NOU 2001: 1

Lov om personnavn— Tradisjon, liberalisering og forenkling

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Det Kgl. Justis- og politidepartement nedsatte 22. april 1999 en arbeidsgruppe for bl.a. å utrede behovet for revisjon av lov 29. mai 1964 nr. 1 om personnamn. Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.

Navnelovarbeidsgruppen legger med dette fram utredningen med forslag til lov om personnavn. Arbeidsgruppens utredning er enstemmig, med unntak av forslaget om å innføre en alminnelig adgang til å kunne ta doble etternavn.

Oslo, 20. desember 2000

Yngve Svendsen

María José A. Escobar

Merethe H. Grinde

Ivar Utne

Stephan Gudbrand Johan Fredrik Mo

Kristin Os

Pan Farmakis

Til dokumentets forside