Forsiden

Ajourføring av Rapport om økonomiske misligheter pr 30. juni 2014

Ved utgangen av juni 2014 hadde Sentral kontrollenhet mottatt 596 varsler om mistanke om økonomiske misligheter, hvorav 412 har status avsluttet og 184 fortsatt er under behandling.

Siden utgangen av mars 2014 har Sentral kontrollenhet mottatt 38 nye varsler. I tillegg er én sak som tidligere ble lukket på grunn av manglende dokumentasjon av misligheter gjenåpnet på grunn av ny informasjon som er fremkommet. 40 saker ble avsluttet i perioden april - juni. Tallene omfatter også saker under Norads, Fredskorpsets og Norfunds ansvarsområde.

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Nedenstående oversikt viser de 18 varslingssakene hvor misligheter er dokumentert og som ble avsluttet med reaksjon i perioden 1.4.2014 – 30.6.2014. Totalt for de 18 sakene er det tilbakebetalt 1 312 774 kroner.

Oversikten utarbeides som oppfølgning av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon og ajourføres hvert kvartal.

Den første rapporten om økonomiske misligheter ble i november 2011 lagt ut på www.regjeringen.no. Rapporten gir fyldigere informasjon om hva beløpene dekker, og hvilke utfordringer som er knyttet til økonomiske misligheter. For ytterligere opplysninger henvises til Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet eller Varslingsteamet i Norad.

 

Oversikt 2. kvartal 2014

Avsluttet (mnd og år)

Land/
region

Forvalter

Tilbake-
betalt beløp (NOK)

Kort beskri-
velse av saken

4.2014

Pakistan

GINI

0

Problemer med avtale-
gjennomføring. Misbruk ikke påvist.

4.2014

Russland

Samisk høyskole

360 089

Mangler ved økonomi-
styringen. Risiko-
dempende tiltak.

4.2014

Zambia

National Heritage and Conservation Commission

146 422

Midler brukt i strid med forutsetningene. Ansvarlige oppsagt.

4.2014

Sri Lanka

Strømmestiftelsen

17 068

Bedrageri og underslag hos lokal partner.

4.2014

Libanon

Norsk Folkehjelp

288 730

Mangler ved økonomi-
styring og rapportering. Økonomi-
styringen styrket.

4.2014

Kenya

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

37 125

Bedrageri/falskneri mv hos lokal partner. Saken er anmeldt

5.2014

Haiti

Kirkens Nødhjelp

1 800

Tyveri fra kontoret til samarbeids-
partner.

5.2014

Afghanistan

Zhakfar Art Gallery

0

Manglende rapportering. Ikke mulig å inndrive krav. Samarbeid avsluttet.

5.2014

Zambia

LO

37 185

Midler ikke brukt av lokal partner i samsvar med avtalen. Samarbeid avsluttet.

5.2014

Madagaskar

Digni

19 674

Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger hos lokal partner.

6.2014

Namibia

WWF Norge

42 851

Bedrageri/
underslag hos lokal partner. Risiko-
dempende tiltak.

6.2014

Lesotho

Atlas

6 579

Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger hos lokal partner.

6.2014

Malawi

Utviklingsfondet

1 413

Bedrageri hos konsulent. Risikodempende tiltak.

6.2014

Vietnam

Digni

47 030

Bedrageri/ forfalskninger hos lokal partner. Risikodempende tiltak.

6.2014

Sri Lanka

Free Media Movement

0

Utilfredsstillende rapportering. Ikke hjemmel for tilbakebetalings-
krav.

6.2014

Vietnam

Norsk Folkehjelp

291 274

Lokalansatt foretatt uautoriserte disposisjoner. Ansvarlig sagt opp.

6.2014

Zambia

Atlas-alliansen

15 516

Underslag/
bedrageri hos lokal partner. Ansvarlig sagt opp. Risikodempende tiltak.

6.2014

Mosambik

Det globale fondet

0

Utilfredsstillende dokumentasjon av utbetalinger hos lokal partner. Midler tilbakeført til fondet. Ikke hjemmel for tilbakebetalings-
krav.