Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2003: 17

Særavgifter og grensehandel— Rapport fra Grensehandelsutvalget

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgets oppnevning, bakgrunn og arbeidsmåte

2.1 Bakgrunn og oppnevning

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble i budsjettavtalen høsten 2002 enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet for 2003. Som ett av avtalepunktene ble det bestemt å sette ned et utvalg som skulle vurdere virkningene på statens inntekter av å endre avgiftene på grensehandelsutsatte varer. Fra Budsjett-innst. S. nr I (2002-2003) siteres: ”Stortinget ber Regjeringen sette ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal utrede virkningene på statens inntekter av avgiftsendringer på grensehandelsutsatte varer. Utredningen skal omfatte virkningene av reduserte avgifter på innenlands etterspørsel og på økning i innenlands etterspørsel som følge av redusert grensehandel, tax-free handel og illegal omsetning. Utvalget skal redegjøre for hvordan provenyberegninger beregnes i våre naboland, og redegjøre for utviklingstrekkene i avgiftene på grensehandelsutsatte varer i nabolandene. Utvalget skal også vurdere virkningene på samlet konsum i Norge av de aktuelle varene ved avgiftsendringer og konsekvenser av dette. Utvalget skal vurdere virkningene av avgiftsendringer av ulikt omfang. Utvalget skal legge fram sluttrapport innen april 2003.”

Utvalget ble oppnevnt 22. januar 2003, og fikk følgende sammensetning:

 • Forskningsleder Thor Olav Thoresen, Statistisk sentralbyrå (leder)

 • Forsker Birgitta Ericsson, Østlandsforskning

 • Forsker Øyvind Horverak, Statens institutt for rusmiddelforsking

 • Rådgiver Torhild H. Martinsen, Finansdepartementet

 • Rådgiver Lilly Sofie Ottesen, Sosialdepartementet

 • Forskningssjef Jørgen Aasness, Statistisk sentralbyrå

Sekretariatet har bestått av

 • Førstekonsulent Alexander Vik, Finansdepartementet og

 • Seniorrådgiver Odd Skarstad, Finansdepartementet

2.2 Mandat

Utvalget ble gitt følgende mandat:

"Utvalget skal

 • gjøre rede for hvilke særavgiftsbelagte varer som trolig er mest utsatt for grensehandel og vurdere om noen av disse varene fungerer som lokkevarer

 • redegjøre for utviklingen i avgiftene på disse varene både i Norge og i våre naboland, og vurdere betydningen av dette for grensehandel og annet uregistret forbruk

 • gjøre rede for hvilke andre faktorer, utover avgiftsforskjeller, som spiller inn på utviklingen i grensehandelen og det uregistrerte forbruket generelt

 • vurdere hvilke hensyn som bør legges til grunn for fastsetting av avgifter på de aktuelle varene

 • redegjøre for eksisterende beregningsmetoder for statens inntekter av endringer i særavgifter i Norge, Sverige og Danmark (og eventuelt andre land det er relevant å sammenligne oss med). Det bør også diskuteres om det bør tas hensyn til virkninger på merverdiavgiftsinntektene dersom avgiftsendringer fører til endringer i uregistrert forbruk

 • vurdere om det finnes datamateriale og om det er behov for å etablere ytterligere materiale som kan brukes til å anslå omfanget av uregistrert forbruk (grensehandel, smugling, hjemmeproduksjon og tax-free handel) av de aktuelle varene

 • foreslå et opplegg for å beregne virkningene av avgiftsendringer av ulikt omfang på hhv. registrert og uregistrert forbruk (grensehandel, tax-free handel og illegal omsetning) av de aktuelle varene

 • utrede virkningene på statens inntekter av avgiftsendringer på disse varene"

2.3 Utvalgets tolkning av mandatet

Mandatet ber utvalget gjøre rede for hvilke særavgiftsbelagte varer som er mest utsatt for grensehandel. Etter utvalgets mening er dette alkoholvarer og tobakk, og utvalget har valgt å konsentrere sitt arbeid om disse varene. Utvalget er imidlertid klar over at det også foregår grensehandel med andre særavgiftsbelagte varer, som sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Utvalget har sett det som sin viktigste oppgave å utarbeide forslag til å forbedre metoder for å anslå konsekvenser for statens inntekter av å endre avgifter på grensehandelsutsatte varer.

2.4 Utvalgets arbeid

Utvalget har hatt 7 heldagsmøter. Det første møtet ble avholdt 29. januar 2003, mens det siste møtet ble avholdt 26. april 2003. Dette har vært et skrivende utvalg, der medlemmene har skrevet kapitler.

Det ble forutsatt at utvalget skulle ha kontakt med berørte organisasjoner. Utvalget hadde 12. februar 2003 møte med følgende organisasjoner: Actis – Rusfeltets felleskontor, Bryggeri- og mineralvannforeningen, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, Norske sjokoladefabrikkers forening, Næringsmiddelbedriftenes landsforening, Tobakkindustriens felleskontor, Vin- og brennevinsimportørenes forening, Vinmonopolet. Utvalget fikk overlevert en del materiale fra organisasjonene på møtet, mens ytterligere materiale ble ettersendt i ukene etter møtet.

Kapittel 7 er skrevet av forsker Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning, og bearbeidet i samråd med utvalget. Som vedlegg til utvalgets rapport inngår to signerte artikler. Vedlegg 1 er skrevet av Odd Erik Nygård og Jørgen Aasness fra Statistisk sentralbyrå, vedlegg 2 er skrevet av Sturla Nordlund fra SIRUS. Utvalget har også innhentet informasjon om utviklingen innenfor alkohol- og tobakkspolitikken innenfor EU fra Anders Ulstein, Brusselkontoret til Actis, og fra Norges delegasjon til den Europeiske Union ved Stig Hauge Bendiksen.

Til toppen
Til dokumentets forside