Historisk arkiv

Mot en ny bosettingsmodell? Direkteplassering av mindreårige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Mot en ny bosettingsmodell? Direkteplassering av enslige mindreårige
NTNU Samfunnsforskning har, på oppdrag fra Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet (BLD), følgeevaluert pilotprosjektet Direkteplassering av enslige mindreårige. Pilotprosjektet ble gjennomført i 2011 og 2012, og innebar en uttesting av ny bosettingsmodell hvor enslige mindreårige asylsøkere plasseres direkte i kommuner fra transittmottak i påvente av svar på asylsøknad.

Rapporten kan leses her.