.

 

 

Oversikt totalt 2013  

Periode

Mottatt

Avsluttet

Avsluttet med reaksjon

Tilbakebetalt beløp (NOK)

1. kvartal

28

23

17

2.811.942

2. kvartal

27

31

15

964.528

3. kvartal

26

25

16

25.799.476

4. kvartal

32

14

7

2.408.017

 

 

 

 

 

Totalt 2013

113

93

55

31.983.963