Dokument

Nasjonal transportplan 2022–2033: Invitasjon til bruker- og interesseorganisasjon - innspillsmøte om prioriteringer 10.09.2020

Bruker- og interesseorganisasjoner inviteres til møte 10. september 2020, for å presentere ønsker om prioriteringer i NTP 2022–2033.

NTP 2022–2033 - Invitasjon til innspillsmøte om prioriteringer

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 ønsker jeg en åpen, transparent prosess med god medvirkning fra alle parter.

Senhøsten 2019 inviterte Samferdselsdepartementet til møte der bruker- og interesseorganisasjoner kunne presentere det dere opplever som de største utfordringene. Departementet inviterte også våren 2020 til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag i NTP-arbeidet. Nå i sluttfasen av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033 ønsker jeg å høre hvordan dere mener vi bør prioritere i kommende plan.

Dere inviteres med dette til møte den 10. september klokken 10:00 – 15:00 i Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo. Deltakelse i møtet krever påmelding, og den sendes på e-post til kontorstotte@sd.dep.no merket "NTP-møte den 10.09.2020". Frist for påmelding er fredag 4. september, og vi ber om navn, tittel, tilhørighet/organisasjon og e-post-adressen til den som meldes på. Av smittevernhensyn og gitt kapasitet på møterommet ber jeg om at dere begrenser deltagelsen til én representant per organisasjon. Vi jobber med løsninger for overføring av møtet på internett, og vi vil i forkant av møtet komme tilbake til dette med mer informasjon i e-post til alle påmeldte. Dere vil så kunne fritt videresende lenken til andre i organisasjonen som vil kunne følge direkte overføring av møtet. Vi presiserer at det er kun deltagere på det fysiske møtet som har mulighet til å holde innlegg og delta i diskusjonen.

Vi ber om at alle som ønsker å si noe under punktet "Korte forberedte innlegg fra bruker- og interesseorganisasjoner", melder sin interesse for dette ved påmelding. Med erfaring fra tidligere må det antas at den enkelte organisasjon vil kunne få to til fire minutters innlegg. Vi må få komme tilbake til nøyaktig tidsangivelse for innleggene når vi ser hvor mange som ønsker å si noe.

Program

10:00 – 10:15 Velkommen, Knut Arild Hareide, statsråd

10:15 – 11:00 Hvordan prioriterer bruker- og interesseorganisasjoner mot neste NTP? Forberedte innlegg fra noen utvalgte deltagere.

Pause med enkel servering kl. 11:00 – 11:30

11:30 – 14:00 Korte forberedte innlegg fra bruker- og interesseorganisasjoner

14:00 – 15:00 Diskusjon, samt oppsummering og videre arbeid med NTP, Knut Arild Hareide, statsråd

Jeg ser fram til mange gode innspill til vårt videre arbeid ny Nasjonal transportplan.

Med hilsen

Knut Arild Hareide

Brevet som pdf

Møtet kan følges på nett-tv