Møtereferat gruppe B 24 juni 2003

Møtereferat gruppe B, 24. juni 2003

Forum: Oppfølging av målsettingsdokumentet - Gruppe B – Basic Skills
Sted: Brussel
Tidspunkt:
24.juni
Fagfelt
: Utdanning – alle utdanningsnivåer
Deltagelse fra norsk side:
Hanna Marit Jahr

MØTETS FORMÅL:Hovedsak på dette møtet var gruppens innspill til neste vårs rapport om utdanning til Det europeiske råd.

HOVEDKONKLUSJONER: Rapporten peker på:

  • at ”Key Competences” er mer dekkende enn ”Basic Skills” for de kvalifikasjoner et individ trenger i dagens samfunn. ”Basic skills" opprettholdes inntil videre, det er betegnelsen Det europeiske råd benyttet. ”Key competences” omfatter: morsmål, fremmedspråk, matematikk/naturfag/teknologi, IKT-ferdigheter, lære å lære, sosial kompetanse/samfunnsfag, entreprenørskap, kunst- kulturkompetanse. All opplæring fra grunnskole til voksenopplæring må dekke disse områdene. Ekspertgruppen anbefaler at de 8 nøkkelkompetanseområdene innarbeides i alle nasjonale læreplaner. Dette bør ikke være noe problem for Norge. De er der allerede, men teknologi er dårligst dekket.

Andre anbefalinger fra gruppen:

  • Skolene bør ha mulighet til å tilpasse nasjonale læreplaner til lokale behov.
  • Samarbeid mellom alle aktørene som er involvert i utdanning, må fremmes.
  • Utviklingen av nøkkelkompetanse skal være et overordnet mål for alle EUs utdanningsprogrammer.
  • Indikatorer for ”learning to learn” og voksnes leseferdigheter bør utvikles
  • Lærernes pedagogiske og didaktiske kompetanse understrekes.

Framtidige oppgaver:

  • Det må etableres bedre samarbeid med arbeidsgruppen som arbeider med entreprenørskap. Denne gruppen ligger under DG Enterprise, Information Society og kommisær Liikanen. Norge er representert i gruppen med Lars Kolvereid og Elin M. Oftedal, Høgskolen i Bodø.
  • Mindre grupper, som også involverer forskere, bør arbeide videre med sikte på å foreslå minimumstandarder for de 8 nøkkelområdene.
  • Elever med spesielle behov, innvandrere og minoriteter må fokuseres på i neste periode. De eksemplene som denne gangen var levert på såkalt ”god praksis”, dekket i liten grad disse gruppene.

Gruppe B har også levert et innspill til indikatorgruppen. Her pekes det blant annet på mangelen på indikatorer knyttet til kunst og kulturkompetanse i tillegg til de to feltene som ingår i forannevnte anbefaling.