Til Justis- og politidepartementet

Utvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2001. Det er organisert som et utvalg under Straffelovkommisjonen. Blant annet på bakgrunn av utviklingen i trusselbildet ble utvalget gitt i mandat å «gjennomgå reglene i straffeloven kapittel 8, reglene om forbrytelser mot Norges statsforfatning i straffeloven kapittel 9, militær straffelov tredje del (krigsartikler) samt lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter og utarbeide et forslag til ny, tidsmessig lovgivning». Dessuten ble utvalget i mandatet gitt i oppdrag å «vurdere om det er behov for å endre reglene om etterforskingsmetoder for de aktuelle typer av forbrytelser og/eller for saker om terrorisme». Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lovendringer. Forslagene er enstemmige med unntak for romavlytting som to medlemmer i motsetning til flertallet foreslås å innføre i terrorsaker, og forslaget om ikke å videreføre straffeloven § 104a annet ledd som ett medlem ikke slutter seg til.

Oslo 30. juni 2003

Ketil Lund

Odd Emil Blomdal

Kirsti Koch Christensen

Per Gammelgård

Hans-Petter Jahre

Janne Kristiansen

Monica Koppang Lütken

Birgitte Janecke Lund

Runar Torgersen

Til dokumentets forside