Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2015: 2

Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Til innholdsfortegnelse

1 UNGSINNs vurdering av tiltak

Klassifisering av dokumentasjonsgrad

Tabell 1.1 Evidensnivå knyttet til klassifikasjon av dokumentasjonsgrad

Evidensnivå

Forskningsmetode

Dokumentasjonsgrad

4. Dokumentert virksomt tiltak

RCT under naturlige betingelser (effectiveness), replikert av minst én uavhengig forsker og 1 års oppfølging.

*****

RCT laboratoriestudie (efficacy) eller avbrutte tidsseriedesign med 1 års oppfølging. Longitudinelle kohortstudier.

****

3. Funksjonelt virksomt tiltak

Kvasi-eksperiment med kontrollgrupper

***

Theory of change studier, referansestudier, normstudier.

**

Enkle før- og ettermålinger, serier med n=1 (multiple baseline).

*

2. Sannsynlig virksomt tiltak

Reviewer, litteraturgjennomgåelser, ekspertuttalelser, enkle n=1 med få subjekter. Baserer seg bare på internasjonal forskning

1. Potensielt virksomt tiltak

Deskriptive studier, observasjoner, dokumentanalyser, intervjuer, kvalitative studier, kasusstudier

Når det foreligger effektstudier (tiltak på evidensnivå 3 og 4), klassifiseres tiltakene også i dokumentasjonsgrad. Dette gir en ytterligere differensiering av graden av dokumentasjon. Dokumentasjonsgraden relateres til forskningsmetoder og visualiseres med stjerner fra * (enkle før- og ettermålinger) til ***** (randomiserte kontrollerte studier under naturlige betingelser med minst ett års oppfølging, der det foreligger minst en replikasjon av uavhengig forsker).

Her vises en oversikt over tiltak som er tenkt brukt i skolen, og som er tilgjengelige i Norge, samt Ungsinns vurdering av disse. En mer fullstendig vurdering av tiltakene finnes på ungsinn.no. I tillegg finnes det noen tiltak som er under vurdering, eller så nye at de ikke er kommet med ennå. Dette gjelder for eksempel MOT, DUÅ (De Utrolige Årene, skole–barnehage-programmet) og Mestrende barn. Det finnes i tillegg en del tiltak som retter seg mot barn og unge som har problemer med for eksempel angst, depresjon eller lav selvtillit, kanskje som en følge av langvarig mobbing eller andre traumer. Disse tiltakene kan tilbys i en skolekontekst eller av andre tjenester (se ungsinn.no).

I Ungsinn var det ved utgangen av 2014 registrert tolv skolebaserte tiltak rettet mot mobbing, skolemiljø og psykisk helse. Av disse ble halvparten klassifisert på nivå 3 eller 4, noe som innebærer at det er gjennomført noen form for empiriske studier for å belyse effekten. To programmer hadde et hovedfokus på å redusere mobbing (Olweusprogrammet og Zero). Av disse fikk Olweus den høyeste rangeringen (evidensnivå 4), mens Zero fikk evidensnivå 3. Dette skyldes at det er gjennomført mer omfattende studier i Norge av Olweusprogrammet med mer positive resultater enn for Zero. PALS (evidensnivå 3) og Respekt (evidensnivå 4) er begge skoleomfattende innsatser, men med litt ulike målsettinger. Respekt vektlegger reduksjon av flere former for problematferd, inklusive mobbing, mens PALS har målsettinger som bedre skolemiljø, skolefaglig og sosial mestring og mindre mobbing. For PALS gjennomføres det for tiden er større studie som vil belyse effekten av programmet. I tillegg kan Zippys venner (evidensnivå 4) nevnes. Det er et helsefremmende klassebasert tiltak rettet mot å fremme god psykisk helse (1. – 4. klasse), og som også viste seg å føre til redusert forekomst av mobbing.

Tiltak

Type tiltak

Målsetning

Målgruppe

Ungsinns vurdering

Evidensnivå 4: Dokumentert virksomt tiltak

Dokumentasjons-grad *****

Olweus-programmet

Skoleomfattende innsats

Forebygge og redusere mobbing, skape et trygt skolemiljø og redusere antisosial atferd.

Elever i grunnskolen

Programmet er grundig beskrevet, har en god teoretisk forankring og har vist konsistente effekter gjennom syv norske studier samt gjennom uavhengige utenlandske replikasjoner. Studiene viser nedgang både i antall barn som mobber og barn som blir mobbet. Mobbeproblemet er redusert med mellom 30 og 60 %. Studiene vurderes til å ha god kvalitet og at resultatene derfor er pålitelige.

Evidensnivå 4: Dokumentert virksomt tiltak

Dokumentasjons-grad ****

Zippys venner

Helsefremmende, klassebasert tiltak gis av lærere

Fremme psykisk helse, gjenkjenne følelser, håndtere konflikter, stressmestring samt fremme samarbeid, empati og vennskap.

All elever i 1. – 4. klasse

Programmet er grundig beskrevet og har en god teoretisk forankring. Det er gjennomført én norsk effektstudie der en fant større effekter på reduksjon av mobbing, styrking av akademiske ferdigheter og godt klassemiljø enn på elevers psykiske helse. Studien vurderes til å ha god kvalitet og at resultatene derfor er pålitelige.

RESPEKT

Skoleutviklings-program

Redusere mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker, skulk, rasisme, vold og gjengdannelse

Grunnskolen

Programmet er grundig beskrevet og har en god teoretisk forankring. Det er gjennomført flere studier som viser reduksjon i mobbing, konsentrasjons-problemer samt bedring i klasseledelse. Resultatene varierer i forhold til klassetrinn. Studiene vurderes til å ha god kvalitet og at resultatene derfor er pålitelige.

Evidensnivå 3: Funksjonelt virksomt

Dokumentasjons-grad ***

PALS

Skoleomfattende innsats

Skape ert trygt og godt skolemiljø, fremme skolefaglig og sosial mestring, hindre mobbing, skape gode relasjoner mellom voksne og barn og barna imellom, forhindre risikoutvikling.

Elever i grunn-skolen

Programmet er grundig beskrevet, har en solid teoretisk forankring. En mindre studie i Norge viste positive effekter på noen av utfallene, men ikke alle. Resultater fra en meget stor norsk studie forventes å være tilgjengelig ganske snart. Den vil gi sikrere resultater.

VIP

Psykoedukativt program gis av skolen i samarbeid skolehelse-tjenesten og spesialisthelsetjenesten

Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse og kjenne til hjelpetiltak

Elever på første året i videregående skole

Programmet er grundig beskrevet, men kan få en mer spesifikk teoretisk forankring. Det er gjennomført en studie i Norge som fant positive resultater for hjelpsøking, angst og kunnskap. Studiens gjennomføring gir gode indikasjoner på at tiltaket har effekt, men er ikke pålitelig nok til at man kan hevde at tiltaket er dokumentert virksomt.

Zero

Helhetlig skoleinnsats

Redusere mobbing, forebygge at mobbing oppstår, øke elevenes trivsel, samt redusere redselen for å bli mobbet

Elever i grunnskolen

Programmet er grundig beskrevet og har en god teoretisk forankring. Det er gjennomført to studier i Norge som fant små effekter for reduksjon av mobbing. Studiens gjennomføring gir gode indikasjoner på at tiltaket har effekt, men er ikke pålitelig nok til at man kan hevde at tiltaket er dokumentert virksomt.

Evidensnivå 3: Funksjonelt virksomt

Dokumentasjons-grad *

Venn 1

Kortvarig undervisnings-program gis i skolen av repr fra Mental helse med tidligere bruker-erfaring

Øke kunnskap om psykisk helse, forebygge fordommer, stimulere til vennskap og informere om hvor man kan søke hjelp

Ungdom i alderen 13 – 22 år

Programmet er grundig beskrevet, men kan få en mer spesifikk teoretisk forankring. En studie viser at ungdom fikk økt kunnskap etter intervensjonen. Metodiske svakheter gjør resultatene noe usikre.

ART

Gruppebasert intervensjon som kan tilbys i skolen

Forebygge og redusere problematferd

Barn/unge i aldere 4 – 20 år som har eller er i risiko for utvikle atferds-vansker

Programmet er grundig beskrevet og har en god teoretisk forankring. To norske studier er gjennomført. I begge fant man reduksjon i atferdsvansker og bedret sosial kompetanse. Svakheter i forskningskvalitet gjør resultatene noe usikre. Positive resultater fra utenlandske studier styrker imidlertid antagelsen om at tiltaket er virksomt.

Evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt

Psyko-logisk første-hjelp

Kan brukes som et universal-forebyggende tiltak i skolen. Baseres på KAT

Lære seg hvordan man kan takle vanskelige situasjoner og påvirke egne følelser.

Barn og ungdom

Tiltaket er beskrevet og metodene er forankret i allment akseptert teori. Det foreligger ingen effektstudier på tiltaket ennå.

TIBIR – Sosial ferdighetstrening

Individuell intervensjon som gis til barnet i skolen parallelt med at foreldre får veiledning.

Redusere atferdsproblemer, fremme sosiale ferdigheter og øke sosial inkludering

Barn i alderen 6 – 12 år som har eller er i risiko for utvikle atferds-vansker

Programmet er grundig beskrevet og har en god teoretisk forankring. Foreløpig finnes det ingen effektstudier.

Alle har en psykisk helse

Undervisning gitt av lærere

Forebygge utvikling av psykiske vansker, utfordre holdninger til psykisk helse og gi kunnskap om psykiske vansker

Elever i ungdoms-skolen

Programmet er grundig beskrevet, men kan få en mer spesifikk teoretisk forankring.

Evidensnivå 1: Potensielt virksomt

Hva er det med Monica?

Kompetanse-hevingsprogram om psykisk helse for ansatte i skolen

Øke ansattes kunnskap og derigjennom gjøre skolen bedre i stand til å oppdage elever med vansker, tilrettelegge for dem, bidra til at de som trenger det får mer hjelp utenfor skolen og gi elvene kunnskap om psykisk helse gjennom lærernes undervisning.

Lærer og andre som arbeider med elever i videregående skole.

Tiltaket er noe beskrevet. Det foreligger ikke en manual, og innholdet i kurset varierer fra gang til gang. Det finnes ingen teoretisk forankring av de tenkte sammenhengene for metodene som benyttes og utfallene som forventes. En studie antyder at lærerne selv mente de hadde fått mer kunnskap. Studien hadde store metodiske svakheter, og kan ikke sies å gi verdifull informasjon om effekten av dette tiltaket.

Til toppen
Til dokumentets forside