Møtereferat fra gruppe H 13-14 november 2003

Møtereferat fra gruppe H, 13.-14. november 2003

Forum: Gruppe H: gjøre læring attraktivt og styrke båndene til arbeidsliv, forskning og samfunn
Tid og sted for møtet: Amersfort 13.-14. november 2003
Neste møte: 16.-17. februar 2004
Norsk deltaker: Astri Hildrum, Avdeling for kompetanse og arbeidsliv, Utdannings- og forskningsdepartementet (hia@ufd.dep.no, tlf: 22 24 76 92/920 80 019)

Møtets formål, stikkord:

  • Gjennomgang av og tilbakemeldinger på Lisboa- interimrapporten
  • Diskusjon av forslag til felles europeiske prinsipper for validering av uformell læring
  • Fremtidig arbeid i gruppa

Hovedkonklusjoner:

Møtet etterfulgte et seminar om hollandsk politikk på feltet. Av spesiell interesse var et notat som ble distribuert fra det hollandske utdanningsdepartementet, som beskrev hovedtrekk i en planlagt ny satsing på livslang læring. Det legges opp til i utstrakt grad å styrke intencivstrukturen mht å fremme uformell læring i arbeidslivet og på andre arenaer. Dette kan sees i sammenheng med signaler om at etablering av prinsipper for validering av uformell læring blir et satsingsområde når Holland overtar formannskapet i EU 2. halvår 2004.

Interrimrapporten

Kommentarer på interrimrapporten gikk bl.a. ut på:

  • Den ikke fanger opp at det faktisk foregår viktige reformer i mange land
  • Skepsisen til årlig rapportering er stor.
  • Statistikkgrunnlaget i rapporten er fra 2000-2001, tidspunktet da Lisboastrategien ble besluttet, noe som ikke gir grunnlag for å si mye om fremdrift
  • Mht å være i beredskap når det gjelder fremtidig behov for lærere og instruktører, ble det påpekt at det også må kalkuleres med at man i fremtiden vil tilrettelegge mer for læring i arbeidslivet og på andre arenaer, og at dette vil påvirke behovet for lærerkrefter.
  • Videre fremhevet bl.a. jeg og den danske representanten at man også må se verdien av åpne og fleksible systemer som gir rom for å anerkjenne uformell læring, som kommentar på anbefalingen om at landene bør innføre kvalifikasjonssystemer (der de britiske og det finske systemet gjerne fremheves som forbilder)
  • Gruppe H støtter i utgangspunktet forslaget om europeiske prinsipper for validering av uformell læring, jf utdypende omtale under

Europeiske prinsipper for validering

Lansering av et sett europeiske prinsipper for validering er blant anbefalingene i interrimrapporten. Et nytt utkast fra ekspertgruppen for ”non-formal learning” forelagt i møtet. Kommisjonen understreket at en viktig hensikt med å lansere europeiske prinsipper er å beskrive metoder og funksjoner som må være på plass for at validering av uformell læring skal være mulig i praksis.

Innstillingen i gruppe H til forslaget om prinsipper er positiv, men det var en rekke kommentarer på utkastet. Blant annet ble det pekt på at valideringsprosessen må koples nært til fleksibel og individuelt tilpasset mulighet til læring for de som trenger det, slik at man ikke resultatet blir at motivasjonen til den som har vært gjennom prosessen svekkes ytterligere og at Matheus-effekten dermed forsterkes. Av samme grunn ble viktigheten av veiledning og forbindelsen både til utdanningsformål og arbeidsmarkedet fremhevet.

Spørsmålet om individuelle rettigheter knyttet til validering vekker alltid mye debatt, og det ble understreket at individer må ha rettigheter mht eierforhold til egne kvalifikasjoner og beskrivelser av disse. Prinspippet om frivillighet kan også ha begrensninger. I visse tilfeller kan kompetansekartlegging være et krav individet må oppfylle, for å få tilgang på goder som f.eks arbeidsledighetstrygd.

Videre fremdrift og oppfølging

Kommisjonen hadde ikke tatt stilling til hvilke eksempler på god praksis som skulle følges videre, men ble påpekt at mange enten ikke kunne regnes som spesielt policyrelevante eller var for nye til at det var mulig å si noe om virkninger.

Det ble foreslått at arbeidet i gruppe H i neste møte skal foregå i mindre grupper etter tema for å velge ut nye satsingsområder for gruppa, og å vurdere nye mål for studiebesøk. Det er ellers foreslått at et mindre antall representanter fra gruppa jobber med utvikling av indikatorer, i samarbeid m indikatorgruppa.

Forvaltningsmessig oppfølging

Et nytt utkast av de europeiske valideringsprinsippene vil bli distribuert, som tar høyde for innspillene fra gruppe H. Det legges opp til en siste gjennomgang av prinsippene i møtet i februar, der gruppen gir sine endelige anbefalinger. Når det reviderte utkastet foreligger, vil det bli sendt på høring til relevante mottakere, evt innkalles det til et eget møte om saken.

Det bør også vurderes om vi skal ta et iniativ til studiebesøk for gruppe H mht å se nærmere på validering av uformell læring /realkompetanse på ulike nivå i Norge. Dette kan evt kombineres med studiebesøk for samme formål for grupper med tilgrensende problemstillinger, f.eks gruppe G og gruppe E.

Mer informasjon

Informasjon om UFDs EU arbeid, herunder oppfølging av Lisboa-strategien er tilgjengelig under www.odin.dep.no/ufd