Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1995: 20

Elektromagnetiske felt og helse— Forslag til en forvaltningsstrategi

Til innholdsfortegnelse

Forord

En tverrdepartemental embetsgruppe som startet sitt arbeid i juni 1992 legger i denne utredningen fram forslag til forvaltningsstrategi vedrørende lavfrekvente elektriske og magnetiske felt og mulige helseskader. Forslagene som er enstemmige, står helt og holdent for embetsgruppens regning.

Utredningen bygger i hovedsak på rapporten Har lavfrekvente elektriske og magnetiske felt noen helsemessig betydning?. Den er utarbeidet av et ekspertutvalg ledet av professor dr. med. Morten Harboe. Rapporten ble lagt fram i mai 1994 og er trykket som vedlegg.

Utredningen tar ikke opp problemer av miljømessig og estetisk art knyttet til f. eks. kraftoverføringsnett og andre elektriske anlegg.

Embetsgruppen foreslår at utredningen blir sendt på bred høring, før de berørte departementer tar stilling til forslagene som legges fram.

Embetsgruppen har i sitt arbeid trukket på kompetansen og ekspertisen i de respektive departementer, og i tillegg disse underliggende faginstanser:

Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet)

Elektrisitetstilsynet (nå Produkt- og elektrisitetstilsynet)

Norges vassdrags- og energiverk (NVE)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens strålevern (Strålevernet)

Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)

Laboratorium for miljø- og yrkesbetinget kreft ved Radiumhospitalet (LAMYK)

Oslo, den 21. august 1995.

Hans Ånstad

Tone Kjeldsberg

Geir Uglum

Wilhelm Pedersen

Odd Rune Heggheim

Siri P. Hole

Anne Sofie von Düring

Kjetil Tveitan

Til toppen
Til dokumentets forside