Til Justis- og beredskapsdepartementet

Arvelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. april 2011, og fikk i mandat å foreta en generell vurdering av arveloven med sikte på å lage en ny arvelov.

Arvelovutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 10. februar 2014

Torstein Frantzen (leder)

Kirsti Coward

Peter Hambro

Marit Forsnes

Finn Kløvstad

Trine Buttingsrud Mathiesen

Inge Unneberg

John Asland

Til forsiden