NOU 2005: 10

Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser— Havressursloven

Til innholdsfortegnelse

Til Fiskeri- og kystdepartementet

Havressurslovutvalget legger med dette frem sitt forslag til lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser - havressursloven. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. mars 2003 og har hatt en betydelig møtevirksomhet. Arbeidet har foregått i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe, og i kontakt med Biomangfoldlovutvalget.

Utvalgets forslag tar sikte på å erstatte lov om saltvannsfiske med havressursloven, som en felles forvaltnings- og næringslov for høsting og annen utnyttelse av alle viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale. Det er lagt vekt på forenkling og klargjøring av gjeldende lovgivning, tydeliggjøring av folkerettslige forpliktelser og internasjonalt ressurssamarbeid, harmonisering med tilstøtende fiskeri- og sektorlovgivning, samt en internrettslig avklaring i forhold til forslaget til ny lov om naturmangfold, som er lagt frem i NOU 2004:28.

Oslo 9. juni 2005

Harald L. Grønlien leder

Frank Asche

Vidar Landmark

Lene N. Lind

Christen A. Mordal

Lindis Nerbø

Reidar Nilsen

Berit Ranveig Nilssen

Kurt Tande

Arne Wåge

Anders Flatabø

Til dokumentets forside