Prosjektbistand til Nord-Kaukasus

Retningslinjer for tilskudd fra bevilgningen til prosjektbistand til Nord-Kaukasus (kap. 164.73.12.1)

Retningslinjer for tilskudd fra bevilgningen til prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i tidligere Sovjetunionen.

Innhold:

 

 

Informasjon til søker – hva behandles hvor

Utenriksdepartementet er ansvarlig for Stortingets bevilgning til prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i Kaukasus, Sentral-Asia, Ukraina, Hviterussland og Moldova under kap/post 164.73 i Statsbudsjettet. 

Utenriksdepartementet (UD) behandler søknader fortløpende uten spesifikke tidsfrister. Informasjon om midlene til Nord-Kaukasus fås ved henvendelse til:

Utenriksdepartementet
Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland
Postboks 8114, Dep.
0032 Oslo

E-post: s-nord@mfa.no
Faks: 22 24 95 80 

De viktigste kilder til informasjon om denne tilskuddsordningen er: 

 • Utenriksdepartementets St.prp. nr. 1 for det enkelte budsjettår
 • Retningslinjene for tilskudd fra bevilgningen til prosjekter i Nord-Kaukasus,
 • Søknadsskjema 

Målsetting for prosjektbistanden 

Hovedmålsettingen med tilskuddsordningen er å bidra til en stabil og fredelig utvikling i Nord-Kaukasus, med fokus på konfliktforebygging, bedring av rettsikkerheten og menneskerettighetssituasjonen i området, rehabilitering og reintegrering av hjemvendte flyktninger og internt fordrevne og utvikling av det sivile samfunn. 

Hva slags tiltak kan oppnå støtte

Støtte kan gis til konkrete samarbeidstiltak som vil være til nytte i mottakerlandet og som vil bidra til institusjons-, og kompetansebygging hos samarbeidspartneren, gjennom overføring av kunnskap og ekspertise.  

Det legges vekt på at prosjektet har god lokal forankring, samt at prosjektet vil gi langsiktige resultater. Tiltak som utløser midler eller innsats også fra andre kilder lokalt eller nasjonalt vil bli prioritert.  

Under bevilgningen støttes prosjektsamarbeid på følgende hovedområder: 

 • Menneskerettigheter, rettssikkerhet, demokratiutvikling og konfliktforebyggende tiltak
 • Reintegreringstiltak, herunder bistand til økonomisk utvikling på mikroplan
 • Humanitær bistand 

Forklaring av samarbeidsområder 

1. Menneskerettigheter, rettssikkerhet, demokratiutvikling og konfliktforebyggende tiltak

Målsetting: Bidra til konfliktforebygging, bedring av menneskerettighetssituasjonen og en styrking av demokratiske institusjoner.

Støtte kan gis til prosjekter som bidrar til å:

 • bedre menneskerettighetssituasjonen
 • styrke og sikre rettssikkerheten bl.a. gjennom tiltak innenfor politi- og justissektoren, samt innen rettskjeden,
 • øke stabiliteten og dempe konfliktpotensialet
 • styrke det sivile samfunn gjennom samarbeid med, og støtte til lokale frivillige organisasjoner
 • styrke ytringsfriheten ved å bygge opp en fri presse og utvikle en fri meningsdannelse
 • styrke likestillingen mellom kjønnene 

2. Reintegreringstiltak, herunder bistand til økonomisk utvikling på mikroplan  

Målsetting: Bidra til reintegrering av hjemvendte flyktninger, internt fordrevne og sårbar befolkning som er rammet av konflikten.


Støtte gis til:

 • utdanning, yrkesopplæring og annen integreringsrettet oppfølging av flyktninger og internt fordrevne personer
 • faglig eller økonomisk opplæring og støtte for å bidra til oppbygging av småskala næringsvirksomhet
 • gjenoppbygging av infrastruktur og boliger 

3. Humanitær bistand 

Målsetting: Bidra til å avhjelpe fattigdom og sosial nød og bedre livssituasjonen for flyktninger, internt fordrevne personer og andre spesielt sårbare grupper. 

Støtte gis til prosjekter som bidrar til å:

 • bistå ofrene i interne konflikter
 • bistå internt fordrevne personer
 • bedre helsetjenester
 • bedre utsatte gruppers muligheter for økonomisk overlevelse  

Tiltak som faller utenfor tilskuddsordningen: 

Det kan ikke påregnes støtte til følgende aktiviteter: 

 • finansiering av eksport eller import av varer og tjenester
 • markedsføring av varer eller tjenester
 • driftsutgifter utover igangsettingstiltak i startfasen
 • etablering av virksomhet i Norge
 • utvikling eller testing av ny teknologi 

Generelle kriterier for vurdering av søknader 

Prosjektet bør være i samsvar med overordnede mål og prioriteringer, slik de fremgår over. Der dette er mulig vil det også bli vektlagt at prosjektet er forankret hos mottakerlandets myndigheter, og at det er i overensstemmelse med landets egne prioriteringer. Søkere må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med lokal samarbeidspartner i vedkommende land. Hvis det innvilges støtte til tiltaket, er det en forutsetning at samarbeidspartner(e) gjøres kjent med grunnlaget for bevilgningen. Søker må videre kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, inklusive resultater av tidligere innsats. 

Fullstendig og detaljert budsjett og finansieringsplan skal fremlegges, inkludert oversikt over finansiering fra andre kilder. Beregnet antall arbeidstimer og reiser og kostnadene knyttet til disse må fremgå av budsjettet. Tilskuddsmottaker bør tilstrebe å begrense de administrative kostnadene. Ved reiser må rimeligste transportmåte benyttes. Ved lengre opphold må det søkes å finne alternativer til hotellopphold. 

Hensynet til likestilling mellom kjønnene er viktig for alle typer prosjekter. Balanse mellom kvinner og menn når det gjelder rekruttering til stillinger og opplæringstiltak i prosjektet skal omtales i søknaden. 

Midler til prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i Kaukasus, Sentral-Asia, Ukraina, Hviterussland og Moldova under kap/post 164.73 vedtas årlig av Stortinget i forbindelse med vedtak av statsbudsjettet. Det er derfor ikke mulig å gi garantier for ytterligere støtte til videreføring av prosjekter utover gjeldende budsjettermin. Enhver vurdering av videre støtte vil skje på fritt grunnlag og vil være avhengig av Stortingets bevilgninger. 

Søknadsskjema 

Ved søknad om støtte under denne tilskuddsordning skal departementets søknadsskjema benyttes. 

Søknaden forutsettes undertegnet av person(er) som forplikter mottaker. Søknaden skal inneholde fullstendige og korrekte opplysninger, bl.a. om mottaker, tiltaket, budsjett og finansiering. 

Saksbehandlingsrutiner 

Følgende rutiner benyttes i forbindelse med Utenriksdepartementets behandling av søknaden: 

Søknaden innregistreres (journalføres) ved mottak i departementet, før den mottas av Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland til behandling. Det er ingen søknadsfrister skjønt departementet tilstreber å ha oversikt over den planlagte bruken av bevilgningen innen utgangen av 1. halvår. Søknader mottas og behandles likevel fortløpende.  

Når søknaden er behandlet og avgjørelse er truffet, vil søker motta skriftlig meddelelse om dette. Hvis søknaden innvilges, ledsages tilskuddsbrevet av et akseptskjema. Aksept på at tilskuddet godtas med dertil angitte vilkår, må returneres innen én måned. Ved avslag vil søker motta skriftlig melding om dette. Saksbehandlers navn vil være påført de respektive brev.  

Klageadgang 

Enkeltvedtak vedrørende prosjektstøtte kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kap. VI. Klagen må fremsettes skriftlig til Utenriksdepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Part i saken har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningslovens §§ 18-19. Klagen bør begrunnes med bakgrunn i den informasjon departementet har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete enkeltvedtak.  

Utbetaling – forvaltning av midler, regnskap og revisjon – innsikt - kontroll 

Utbetaling av tilskudd skjer normalt forskuddsvis. 

Det skal innsendes revisorbekreftet sluttregnskap og rapport for prosjektet. Det er mottakers ansvar å sikre at revisor er gjort kjent med retningslinjene for tilskuddet. 

Revisors bekreftelse av regnskap/påløpte utgifter skal sammenholdes med det godkjente budsjettet. For tilskudd over NOK 100.000,- skal statsautorisert/registrert revisor benyttes, mens valgt revisor kan benyttes for tilskudd under NOK 100.000,- 

Dersom det overdras utstyr, inventar eller bygninger ved tiltakets avslutning, skal mottaker og kjøper underskrive et overdragelsesdokument med fortegnelse over gjenstandene og deres verdi. Kopi av dokumentet vedlegges sluttrapporten.

Rapportering 

Fremdriftsrapport/statusrapport skal innsendes årlig, med frist 15. februar. 

Ved avslutning av et prosjekt skal fullstendig utfylt skjema for sluttrapportering og revidert sluttregnskap for prosjektet sendes inn senest innen 6 måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

Mottakers forpliktelser 

Mottaker er ansvarlig overfor Departementet for at tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av Departementets tilskuddsbrev. Mottaker plikter å sørge for en høyest mulig kvalitet i gjennomføringen av prosjektet. Mottaker må også påse at de(n) lokale samarbeidspartner(e) påtar seg å sørge for en høyest mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltaket. 

Endringer i opprinnelige planer, eller i grunnlaget for tilskuddet, herunder vesentlige endringer i budsjettets hovedposter innenfor budsjettets totalramme, kan bare foretas etter forutgående skriftlig samtykke fra Departementet. 

Ubenyttede beløp tilbakeføres til departementet så snart som mulig. 

Mottaker plikter å gjøre samarbeidspartner(e) kjent med grunnlaget for bevilgningen, tilskuddet og dertil hørende retningslinjer. 

Det vil være mottakers (og eventuelt samarbeidspartner(e)s) ansvar å besørge behørig forsikring av utstyr, inventar og utsendt personale som finansieres av tilskuddet. 

Departementet underrettes omgående dersom det er mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med bruken av tilskuddet. 

Evaluering av prosjektgjennomføringen. Intern– og ekstern kontroll 

I samsvar med Bevilgningsreglementets paragraf 10, 2. ledd tas det forbehold om adgang for Departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Departementet vil kontrollere og vurdere alle innkomne opplysninger. Dette vil blant annet bli lagt til grunn ved vurdering av eventuelle nye søknader om støtte. 

Departementet vil videre etter behov foreta en internkontroll ved å iverksette en gjennomgang av enkelttiltak og av tilskuddsordningen med hensyn til grad av måloppnåelse. Departementet kan også beslutte å iverksette ekstern evaluering av prosjektet. Mottaker er forpliktet til å medvirke til denne for egen regning.

Andre bestemmelser  

 • I tilfelle svikt i prosjektutviklingen og ved klart utilfredsstillende administrasjon av tilskuddet, forbeholder Departementet seg rett til å tilbakekalle tilskuddet med øyeblikkelig virkning. Fra det øyeblikk mottaker får beskjed om dette, vil det ikke uten særlig godkjennelse fra Departementet kunne foretas utbetalinger fra tilskuddet.

 • Departementet forbeholder seg retten til å informere om de tiltak som det er gitt støtte til. Tiltakene vil derfor bli offentlig kjent med mindre avtale om fortrolighet foreligger.

Søknadsskjema (norsk) / Application form

Rapportskjema (norsk) / Report form