NOU 2002: 3

Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte den 23. november 2001 en ekspertgruppe som skulle evaluere norske regler om eierskap i finansinstitusjoner. Gruppen skulle vurdere sannsynligheten for at EFTA-domstolen ikke gir Norge medhold i en eventuell fremtidig rettssak om de norske eierbegrensningsreglene er i samsvar med våre EØS-forpliktelser. Uavhengig av dette skulle gruppen vurdere om eierbegrensningsreglene i noen grad bør endres eller utdypes/nyanseres. Gruppen legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 21. januar 2002

Erling Selvig leder

Henrik Bull

Tore Mydske

Trond R. Reinertsen

Gunn Wærsted

Kari Sjørholt

Til dokumentets forside