møtereferat gruppe B2 Brussels 21 og 22 februar 2005

Referat fra det 11. møte i The Working Group on Languages 21. og 22. februar 2005

Sted: Brussel
Tid: 21. og 22. februar 2005
Norsk representant: Per Ramberg

 1. ”Education and Training” – Update on the process

Kommisjonen er ikke fornøyd med progresjonen i arbeidet med å nå målene i Lisboa-prosessen. Kommisjonen tar derfor i bruk flere nye grep for å sikre en bedre prosess:

 • bedre synergieffekt mellom ulike prosesser (for eksempel mellom København- og Lisboa-prosessen)
 • mer fokus på økonomisk vekst og nye arbeidsplasser
 • mer fokus på høyere utdanning
 • mer fokus på større og bedre investeringer i utdanning
 • mer fokus på livslang læring
 • mer fokus på at det gjennomføres konkrete tiltak i de ulike land
 • utvikling av en europeisk guide som skal være til hjelp for de ulike landene når de skal rapportere om hva som er gjort nasjonalt i forhold til Lisboa-prosessen
 • 12. mars holdes det et møte for de involverte land for å hjelpe landene med interimsrapporten alle land skal levere i slutten av april 2005
 • Omorganisering av arbeidet ved at en skal sette sammen ”clusters” av land som skal arbeide sammen om tema de er interessert i. Alle land får mulighet til å velge hvilket tema de er interessert i. Våren 2005 er følgende tema aktuelle:
  • Bruk av IKT som et redskap for å lære
  • Livslang læring
  • Lærerutdanning
  • Best mulig utnyttelse av ressurser
 • I slutten av mars 2005 møtes de ulike landene innen de ulike ”clusters” for å stake ut kursen for arbeidet
 • Høsten 2005 er det aktuelt med nye tema:
  • Key competencies Framework
  • Realfag
  • Literacy, school completion, drop-outs
 • Det vil bli opprettet en koordineringsgruppe for alle ”clusters” satt sammen av personer fra de involverte land. Denne gruppen skal blant annet bidra til at arbeidet koordineres og at alle land skal kunne lære av erfaringene som gjøres i de ulike ”clusters”
 1. Presentation of Europass

Det arbeides nå aktivt med å ferdigstille portalen for Europass. En tar sikte på at den skal være klar til bruk fra slutten av april 2005. En viktig del av dette passet blir ”Language Passport”. Dette skal baseres på Det Europeiske Rammeverket. Det er derfor viktig at de ulike land sørger for at alle relevante målgrupper (elever, foreldre, lærere, arbeidsgivere mfl.) kjenner det europeiske rammeverket slik at det kan bli et reelt referansesystem for språkkompetanse i hele Europa.

 1. The Second Progress Report on the Activities of the Working Group on Languages

I denne rapporten presenters blant annet tiltak som de ulike land har gjennomført i løpet av perioden august 2003 til november 2004. I denne rapporten fremheves også det Europeiske Rammeverket som et felles referansesystem, og at det nå innarbeides i de ulike lands læreplaner. Når det gjelder norske tiltak er blant annet følgende framhevet i rapporten:

 • Nye læreplaner for grunnskole og videregående opplæring som tas i bruk fra høsten 2006
 • Innføring av et obligatorisk 2. fremmedspråk i grunnskolen fra høsten 2006
 • Utvikling av en strategiplan for læring av fremmedspråk for perioden 2005-09
 • Opprettelse av et Senter for læring av fremmedspråk fra våren 2005-02-22

I rapporten framheves også viktigheten av å fokusere ”language awareness raising” i alle land. En bedre forståelse for viktigheten av å lære flere fremmedspråk må forankres bredt i de ulike land.

 1. Presentation of the Results of the Study on Language Learning for People with special Needs

Det er foretatt en studie av elever med lærevansker sine muligheter for å lære fremmedspråk. Arbeidet med denne studien har blitt ledet av David Marsh ved Universitetet i Jyväskylä. Rapporten fra gruppen er omfattende (nesten 200 sider), og viser klart med mange eksempler at det å lære fremmedspråk er mulig for så å si alle elever. Elever med lærevansker kan også lære flere fremmedspråk, og de kan ha stor glede av dette.

En skiller i rapporten mellom elever med ”special needs” (lærevansker i et langsiktig perspektiv) og ”specific needs” (lærevansker i et mer kortsiktig perspektiv). Det er mange kategorier elever med lærevansker. Ulike land opererer med svært ulike tall mht andel elever med lærevansker. Finland er det landet som rapporterer det høyeste tallet (17.8%), mens Hellas har det laveste (0.9%). I realiteten ligger andelen av elever med lærevansker på mellom 15 og 20% i alle land. Gutter er overrepresentert i denne gruppen.

Alle land har en intensjon om at alle elever skal få tilpasset opplæring, men i realiteten har ikke alle elever likeverdige muligheter mht relevant utdanning. I de fleste land er det en holdning overfor elever med lærevansker at de ikke bør ”plages” med for eksempel å måtte lære fremmedspråk. Det er ingen dokumentasjon som viser at denne elevgruppen ikke vil ha utbytte av å kunne få lære fremmedspråk.

I de fleste europeiske land får lærerne lite trening i å undervise elever med særskilte lærevansker. Det er viktig å bruke mange og varierte metoder i fremmedspråkundervisningen (dette gjelder for alle kategorier elever), Bruk av IKT i fremmedspråklæring for elever med lærevansker er foreløpig lite utbredt i europeiske skoler.

Et stort problem er at en vet for lite om situasjonen i skolen hva angår tilbud for elever med lærevansker. Det er derfor et stort behov for å fremme forskning på dette området.

 1. The Establishment of a European Network of Language Advisors / Inspectors

Som en del av aksjonsplanen for læring av fremmedspråk i Europa vil en forsøke å etablere et nettverk for språkinspektører og språkrådgivere (i land som ikke har inspektører). Hensikten med et slikt nettverk er å utveksle ideer og heve kvaliteten på språkundervisningen. Kommisjonen vil invitere representanter for de involverte land til et møte i Brussel for å drøfte et mulig mandat for et slikt nettverk. Dette møtet vil finne sted i løpet av våren 2005.

 1. Study Visit to Hungary

Fem language experts vil bli invitert på en studietur til Ungarn for å se på “the World Language Programme”. En vil få en teoretisk innføring mht bakgrunnen for programmet og en vurdering av hvilke erfaringer en har gjort så langt. Det vil også bli besøk til skoler og lærerutdanningsinstitusjoner som er med i programmet. Studieturen blir enten 13. eller 20. april 2005. Land som ønsker å delta, må skrive et notat til Kommisjonen der de angir hvorfor de vil delta, hva de kan bidra med og på hvilken måte de kan dra nytte av en slik studietur.

 1. Presentation of Eurydice`s Key Data on Teaching Languages at School in Europe

Rapporten fra Eurydice er fra 2005, og viser en rekke interessante tall mht språkundervisningen i europeiske skoler. De fleste land tilbyr minst 2 fremmedspråk til alle elever i løpet av den obligatoriske skolen. I Secondary Education brukes mellom 10 og 15% av undervisningstiden til læring av fremmedspråk. Innen Secondary Education er det 5 språk som dominerer som fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk). Engelsk dominerer som 1. fremmedspråk, mens tysk og fransk er de dominerende mht 2. fremmedspråk. Engelsk er på frammarsj i de nye medlemslandene i øst. Fremmedspråk undervises stort sett av generalistlærere i barneskolen, og av lærere med spesiell språkutdanning på ungdomstrinnet og videregående opplæring. CLIL finnes i de fleste europeiske land, men det er bare et fåtall av elevene som nyter godt av dette tilbudet. Eurydice vil foreta en studie av CLIL i Europa. Denne studien vil bli publisert i september 2005.

 1. Presentation of the Austrian Language Council

Opprettelse av dette rådet må sees på som et tiltak knyttet til den europeiske aksjonsplanen for læring av fremmedspråk. Rådet består av ca 35 personer fra ulike departement, skoler, institusjoner, bedrifter mfl. Rådet møtes 2-3 ganger pr år, og hensikten er fremme forståelse for læring av fremmedspråk på et bredt grunnlag. I september 2005 skal rådet gjennomføre en konferanse der en setter følgende saker på dagsorden: den euroepiske aksjonsplanen for læring av fremmedspråk, gode eksempler på læring av fremmedspråk, utdanning av fremmedspråklærere, det europeiske rammeverket, den europeiske språkpermen, læring av flere fremmedspråk i tidlig alder og livslang læring av fremmedspråk.

 1. Presentation of the Lingua 1 Action and some successful Lingua 1 Projects

Lingua 1 har eksistert siden 2001. Programmet fokuserer tre områder:

 • Øke forståelsen for viktigheten av å lære flere fremmedspråk
 • Øke mulighetene for personer å lære seg fremmedspråk
 • Spre gode eksempler til lovgivende myndigheter

Under denne saken ble det presentert mange ulike prosjekt der mennesker i alle aldre fra alle samfunnslag har gjennomført interessante prosjekter der målet har vært å lære flere fremmedspråk. Alle involverte land har deltatt i ett eller flere prosjekt, og prosjektene har omfattet mange språk. Det er utviklet mange nettverk som består også etter at prosjektperioden er over. En har hatt gode erfaringer med å fremme læring av fremmedspråk i tilknytning til store begivenheter innen sport, kultur og lignende. Et eksempel på dette er INLET i tilknytning til OL i Athen der en laget brosjyrer med nyttige ord og uttrykk på flere språk.

 1. AOB
 1. CLIL: Belgia ønsket focus på hvordan en kan utdanne lærere som kan bruke CLIL I undervisningen. Kanskje en burde opprette et europeisk nettverk for utveksling av erfaringer knyttet til CLIL. I Nederland betyr CLIL at en underviser ulike fag på engelsk. En har nå en ambisjon om at CLIL også skal omfatte tysk og fransk. Fra Kommisjonens side ble det pekt på konferansen i Luxemburg der CLIL settes på dagsorden (mars 2005). Her vil det være mulig å dele erfaringer og reise ulike spørsmål knyttet til CLIL. Kommisjonen viste også til de mange internasjonale skolene i Europa som i realiteten har drevet med CLIL i mange år. Her vil det sannsynligvis finnes mye interessant læremateriell som kan vurderes brukt i flere land.

Neste møte: En foreslår at neste møte for arbeidsgruppen blir 16. og 17.juni 2005. Endelig beskjed om møtetidspunkt blir gitt når en har fått avtale med tolketjenesten