Norway Tent Pegging Federation

Vi viser til klage fra Hasnain Abbas Chauhdry datert 13. oktober 2014 som er oversendt fra Enhetsregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 5. desember 2014.

Klagen gjelder Enhetsregisterets vedtak av 27. september 2014 om å registrere nytt styre og ny daglig leder i organisasjonen Norway Tent Pegging Federation, org. nr. 913 420 071. Klagemotpart er Mamoon Akram.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

1.           OM SAKEN

Enhetsregisteret mottok den 18. september 2014 en melding datert 16. september 2014 om nytt styre og ny daglig leder i Norway Tent Pegging Federation (heretter ”foreningen”). Meldingen ble registrert i vedtak av 27. september 2014.

Enhetsregisteret begrunnet registreringsvedtaket med at meldingen ble kontrollert i samsvar med lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17, og funnet i orden. Meldingen ble derfor registrert 27. september 2014. Dette vedtaket ble så påklaget av Hasnain Abbas Chauhdry 13. oktober 2014.

1.1        Klagers beskrivelse av saksforholdet

I e-post av 13. oktober 2014 bestrider klager at det er valgt nytt styre og ny daglig leder i foreningen. Klager viser til at det ikke er innkalt til årsmøte i foreningen. Vedlagt klagen er også et brev fra daglig leder ved Alna Ridesenter, hvor det bekreftes at ridesenteret kun har forholdt seg til klager som leder av Norway Tent Pegging Federation.

1.2        Klagemotpartens beskrivelse av saksforholdet

Klagemotparten har hovedsakelig gjort gjeldende at det ikke hefter noen feil ved vedtakene som ble fattet på årsmøtet 18. august 2014, og at meldingen dermed er korrekt registrert i Enhetsregisteret. Klagemotparten påpeker at klager selv valgte å fratre sin stilling på foreningens årsmøte for å starte en annen klubb.

Klagemotparten hevder videre at bekreftelsen fra Alna Ridesenter ikke stemmer, på bakgrunn av det ikke er noen kontakt mellom ridesenteret og Norway Tent Pegging Federation ettersom medlemmene praktiserer sporten på egne hester.

2.           ENHETSREGISTERETS BEHANDLING AV MELDINGEN

Enhetsregisteret mottok 18. september 2014 en melding om nytt styre og ny daglig leder fra Norway Tent Pegging Federation. Vedlagt meldingen var protokoll fra årsmøte i foreningen avholdt 18. august 2014. Meldingen ble kontrollert og funnet i orden, og dermed registrert i Enhetsregisteret 27. september 2014.

I sitt oversendelsesbrev til departementet av 5. desember 2014 skriver Enhetsregisteret at valget av det nye styret var dokumentert med protokoll fra foreningens årsmøte. Videre skriver registeret at protokollen riktignok gir en uklar angivelse av hva slags møte som er holdt, men på bakgrunn av at dokumentet angir at årsmøte ble innkalt 1. juli 2014, legger registeret til grunn at protokollen er fra et årsmøte.

Enhetsregisteret fremhever at innkallingen til medlemmene ble gitt muntlig, og at det ikke stilles formkrav til slike innkallinger ut over det som følger av foreningens vedtekter. Registeret er også kommet til at protokollen fra årsmøtet for øvrig er i overensstemmelse med meldingen av det nye styret, og at meldingen dermed er i orden i henhold til den kontrollen som Enhetsregisteret skal foreta.

Enhetsregisteret skriver videre at dersom det i ettertid har oppstått uenighet om gyldigheten av årsmøtet, ligger dette utenfor det registeret kan kontrollere. Registeret skriver også at det er årsmøtet i foreningen som er det kompetente organ til å velge nytt styre, og at registeret ikke kan forholde seg til hvem andre oppfatter som daglig leder eller styre i en forening. Registeret fremholder også at dersom det er foretatt ulovligheter i forbindelse med avholdelsen av årsmøtet er det noe medlemmene må løse seg i mellom, eventuelt må saken bringes inn for politiet eller det ordinære domstolsapparatet.

Enhetsregisteret opprettholdt på denne bakgrunn registreringsvedtaket av 27. september 2014.

3.           RETTSLIG GRUNNLAG 

Etter lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd første punktum skal registerføreren «prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven». Henvisningen til «denne lov», innebærer at det ikke skal gjøres en kontroll av om bestemmelser i andre lover eller foreningens registrerte vedtekter er overholdt, slik for eksempel foretaksregisterloven § 5-1 krever ved registrering av foretak. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, er det registerførers oppgave å føre opplysningene inn i registeret, jf. enhetsregisterloven § 17 første ledd tredje punktum. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven § 19 første punktum.

I forarbeidene til enhetsregisterloven, Ot.prp. nr. 11 (1993–94), er kontrollomfanget nærmere kommentert (side 62): «Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret

I tilknytning til bestemmelsen om det offentliges erstatningsansvar i enhetsregisterloven § 27, står følgende på side 42 i nevnte Ot.prp.: «Det kan forekomme tilfeller der den registreringspliktige selv oppgir feilaktige eller er årsak til feilaktige opplysninger i registeret. Enhetsregisteret skal iht enhetsregisterloven kontrollere at de opplysninger som meldes fra registreringsenhetene er i samsvar med den vedlagte dokumentasjon, eksempelvis stiftelsesdokumenter. I tillegg vil registeret foreta en kontroll opp mot Det sentrale personregister. Utover denne kontrollen må Enhetsregisteret kunne stole på at de opplysninger som registreringsenhetene oppgir som korrekte, virkelig er det

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som Enhetsregisteret mottar. Hverken Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering og fremstår som riktig og lovmessig, faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med enhetsregisterloven og forskrifter til enhetsregisterloven.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. Systemet med Enhetsregisteret er med andre ord også basert på tillit. En konsekvens av dette er at tvister i foreningen må løses andre steder enn i Enhetsregisteret og Nærings- og fiskeridepartementet. Dersom foreningens egne organer, som ordinære eller ekstraordinære årsmøter, ikke kan avklare en foreningsrettslig tvist, må man i siste instans bruke domstolsapparatet.

Enhetsregisterloven § 8 inneholder krav om dokumentasjon av opplysningene som følger med registermeldingen. Etter § 8 første ledd kreves det skriftlig erklæring fra styret, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige. Ved registrering av endret styresammensetning skal det til meldingen vedlegges ”protokoll som viser valg av styre”, jf. § 8 fjerde ledd bokstav a.

4.           DEPARTEMENTETS VURDERING

Saken gjelder om endringsmeldingen om nytt styre og daglig leder i  Norway Tent Pegging Federation av 16. september 2014 kan registreres i Enhetsregisteret. Klager har bestridt meldingen på bakgrunn av at han ikke ble innkalt til årsmøtet og at han anser at han fortsatt er styreleder i foreningen.

Departementet har vurdert opplysningene som er sendt til Enhetsregisteret i forbindelse med registreringen og i forbindelse med Enhetsregisterets klagebehandling. Slik departementet ser det, bærer saken preg av at det foreligger konflikter innad i organisasjonen. Både klager og klagemotpart anfører i korrespondanse til Enhetsregisteret at de stiller seg uforstående til påstandene fra den andre part. Klager har også politianmeldt klagemotparten. Departementet vil i den forbindelse bemerke at det ikke ligger under Enhetsregisterets kompetanse å undersøke påstander om de bakenforliggende forholdene knyttet til valget på et årsmøte, heller ikke hvem som er medlemmer og hvordan de eventuelt bidrar til organisasjonen.

Det springende punktet i partenes konflikt er etter departementets oppfatning hvorvidt den ene fraksjonen har gjennomført et korrekt valg av nytt styre eller ikke, og dermed hvilken fraksjon som står igjen og mener seg berettiget til å fungere som styre og daglig leder for organisasjonen. Kjernen i saken er knyttet til om det er korrekt innkalt til årsmøte i foreningen 18. august 2014 og om klager har valgt å fratre sin stilling eller ikke.

Protokollen vedlagt meldingen av 16. september 2014 omtaler eksplisitt møtet avholdt 18. august 2014 som et årsmøte. Det er ikke noe krav om at dette må fremgå av protokollens overskrift, og departementet legger dermed i likhet med Enhetsregisteret til grunn at møtet avholdt 18. august 2014 var et årsmøte. Det fremgår videre av den innsendte protokollen at innkallingen ble gitt muntlig til medlemmene. Som nevnt under rettslig grunnlag, verken kan eller skal departementet foreta bevisførsel. Departementet har dermed ingen holdepunkter for å vurdere om slik innkalling faktisk ble gitt til alle medlemmene, inkludert klager. I likhet med Enhetsregisteret må departementet dermed legge til grunn at opplysningene som er gitt om innkallingen i protokollen, er korrekte.

Med bakgrunn i den begrensede undersøkelsesplikten som følger av enhetsregisterloven og dens forarbeider, skal departementet i en klagesak kun avklare hvilke opplysninger som skal registreres på enheten i Enhetsregisteret. Det tilligger en domstol å ta stilling til om årsmøtet for øvrig ble avholdt i tråd med foreningsrettslige prinsipper, samt de øvrige påstandene fremmet av partene i denne saken. Av den grunn må det presiseres at departementet i denne klagebehandlingen kun tar stilling til om det påklagede vedtaket av 27. september 2014 kan lovlig registreres i Enhetsregisteret.

Den vedlagte protokollen fra årsmøtet 18. august 2014 viser at det var fattet vedtak om nytt styre. Enhetsregisterloven § 8 fjerde ledd bokstav a er dermed oppfylt. Klagemotparten, som er oppgitt som styreleder, har sammen med de andre styremedlemmene i det nye styret skrevet under registermeldingen. Det foretas ingen ytterligere kontroll av hvem denne kontaktpersonen er eller om vedkommende er medlem i foreningen. Det eneste kravet etter enhetsregisterloven § 8 første ledd, jf. enhetsregisterforskriften § 16, er at meldingen skal signeres, og det har det nye styret gjort. Registermeldingen datert 16. september 2014 var på denne bakgrunn i samsvar med lov. Den er underskrevet og ellers formelt i orden.

Opplysningene som fremgår av årsmøteprotokollen av 18. august 2014 legges dermed til grunn for den registreringen som foretas. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at endringsmeldingen av 16. september 2014 var i samsvar med enhetsregisterloven. Endringene skal derfor registreres, jf. enhetsregisterloven § 17.

5.           VEDTAK

Med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Enhetsregisterets vedtak av 27. september 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.