Møtereferat gruppe G: 2. juli 2003

Møtereferat gruppe G: 2. juli 2003

Forum: Arbeidsgruppe G, åpent læringsmiljø, aktivt medborgerskap og integrasjon
Sted: Brussel
Tidspunkt: 2. juli 2003
Deltakelse fra norsk side: Else Husa

Hovedpunkter:
Dette var fjerde møte i arbeidsgruppen.

Det er nå fremkommet mange forslag til utdanningspolitiske målsetninger innenfor gruppens mandatområde. På bakgrunn av disse forslagene ble det ved møtets begynnelse delt ut utkast til rapport fra gruppen, og hoveddiskusjonen dreide seg deretter om denne rapporten - om forslagene var dekkende i forhold til gruppens mandat, om forslagene var godt nok formulert osv.

Det ble også satt av tid til å diskutere mal og metodikk for å beskrive de gode eksemplene.

Gruppe B utreder "citizenship" som en basisferdighet. Dette har ført til uklarheter når det gjelder hva som skal omtales i forbindelse med demokratisk deltakelse i den rapporten gruppe G er i ferd med å utarbeide.

Innspill fra norsk side: Jeg understreket viktigheten av at elever og studenter gis muligheter til å evaluere sine egne læringsomgivelser. Og videre betydningen av å benytte en involverende pedagogikk som oppfordrer til ansvar for egen læring, aktivitet og kreativitet.

Annet: Heller ikke på dette møtet var det tolketjeneste.

Det er gjort kjent nye og strengere retningslinjene for reisegodtgjørelse for "søkerlandene". Konsekvensene av de nye retningslinjene er en sannsynlig årsak til at mange av disse landene ikke deltok på møtet.

Oppfølging:
På bakgrunn av diskusjonen om mal og metodikk for å beskrive gode eksempler, ble deltakerne oppfordret til å omarbeide og forbedre innspillene sine.

Neste møte i arbeidsgruppen er på Island i september/oktober.

Deretter blir det et møte i Brussel 9. desember.