Normalpolitivedtekt med merknader

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Innleiing

Kapittel I Allmenne føresegner

Kapittel II Orden på offentleg stad

Kapittel III Sikring av ferdsla

Kapittel IV Reinhald på offentleg stad

Kapittel V Hindre tilgrising

Kapittel VI Offentlege anlegg

Kapittel VII Dyr

Kapittel VIII Arrangement på offentleg stad m.v.

Kapittel IX Born

Kapittel X Ymse føresegner