Norsk Eiendomstaksering AS

Vi viser til klage datert 11. januar 2013 om er oversendt med brav fra Foretaksregisteret 22. januar 2013. Vi viser også til foreløpig svar 20. januar 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen for vedtaket følger nedenfor.

Om saken

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak om å nekte å registrere gjennomføring av kapitalnedsettelse i Norsk Eiendomstaksering AS, org.nr. 976 591 534.

På bakgrunn av protokoll fra generalforsamling avholdt 18. november 2011, registrerte Foretaksregisteret beslutning om kapitalnedsettelse for Norsk Eiendoms­taksering AS 13. desember 2011. Melding om gjennomføring av kapitalnedsettelse ble mottatt i Foretaksregisteret 7. januar 2013. Meldingen ble nektet registrert 11. januar 2013 fordi den ikke er kommet inn senest ett år etter at kapitalnedsettelsen ble besluttet, jf. aksjeloven § 12-6 (5).

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver i klagen at meldingen ble opprettet i god tid før fristen 18. november 2012. Revisor hadde gjort meldingen klar, og klager gjennomgikk og signerte meldingen 25. oktober 2012. Samtidig fikk klager en bekreftelse fra Altinn om at signerte dokumenter var fremkommet. Klager skriver at han etter 25. oktober 2012, da han sendte meldingen til revisor, ikke hadde noen mulighet til kontroll av dette [altså hvem som skal signere], og at det ikke sto noe om at det manglet signatur av noen andre i den meldingen han fikk fra Altinn. Klager var klar over at revisor hadde sett og gjennomgått meldingen og sendt den til klager for signering.

Klager skriver videre at hvis det mangler en signatur eller en annen skal signere etterfølgende, bør det komme frem i hans innloggede del av Altinn. Klager skriver at det ikke virker rimelig at revisor skal signere meldingen etter at klager har signert. Klager fikk først 11. januar 2013 [dato for nektingsvedtaket] vite at det bare er den som oppretter meldingen som kan se hvem som skal signere. Klager skriver at dette er det ikke opplyst om, slik at da revisor opprettet meldingen og legger ved påkrevde vedlegg hvorpå klager signerer, kan han ikke tro annet enn at alle som har signert skal signere.  

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som kommer inn til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. foretaksregisterloven § 5-1. Grunnlaget for kontrollen er de innsendte dokumenter og andre opplysninger som
finnes hos registerføreren. Er meldingen kontrollert og funnet i orden, skal meldingen registreres, jf. foretaksregisterloven § 6-1.

Det er de opplysninger som gis ved meldingen, som danner grunnlaget for Foretaks­registerets kontroll, jf. foretaksregisterloven § 5-1 andre ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 50 (1984–85) side 33 og 53 at Foretaksregisterets kontroll av registrerings­meldinger er på et administrativt plan, uten muligheter til å kontrollere faktiske omstendigheter. 

Første skritt ved gjennomføring av kapitalnedsettelse, er at generalforsamlingens beslutning skal meldes til Foretaksregisteret, jf. lov 13. juni 1997. nr. 44 om aksje­selskaper (aksjeloven) § 12-4. Hvis meldingen ikke er innkommet innen to måneder etter at beslutningen ble truffet, bortfaller kapitalnedsettelsen.

Kapitalnedsettelsen trer så i kraft etter kreditorvarsel etter reglene i aksjeloven § 12-6. I første omgang skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen med varsel om at kreditorene må melde seg innen to måneder. Deretter kan kreditorer som har innsigelser, kreve betaling eller sikkerhetsstillelse etter reglene i § 12-6 (2).

Når fristen er utløpt og forholdet til kreditorene brakt i orden, kan kapitalnedsettelsen settes i kraft. Dette skjer etter reglene i aksjeloven § 12-6 (3). Det følger av § 12-6 (3) at beslutningen om kapitalnedsettsettelsen trer i kraft når melding om dette blir registrert i Foretaksregisteret. Med meldingen skal det følge en bekreftelse underskrevet av revisor og styret om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft.

Det gjelder en absolutt frist på ett år for når melding om kapitalnedsettingen skal være kommet inn til Foretaksregisteret. Aksjeloven § 12-6 (5) lyder: ”Kapitalnedsettingen faller bort dersom melding etter nr 3 ikke er kommet inn senest ett år etter at nedset­tingen ble besluttet.” Ettårsfristen inkluderer fristen for melding til Foretaks­registeret etter § 12-4. Fristen kan ikke forlenges. At kapitalnedsettelsen faller bort betyr at den ikke senere kan gjennomføres uten ny beslutning om kapitalnedsettelse av generalforsamlingen.

Departementets vurdering

Spørsmålet er om melding om kapitalnedsettelsen kan registreres i Foretaksregisteret.

Det følger av protokoll fra generalforsamling i Norsk Eiendomstaksering AS at beslutning om kapitalnedsettelsen ble vedtatt 18. november 2011. Meldingen skulle dermed ha vært sendt inn til Foretaksregisteret innen ett år, jf. aksjeloven § 12-6 (5), altså senest 18. november 2012. I og med at meldingen først ble mottatt i Foretaks­registeret 7. januar 2013, kom den inn for sent og registrering kan ikke finne sted. Loven åpner ikke for å utøve skjønn med hensyn til fristen.

Klagers påstand om at klager hadde gjort det han skulle innen fristen og ikke skal lastes for at revisor ikke har signert innen fristen, kan etter departementets vurdering ikke føre frem. På Altinn ligger det detaljert informasjon om hvordan man kommer i gang som bruker i Altinn. Det ligger også lett tilgjengelig informasjon om hvem som skal levere meldingen, hvem som skal signere og at det kan variere fra organisasjons­form til organisasjonsform hvem som skal signere. Altinn brukerservice gir også råd om det samme på telefon. Vi finner det på denne bakgrunn ikke godtgjort at uklarhet med henhold til hvem og hvor mange som skulle signere meldingen, var avgjørende for at klager kunne få levert meldingen i tide. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om en misforståelse skal kunne føre til fristutsettelse.

Det er selskapets ansvar å melde kapitalforhøyelsen til Foretaks­registeret innen fristens utløp. At selskapets revisor ikke har signert meldingen innen fristen er dermed selskapets ansvar. Meldingen er ikke levert i Altinn før alle som skal signere meldingen har signert og meldingen er sendt inn. Informasjon om at meldingen ikke er levert i Altinn før alle som skal signere har signert, ligger også lett tilgjengelig på Altinn.no.

Begrunnelsen for at revisor må signere meldingen i Altinn er at vedleggene som lastes opp i Altinn ikke er i original. Revisor må derfor bekrefte at de vedleggene revisor har utarbeidet og som selskapet har lastet opp i Altinn, er korrekte. Dersom meldingen sendes inn på papir kreves det at vedleggene sendes Foretaksregisteret i original.

Departementet har forståelse for at den kvitteringen klager mottok i Altinn kan være vanskelig å forstå. Dette er et tema som vi har tatt opp med Altinn i den løpende dialogen departementet har med Altinn.

Alle endringer i Brønnøysundregistrene følges av en skriftlig bekreftelse på at endringen er gjennomført. Når det ikke kommer noen bekreftelse på kapital­nedsettelsen, ville det etter vår vurdering vært naturlig for selskapet å ta kontakt med Brønnøysundregistrene for å sjekke at alt er i orden.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 11. januar 2013.  

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.

Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.