Nasjonal transportplan 2010-2019 - kortversjoner norsk/engelsk

Kortversjon av Nasjonal transportplan 2010-2019, i norsk og engelsk versjon.

Samferdselsdepartementet har utarbeidd ein kortversjon av Nasjonal transportplan 2010-2019.

Nasjonal transportplan (NTP) er ei stortingsmelding om hovudtrekka i regjeringa sin transport-politikk dei neste ti åra. NTP blir lagt fram kvart fjerde år.

NTP 2010–2019 er den tredje samla nasjonale transportplanen. NTP presenterer måla for transportpolitikken og korleis regjeringa vil oppnå desse. NTP er vidare ei oversikt over prioritering av midlar til jernbane, vegar og farleiene til sjøs i ein tiårs periode, med størst vekt på dei fire første åra.