Høringssvar fra Vest-Agder fylkeskommune

Høringssvar. Om nedleggelse av Utrykningspolitiet

Dato: 28.11.2017

Svartype: Med merknad

Bakgrunn

Det vises til NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av særorganer (Frøstrup-utvalget) som er på høring med frist 1. desember 2017https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201711-bedre-bistand.-bedre-beredskap/id2556830/

Høringsutkastet står følgende: "Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats".

Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse

Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at trafikksikkerhetsarbeid fortsatt skal gis høy prioritet. Det vises til høringsutkastets uttalelse om at "Utrykningspolitiet (UP) er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet".  

Vi fraråder at Frøstrup-utvalgets forslag om avvikling av UP som særorgan blir gjennomført uten at det legges frem konkrete planer for hvordan trafikksikkerhetsarbeidet som UP i dag gjennomfører skal opprettholdes eller styrkes.

Vurderinger

Utrykningspolitiet har en viktig funksjon i trafikksikkerhetsarbeidet. Utvalget som har fremlagt høringsforslaget uttaler også at "Utrykningspolitiet er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet." 

Det er oppnådd gode resultater innen trafikksikkerhet, som i stor grad UP har bidradd til. Undersøkelser og forskning viser at dette gjelder både kontrollvirksomheten og forebyggende tiltak.

Undersøkelser utført av bl.a. TØI viser at trafikkontroller, som er utført av UP, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I gjeldende strategiplan for trafikksikkerhet i Agder er kontrollvirksomhet et av flere satsingsområder. Det er nødvendig å prioritere mer trafikkontroller for å nå de ambisiøse etappemålene om trafikksikkerhet og reduksjon av drepte og hardt skadde som er vedtatte i NTP.

I forslaget legges det opp til at UP blir overført til politidistriktene. Vi er kritiske til at ressurser som i dag er dedikert til trafikksikkerhet blir omfordelt til andre viktige politioppgaver. En slik omfordeling vil svekke trafikksikkerheten og medføre større risiko for flere alvorlige trafikkulykker.

Felles møte i trafikksikkerhetsgruppen mellom Aust- og Vest-Agder

I felles TS-gruppemøte mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner 9. november 2017 ble følgende begrunnelse gitt for uttalelsen:

  • Frøstrup-Utvalget sier selv, sitat: "Utrykningspolitiet (UP) er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet." Videre, sitat: "Trafikksikkerhet er fortsatt meget viktig".
  • I Norge viser all statistikk at det er gjort mye godt arbeid for bedre trafikksikkerhet, resultater som UPs virksomhet har bidradd sterkt til. Undersøkelser og forskning viser at dette gjelder både kontrollvirksomheten og forebyggende tiltak.
  • Inntil andre organisatoriske løsninger eller mer detaljerte arbeidsinstrukser som sikrer at trafikksikkerhetsarbeid blir prioritert ved en omorganisering, bør UP opprettholdes. Dersom det fremlagte forslaget om overføring av UPs ressurser til politidistriktene gjennomføres, er det sannsynlig at dagens høye og viktige innsats for trafikksikkerhet vil bli nedprioritert.
  • UP har en spisskompetanse som kommer politidistriktene til gode ved at ansatte hospiterer i UP og tar med seg viktig erfaring og kunnskap tilbake til ordinær tjeneste.
  • Undersøkelser utført av bl.a. TØI viser at trafikkontroller, som er utført av UP, er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi mener også at mer trafikkontroller er nødvendig for å nå de ambisiøse etappemålene som er vedtatte i NTP.

Brevet er lagt frem som referatsak i Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø den 22. november 2017. Høringsuttalelsen er tatt til orientering. 

Med vennlig hilsen

Vidar Ose, samferdselssjef og

Steinar Sørheim, rådgiver