Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Naturphoton

1.           Innleding

Vi viser til brev 8. februar 2012 fra Brønnøysundregistrene der klage 10. januar 2012 fra Lorents Blomseth på Enhetsregisterets vedtak 9. januar 2012 om å nekte registrering av Naturphoton i Enhetsregisteret oversendes Nærings- og handelsdepartementet. Vi viser til ytterligere opplysninger mottatt 15. september og beklager lang saksbehandlingstid.

Departementet har kommet til at klagen kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

2.           Hva saken gjelder

Enhetsregisteret mottok 2. januar 2012 melding i Altinn fra Lorents Blomseth om registrering av enkeltpersonforetaket Naturphoton. Enhetsregisteret nektet i vedtak 9. januar 2012 å registrere enkeltpersonforetaket med den begrunnelse at Blomseth var innehaver av et enkeltpersonforetak fra før. Enhetsregisteret viste i sitt vedtak til at en person bare kan ha flere enkeltpersonforetak dersom visse vilkår er oppfylt, og at man alternativt kan endre på de registrerte opplysningene i enkeltpersonforetaket man allerede har, slik at dette også omfatter den virksomheten man ønsker å registrere.  

Klager sendte 6. januar 2012 inn en ny melding i Altinn. Vedlagt meldingen lå dokumentasjon som viser hvordan enheten oppfyller vilkårene som gjelder for å få registrert flere enkeltpersonforetak. Meldingen ble nektet da Enhetsregisteret fant at vilkåret om næringsvirksomhet ikke var oppfylt.

Klager har i e-post 10. januar 2012 påklaget vedtaket. Klager anfører at vilkårene for å få registrert flere enkeltpersonforetak er oppfylt og at meldingen må registreres.

Nærings- og handelsdepartementet har i e-post til klager 11. september 2012 bedt om nærmere opplysninger om virksomheten som ønskes registrert i Enhetsregisteret, jf. forvaltningsloven § 33 femte ledd. Opplysningene ble mottatt 15. september 2012.

3.           Rettslig grunnlag

I henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd skal registerføreren prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Enhetsregisterets kontroll utføres på grunnlag av de innsendte dokumenter og kan således karakteriseres som en formalkontroll. Straks opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret, jf. § 17 første ledd. Finner registerføreren at vilkårene for registrering av en enhet i Enhetsregisteret ikke foreligger, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven § 19 første ledd.

Forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret (heretter enhetsregisterforskriften) § 9 lyder: ”Når en og samme person driver virksomhet på flere forskjellige geografiske steder og/eller i forskjellige bransjer, kan de forskjellige virksomhetene registreres som egne enkeltpersonforetak. I andre tilfeller kan det ikke registreres flere enkeltpersonforetak på en og samme person”.

4.           Departementets vurdering

Problemstillingen er om Naturphoton kan registreres i Enhetsregisteret som enkeltpersonforetak.

Etter departementets vurdering er det ubestridt at virksomhetene drives i forskjellige bransjer. Spørsmålet er imidlertid om dette er en type virksomhet som kan registreres i Enhetsregisteret. Forarbeidene til enhetsregisterloven beskriver forskjellen mellom næringsvirksomhet og hobbyvirksomhet. I Ot.prp. nr.11 (1993-1994) Om lov om Enhetsregisteret på side 28 heter det: ”Et enkeltmannsforetak kan defineres som en næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (fysisk person). Det forutsettes utøvelse av en økonomisk virksomhet av en viss varighet og omfang. Mer hobbypreget virksomhet vil dermed ikke omfattes av begrepet enkeltmannsforetak. Avgrensningen mellom næringsvirksomhet og hobby må foretas på bakgrunn av en helhetsvurdering der omsetningens størrelse vil være et viktig moment. Et naturlig utgangspunkt er den grensen som gjelder for merverdiavgiftspliktig virksomhet.”

I henhold til lov 19. juni 2009 n. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 2-1 første ledd skal næringsdrivende og offentlig virksomhet registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Etter departementets oppfatning skal det gjennomføres en helhetsvurdering der omsetningens størrelse er et viktig moment. Aktiviteten må videre være av et visst omfang for at man skal kunne si at det foreligger et enkeltpersonforetak. Omfanget må vurderes med hensyn til både tid, innsatsen av arbeidskraft og den økonomiske omsetningen. Rene engangsforeteelser og hobbyer faller således utenfor begrepet næringsvirksomhet.

Enhetsregisterloven § 4 første ledd bokstav c opplister enkeltpersonforetak som registreringsenhet. I Ot.prp. nr. 11 side 55 fremgår det at ”alle enkeltmannsforetak (selvstendige næringsdrivende) skal registreres i Enhetsregisteret, uavhengig av hvilken type næringsvirksomhet som utøves.” Lovforarbeidene viser klart at det er en forutsetning for registrering av et enkeltpersonforetak at det drives næringsvirksomhet. Departementet kan i forskrift bestemme at også andre enheter kan registreres i Enhetsregisteret etter nærmere regler gitt av departementet, jf. enhetsregisterloven § 4 femte ledd. I henhold til enhetsregisterforskriften § 8 fremgår det at for organisasjonsformer som nevnt i enhetsregisterloven § 4 første ledd og som ikke har registreringsplikt, foreligger en rett til registrering i Enhetsregisteret. Etter departementets vurdering medfører dette at en virksomhet har registreringsrett dersom denne faller inn under definisjonen av enkelpersonforetak. I forarbeidene til enhetsregisterloven heter det at ”Et enkeltmannsforetak kan defineres som en næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (fysisk person)”. Som det fremgår av forarbeidene til enhetsregister­loven er det et krav om at det drives næringsvirksomhet for at virksomheten skal anses som et enkeltpersonforetak. Etter departementets vurdering viser også forholdet mellom enhetsregisterloven og foretaksregisterloven at det må stilles krav til næringsvirksomhet for registrering av enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

Problemstillingen er således om Naturphoton kan anses som næringsvirksomhet. Departementets vurdering er basert på opplysningene i meldingen med vedlegg og ytterligere opplysninger mottatt 15. september 2012. Slik departementet forstår det har klager full jobb og driver i tillegg enkeltpersonforetaket Laboremus Thule Lorents H Blomseth som driver med utgivelse av programvare. Klager ønsker nå å registrere virksomheten Naturphoton som skal drive med ”naturfoto, - artsbilder og miljøskildrende, produksjon, innramming og salg av bilder, samt kåserivirksomhet på forespørsel”, jf. opplysninger gitt i meldingen.

Ifølge klager er tidsbruken og det økonomiske aspektet betydelig selv om grensen på 50 000 kroner ikke nås. Klager har anslått en tidsbruk på i gjennomsnitt 5-10 timer per uke og viser til at det i perioder gjennomføres oppdrag som tar en hel uke. Klager viser videre til at han har drevet med naturfoto i flere tiår, men at det er først i de tre-fire siste årene at han har drevet med bildesalg, innramming og kåseri mot betaling. Bildene opplyses å ligge i prisklasse 500 til 4000 kroner. Etter departementets vurdering har virksomheten hatt en utvikling fra å være ren hobbyvirksomhet til å nærme seg næringsvirksomhet.

Klager opplyser at omsetningen er økende og at han i fremtiden håper å kunne ha virksomheten som en bigeskjeft. Omsetningen i 2011 var på ca. 10 000 kr. Det opplyses også at det er gjort store investeringer på utstyrssiden de siste tre-fire årene og at forsikringsverdien på utstyret ligger på i overkant av [unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd, nr. 2]. Departementet er også kjent med at virksomheten har sin egen internettside www.naturphoton.no der bilder vises frem og der det opplyses hva virksomheten kan tilby, samt gis kontakt­informasjon.

Etter en helhetsvurdering har departementet kommet til at omfanget av virksomheten, tidsbruken og de økonomiske forholdene kan anses som næringsvirksomhet. At virksomheten har en nettside som opplyser om hva den kan tilby bidrar etter departementets vurdering til at virksomheten kan anses som næringsvirksomhet. Etter departementets vurdering kan det i denne saken ikke legges avgjørende vekt på at virksomheten ikke har omsetning og uttak som overstiger grensen for merverdiavgiftsplikt på 50 000 kroner.  

5.           Vedtak

Med hjemmel i lov 10. februar 1967om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas til følge. Nærings- og handelsdepartementet opphever Enhetsregisterets vedtak 9. januar 2012.

Klagen sendes tilbake til Brønnøysundregistrene til ny behandling, jf. lov 10. februar 1967om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34 fjerde ledd.