NOU 2017: 3

Folketrygdens ytelser til etterlatte — Forslag til reform

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 2. februar 2017

Ann-Helén Bay

(leder)

Torberg Falch

Gudrun Holgersen

Ann-Charlotte Ståhlberg

Kjell Vaage

Hilde Olsen

(sekretariatsleder)

Ingrid Andresen

Atle F. Bjørnstad

Kjersti Sørum

Til dokumentets forside