NOU 2004: 28

Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold— (Naturmangfoldloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Biomangfoldlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. april 2001 for å utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold mv. Ved Miljøverndepartementets brev 16. desember 2002 ble utvalget gitt et tilleggsmandat om erstatning for vedtak om områdevern. Til å delta i dette arbeidet ble ytterligere to medlemmer oppnevnt. Utvalgets medlemmer Lyngholt og Stinessen har således bare deltatt i utformingen av utredningens kapittel 18 med tilhørende lovforslag.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (naturmangfold-loven). Utredningen er enstemmig.

Oslo, 7. desember 2004

Inge Lorange Backer

Ole Kristian Fauchald

Dag O. Hessen

Trine Hvoslef-Eide

Svein Karlsen

Astri M. Lund

Ove Christian Lyngholt

Marit Reitan

Sissel Rogne

Kåre Selvik

Kjersti Sjøtun

Stein Erik Stinessen

Haavard Østhagen

Gudrun Schneider

Kjersti Gram Andersen

Torbjørn Lange

Til dokumentets forside