Møtereferat gruppe B2 4-5 desember 2003

Møtereferat gruppe B2, 4.-5. desember 2003

Forum: "The working group of languages"
Sted: Brussel
Tidspunkt: 4. og 5. desember 2003
Deltagelse fra Norsk side: Per Ramberg

 1. Communication from the Commission: The Success of the Lisbon Strategy hinges on Urgent Reforms (se vedlagt notat)

Det er bekymringer på blant annet følgende områder:

 • for liten satsing på livslang læring i befokningen
 • for mange unge mennesker mislykkes i skolen
 • nivået på sosial eksklusjon er for høy
 • for liten investering i menneskelige ressurser
 • for liten effektiv utnyttelse av de eksisterende ressursene
 • yrkesfagutdanningen er ikke av god nok kvalitet ( i forhold til behovet i dagens arbeidsmarked)
 • økende mangel på lærere i skolen
 • for få studenter fra ikke - europeiske land velger europeiske læresteder

Hva må gjøres på nasjonalt og europeisk nivå:

 • konsentrere reformer og investeringer på nøkkelområder
 • utarbeide en strategi for livslang læring
 • utvikle et felles godkjenningssystem for høyere utdanning og yrkesfagutdanning (for å skape et felles europeisk arbeidsmarked)
 • hvert land bør utarbeide årlige rapporter til kommisjonen om hva som er gjort innen utdanningsområdet
 1. Tiltak knyttet til utdanningsområdet som hvert enkelt land bør vurdere
 • skape forståelse i det politiske systemet for forslag og prioriteringer som de ulike arbeidsgruppene foreslår
 • etablere en koordinerende gruppe på nasjonalt nivå for arbeidet i de ulike arbeidsgruppene
 • utvikle en fremmedspråkpolitikk i eget land
 • implementere det europeiske rammeverket og den europeiske språkportfolioen i fremmedspråkopplæringen
 • gjennomføre prinsippet om læring av morsmålet + 2 fremmedspråk
 • implementere aksjonsplanen for læring av fremmedspråk
 • lage en spredningsstrategi for arbeidet med læring av fremmedspråk
 • lage et støttesystem for nyutdannete fremmedspråklærere
 1. Arbeidsgruppen for lærerutdanning

Det er viktig å se på mulige synergieffekter mellom de ulike arbeidsgruppene. Spesielt interessant for fremmedspråkgruppen er arbeidet i lærerutdanningsgruppen. Av interessante tiltak i denne gruppen ble følgende nevnt:

 • Bedre sammenheng mellom grunn-, etter- og videreutdanning av lærere
 • Innføring av et felles europeisk vurderingssystem
 • Utvikling av partnerskap mellom skoler og lærerutdanningsinstitusjoner
 • Involvering av ”stake-holders” i utviklingen av politikk
 1. Aksjonsplanen for å fremme læring av fremmedspråk 2004 – 2006 (se to vedlagte notat: Summary of the first report ; Implementation of the Action Plan))

Noen viktige grep i perioden 2004-2006:

 1. Mer fokus på fremmespråklæring i Sokrates og Leonardi – programmene
 2. Gjennomføre flere vitenskapelige studier
 3. Arrangere konferanser
 4. To nye studier er bestemt (se vedlegg – Two new studies):
  • Utvikling av en felles profil for fremmedspråklærere i Europa
  • Læring av fremmedspråk for spesialelever
 1. The European Language Skills Indicator (se vedlagt notat)

Det er enighet å måle språkkompetansen i to fremmedspråk ved slutten av den obligatoriske skolen. En ser for seg testing ca hvert 3. år for å måle utviklingen, første gang i 2006 eller 2007. Dersom det finnes vitenskapelige miljø som er interessert i å delta i utviklingen av disse testene, bør de få beskjed om at det kommer en utlysning av dette arbeidet i løpet av kort tid (oppstarten av dette arbeidet vil bli om ca 6 måneder).

 1. Plan for spredning av arbeidet i ”the Language Group”
  • Det må utarbeides en spredningsplan i hvert enkelt land
  • En må identifisere viktige målgrupper
  • En må vurdere hva slags informasjon som skal ut til hvilke målgrupper
  • Sekretariatet ønsker e-post adresser til viktige målgrupper i hvert enkelt land slik at de kan sende informasjon direkte fra Brussel
 1. Aktiviteter i fremmedspråkgruppen de neste 6 måneder

Følgende aktiviteter er aktuelle:

 • Studiebesøk
 • Arbeid i mindre grupper knyttet til bestemte tema
 • Utveksling av ”god praksis” innen bestemte områder

Noen utfordringer:

 • Hvordan utdanne nok kompetente språklærere?
 • Hvordan sette lærere med ulike fag i stand til å undervise sine fag på et fremmedspråk?