NOU 2016: 1

Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstidsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. august 2014.

Utvalgets mandat har vært å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder å legge til rette for heltid. Utvalget har vurdert hvordan de ulike reguleringene av arbeidstid, i form av lovverk, tariffavtaler, individuelle avtaler, EU-direktiver og rettspraksis virker samlet, og hvorvidt de hver for seg og samlet ivaretar politiske mål og de opprinnelige begrunnelsene for innføringen av reguleringene.

Utvalget har vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene i lys av økt behov for og muligheter til fleksibilitet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomhet. Utvalget har også vurdert behovet for forenkling av lovverket.

Det er dissens på forslagene i kapittel 12, 13 og 15. De øvrige forslagene er enstemmige. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 6. januar 2016

Karen Helene Ulltveit-Moe

leder

Kristin Alsos

Ingeborg Moen Borgerud

Berit Brandth

Bjørg Børkje

Hilde Brit Christiansen

Henning Harborg

Steinar Holden

Torbjørn Hægeland

Pål Molander

Oddbjørn Raaum

Torkel Sandegren

sekretariatsleder

Anne Karine Plahter

Taryn Galloway

Reinert Andreas Leirvik

Ingrid Nakken

Ragnhild Nersten

Merete Onshus

Trond Rakkestad

Anna Skårberg

Siri Stangeland

Til dokumentets forside