Møtereferat gruppe B 20 -21 januar 2003

Møtereferat gruppe B, 20. -21. januar 2003

Forum: Working group B on Basic skills and entrepreneurship, European Commission
Sted: Brussel
Tidspunkt: 20. - 21. januar 2003
FAGFELT: Utdanning – alle utdanningsnivåer
DELTAGELSE FRA NORSK SIDE: Hanna Marit Jahr

MØTETS FORMÅL:
Drøfte og om mulig enes om innholdet i begrepet "Basic Skills", drøfte områder for utveksling av Best Practice

HOVEDKONKLUSJONER:
EEA-landene og kandidatlandene var invitert til møte mandag ettermiddag 20.01. for å få informasjon om det arbeidet som medlemslandene hadde deltatt i det siste året. Det foreligger således en Draft Interim Report knyttet til delmål 1.2 Developing the skills for the knowledge society, 3.2 Developing the spirit of enterprise og 3.3 Improving foreign language learning. Fra DG Enterprise foreligger rapporten "Best procedure project on education and training for Entrepreneurship". Den siste rapporten har Norge bidratt til.

De fleste medlemslandene, kandidatlandene, Island og Norge deltok i møtet. De fleste medlemmene av gruppen kom fra utdanningsdepartementet, et par land var representert ved forskere. Forskjellig bakgrunn avspeiles ofte i debattene.

Ved møtets åpning opplyste dirigenten at vi alle var fullverdige medlemmer av arbeidsgruppene. Hun understreket videre at det var policyrelevante dokumenter gruppene skulle bidra med, ikke forskningsdokumenter. De første rapportene fra gruppene må foreligge i juli 2003. Disse blir et viktig bidrag til kommisjonens rapport om utdanning til vårmøtet i 2004 under det irske formannskap. Det er vanskelig å gi tidsperspektiv på gruppenes virksomhet, men gruppene vil fortsette arbeidet høsten 2003.Dirigenten presenterte også den eksperten som er knyttet til gruppens arbeid, Dr. Anne Pirrie, The SCRE Centre, University of Glasgow.

Alle arbeidsgruppene arbeider etter samme modell:

  • Trinn 1: Enighet om definisjoner, definere områder for god praksis. Levere en interimsrapport.
  • Trinn 2: Utveksling og analyse av god praksis, Peer review etter initiativ fra medlemsstatene,identifisere suksesskriterier.
  • Trinn 3: Gi politiske anbefalinger, levere en sluttrapport.

Basic skills vil bli erstattet av begrepet "Key Competencies". Arbeidsgruppe B er på mange måter avhengig av arbeidet og forslagene fra språkgruppen, ICT-gruppen og realfaggruppen. Flere ønsket at god praksis burde utveksles på områdene språk, naturfag og ICT. Alle disse områdene dekkes imidlertid av andre grupper. Det var til slutt en enighet om at Gruppe B burde dekke områder som ikke behandles i andre grupper. Det innebærer at gruppe B skal komme med eksempler på god praksis på følgende områder:

  • Learning to learn
  • Interpersonal and civic competence
  • Cultural awareness

Rådet (utdanning) understreket i sitt møte 6. februar arbeidsgruppenes betydning-. I tillegg til de områdene som allerede inngår i begrepet "key competencies", legger Rådet til følgende:

  • Adult literacy – reading and math.

Landene er nå bedt om å sende inn eksempler på god praktisk knyttet til 4 områder. Det enkelte land velger om de vil bidra på ett eller flere områder. Det nasjonale bidraget skal redgjøre for tiltak satt i gang av regjeringen eller departementet, altså sentralnivået. Det er altså politiske tiltak som skal beskrives.

Gruppens møteplan: 13. – 14. mars (Graz, Østerrike), 11. april (Brussel), 24. juni (Brussel).