Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2003: 32

Mot nord!— Utfordringer og muligheter i nordområdene

Til innholdsfortegnelse

7 Litteraturliste

Nedenfor følger en liste over innspill, kildelitteratur og andre relevante referanser som utvalget har vært presentert for. Listen er ikke uttømmende, men vil forhåpentligvis være en nyttig kilde til informasjon. På utredningens hjemmeside (http://npolar.no/nordutvalg) vil mye av bakgrunnsinformasjonen gjøres tilgjengelig.

Dokumenter fra Stortinget, Regjeringen og Sametinget

Handels- og næringsdepartementet: Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet (St. prp. nr. 2 (2001–2002)).

Kommunal- og regionaldepartementet: Om samepolitikken (St.meld. nr. 55 (2000–2001)).

Kommunal- og regionaldepartementet: Tilleggsmelding til St.meld. nr 55 (2000–2001) Om samepolitikken (St. meld nr. 33 (2000–2001))

Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker. (Inst. S. Nr. 107 (2001–2002).

Miljøverndepartemenetet: Om miljøvern på Svalbard (St.meld. nr. 22 (194–95)).

Miljøverndepartementet: Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 25 (2002–2003)).

Miljøverndepartementet: Rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 (2001–2002)).

Sametinget: Redegjørelse om Sametingets internasjonale engasjement (Sak 14/02).

Utenriksdepartementet: Felleserklæring avgitt av Kongeriket Norges Statsminister og Den Russiske Føderasjons President (12.11.02).

Utenriksdepartementet: Handlingsplan for atomsaker – Atomsikkerhet og miljø (1997).

Utenriksdepartementet: Om atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder (St.meld. nr. 34 (1993–94)).

Utenriksdepartementet: Om handlingsprogrammet for Øst-Europa (St.meld. nr. 47 (1994–95)).

Utenriksdepartementet: Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre (St. meld nr 12 (2000–2001)).

Rapporter

Agenda Utredning & Utvikling AS. 2003. Utredning av helårig petroleumsvirkomhet I området Lofoten – Barentshavet. Beskrivelse av samfunnsmessige forhold. Tema 9-A. (Rapport R3910).

AMAP. 1998. AMAP Assessment Report: Arctic Pollution Issues.

AMAP. 2002. Arctic Pollution 2002.

AMAP. 2003. AMAP Assessment 2002: Human Health in the Arctic.

AMAP. 2003. AMAP Assessment 2002: The Influence of Global Change on Contamination Pathways to, within, and from the Arctic.

Association of World Reindeer Herders. 2001. The 2nd World Reindeer Herders’ Congress (Arctic Centre Reports 36).

Bendiksen, Bjørn Inge. 2002. Driftsundersøkelser i fiskeindustrien – Oppsummering av inntjening og lønnsomhet 2001 (Fiskeriforskning, Rapport nr. 20).

Canada Department of Foreign Affairs and International Trade. 2000. The Northern Dimension of Canada’s Foreign Policy.

Canada Department of Foreign Affairs. 2000. The Northern Dimension of Canada’s Foreing Policy.

Christiansen, G., M. Gulbrandsen, O. Nørgaard, P. Strand. 2001. Evaluation of the Cooperation Programme for Central and Eastern Europe (Norges Forskningsråd).

Commission of the European Communities. 2003. Paving the way for a New Neighbourhood instrument (Communication from the Commission 393).

Dreyer, Bent og Bjørn Inge Bendiktsen. 2003. Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien (Fiskeriforskning, Rapport nr. 9).

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2003. The state of world fisheries and aquaculture 2002.

Furunes, Morten. 2003. Prosjektsamarbeid på landbruksområdet mellom Norge og Russland (Fylkesmannen i Troms).

Government of Canada. 1998. Government of Canada Response to the Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade «Canada and the Circumpolar World: Meeting the Challenges of Cooperation into the Twenty-first Century»

Indian and Northern Affairs Canada. 2003. Indian and Northern Affairs Canada and Canadian Polar Commission: Report on plans and Priorities.

Jernsletten, Johnny-Leo og K. Klokov. 2002. Sustainable Reindeer Husbandry (Arctic Council 2000–2002).

Kjensli, B. og E. Pedersen. 1999. I tjeneste for det mellomfolkelige (Nordlandsforskning arbeidsnotat).

Kvernmo, Siv (red). 2003. Ung i Sápmi (Oaidnil nr 1, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø).

Lindgren, K. og R. Rafaelsen. 2000. Ny Regional Barentspolitik – en aktiv region i ett nytt århundrade.

Longyearbyen Lokalstyre. 2003. Samfunns- og Næringsutvikling på Svalbard 1989–2002.

Mariusen, Å., H. Aalbu og M. Brandt.2000. Regional Organisations in the North (Nordregio arbeidsnotat 8:2000).

Ministry of Social affairs and health. 2002. Taking Wings. (Konferanserapport, 2002: 12).

NHO. 2002. Norge og Russland: Behov for næringslivsstrategi.

Nordkalottkomiteen. 1996. Naturmiljø og reindrift på Nordkalotten (Rapport nr. 41).

Olsen, E. og von Quillfeldt, C.H. 2003. Identifisering av særlige verdifulle områder i Lofoten – Barentshavet (Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt).

Pedersen, M. H. og R. Kvalø. 2002. Utenrikspolitikk regionalt eller regionalpolitikk utenriks – hva slags politisk prosjekt er Barentssamarbeidet? (Masteravhandling, Handelshøyskolen i København).

Reindriftsforvaltningen. 2002. Totalregnskap for reindriftsnæringen.

Reindriftsforvaltningen. 2003. Ressursregnskap for reindriftsnæringen.

Reiselivsbedriftenes Landsforening. 2002. Reiselivet i Nord-Norge.

Riksrevisjonen. 2001. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av Handlingsplan for atomsaker (Dokument nr. 3:9 (2000–2001)).

Schram Stokke, O. og A. Moe (red.). 2001. Report from the Canadian-Norwegian Arctic Cooperation Seminar 2–3 April 2001 (FNI Rapport 5/2001).

Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade. 1997. Canada and the circumpolar world: Meeting the challenges of Cooperation into the twenty-first century

Statens offentliga utredninger. 2000. Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa. Utvärdering av utvecklingssamarbetet (Svenske Statens offentliga utredninger 2000: 122).

Turi, Johan Mathis. 2002. The World Reindeer Livelihood – Current Situation, Threats and Possibilities. I Kankaanpää, S. m.fl. (red.): Northern Timberline Forests: Enviornmental and Socio-economic Issues and Concerns (Finnish Forest Research Institute, Research Papers 862).

Utenriksdepartementet. 2000. Evaluation of the Norwegian Plan of Action for Nuclear Safety (Evaluation Report 7/2000).

World Port Kirkenes. 2002. Kirkenes Railport: International Port and Railway Connection to Russia.

World Port Kirkenes. 2003. Kirkenes Havn og Jernbanetilknytning: Forbindelsen mellom Kirkenes og det russiske jernbanenettet.

WWF. 2003. Barentshavet – et hav av muligheter..og trusler. Om petroleumsvirksomhet og sårbar natur.

Åtland, Kristian. 2003. Russlands forhold til NATO og EU: på vei mot et sikkerhetsfellesskap? (FFI/Rapport-369)

Bokkapitler og bøker

Blakkisrud, H. 2003. The Rise and Fall of the Russian Governor. I A. Steen og V. Gel’man (red.): Elites and Democratic Development in Russia, Routledge.

Blakkisrud, H. 2003. Russian Regionalism Redefined? Nation-Building, Values, and Federal Discourse. I P. Kolstø og H. Blakkisrud (red.): Nation-building and Common Values in Russia, Lanham, MD: Rowman and Littlefield.

Eriksen, K. E. og E. Niemi. 1981. Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860–1940. Universitetsforlaget.

Griffiths, F. 1999. Environment in the U.S. discourse on security: The case of the missing Arctic waters. I W. Østreng (red.): National Security and International Environmental Cooperation in the Arctic – the Case of the Northern Sea Route. Kluwer Academic Publishers.

Jernsletten, J-L. 1999. Social and Cultural Impact on Indigenous People of Expanded Use of the Northern Sea Route. I W. Østreng (red.): The Natural and Societal Challenges of the Northern Sea Route: A reference Work. Kluwer Academic Publishers.

Ottar. 2000. En nasjon blir til. (Ottar nr. 4/200).

Artikler

Furevik, T., m.fl. 2003. Description and validation of the Bergen Climate Model: ARPEGE coupled with MICOM. Clim. Dyn. 21: 27–51.

Harsson, B.G., C. Carleton, R. Macnab og O. Orheim. In press. UNCLOS and ice edge base line problems. Proceedings of the Advisory Board on the Law of the Sea Conference, Monaco, October 2003.

Sawhill, Steven G. 2000. Cleaning-up the Arctic’s War Legacy. Nuclear Waste and Artic Military Environmental Cooperation. Cooperation and Conflict, 35 (1): 5–36.

Sawhill, Steven G. and Claes L. Ragner. 2002. Shipping nuclear cargo via the Northern Sea Route. Polar Record, 38 (204): 39–52.

Plandokumenter

Finnmark fylkeskommune. 2002. Fylkesplan for Finnmark 2002–2005.

Finnmark fylkeskommune. 2002. Ny fiskeripolitikk for Finnmark.

Finnmark fylkeskommune. 2003. Internasjonale strategier for Finnmark fylkeskommune. Mål, strategier og innsatsområder for årene 2003–2006.

Finnmark fylkeskommune. Petroleumsstrategi for Finnmark 2003–2005.

Finnmark Reiseliv. 2002. Strategisk plan for reiselivsnæringa i Finnmark.

Government of Canada. 2000. Northern Science and Technology in Canada: Federal Framework and Research Plan.

Reindriftsforvaltningen. 2002. Strategisk plan for forskning og formidling i reindriften for perioden 2002–2005.

Russian Government. 2003. Draft Energy Strategy of Russia for up to 2020.

Commission of the European Communities. 2003. The Second Northern Dimension Action Plan, 2004–2006 (Commission working document 343 final).

Prosjektbeskrivelser

Landsdelsutvalget. 2002. Northern Maritime Corridor. Project proposal for the Interreg III B Programme Northern Periphery Area.

TSS, NORUT-IT, Norsk Polarinstitutt. 2003. Barentshavet på Skjerm.

Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskule, NORUT/Fiskeriforskning, Norsk Polarinstitutt. 2002. Nytt polart forskningsfartøy.

Notater skrevet til Nordområdeutvalget

Broch, Ingvild: Utdanning og forskning.

Broderstad, Else G.: Sentrale prosesser for norsk urfolkspolitikk i nord.

Broderstad, Else G.: Vedrørende Barentsregionsamarbeidet i nordområdets arbeid.

Dahle, Salve (Akvaplan NIVA): Erfaringer fra samarbeid med Russland.

Direktoratet for naturforvaltning (DN): Gjenværende gammelskog i Nordvest-Russland.

Edøy, Jan (UD): EU’s regionalpolitikk.

Fjellheim, Rune (JARUMA A/S): Ad bruken av begrepet” urfolks grunnleggende rettigheter» i «Urfolk i Arktis»

Fjellheim, Rune (JARUMA A/S): Urfolk i Arktis – Noen politiske utfordringer.

Fjæran, Tor: Energipolitisk utvikling.

Forsell, Leif: Regionalpolitikk i EU.

Forsell, Leif: WTO som drivkraft.

Hoel, Alf Håkon (UiTø): Miljøutfordringer for fiskeriforvaltningen i Barentshavet.

Hætta, Ellen Inga O.: Reindriftsnæringens syn på hovedutfordringer.

Hønneland, Geir (FNI): Utfordringer i fiskerisamarbeidet med Russland.

Jentoft, Svein (UiTø): Fiskerisamfunnskvoter.

Johansen, Bjørn Fossli (NP): Transport av russisk olje langs norskekysten.

Kolstad, Kjell (Kystverket): Hovedtrekkene i oljetransporten fra Russland i dag og frem mot år 2015.

Lægereid, Knut: Norsk-russisk samarbeid, handel, reiseliv og turisme.

Moe, Arild (FNI): Utviklingen i energisektoren i Nordvest-Russland: Konsekvenser for Norge.

Nilssen, Frode (Fiskeriforskning): Norges utfordringer i nordområdene.

Norendal, Torbjørn (UD): Norsk-russisk atomsamarbeid.

Reiersen, Lars-Otto: Forurensning av Nordområdene.

WWF: Barentshavets biologiske mangfold.

WWF: Utfordringene for naturverdiene i Barentsregionen.

Østreng, Willy: Den politiske deltakelsen i utformingen av norsk polarpolitikk.

Østreng, Willy: Ekstra-territorielle drivkrefter i USAs og EUs politikk i nordområdene.

Østreng, Willy: Havretten i arktiske farvann.

Østreng, Willy: Sikkerhetspolitisk usikkerhet i nordområdene – bakteppet for arktisk politikk.

Østreng, Willy: Arktis som integrert del av globale prosesser og politikk

Innspill til Nordområdeutvalget

AETAT Tromsø

Barentssekretariatet

Den norske ambassade i Moskva

Den norske ambassade i Ottawa

Den norske ambassade i Washington D.C.

Finnmark fylkeskommune

Finnmark Reiseliv

Fiskebåtredernes forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Høge Nord Alliansen

Nilsen, Hagbart

Nordland fylkeskommune

Norges Eksportråd

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)

Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norges Turistråd

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Oljedirektoratet

Riksantikvaren

Rolf S. Kevin (Stiftelsen Vekst)

Samferdselsdepartementet

Sami Nisson Forum/Samisk kvinneforum

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Statens nærings- og distriktsfond (SND)

Statens strålevern

Storvik, Kåre

Sør-Varanger kommune

Troms fiskarfylking

Troms fylkeskommune

Innlegg/foredrag holdt ifm. Nordområdeutvalgets arbeid

Barlindhaug, Johan P.

ECON: Barents Russia 2015

EU-delegasjonen til Norge: Second Northern Dimension Action Plan 2004–06

Hoel, Alf Håkon: Fiskeri og miljø i nordområdene – Utfordringer og perspektiver

Nilssen, Frode: Norges utfordringer i Nordområdene

Nystø, Svein-Roald

Tromsø kommune: OL i Tromsø 2014

Turi, Johan Matthis

Til toppen
Til dokumentets forside