NOU 2009: 15

Skjult informasjon – åpen kontroll— Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker

Til innholdsfortegnelse

Litteratur, forskning mv.

Aall 2007:

Jørgen Aall: Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. 2. utgave. Bergen 2007.

Aarli TfR 2005:

Aarli: Vern av privatlivets fred. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005 side 525-573.

Abrahamsson 2008:

Olle Abrahamsson: Kriminalitetsbekæmpelse og integritet. Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde i København 21.-23. august 2008 side 7-22.

Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003:

Hans-Jörg Albrecht, Claudia Dorsch, Christiane Krüpe: Rechtswirklichkeit und Effezienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b stopp und anderer verdeckter Ermittlunsmassnahmen. Freiburg 2003.

Albrecht/Grafe/Kilchling 2008:

Hans-Jörg Albrecht, Adina Grafe, Michael Kilchling: Rechtswirklichkeit der Auskunftserteilung über Telekommunikationsverbindungsdaten nach §§ 100g, 100h der Strafprozessordnung. Freiburg 2008.

Andenæs/Myhrer 2009:

Johs. Andenæs og Tor-Geir Myhrer: Norsk straffeprosess. 4. utgave. Oslo 2009.

Andenæs 2006:

Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. 10. utgave. Oslo 2006.

Andenæs 1945:

Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. Oslo 1945.

Aschehoug 1893:

T.H. Aschehoug: Norges nuværende Statsforfatning tredje bind. 2. utgave. Christiania 1893.

Auglend/Mæland/Røsandhaug 2004:

Ragnar Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsandhaug: Politirett. 2. utgave. Oslo 2004.

Bernt/Rasmussen 2003:

Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett Bind I. Bergen 2003.

Bernt/Mæle 2008:

Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati: utdrag. Oslo 2008.

Bjerke/Keiserud I 2001:

Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud: Straffeprosessloven med kommentarer Bind I. 3. utgave. Oslo 2001.

Bjerke/Keiserud II 2001:

Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud: Straffeprosessloven med kommentarer Bind II. 3. utgave. Oslo 2001.

Bjørgo/Arnesen/Mærli 2006:

Tore Bjørgo, Signe Astrup Arnesen og Morten Bremer Mærli: Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Oslo 2006.

Bratholm JV 1979:

Anders Bratholm: Mistenkte eller siktedes vern mot integritetskrenkelser. Jussens Venner 1979 side 232-249.

Bratholm/Matningsdal II 1997:

Anders Bratholm og Magnus Matningsdal: Straffeloven med kommentarer. Bind II Forbrydelser. Oslo 1997.

Danelius 2007:

Hans Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 3. upplag. Stockholm 2007.

Dorsch 2005:

Claudia Dorsch: Die Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO. Berlin 2005.

Doublet 1995:

David Roland Doublet: Rett, vitenskap og fornuft: et systemteoretisk perspektiv på den rettslige argumentasjons verdimessige forutsetninger. Bergen 1995.

Eckhoff/Smith 2006:

Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 8. utgave. Oslo 2006.

Eggen 2002:

Kyrre Eggen: Ytringsfrihet. Oslo 2002.

Finstad/Høigård 2007:

Liv Finstad og Cecilie Høigård: Kriminologi. Oslo 2007.

Flyghed 2000:

Janne Flyghed: Brottsbekämpning - mellan effektivitet och integritet: kriminologiska perspektiv på polismetoder och personlig integritet. Lund 2000.

Gammeltoft-Hansen 1981:

Hans Gammeltoft-Hansen: Straffeprocessuelle tvangsindgreb: retspolitiske studier. København 1981.

Gammeltoft-Hansen 2007:

Hans Gammeltoft-Hansen: Om definitonen av straffeprocessuelle tvangsindgreb i festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen. København 2007.

Grawe 2007:

Stefan Grawe: Die strafprozessuale Zufallsverwendung. Tübingen 2007.

Hammarberg 2008:

Thomas Hammarberg: Protecting the right to privacy in the fight against terrorism. Issue Paper 2008.

Haraldsen 2005:

Haakon I. Haraldsen: Regler for god advokatskikk med kommentarer. Oslo 2005.

Haugland 2008:

Geir Sunde Haugland: Norsk Lovkommentar bind I. Oslo 2008.

Hartmann/Schmidt 2008:

Arthur Hartmann og Rolf Schmidt: Strafprozessrecht. 2. Auflage 2008.

Helminen /Lehtola/Virolainen 2004:

Klaus Helminen, Kari Lehtola og Pertti Virolainen: Förundersökning och tvångsmedel. Helsingfors 2004.

Hov 1999:

Jo Hov: Rettergang I Sivil- og straffeprosess. Oslo 1999.

Husabø 1999:

Erling Johannes Husabø: Straffansvarets periferi: medverking, forsøk, førebuing. Bergen 1999.

Hustad 2007:

Arnt Even Hustad: Kriminalitet blant innvandrerungdom: en rapport fra Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Oslo 2007.

Jacobsen 2008:

Jørn RT Jacobsen: Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (doktoravhandling). Bergen 2008.

Jochimsen 2003:

Jørgen Jochimsen: Anonyme vidner og hemmelige agenter. København 2003.

Kjølbro 2007:

Jon Fridrik Kjølbro: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: for praktikere. 2. udgave. København 2007.

Krüpe-Gescher 2005:

Christine Krüpe- Gescher: Die Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO in der Rechtspraxis. Berlin 2005.

Langli 2001:

John Christian Langli: Konkurskriminalitet i Norge. Oslo 2001.

Larsson 2008:

Paul Larsson: Organisert kriminalitet. Oslo 2008.

Lindahl KJ 2000:

Ina Cath. Lindahl: Pressens kildevern – med vekt på grensen mellom pressefolks forklaringsplikt i rettssaker og deres særlige vitneprivilegium. Kritisk Juss 2000 (27) nr. 1–2.

Lustgarten/Leigh 1994:

Laurence Lustgarten og Ian Leigh: In from the cold: the intelligence services and national security. Oxford 1994.

Magnussen 2006:

Lola Magnussen: Retten til dokumentinnsyn: med særlig vekt på straffeprosessloven § 242a. Oslo 2006.

Matningsdal 2007:

Magnus Matningsdal: Siktedes rett til å eksaminere vitner: opplesning av politiforklaringer, anonyme vitner og dommeravhør av barn. Bergen 2007.

Meyer-Wieck 2005:

Hannes Meyer-Wieck: Der Grosse Lauschangriff

Eine empirische Untersuchung zu Anwendung und Folgen des § 100c Abs. 1 Nr. 3 StPO. Berlin 2005.

Myhrer 2001:

Tor-Geir Myhrer: Personvern og samfunnsforsvar: om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen. Oslo 2001.

Myhrer TfS 2001:

Tor-Geir Myhrer: Etterforskingsbegrepet. Tidsskrift for strafferett 2001 nr. 1 side 6.

Rasmussen 1997:

Ørnulf Rasmussen: Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet. Ålesund 1997.

Schartum 1993:

Dag Wiese Schartum: Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning. Oslo 1993.

Schartum/Bygrave 2004:

Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave: Personvern i informasjonssamfunnet. Bergen 2004.

Shannon Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2008:

David Shannon: Online Sexual Grooming in Sweden – Online and Offline Sex Offences against Children ad Described in Swedish Police Data. Volume 9 No 2 side 160–180.

Smith 2008:

Eva Smith m.fl.: Straffeprocessen. 2. udgave. København 2008.

Stang 1833:

Fredrik Stang: St ystematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitusjonelle eller grundlovbestemte Ret. Christiania 1833.

Strandbakken 2003:

Asbjørn Strandbakken: Uskyldspresumsjonen: «In dubio pro reo». Bergen 2003.

Sunde 2008:

Inger Marie Sunde: Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden. Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde i København 21.-23. august 2008 side 457-480.

Svalheim 1996:

Knut Svalheim: Advokaters taushetsplikt. Oslo 1996.

Torgersen 2008:

Runar Torgersen: Ulovlig beviserverv og bevisforbud i straffesaker (doktoravhandling). Oslo 2008.

Tønnesen II 1978:

Sverre Tønnesen: Politirett hefte II. Bergen 1978.

Woxholth 2006:

Geir Woxholth: Forvaltningsloven kommentarutgave. 4. utgave. Oslo 2006.

Til toppen
Til dokumentets forside