Møtereferat gruppe H 7-8 mai 2003

Møtereferat gruppe H, 7.-8. mai 2003

Forum: Gruppe H: gjøre læring attraktivt og styrke båndene til arbeidsliv, forskning og samfunn
Tid og sted: Dublin 7-8. mai
Neste møte: Brussel, 20. juni
Norsk deltaker: Astri Hildrum, Avdeling for kompetanse og arbeidsliv, Utdannings- og forskningsdepartementet (hia@ufd.dep.no, tlf: 22 24 76 92 / 920 80 019)

Møtets formål, stikkord:
Gruppen skal gi input til en delrapport til toppmøtet mars 2004 mht oppfølgingen av Lisboastrategien. Møtes formål var å diskutere

  • konkrete områder for utveksling av god praksis innen de fire satsingsområdene gruppa har definert
  • mulige indikatorer på området, kvantitative og kvalitative
  • mulige konkrete politiske satsinger innen de valgte temaområder

Hovedkonklusjoner
Det mest konkrete og interessant forslaget som ble diskutert, gikk ut på prinsipper for verdsetting av realkompetanse på europeisk nivå fra ekspertgruppen for "nonformal learning" som er nedsatt av Kommisjonen,. Det var tilslutning til at det er mulig å gå videre med dette utgangspunktet. Det kan dermed ligge an til at prinsipper for verdsetting av realkompetanse blir en anbefaling i rapporten som skal leveres i juni.

Mht aktuelle områder for mulige politiske satsinger, gikk det stort sett i nye formuleringer på det som tidligere er sagt. Gruppa kom ikke mye videre mht indikatorer, og det var en viss skepsis til kvantitativ måling av for så vidt vide mål som å "gjøre læring attraktivt" og "styrke samarbeidsbånd".

The National Qualifications Authority i Dublin (NQAI) avholdt ellers et interessant seminar i forkant av møtet, relatert til læring i arbeidslivet. NQAI ble opprettet i 2001 og har som sine to hovedformål å etablere og vedlikeholde et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i Irland og for å lette tilgang til og akkumulering av kompetanse. Definisjonen av det felles rammeverket er som følger:

"The single, nationally and internationally accepted entity, through which all learning achievements may be measured and related to each other in a coherent way and which defines the relationship between all education and training awards."

En peker til rapporten (mars 2003) som beskriver prinsippene finnes her: http://www.nqai.ie/octmarchpc.pdf.

Videre fremdrift og oppfølging
Det blir et oppfølgingsmøte 20. juni der gruppa får en siste mulighet til å påvirke innholdet i underveisrapporten som skal utarbeides. I dette møtet vil også temaet hvordan forhindre drop-outs bli behandles spesielt pga at dette foreløpig ikke er blitt viet mye oppmerksomhet.

  • Vi er bedt om å levere et forslag hver på hva som kan meldes inn som spesielt god praksis på landene på policynivå. Fra UFDs side ser vi det på bakgrunn av fremstøtet for å foreslå europeiske prinsipper for verdsetting av realkompetanse som naturlig å vise til Realkompetanseprosjektet og innsatsen i forlengelse av dette. Vi ber om innspill og kommentarer og innspill fra forskjellige ståsted. Hva har vi erfart som kan ha relevans ved utvikling av et slikt system på europeisk nivå, både hva det er viktig å prioritere og hva man bør prøve å unngå?
  • Agendas evaluering av Realkompetanseprosjektet anbefaler oss å se på muligheten for å tilpasse læreplaner bedre for voksne. En mulighet kan være å se om det er noe å lære fra land som har bygget opp systemer for å definere sluttkompetanser som oppnådd kunnskap skal måles opp mot, slik det irske er et eksempel på. Kommentarer til hva en slik tilnærming evt kan ha å tilføre norsk politikk?

Ber om innspill muntlig eller per e-post innen 1. juni.

Informasjon om UFDs EU arbeid, herunder oppfølging av Lisboastrategien er tilgjengelig under www.odin.dep.no/ufd