Høringssvar fra Motorsykkelimportørenes Forening

Bedre bistand. Fremtidig organisering av særorganer

Dato: 01.12.2017

Svartype: Med merknad

Det kgl justis- og beredskapsdepartement

 

 

 

 

 

 

Oslo 01.12 2017

 

 

Høringssvar fra Motorsykkelimportørenes Forening MCF ad NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av særorganer

 

Vi viser til høringsbrevet om forslag fra offentlig utvalg nedsatt av regjeringen for å se på funksjon og kapasitet for politiets særorganer NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av særorganer.

 

MCFs svar gjelder høringsbrevets pkt 6, men har også noen betraktninger utover pkt 6:

 

«Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats».

 

Kort om motiveringen i NOU 2017:11

 

Fra NOU er hentet:

 

«Nærpolitireformen bør likevel innebære at politidistriktene blir gitt flere og mer komplekse oppgaver ved at deler av særorganenes portefølje blir overført til politidistriktene. Dette vil bidra til å styrke den enkelte politimesters territorielle ansvar og kontroll og samtidig gi økt fleksibilitet, og mer samlet politikraft i forebygging og bekjempelse av alle typer kriminalitet i politidistriktene».

 

og videre

 

«Utrykningspolitiet (UP) er en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet. Samtidig mener utvalget at trafikksikkerhetsarbeidet i politiet i større grad bør inngå i politiets helhetlige forebyggende, etterretnings- og analysegrunnlag, og at trafikktjenesten i for liten grad har en strategisk forankring i POD.

 

Trafikksikkerhet er fortsatt meget viktig. POD bør i styringsdialogen med politidistriktene sikre trafikksikkerhet nødvendig vekt og prioritet sammenlignet med andre alvorlige kriminalitetstyper.

 

Den teknologiske og digitale utviklingen vil påvirke politiets trafikksikkerhetsarbeid, i retning av gradvis mindre oppmerksomhet på føreratferd og mer på autonome kjøretøy og sensorteknologi samt automatiserte kontrollmetoder. Dette bør politiet følge opp».

MCFs syn

 

En nedleggelse av Utrykningspolitiet (UP) vil direkte påvirke trafikksikkerheten på veiene. Motorsyklister er en trafikantgruppe som bruker store ressurser på egensikkerhet og holdninger, og dette har gitt gode resultater.

 

Vi kan imidlertid ikke nå vår visjon uten politiets medvirkning til alle trafikanters overholdelse av trafikkreglene som er en vesentlig faktor for å redusere antall ulykker ytterligere. Motorsyklister er særlig utsatt for bilisters adferd og mangel på oppmerksomhet.

 

I en analyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 utført av Statens Vegvesen, Norsk Motorsykkelunion og Utrykningspolitiet ble 153 dødsulykker på motorsykkel analysert. Analysen viste at 33% av dødsulykkene skyldes ekstrematferd hvorav 80% av de forulykkede var registrert av politiet tidligere. Dette er et ulykkespotensiale som grovt sett bare politiet kan påvirke. I denne sammenheng er UP en svært viktig bidragsyter, ikke minst fordi vi ser at majoriteten av de alvorlige MC ulykkene skjer utenfor byer og tettsteder.

 

Trafikksikkerhet er noe som angår oss alle, uansett alder og aktivitet. Det er også et område innen politiet som «kjemper om» ressurser. MCF er bekymret for sikkerheten på veiene uten et politi som har fokus på sikkerhet i trafikken

 

Vi ser argumentet om å samle ressursene enhetlig i politidistriktene, men tror tross satsingen på større enheter at de nye distriktene er altfor små til å kunne bygge opp den i vide forstand trafikkfaglige kompetanse som UP har klart å bygge opp på nasjonalt nivå. Måten UP benytter sitt personell på, innebærer også at alle politidistriktene vil nyte godt av dette, og det er den lokale politisjef er reelt avgjørende for UPs arbeid i hans/hennes distrikt.

 

Utvalget peker på «gradvis mindre oppmerksomhet på føreratferd og mer på autonome kjøretøy og sensorteknologi samt automatiserte kontrollmetoder». MCF er bekymret dersom politiet, før teknologien er på plass, fjerner eller reduserer sin oppmerksomhet mot trafikkatferden som i dag og en tid fremover tar liv.

 

Utvalget mener at;

 

«trafikksikkerhetsarbeidet i politiet i større grad bør inngå i politiets helhetlige forebyggende, etterretnings- og analysegrunnlag, og at trafikktjenesten i for liten grad har en strategisk forankring i POD»

 

MCF kan ikke se grunner til at dette ikke skulle kunne løses ved dagens organisering, evt. ved en justering av innenfor rammene av politireformen.

 

Slik vi leser NOU, er det kun én begrunnelse som gjenstår; at UP som særorgan ikke ligger er underlagt politimesterens styringsrett. MCF ser dette argumentet og ønsker ikke å oppfattes som å ville gripe inn i politiets interne organisering, men er bekymret for at trafikksikkerhetsarbeidet samtidig som det fremheves som «fortsatt meget viktig». Vi tror ikke den gode helhetlige trafikksikkerhetsinnsatsen som UP har utviklet de seneste år, sikres ved sterkere føringer til politimestrene. MCF frykter at trafikksikkerhet blir saldering i kampen om ressurser.

MCFs anbefaling

 

MCF kan ikke se at NOU foreslår en løsning som fremme trafikksikkerhet og effektive tiltak mot kriminalitet så godt som UP gjør i dag.

 

I likhet med de fleste eller alle organisasjoner som er opptatt av et målrettet trafikksikkerhetsarbeid mot de virkelig farlige, støtter vi ikke en nedlegging av UP eller ytterligere desentralisering av UPs organisasjon og ressurser. Det gjelder også alle elementer av en evt sentralisering oppover til POD.

 

Vi har ingen tro på at en såkalt «strategisk forankring i POD» er rett vei å flytte ressurser. Arbeidet UP gjør, dreier seg om å være nær utfordringene i operativ tjeneste og utvikle de arbeidsformer som når direkte frem der ute i trafikken. En «strategisk forankring» gjennom å flytte opp i et direktorat polititjenestemenn som er nær den daglige virkelighet, vil være en byråkratisering av politiarbeidet i trafikken. Politietaten trenger ikke flere politifolk til å administrere, snarere til å være operative i det ganske land.

 

Den strategiske tilnærming som er i trafikksikkerhetsarbeidet, legges opp fra regjering og Storting og styres best gjennom en effektiv administrasjon med færreste mulig ledd og med årlige tildelingsbrev med relevante mål og tilhørende relevant rapportering. Vi tror politiets største potensiale ligger i å få flere ut i tjeneste og ha relevante mål. Alt tyder på at UPs resultatrapportering og suksess de senere år er et direkte resultat av en strategisk og taktisk satsing som er utviklet av personer som er nær utfordringene. Intet taler for å endre dette.

 

 

Med vennlig hilsen

For Motorsykkelimportørenes Forening

 

 

Arve Lønnum

sekretær