Forsiden

NOU 2003: 32

Mot nord!— Utfordringer og muligheter i nordområdene

Til innholdsfortegnelse

Til Utenriksdepartementet

Ekspertutvalget for nordområdene som ble oppnevnt av regjeringen 3. mars 2003 for å identifisere nye utfordringer og muligheter som Norge står overfor i nord, og utfra et overordnet perspektiv vurdere hvordan norske interesser best kan ivaretas, legger med dette frem sin innstilling. Med ett unntak knyttet til Barentssamarbeidet er utvalgets anbefalinger enstemmige.

Nordområdespørsmål favner over et vidt spekter av spørsmål, og innenfor den tilgjengelige tidsrammen har utvalget ikke kunne behandle alle like grundig. Vi har imidlertid lagt vekt på å gi detaljerte faktaopplysninger innenfor de tema vi har behandlet, slik at innstillingen forhåpentligvis også kan fungere som kildedokument. Som del av innstillingen følger også vedlegg.

Både innstillingen og en rekke bakgrunnsdokumenter som utvalget har innhentet finnes på http://npolar.no/nordutvalg .

Oslo, 8. desember 2003

Olav Orheim leder

Ingvild Broch

Else Grete Broderstad

Tor Fjæran

Leif Forsell

Rasmus Hansson

Ellen Inga O. Hætta

Ivan Kristoffersen

Knut Lægreid

Lars Otto Reiersen

Vigdis Stordahl

Willy Østreng

Birgit Njåstad Sekretariatsleder Ivar Haugen Anne Kibsgaard Bjørn Fossli Johansen Christopher Brodersen

Til dokumentets forside