Mot en ny bosettingsmodell? Direkteplassering av mindreårige

Mot en ny bosettingsmodell? Direkteplassering av enslige mindreårige
NTNU Samfunnsforskning har, på oppdrag fra Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet (BLD), følgeevaluert pilotprosjektet Direkteplassering av enslige mindreårige. Pilotprosjektet ble gjennomført i 2011 og 2012, og innebar en uttesting av ny bosettingsmodell hvor enslige mindreårige asylsøkere plasseres direkte i kommuner fra transittmottak i påvente av svar på asylsøknad.

Rapporten kan leses her.